emnem

s2 Custom Theme Layer last edits 7-6-22 (changed navlink order; some code cleanup)

Sep 25th, 2020 (edited)
212
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Perl 9.09 KB | None | 0 0
 1. layerinfo "type" = "theme";
 2. layerinfo "name" = "MM";
 3.  
 4. layerinfo is_public = 1;
 5. layerinfo source_viewable = 1;
 6.  
 7. set text_module_customtext = "";
 8.  
 9. set text_replyform_header = "Reply Form";
 10. set text_comment_posted = "Reply successfully posted";
 11. set comment_page_prev = "Previous Replies";
 12. set text_reply_back = "Read Replies";
 13.  
 14. set text_day_prev = "Prev";
 15. set text_day_next = "Next";
 16.  
 17. set text_view_month = "View Entries";
 18.  
 19. set text_icons_page_header = "Icons";
 20.  
 21. set text_module_syndicate = "Subscribe RSS/Atom";
 22.  
 23.     function Page::print()
 24. {
 25.  
 26. """<!DOCTYPE html>
 27. <html lang="en">
 28. <head>
 29.  <style type="text/css">
 30.    /*3-3-22 custom quotes style for off-label blockquote uses*/
 31.  span.scrape-text{display:block;padding:.7em .5em .05em .7em;font-style:italic}
 32. span.scrape:before{content:"{{{scrape}}}";border-bottom:3px double #444;color:#ab1414}
 33.  </style>  
 34.  
 35. <link href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAABILAAASCwAAAAAAAAAAAAAAAMgAAAC5OwAA0ucAAG//AAAA/wAAAP8AAC//AADJ/wYGof8SEkv/AQHK/wAAy/8AAKb/AAC1/wAAybUAAKQTAAB4BgAAyKQAANb/AABr/wAAAP8AAAD/AAAs/wAAyP8LC37/DQ1z/wAA0P8AAFv/AAAJ/wAAHf8AAJv4AADFagAAsi0AAM/jAADW/wAAvP8AAFf/AABA/wAAmP8AANP/Dg5j/wYGo/8AAL//AAAc/wAAAP8AAAD/AABo/wAAzMIAALxWAADS+AAA1P8AANX/AADT/wAA0P8AANf/AgLE/w8PYP8CAsX/AADN/wAATv8AAAP/AAAT/wAAl/8AANDwAADAZwAA0vwAANX/AADT/wAAzf8AANX/AADX/wUFrP8LC3j/AADU/wAA1f8AAMX/AACW/wAAqf8AANL/AADO/QAAvVkAANP5AADG/wAAYP8AADX/AAB//wAA1P8ICJP/Bwee/wAA2f8AANj/AADX/wAA1/8AANb/AADU/wAAzfIAALQxAADT5gAAif8AAAL/AAAA/wAAFf8AALH/CQmK/wICvv8AAKP/AAB5/wAArP8AANT/AADU/wAA1P8AAMnIAACICQAAzawAAJD/AAAG/wAAAP8AABz/AQGr/wgIlv8AAKX/AAAX/wAAAP8AACT/AAC4/wAA1v8AANL6AADAcwAAzgAAALxEAADH7QAAeP8AAE3/AACU/wICu/8EBK3/AACP/wAAAv8AAAD/AAAK/wAAo/8AANf/AADLwAAAqBgAAJYAAAB7AgAApYsAAMv/AADW/wAA1/8DA7X/AgLD/wAAwP8AAEL/AAAU/wAAUv8AAMj/AADO2wAAuDsAANUAAAAAAAAAGAAAAAh9AABQ/wAAuP8AANb/AgK9/wAA0v8AANf/AADL/wAAt/8AAMv9AADMxAAAuDsAAP8AAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAfgAAAf8AACL/AABq/wAAmP8AALr/AAC//wAAt/0AAMPCAADDawAAqhcAAOIAAABTAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAEQAAADyAAAA/wAAAP8AAAr/AAAa/wAAHv8AABnWAAApIQAAFAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAACsAAAAKAAAAjgAAAPwAAAD/AAAA/wAAAP8AAADtAAAAXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACoAAAAeAAAAAwAAACoAAABsAAAAsgAAAM8AAAClAAAARQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAAAGQAAACEAAAAhAAAAAQAAAAsAAAAxAAAABQAAABgAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAEAAMADAADABwAAQB8AAAA/AAAAPwAAAD8AAA==" rel="icon" type="image/x-icon">
 36. <meta name="description" content="A subdomain of Dreamwidth *still* haunted by someone named Marah Marie" />
 37. <meta name="google-site-verification" content="7tpATdbXYm4az3zU1r46yP1ysmdCZzWp4FSKV1VxL7E" />
 38. """;
 39.     $this->print_meta_tags();
 40.         $this->print_head();
 41.     $this->print_stylesheets();
 42.     $this->print_head_title();
 43.     """</head>""";
 44.     $this->print_wrapper_start();
 45.     $this->print_control_strip();
 46.     """
 47.    <div id="canvas">
 48.        <div class="inner">
 49.            <div id="header">
 50.                <div class="inner">
 51.                    """;
 52.                     $this->print_module_section("header");
 53.                     $this->print_header();
 54.     """
 55.                </div><!-- end header>inner -->
 56.            </div><!-- end header -->
 57.            <div id="content">
 58.                <div class="inner">
 59.    """;
 60.                 if ($*layout_type == "one-column-split") {
 61.     """
 62.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 63.    """;
 64.                         $this->print_module_section("one");
 65.     """
 66.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 67.    """;
 68.                 }
 69.     """
 70.                    <div id="primary"><div class="inner">
 71.                        """;
 72.                         $this->print_body();
 73.     """
 74.                    </div></div><!-- end primary and primary>inner -->
 75.    """;
 76.                 if ($*layout_type != "one-column-split") {
 77.     """
 78.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 79.    """;
 80.                         $this->print_module_section("one");
 81.     """
 82.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 83.    """;
 84.                 }
 85.     """
 86.                    <div id="invisible-separator" style="float: left; width: 1px;"></div> <!-- this is a hack for IE7 + two-columns-right -->
 87.                    <div id="tertiary"><div class="inner">
 88.                        """;
 89.                         $this->print_module_section("two");
 90.     """
 91.                    </div></div><!-- end tertiary and tertiary>inner -->
 92.                    <div id="content-footer"></div>
 93.                </div><!-- end content>inner -->
 94.            </div> <!-- end content -->
 95.        </div> <!-- end canvas>inner -->
 96.    """;
 97.  
 98.     """
 99.    <div id="footer">
 100.        <div class="inner">
 101.            """;
 102.             print safe """
 103.                <div class="page-top"><a href="#">$*text_page_top</a></div>
 104.         </div><!-- end footer>inner -->
 105.     </div><!-- end footer -->
 106.  
 107.     </div> <!-- end canvas -->
 108.     """;
 109.    $this->print_wrapper_end();
 110.    """</html>""";
 111. }
 112.  
 113. function Page::print_global_title() {
 114.        if ($.global_title) {
 115.                """<h1 id="title">
 116. <span>
 117. <a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page of MM">MM</a></span>
 118. </h1>""";
 119. }
 120.  
 121. }
 122. function FriendsPage::print_global_title() {
 123.        var string title = $.friends_title ? $.friends_title : $.global_title;
 124.        """<h1 id="title">
 125. <span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page of MM">MM</a></span></h1>""";
 126. }
 127.  
 128. function Page::print_head_title()
 129.  
 130. {
 131.    if ($this isa FriendsPage) {
 132.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 133.    }
 134.    elseif ($this isa RecentPage) {
 135.        print """<title>""" + $.global_title + $*text_default_separator + $.global_subtitle + """</title>\n""";
 136.    }
 137.    else {
 138.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 139.    }
 140. }
 141.  
 142. # code by ninetydegrees/foxfirefey
 143. function print_module_navlinks() {
 144. var Page p = get_page();
 145.  
 146. var string[] navlinks_order = [];
 147. var string{} navlinks_urls = {};
 148. var string{} navlinks_text = {};
 149.  
 150. $navlinks_order =    [        
 151.       "main",      
 152.       "journals",
 153.       "tags",
 154.       "communities",
 155.       "networkpc",
 156.       "archive",      
 157.       "latest",
 158.       "userinfo"
 159.  
 160.   ];
 161.  
 162. $navlinks_urls =
 163.   {   "main" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/",      
 164.       "journals" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=P",
 165.       "tags" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/tag",      
 166.       "communities" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=C",
 167.       "networkpc" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/network?show=PC",  
 168.       "archive" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/calendar",
 169.       "latest" => "https://www.dreamwidth.org/latest",
 170.       "userinfo" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/profile"
 171.      
 172.   };
 173.  
 174. $navlinks_text =
 175.   {   "main" => " ☼  Hello",
 176.       "journals" => "World!",
 177.       "tags" => "If/Then",
 178.       "communities" => "Else",
 179.       "networkpc" => "Foo",
 180.       "archive" => "Cached",
 181.       "latest" => "LTFeed",
 182.       "userinfo" => "'bout MM"
 183.      
 184.   };
 185.  
 186.   open_module("navlinks", "", "");
 187.   var string[] links = [];
 188.  
 189.   foreach var string k ($navlinks_order) {
 190.       if ($navlinks_urls{$k} != "") {
 191.           var string css = """ class="$k" """;
 192.           if ($p.view == $k) { $css = """ class="current $k" """; }
 193.           $links[size $links] = """<a href="$navlinks_urls{$k}"$css>$navlinks_text{$k}</a>""";
 194.       }
 195.   }    
 196.  
 197.   print_module_list($links);
 198.   close_module();
 199. }
 200.  
 201. function print_module_customtext() {
 202.   var Page p = get_page();  
 203. open_module("customtext", $*text_module_customtext, $*text_module_customtext_url);
 204.   """<div class="module-typelist2 module">
 205. <h2 class="module-header">Style Info & Loose Links</h2>
 206. <div class="module-content">
 207. <ul class="module-list">
 208. <li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/gdx4F4hh" title="Link updated 9/25/2020">Custom Theme Layer</a> (some s2 via <a href="http://ninetydegrees.dreamwidth.org">90°</a>)</li>
 209. <li class="module-list-item"><a href="https://style-tester.dreamwidth.org/" title="Just another CSS playground">Style Tester</a></li>
 210. <li class="module-list-item"><a href="https://s.dreamwidth.org/stc/??css/components/quick-reply.css,controlstrip.css,controlstrip-dark.css,jquery/jquery.ui.button.css,jquery/jquery.ui.dialog.css,jquery/jquery.ui.theme.smoothness.css?v=1448242651" title="Controlstrip, hovermenus">DW Components</a></li>
 211. <li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/u/emnem" title="My DW s2, HTML &amp; CSS pastes">DW Code Pastes</a></li>
 212. <li class="module-list-item"><a href="https://www.freeformatter.com/html-escape.html" title="Converts raw code into raw-er code">Escape LJ/DW HTML</a></li>
 213. <li class="module-list-item"><a href="https://outline.com/" title="Read that article">Outline</a></li>
 214.  </ul></div></div>
 215.     """;
 216. close_module();
 217. }
Add Comment
Please, Sign In to add comment