SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Uzvišen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo
 2. Svoga roba od Časne džamije do Najdalje džamije, čiju smo
 3. okolicu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša
 4. pokazali.594 On je, uistinu, Svečujući i Svevideći. /1/ A Mūsāu
 5. smo Knjigu595 dali i uputom je sinovima Isrāīlovim učinili:
 6. “Osim Mene zaštitinika ne tražite, /2/ o potomci onih koje
 7. smo sa Nūhom u lađi prevezli!”596 On je, doista, bio rob
 8. zahvalni. /3/ I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Isrāīlovim:
 9. “Vi ćete doista dva puta nered597 na Zemlji učiniti i uveliko se
 10. oholiti.” /4/ Kada dođe vrijeme prvoga, poslat ćemo protiv
 11. vas robove Naše snage žestoke, oni će uzduž i poprijeko
 12. zemlju vašu pregaziti, i obećanje o kazni će se ispuniti.598 /5/
 13. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i povećati vam
 14. imetke i sinove i učinit ćemo vas brojnijim. /6/ Pa, ako dobro
 15. budete činili – sebi ste ga činili, a ako zlo budete činili – protiv
 16. sebe ste ga činili! A kad dođe vrijeme drugog nereda, poslat
 17. ćemo ih da na licima vašim tugu i jad ostave i da u Mesdžid599
 18. uđu, kao što su u njega ušli prvi put, i da do temelja, sve nad čime zavladaju, poruše. /7/ I možda vam se Gospodar vaš
 19. opet smiluje; ali ako se vratite neredu, vratit ćemo se i Mi
 20. kazni.600 A Džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili.
 21. /8/ Zaista je ovaj Kur’an uputa ka Putu koji je najispravniji, i
 22. vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih
 23. čeka nagrada velika, /9/ a da smo za one koji u ahiret ne
 24. vjeruju – bolnu patnju pripremili. /10/ Baš kao što moli za ono
 25. što je dobro, čovjek nekada moli i za ono što ne valja. Čovjek
 26. je zaista sklon da ishitren bude.601 /11/ I Mi smo noć i dan kao
 27. dva znamenja učinili: znak noći smo uklonili, a znak dana
 28. smo svijetlim učinili602 kako biste mogli da tražite blagodati
 29. Gospodara svoga i da biste broj godina znali i da biste vrijeme
 30. računali i sve smo potanko objasnili. /12/ I svakom čovjeku
 31. Mi ono što uradi o vrat privezujemo,603 a na Kijametskom
 32. danu pokazat ćemo mu knjigu koju će otvorenu zateći: /13/
 33. “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun
 34. polagati!” /14/ Onaj ko slijedi Uputu pomoći će sam sebi time
 35. što je slijedi, a onaj ko zaluta – sebi će štetu nanijeti time što
 36. luta, i nijedna duša neće nositi grijehe druge. A Mi nijedan
 37. narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali! /15/ Kad
 38. hoćemo da neko naselje uništimo, onima koji su u njemu na
 39. raskoš navikli naredimo pokornost,604 a oni u njemu buntovni
 40. budu i tako se nad njima obistini Riječ kazne, pa ga do temelja
 41. razrušimo. /16/ I koliko smo samo naroda poslije Nūha
 42. uništili! A dovoljno je to što Gospodar tvoj u potpunosti zna i
 43. vidi grijehe robova Svojih. /17/ Onome koji želi ovaj –
 44. kratkotrajni svijet, Mi mu na njemu brzo dajemo – što hoćemo
 45. i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u
 46. kome će se prezren i odbačen peći. /18/ A svako ko za ahiretom
 47. teži i zbog njega se trudi, a vjernik je – pa trud takvih će
 48. pohvalan biti. /19/ Svima njima, i jednima i drugima, dajemo
 49. darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni. /20/ Gledaj kako jednima dajemo prednost
 50. nad drugima; a na ahiretu će razlika u stepenima i prednostima
 51. biti, doista, veća. /21/ Ne uzimaj uz Allaha nekog drugog
 52. boga, pa da prezren i bez podrške budeš! /22/ Gospodar tvoj
 53. zapovijeda da samo Njemu ibadet činite i da roditeljima
 54. dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod
 55. tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!”, i ne odbij ih od sebe,
 56. i obraćaj im se riječima poštovanja punim. /23/ Iz samilosti
 57. prema njima svoje krilo poniznosti spusti i reci: “Gospodaru
 58. moj, smiluj im se, kao što su oni mene, kad sam bio dijete,
 59. podizali!” /24/ Gospodar vaš najbolje zna šta je u dušama
 60. vašim: ako budete poslušni, pa Allah će, doista, oprostiti
 61. onima koji se kaju. /25/ Daj bližnjemu svome pravo njegovo,
 62. i siromahu, i putniku namjerniku, ali nipošto ne rasipaj. /26/
 63. Zaista su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru
 64. svome itekako nezahvalan. /27/ A ako moraš da se od njih
 65. okreneš, jer i sam od Gospodara svoga milost tražiš i njoj se
 66. nadaš, onda im bar birane riječi obećanja uputi.605 /28/ Ne drži
 67. ruku svoju stisnutu kao da je za vrat privezana, a nemoj je ni
 68. posve pružati, pa da ukoren budeš i kloneš – bez ičega ostaneš.
 69. /29/ Gospodar tvoj, zaista, pruža obilnu opskrbu onome kome
 70. hoće, a i uskraćuje je. On, uistinu, u potpunosti zna i vidi
 71. robove Svoje. /30/ Ne ubijajte djecu svoju iz straha od
 72. neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, a ubijati njih doista je
 73. veliki grijeh! /31/ I ne približavajte se bludu! Doista je to
 74. razvrat, i to je ružan put! /32/ I ne ubijajte nikoga koga je
 75. Allah zabranio, osim kada je to zakonom opravdano! A ako je
 76. neko, ni kriv ni dužan, ubijen, onda njegovom nasljedniku ili
 77. staratelju dajemo vlast, ali neka ni on ne prekoračuje granicu
 78. u ubijanju.606 On će, doista, biti pomognut. /33/ I ne
 79. približavajte se imetku siročeta, osim ako želite da ga
 80. unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno. I ispunjavajte ono na šta ste se obavezali, jer će se za ugovore zaista
 81. odgovarati! /34/ Napunite mjeru kada mjerite i vagajte vagom
 82. ispravnom! To je bolje i posljedice su ljepše. /35/ Ne govori
 83. ono što ne znaš! I sluh, i vid, i razum – za sve to će se, zaista,
 84. odgovarati. /36/ Ne hodi po zemlji nadmeno! Zemlju sigurno
 85. ne možeš probiti ni brda visinom dostići. /37/ Sve ogavnosti
 86. što su u tome, tvome su Gospodaru mrske. /38/ To je mudrost
 87. koju ti Gospodar tvoj objavljuje. I ne pridodaji Allahu drugog
 88. boga da ne bi u Džehennem bio bačen, prekoren i odbačen.607
 89. /39/ Zar je vaš Gospodar vas sinovima obdario, a Sebi, kao
 90. kćeri, meleke uzeo?! Vi, zaista, izgovarate krupne riječi. /40/
 91. U Kur’anu smo mnoštvo opomena naveli da bi oni pouku
 92. izvukli, ali njima on samo odbojnost povećava. /41/ Reci: “Da
 93. pored Njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi
 94. onda potražili put do Vlasnika Arša.” /42/ Slavljen je On i
 95. visinom velikom uzvišen naspram onoga što oni govore! /43/
 96. Njega veličaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne
 97. postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumijete
 98. veličanje njihovo. On je, doista, Onaj Koji ne žuri s kaznom i
 99. Onaj Koji oprašta grijehe. /44/ A kada učiš Kur’an, između
 100. tebe i onih koji u ahiret ne vjeruju Mi zastor nevidljivi koji
 101. razdvaja stavimo,608 /45/ a na srca njihova pokrivače da ga ne
 102. bi razumjeli, i gluhim ih učinimo. I kada ti u Kur’anu
 103. spomeneš Gospodara svoga da Jedini je, oni iz odbojnosti
 104. okrenu leđa. /46/ Mi dobro znamo šta oni žele da čuju kada
 105. dolaze da te prisluškuju, i o čemu se sašaptavaju kad zulumćari
 106. govore: “Vi slijedite samo opčinjena čovjeka!” /47/ Pogledaj
 107. kako oni tebe opisuju, pa onda lutaju i ne mogu da nađu Pravi
 108. put. /48/ Oni govore: “Zar kad se u kosti i prašinu pretvorimo,
 109. zar ćemo novim stvaranjem, doista, oživljeni biti?!” /49/ Reci:
 110. “Budite, ako možete, kamenje ili gvožđe /50/ ili bilo kakvo
 111. stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno!” “A ko će
 112. nas u život vratiti?”, upitat će oni. Ti reci: “Onaj Koji vas je i
 113. prvi put stvorio”, a oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: “Kada to?” Ti reci: “Možda ubrzo!” /51/ Bit
 114. će Onog dana kad vas On pozove, i vi ćete se, s hvalom
 115. Njemu, odazvati, i pomisliti da ste samo malo vremena ostali.
 116. /52/ Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, ili će
 117. šejtan posijati neprijateljstvo među njima; šejtan je, doista,
 118. čovjekov otvoreni neprijatelj. /53/ Gospodar vaš najbolje vas
 119. poznaje: ako hoće, On će vam se smilovati ili će vas, ako
 120. hoće, na muke staviti. A nismo te poslali sa zaduženjem da
 121. im Uputu daš. /54/ Gospodar tvoj najbolje zna one na
 122. nebesima i one na Zemlji; Mi smo jedne vjerovjesnike nad
 123. drugima odlikovali, a Dāvūdu smo Zebūr dali. /55/ Reci:
 124. “Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima, pa,
 125. oni od vas neće moći nevolju otkloniti niti je preusmjeriti.”
 126. /56/ Oni kojima se oni mole i sami traže načina kako će se što
 127. više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj
 128. i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga treba se
 129. čuvati. /57/ I ne postoji nijedno naselje609 koje Mi prije
 130. Kijametskog dana nećemo uništiti ili ga teškoj muci izložiti;
 131. to je u Knjizi zapisano. /58/ A da ti pošaljemo velike znakove
 132. spriječilo Nas je samo to što su ih prijašnji narodi lažnim
 133. smatrali; Semūdu smo kao očiti znak kamilu dali, pa su u vezi
 134. s njom zulum učinili. A velike znakove šaljemo samo za
 135. zastrašivanje.610 /59/ I kada smo ti rekli: “Sve ljude Gospodar
 136. tvoj, zaista, obuhvaća!611 A prizor koji smo ti pokazali i drvo
 137. prokleto, u Kur’anu spomenuto, iskušenje su za ljude.612 Mi ih
 138. zastrašujemo, ali to samo njihovu osionost pojačava.” /60/ I
 139. kada rekosmo melecima: “Učinite sedždu Ademu!” – oni svi,
 140. osim Iblīsa, sedždu učiniše. “Zar da učinim sedždu onome koga
 141. si Ti od gline stvorio?”, reče. /61/ “Reci mi”, reče onda, “evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do
 142. Kijametskog dana sigurno ću, osim malobrojnih, nad
 143. potomstvom njegovim zagospodariti.” /62/ “Odlazi!”, reče
 144. On. “A svakom od njih ko te bude slijedio – Džehennem će
 145. svima vama biti obilna kazna. /63/ I zavodi glasom svojim
 146. koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju,
 147. i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a
 148. samo je obmana to što im šejtan obećava, /64/ ali, ti, doista,
 149. nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!” A Gospodar
 150. tvoj je dovoljan kao zaštitnik! /65/ Gospodar vaš je Taj Koji
 151. radi vas pokreće lađe po moru da biste tragali za Njegovim
 152. obiljem. On je, zbilja, prema vama milostiv. /66/ Kad vas na
 153. moru nevolja zadesi, tada nestanu oni koje inače prizivate,
 154. postoji samo On.613 A kad vas On na kopno spasi, vi se
 155. okrećete, a čovjek je itekakav nezahvalnik! /67/ Zar ste sigurni
 156. da vas On neće u zemlju utjerati ili da na vas pješčanu oluju
 157. neće poslati, pa da onda sebi nikakva zaštitnika nećete naći?!
 158. /68/ Ili ste možda sigurni da vas On ponovo neće na more
 159. izvesti, i buru na vas poslati i potopiti vas zbog neposlušnosti
 160. vaše?! Tada ne biste nikoga našli ko bi Nas zbog vas na
 161. odgovornost pozvao. /69/ Mi smo sinovima Ademovim počast
 162. ukazali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih
 163. ukusnim jelima, i nad mnogima koje smo stvorili posebnu im
 164. prednost dali. /70/ A na Dan kad pozovemo sve ljude s
 165. predvodnikom njihovim,614 oni kojima knjiga njihova u desnu
 166. ruku data bude, čitat će knjige svoje i neće im, ni koliko
 167. končić na hurminoj košpici, zulum učinjen biti. /71/ Onaj ko
 168. je na ovom svijetu bio slijep, bit će slijep i na ahiretu, i još
 169. dalje će zalutati. /72/ I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv Nas nešto drugo iznio, i tada
 170. bi te oni kao prijatelja prihvatili.615 /73/ A da te nismo učinili
 171. čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio, /74/ i tada bismo
 172. ti, doista, dali da iskusiš dvostruku patnju u životu i dvostruku
 173. patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv
 174. Nas pomogao. /75/ Pa iako su te umalo iz zemlje pokrenuli da
 175. bi te iz nje istjerali, ipak ni oni tada u njoj ne bi dugo, poslije
 176. tebe, ostali.616 /76/ To pravilo je važilo za sve one kojima smo
 177. prije tebe poslanike poslali; nećeš vidjeti da je naše pravilo
 178. promijenjeno. /77/ Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba
 179. krene, pa do noćne tmine, i Kur’an u namazu u zoru uči, jer
 180. učenju Kur’ana u namazu u zoru mnogi prisustvuju. /78/ I
 181. bdij dio noći u namazu – tebi dodatnom; na ahiretu će te tvoj
 182. Gospodar na hvaljeni položaj postaviti. /79/ I reci: “Gospodaru
 183. moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine!617
 184. I daruj mi od Sebe moć koja će mi pomoći!” /80/ I reci:
 185. “Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!” /81/ Mi
 186. objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a
 187. zulumćarima on samo povećava propast. /82/ Kad čovjeku
 188. kakvu blagodat darujemo, on se okreće i oholo udaljava, a
 189. kad ga zadesi zlo, onda očajava. /83/ Reci: “Svako na svoj
 190. način618 postupa, a Gospodar vaš najbolje zna ko je na Pravom
 191. putu.” /84/ Pitaju te o duhu.619 Reci: “Duh je nešto što samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.” /85/ A
 192. da hoćemo, Mi bismo učinili da iščezne ono što smo ti objavili,
 193. i ti, poslije, ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao,
 194. /86/ ali, Gospodar tvoj je tebi milostiv i Njegova dobrota
 195. prema tebi zaista je velika. /87/ Reci: “Kad bi se svi ljudi i
 196. džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je
 197. on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.” /88/ Mi
 198. u ovom Kur’anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere,
 199. ali većina ljudi samo poricanje prihvata. /89/ I govore:620
 200. “Nećemo ti vjerovati sve dok nam iz zemlje izvor-vodu ne
 201. izvedeš; /90/ ili dok ne budeš imao vrt od palmi i loze, pa da
 202. kroz njeg svukuda rijeke provedeš; /91/ ili dok na nas nebo u
 203. parčadima ne oboriš, kao što tvrdiš; ili dok Allaha i meleke
 204. nama sučelice ne dovedeš; /92/ ili dok ne budeš imao kuću od
 205. zlata, ili dok se na nebo ne uspenješ; a nećemo vjerovati ni da
 206. si se uspeo sve dok nam ne doneseš Knjigu da je čitamo.”
 207. Reci: “Uzvišen neka je Gospodar moj!, zar ja nisam samo
 208. čovjek, poslanik?!” /93/ A ljude je, kad im je dolazila objava,
 209. odvraćalo od vjerovanja samo to što su govorili: “Zar je Allah
 210. kao poslanika čovjeka poslao?!” /94/ Reci: “Kad bi na Zemlji
 211. meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za
 212. poslanika poslali.” /95/ Reci: “Allah je dovoljan da svjedoči
 213. za ovo između mene i vas, a zaista On dobro zna i vidi robove
 214. Svoje.” /96/ Onaj koga Allah uputi – on je upućen, a onoga
 215. koga na stranputicu odvede, tome, mimo Njega, nećeš naći
 216. zaštitnika. Mi ćemo ih, na Kijametskom danu, sakupiti, licem
 217. zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit
 218. će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im
 219. oganj. /97/ To će im biti kazna zato što u znakove i ajete Naše
 220. nisu vjerovali i što su govorili: “Zar kad postanemo kosti i
 221. prah, zar ćemo kao nova stvorenja doista biti oživljeni?!” /98/
 222. Zar oni ne znaju da je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, kadar
 223. da stvori slične njima i da im je već odredio čas oživljenja, u
 224. koji nema sumnje? Ali zulumćari samo poriču. /99/ Reci: “Da
 225. vi posjedujete riznice milosti Gospodara moga, i tada biste škrtarili iz straha da ne potrošite; čovjek je baš tvrdica.”621
 226. /100/ Mi smo Mūsāu devet očevidnih znamenja dali, pa upitaj
 227. sinove Isrāīlove kad je precima njihovim došao i kada mu je
 228. faraon rekao: “Ja mislim, o Mūsā, da si ti doista opčinjen”,
 229. /101/ a Mūsā odgovori: “Ti znaš da ovo nije dao niko drugi
 230. nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja
 231. mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati.” /102/ Faraon
 232. odluči da ih iz zemlje622 istjera, pa mi potopismo i njega i sve
 233. one koji su bili s njim, /103/ i poslije toga rekosmo sinovima
 234. Isrāīlovim: “Naselite se u zemlji,623 pa kad vrijeme ahireta
 235. nastupi, sve ćemo vas zajedno dovesti.” /104/ Mi Kur’an s
 236. Istinom spuštamo i s Istinom on silazi. A tebe smo poslali
 237. samo kao donositelja radosnih vijesti i upozoritelja. /1056/ I
 238. kao Kur’an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima
 239. malo-pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo. /106/
 240. Reci: “Vjerovali u njega ili ne vjerovali, oni kojima je još
 241. prije objavljivanja njegova dato znanje padaju licem na tlo,
 242. čineći sedždu, kad im se on čita.” /107/ I govore: “Uzvišen
 243. neka je Gospodar naš, obećanje Gospodara našeg se ispunilo!”,
 244. /108/ i padaju licem na tle plačući, i on im uvećava
 245. strahopoštovanje. /109/ Reci: “Zovite Ga: ‘Allahu’, ili zovite:
 246. ‘Svemilosni’, a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena
 247. najljepša. Ne izgovaraj na sav glas Kur’an kad molitvu
 248. obavljaš, a i ne prigušuj ga; traži sredinu između toga” /110/ I
 249. reci: “Sva hvala Allahu Koji Sebi nije uzeo djeteta i Koji u
 250. vlasti nema ortaka, i Kome ne treba zaštitnik zbog nemoći” – i
 251. istinski Ga veličaj! /111/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top