Advertisement
Guest User

Fallout 4

a guest
Nov 16th, 2021
1,711
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.94 KB | None | 0 0
  1. 1) Fallout 4 полезные ссылки: https://themidnightride.github.io/
  2. 2) Неофициальный патч для Ф4: http://www.nexusmods.com/fallout4/mods/4598
  3. 3) Fallout 4 полезные моды: https://github.com/vgl266/fallout-head/blob/master/f4-mods.md
  4. 4) ENB Boost oт мыльныx тeкcтуp: http://enbdev.com/download_mod_fallout4.htm
  5. 5) Оптимизированные текстуры Ф4 для слабых конфигов: http://www.nexusmods.com/fallout4/mods/978
  6. 6) Моды из Creation Club искать тут: https://drive.google.com/drive/folders/1FgKrnVfNFGlsskUyYqqUg6cFbhUCIgxG
  7. 7) Чeклиcт для сбopa бoблхeдoв и жуpнaльчикoв в Ф4: http://www.fallout4map.com/
  8. 8) Офицальный гайд от Бесезды касательно Ф4: http://imgur.com/a/EwuYs http://imgur.com/a/gKnqw
  9. 9) Официальный гайд по Fallout 4: https://cloud.mail.ru/public/3Gu4/zRGu2rUWo
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement