SHARE
TWEET

RobotiKokoti

a guest Apr 24th, 2019 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % program na hladanie kociek robotom v bludisku s prekazkami,
 2. % robot ma 3 snimace prekazok (vpredu, vlavo, vpravo), otaca sa o 90stupnov
 3. % vlavo alebo vpravo, ide iba dopredu
 4. % cielom je najst vsetky kocky v bludisku, po najdeni kocky ju priniest do
 5. % ciela do pozicie (40,40) 1. typ objektu, do pozicie (1,40) 2. typ objektu
 6.  
 7. % toto riesenie obsahuje aj radar na hladanie kocky v def. okruhu, po
 8. % najdeni kocky ju zoberie do ciela
 9.  
 10. %robot=[poziciaX poziciaY snimacLavo snimacPravo snimacVpred pohyb otocenie smer kocka prekazka cielx ciely offset_rand gain_rand]
 11.  
 12. % poziciaX - stlpec 1 az 40, poziciaY - riadok 1 az 40
 13.  
 14. % snimacLavo snimacPravo snimacVpred , 0-volne, 1-prekazka, 2-kocka,
 15. % 3-iny robot
 16.  
 17. % pohyb , 0-stoji, 1-ide
 18.  
 19. % otocenie, 0-rovno, 1-doprava, 2-dolava
 20.  
 21. % smer, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava
 22.  
 23. % kocka, 0-nema kocku,hlada ju, 1-nesie kocku na ciel (40,40), 2 - ide na
 24. % definovany ciel
 25.  
 26. % prekazka, kde je prekazka 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 27. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 28.  
 29. % typ kocka , 1 - objekt 1. typu (napr. jablko, hruska), 2  - objekt 2. typu (napr. banan, pomaranc, citron)
 30.  
 31. % cielX - stlpec 1 az 40, cielY - riadok 1 az 40
 32.  
 33. % param1, param2 - parametre pre random hladanie
 34.  
 35. % hlavna funkcia
 36. function [caszberu]=mainrobot(pocetkociek,pocetprekazok)
 37.  
 38. h1=figure;
 39.  
 40. % definovanie color mapy 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 41. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 42. colormaprobot=[1 1 1;0 0 0;0 1 0;1 0 0;0 0 1;1 0 1;1 1 0];
 43. mapa=ones(42);
 44. mapa(1,:)=2;
 45. mapa(42,:)=2;
 46. mapa(:,1)=2;
 47. mapa(:,42)=2;
 48.  
 49. % budovana mapa 1-pozadie, 2-prekazka, 3-robot, 4-robot s kockou,
 50. % 5- kocka 1 typ ,  6- kocka 2 typ,  7 - neodkryta mapa
 51. mapazobraz=7*ones(42);
 52. mapazobraz(1,:)=2;
 53. mapazobraz(42,:)=2;
 54. mapazobraz(:,1)=2;
 55. mapazobraz(:,42)=2;
 56.  
 57. odkrytiemapy=zeros(42);
 58.  
 59. % definovanie prekazok
 60. if pocetprekazok>0
 61. mapa(2:5,8)=2;
 62. mapa(6,8:10)=2;
 63.  
 64. mapa(2:7,23)=2;
 65. mapa(8,19:23)=2;
 66.  
 67. mapa(34:41,28)=2;
 68. mapa(34,25:28)=2;
 69.  
 70. mapa(34,10:12)=2;
 71. mapa(35:41,10)=2;
 72.  
 73. mapa(20,32:41)=2;
 74. mapa(18:22,32)=2;
 75.  
 76. mapa(22,12:20)=2;
 77. mapa(19:25,16)=2;
 78.  
 79. end
 80.  
 81. stanicaX=40;
 82. stanicaY=40;
 83.  
 84. pocetrobot=3;
 85.  
 86. % maximalny cas trvania simulacie
 87. maxcashladania=120*pocetkociek;
 88.  
 89. % zoznam kociek
 90. % 1-pozicia X, 2-pozicia Y, 3 - stav kocky, 4 - typ, 5 - parameter 1, 6 - parameter 2, 7 - parameter 3  
 91. zoznamkociek=[];
 92.  
 93. % definovanie parametrov robota
 94. roboti(1)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',1,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 95.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',10,'param2',40,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 96.  
 97. % zakreslenie robota
 98. mapa(2,2)=3;
 99.  
 100. if pocetrobot>1
 101.     %roboti(2,:)=[1 40 1 0 0 0 0 1 0 0 40 40 3 20];
 102. roboti(2)=struct('poziciaX',1,'poziciaY',40,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 103.         'smer',1,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',3,'param2',20,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 104.    
 105.     mapa(41,2)=3;
 106.     if pocetrobot>2
 107. %        roboti(3,:)=[40 1 1 0 0 0 0 2 0 0 40 40 8 30];
 108. roboti(3)=struct('poziciaX',40,'poziciaY',1,'snimacLavo',1,'snimacPravo',0,'snimacVpred',0,'pohyb',0,'otocenie',0, ...
 109.         'smer',2,'kocka',0,'prekazka',0,'typkocka',1,'cielX',40,'cielY',40,'param1',8,'param2',30,'pocitadlo',0,'maxkrok',0,'bludenie',0);
 110.  
 111.         mapa(2,41)=3;
 112.         pocetrobot=3;
 113.     end
 114. end
 115.  
 116. % parametre na nahodne hladanie
 117. for ii=1:pocetrobot,
 118.     roboti(ii).maxkrok=fix(40*rand);
 119. end
 120.  
 121. khladaj=zeros(1,pocetrobot);
 122. nahodahladaj=fix(40*rand(1,pocetrobot));
 123. timeout=[0 0 0];
 124.  
 125. % parametre na nahodne hladanie
 126. % khladaj=0;
 127. % nahodahladaj=fix(40*rand(1,1));
 128.  
 129. % definovanie pozicii kociek
 130. kockypos=[4 11;15 22;23 18;25 35;37 16;37 5;10 6;22 8;35 32;8 32;15 35;12 15;30 20;12 28;20 25;33 3;28 9; ...
 131.                 14 9;4 21;4 28;38 24;12 38;28 14;3 16;17 13;26 4;26 26;5 6;16 5;29 31;38 12;32 36;38 20;3 35;10 11];
 132.            
 133. if pocetkociek>35
 134.     pocetkociek=35;
 135. end
 136. indx=randperm(35);
 137. for i=1:pocetkociek,
 138.     if rand(1)>0.5
 139.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=5;
 140.     else
 141.         mapa(kockypos(indx(i),1),kockypos(indx(i),2))=6;
 142.     end
 143. end
 144.  
 145. % pociatocne vykreslenie mapy
 146. colormap(colormaprobot);
 147. hmapa=image(mapa);
 148. k=0;
 149. pocetuloh=0;
 150. title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh)])
 151.  
 152. % % zobrazenie budovanej mapy
 153. % h2=figure;
 154. % colormap(colormaprobot);
 155. % hmapa2=image(mapazobraz);
 156.  
 157.  
 158. % hlavny cyklus
 159. while k<maxcashladania && pocetuloh~=pocetkociek;
 160.     k=k+1;
 161.     for rrob=1:pocetrobot,
 162.        
 163.         % vyber pixelov z mapy
 164.         hp=mapa(roboti(rrob).poziciaY,roboti(rrob).poziciaX+1);
 165.         dp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+2,roboti(rrob).poziciaX+1);
 166.         pp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+2);
 167.         vp=mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX);
 168.        
 169.         % nastavenie snimacov robota
 170.         [vs,ps,hs]=nastavsnimace(roboti(rrob),hp,dp,pp,vp);
 171.              
 172.         roboti(rrob).snimacLavo=vs;
 173.         roboti(rrob).snimacPravo=ps;
 174.         roboti(rrob).snimacVpred=hs;
 175.        
 176.         % chod do stanice
 177.         if roboti(rrob).kocka==1
 178.             %novysmer=choddostanice(roboti(rrob));
 179.             if roboti(rrob).typkocka==2
 180.                 roboti(rrob).cielX=40;
 181.                 roboti(rrob).cielY=1;
 182.             else
 183.                 roboti(rrob).cielX=40;
 184.                 roboti(rrob).cielY=40;
 185.             end
 186.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 187.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 188.             if novysmer>-1
 189.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 190.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 191.                 timeout(rrob)=0;
 192.             else
 193.                 if novaprekazka<0
 194.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 195.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 196.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 197.                 else
 198.                
 199.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 200.                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 201.                     if timeout(rrob)>3
 202.                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 203.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 204.                         else
 205.                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 206.                         end
 207.                         timeout(rrob)=0;
 208.                     end
 209.                 end
 210.             end
 211.            
 212.         % chod na ciel    
 213.         elseif roboti(rrob).kocka==2
 214.             [novysmer,novaprekazka]=chodnaciel(roboti(rrob));
 215.             roboti(rrob).prekazka=novaprekazka;
 216.             if novysmer>-1
 217.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 218.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 219.                 timeout(rrob)=0;
 220.             else
 221.                 % ak je prekazka v cieli kocka, zober ju
 222.                 if novaprekazka<0
 223.                     roboti(rrob).otocenie=0;
 224.                     roboti(rrob).prekazka=0;
 225.                     roboti(rrob).smer=abs(novaprekazka);
 226.                 else
 227.  
 228.                     roboti(rrob).pohyb=0;
 229.                     if roboti(rrob).poziciaX==roboti(rrob).cielX && roboti(rrob).poziciaY==roboti(rrob).cielY
 230.                         roboti(rrob).kocka=0;
 231.  
 232.                     end
 233. %                     timeout(rrob)=timeout(rrob)+1;
 234. %                     if timeout(rrob)>5
 235. %                         if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 236. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 237. %                         else
 238. %                             roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 239. %                         end
 240. %                         timeout(rrob)=0;
 241. %                     end
 242.                    
 243.                 end
 244.             end    
 245.            
 246.             % nahodne hladanie
 247.         else
 248.             [novysmer,kk,nahoda]=nahodnehladanie(roboti(rrob),khladaj(rrob),nahodahladaj(rrob));
 249.             % nastavenie smeru
 250.             if novysmer>-1
 251.                 roboti(rrob).otocenie=novysmer;
 252.                 roboti(rrob).pohyb=1;
 253.             else
 254.                 roboti(rrob).pohyb=0;
 255.                 if rem(roboti(rrob).smer,2)==1
 256.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer+1;
 257.                 else
 258.                     roboti(rrob).smer=roboti(rrob).smer-1;                  
 259.                 end
 260.                
 261.             end
 262.             khladaj(rrob)=kk;
 263.             nahodahladaj(rrob)=nahoda;
 264.         end
 265.        
 266.         % nastav novu poziciu robota
 267.         stareX=roboti(rrob).poziciaX;
 268.         stareY=roboti(rrob).poziciaY;
 269.         mapa(stareY+1,stareX+1)=1;
 270.  
 271.         noveX=stareX;
 272.         noveY=stareY;
 273.        
 274.         % ak je robot v pohybe nastav smer cesty
 275.         if roboti(rrob).pohyb==1
 276.             [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(roboti(rrob));
 277.             noveX=posX;
 278.             noveY=posY;
 279.             if otoc>0
 280.                 roboti(rrob).smer=otoc;
 281.             end
 282.  
 283.         end
 284.            
 285.         roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 286.         roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 287.        
 288.         % co vykona robot v jednotlivych stavoch
 289.         [robotstav,nasielkocku,polozilkocku,zoznamkociek]=akciarobot(roboti(rrob),mapa,zoznamkociek,odkrytiemapy);
 290.         roboti(rrob)=robotstav;
 291.        
 292.         % kontrola ci nahodou neprejde prekazku
 293.         if mapa(roboti(rrob).poziciaY+1,roboti(rrob).poziciaX+1)==2
 294.              noveX=stareX;
 295.              noveY=stareY;
 296.             roboti(rrob).poziciaX=noveX;
 297.             roboti(rrob).poziciaY=noveY;
 298.         end
 299.        
 300.         % zakreslenie novej pozicie robota
 301.         if roboti(rrob).kocka==1
 302.             mapa(noveY+1,noveX+1)=4;
 303.         else
 304.             mapa(noveY+1,noveX+1)=3;
 305.         end
 306.        
 307. %         % budovanie mapy
 308. %         odkrytiemapy=budujmapu(odkrytiemapy,roboti(rrob));
 309.        
 310.         % prekreslenie mapy
 311.         figure(h1)
 312.         set(hmapa,'CData',mapa)
 313.  
 314.         % vypisy do okna
 315.         if nasielkocku==1
 316.             title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 317.         end
 318.         if polozilkocku==1
 319.                pocetuloh=pocetuloh+1;
 320.                title(['ulozene kocky = ' num2str(pocetuloh) ' cas [s] = ' num2str(k)])
 321.         end
 322.        
 323.         % na spomalenie priebehu simulacie
 324.         pause(0.001)
 325.  
 326.     end
 327.    
 328. %     if rem(k,5)==0
 329. %         figure(h2)
 330. %         set(hmapa2,'CData',mapazobraz)        
 331. %     end
 332.        
 333. end
 334. caszberu=k;
 335. end
 336.  
 337.  
 338. % fukcia, ktora riesi akcie, co sa robot robit v urcitych stavoch
 339. % robot - struktura robota
 340. % mapab - aktualna mapa bludiska
 341. % zkvstup - zoznam najdenych kociek
 342. % odkrytiemapy1 - kde uz bol
 343. function [robotupdate,nasielkocku,polozilkocku,zkvystup]=akciarobot(robot,mapab,zkvstup,odkrytiemapy1)
 344.  
 345.         dosahradaru=3;
 346.         nasielkocku=0;
 347.         polozilkocku=0;
 348.         zkvystup=zkvstup;
 349.        
 350.         % ak nasiel kocku, nastav stav zober kocku
 351.         if mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==5 || mapab(robot.poziciaY+1,robot.poziciaX+1)==6
 352.             robot.kocka=1;
 353.             robot.smer=2;
 354.             robot.otocenie=0;
 355.             nasielkocku=1;
 356.             robot.typkocka=1;
 357.            
 358.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 359.             % [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,robot.poziciaX,robot.poziciaY);
 360.            
 361.         end
 362.  
 363.         % ak nesie kocku
 364.         if robot.kocka==1
 365.            
 366.             [poziciakocky] = najdikocku(robot, mapab, dosahradaru);
 367.                
 368.                 if sum(ismember([poziciakocky],zkvystup)) == 0
 369.                     zkvystup = [zkvystup;poziciakocky];
 370.                 end
 371.             % ak priniesol kocku do ciela
 372.             if robot.typkocka==1
 373.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==40
 374.                     %robot.kocka=0;
 375.                     polozilkocku=1;
 376.                    
 377.                     if ~(isempty(zkvystup))
 378.                         robot.cielY = zkvystup(1,1);
 379.                         robot.cielX = zkvystup(1,2);
 380.                         zkvystup(1,:) = [];
 381.                        
 382.                         robot.kocka = 2;
 383.                     else
 384.                         robot.kocka = 0;
 385.                     end
 386.                    
 387.                 end
 388.             elseif robot.typkocka==2
 389.                 if robot.poziciaX==40 && robot.poziciaY==1
 390.                     robot.kocka=0;
 391.                     polozilkocku=1;
 392.                 end                
 393.             end
 394.         end
 395.  
 396.         % ak nema kocku prehlada priestor ultrazvukom
 397.         if robot.kocka==0
 398.             [najdenepozkocky]=najdikocku(robot,mapab,dosahradaru);
 399.             % ak najde kocku nastavi ciel na jej poziciu
 400.             if isempty(najdenepozkocky)==0
 401.                 robot.cielX=najdenepozkocky(1,2);
 402.                 robot.cielY=najdenepozkocky(1,1);
 403.                 robot.kocka=2;
 404.             end
 405.         end
 406.         robotupdate=robot;
 407. end
 408.  
 409.  
 410. % funkcia na budovanie mapy
 411. function odkrytiemapy2=budujmapu(odkrytiemapy1,robot)
 412.     odkrytiemapy2=odkrytiemapy1;
 413.    
 414.     % doprogramovavat
 415.  
 416.  
 417. end
 418.  
 419.  
 420. % funkcia, ktora vrati parametre objektu a jeho typ
 421. function [typkocky,paramkocky]=citajparamkocky(mapab,posX,posY)
 422.  
 423. pd=[0.91 0.07 0.91 0.03 0.5 0.4;0.75 0.15 0.77 0.06 0.57 0.27; ...
 424. 0.33 0.23 0.3 0.2 0.75 0.15;0.73 0.08 0.92 0.03 0.47 0.18;0.5 0.15 0.83 0.08 0.7 0.13];
 425.  
 426. paramkocky=zeros(1,3);
 427.  
 428.             % doplnit rozpoznavanie pomocou NS
 429.             if mapab(posY+1,posX+1)==6
 430.                typkocky=2;
 431.                druh=fix(3*rand(1))+3;
 432.             else
 433.                typkocky=1;
 434.                druh=fix(3*rand(1))+1;
 435.  
 436.             end
 437.            
 438.             for i=1:3
 439.                   paramkocky(i)=pd(druh,2*(i-1)+1)+2*pd(druh,2*(i-1)+2)*rand(1)-pd(druh,2*(i-1)+2);
 440.             end
 441. end
 442.  
 443.  
 444.  
 445. % funkcia pre riadenie robota do ciela
 446. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 447. % prekazka - 0-nie je, 1-hore, 2-dole, 3-doprava, 4-dolava,
 448. % ak su zaporne hodnoty, prekazka je v cieli
 449. function [novysmer,prekazka]=chodnaciel(robot)
 450.    
 451.     % suradnice ciela robota
 452.     xciel=robot.cielX;
 453.     yciel=robot.cielY;
 454.    
 455.     % kde sa nachadza ciel od aktualnej pozicie robota, vlavo, vpravo, hore
 456.     % dole
 457.     if (xciel-robot.poziciaX)>0
 458.         idevpravo=1;
 459.     else
 460.         idevpravo=0;
 461.     end
 462.     if (xciel-robot.poziciaX)<0
 463.         idevlavo=1;
 464.     else
 465.         idevlavo=0;
 466.     end
 467.     if (yciel-robot.poziciaY)>0
 468.         idedole=1;
 469.     else
 470.         idedole=0;
 471.     end
 472.     if (yciel-robot.poziciaY)<0
 473.         idehore=1;
 474.     else
 475.         idehore=0;
 476.     end
 477.  
 478.     novysmer=-1;
 479.     prekazka=robot.prekazka;
 480.     % ak nenarazil na prekazku
 481.     if prekazka==0
 482.        
 483.         % ma ist smerom dole
 484.         if idedole==1
 485.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0
 486.                 novysmer=0;
 487.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 488.                 novysmer=1;
 489.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0
 490.                 novysmer=2;
 491.            elseif robot.smer==1
 492.                 if idevpravo==1 && robot.snimacPravo==0
 493.                     novysmer=1;
 494.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacLavo==0
 495.                     novysmer=2;
 496.                 end
 497.            end
 498.         end
 499.    
 500.     if novysmer==-1
 501.         % ma ist smerom hore
 502.         if idehore==1
 503.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0
 504.                 novysmer=0;
 505.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 506.                 novysmer=2;
 507.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0
 508.                 novysmer=1;
 509.            elseif robot.smer==2
 510.                 if idevpravo==1 && robot.snimacLavo==0
 511.                     novysmer=2;
 512.                 elseif idevlavo==1 && robot.snimacPravo==0
 513.                     novysmer=1;
 514.                 end
 515.            end            
 516.         end
 517.     end
 518.                    
 519.     if novysmer==-1
 520.         % ma ist smerom vpravo
 521.         if idevpravo==1
 522.            if robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0
 523.                 novysmer=1;
 524.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 525.                 novysmer=0;
 526.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0
 527.                 novysmer=2;
 528.            elseif robot.smer==4
 529.                 if idehore==1 && robot.snimacPravo==0
 530.                     novysmer=1;
 531.                 elseif idedole==1 && robot.snimacLavo==0
 532.                     novysmer=2;
 533.                 end
 534.            end            
 535.         end
 536.     end
 537.                
 538.     if novysmer==-1
 539.         % ma ist smerom vlavo
 540.         if idevlavo==1
 541.            if robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0
 542.                 novysmer=2;
 543.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0    %ide vpravo, vpravo volno, otoc dole
 544.                 novysmer=0;
 545.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0
 546.                 novysmer=1;
 547.            elseif robot.smer==3
 548.                 if idehore==1 && robot.snimacLavo==0
 549.                     novysmer=2;
 550.                 elseif idedole==1 && robot.snimacPravo==0
 551.                     novysmer=1;
 552.                 end
 553.            end            
 554.         end
 555.     end
 556.    
 557.     % nie je mozny ziadny smer
 558.     if novysmer==-1
 559.         % ak nie je v cieli, tak nastav prekazku
 560.         if xciel~=robot.poziciaX
 561.             if idevpravo==1 && (xciel-robot.poziciaX)==1
 562.                 prekazka=-3;
 563.             elseif idevpravo==1
 564.                 prekazka=3;
 565.             elseif idevlavo==1 && (robot.poziciaX-xciel)==1
 566.                 prekazka=-4;                
 567.             elseif idevlavo==1
 568.                 prekazka=4;
 569.             end  
 570.         elseif yciel~=robot.poziciaY
 571.             if idehore==1 && (robot.poziciaY-yciel)==1
 572.                 prekazka=-1;
 573.             elseif idehore==1
 574.                 prekazka=1;
 575.             elseif idedole==1 && (yciel-robot.poziciaY)==1
 576.                 prekazka=-2;
 577.             elseif idedole==1
 578.                 prekazka=2;
 579.             end                      
 580.         end        
 581.     end
 582.    
 583.     % ak je prekazka, potom jej obchadzanie
 584.     else
 585.        
 586.         % prekazka vpravo
 587.         if prekazka==3 && yciel<21
 588.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 589.                 novysmer=2;
 590.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 591.                 novysmer=1;                
 592.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 593.                 novysmer=0;
 594.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 595.                 novysmer=1;                
 596.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 597.                 novysmer=2;
 598.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 599.                 novysmer=1;              
 600.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 601.                 novysmer=0;
 602.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 603.                 novysmer=2;        
 604.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 605.                 novysmer=2;
 606.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 607.                 novysmer=0;
 608.                 prekazka=0;
 609.            end              
 610.            
 611.         elseif prekazka==3 && yciel>20
 612.            if robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 613.                 novysmer=1;
 614.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 615.                 novysmer=2;                
 616.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 617.                 novysmer=0;
 618.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 619.                 novysmer=2;                
 620.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 621.                 novysmer=1;
 622.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 623.                 novysmer=2;              
 624.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 625.                 novysmer=0;
 626.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 627.                 novysmer=1;        
 628.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 629.                 novysmer=1;
 630.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX<xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 631.                 novysmer=0;
 632.                 prekazka=0;
 633.            end              
 634.         end
 635.        
 636.         % prekazka vlavo
 637.         if prekazka==4 && yciel>20
 638.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 639.                 novysmer=2;
 640.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 641.                 novysmer=1;                
 642.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 643.                 novysmer=0;
 644.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 645.                 novysmer=1;                
 646.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 647.                 novysmer=2;
 648.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 649.                 novysmer=1;              
 650.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 651.                 novysmer=0;
 652.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 653.                 novysmer=2;        
 654.            elseif robot.smer==2 % ak ide dole, toc dolava
 655.                 novysmer=2;
 656.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 657.                 novysmer=0;
 658.                 prekazka=0;
 659.            end              
 660.            
 661.         elseif prekazka==4 && yciel<21
 662.            if robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vlavo, vpravo volno otoc doprava dole
 663.                 novysmer=1;
 664.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vlavo volno otoc dolava hole
 665.                 novysmer=2;                
 666.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide hore,prekazka vpravo, vpred volno pokracuj rovno
 667.                 novysmer=0;
 668.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno, otoc vlavo
 669.                 novysmer=2;                
 670.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide hore,prekazka vpravo a rovno nieje, otoc doprava
 671.                 novysmer=1;
 672.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide hore,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc dolava
 673.                 novysmer=2;              
 674.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vpravo, vpred je volno, chod rovno
 675.                 novysmer=0;
 676.            elseif robot.smer==3 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vpravo je volno, chod doprava
 677.                 novysmer=1;        
 678.            elseif robot.smer==1 % ak ide dole, toc dolava
 679.                 novysmer=1;
 680.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaX>xciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 681.                 novysmer=0;
 682.                 prekazka=0;
 683.            end              
 684.            
 685.         end
 686.  
 687.         % prekazka hore
 688.         if prekazka==1      %&& xciel>20
 689.            if robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 690.                 novysmer=1;
 691.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 692.                 novysmer=2;                
 693.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 694.                 novysmer=0;
 695.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 696.                 novysmer=2;                
 697.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 698.                 novysmer=1;
 699.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 700.                 novysmer=2;              
 701.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 702.                 novysmer=0;
 703.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 704.                 novysmer=1;        
 705.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 706.                 novysmer=1;
 707.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY>yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 708.                 novysmer=0;
 709.                 prekazka=0;
 710.            end              
 711.                      
 712.         end
 713.  
 714.         % prekazka dole
 715.         if prekazka==2  %&& xciel>20
 716.            if robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo~=0 && robot.snimacLavo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu a vpravo, vlavo volno otoc dolava hore
 717.                 novysmer=2;
 718.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide doprava,prekazka vpredu , vpravo volno otoc doprava hole
 719.                 novysmer=1;                
 720.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dole,prekazka vlavo, vpred volno pokracuj rovno
 721.                 novysmer=0;
 722.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred~=0 % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno, otoc vpravo
 723.                 novysmer=1;                
 724.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred==0  % ak ide dole,prekazka vlavo a rovno nieje, otoc dolava
 725.                 novysmer=2;
 726.            elseif robot.smer==4 && robot.snimacLavo==0 && robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 % ak ide dole,prekazka rovno, vlavo a vpravo je volno, otoc doprava
 727.                 novysmer=1;              
 728.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo~=0 && robot.snimacVpred==0 % ak ide dolava,prekazka vlavo, vpred je volno, chod rovno
 729.                 novysmer=0;
 730.            elseif robot.smer==1 && robot.snimacLavo==0 % ak ide dolava, vlavo je volno, chod dolava
 731.                 novysmer=2;        
 732.            elseif robot.smer==3 % ak ide dole, toc dolava
 733.                 novysmer=2;
 734.            elseif robot.smer==2 && robot.snimacVpred==0 && robot.poziciaY<yciel % ak ide doprava, rovno je volno, este nie je v cieli, chod rovno a vypni obchadzanie prekazky  
 735.                 novysmer=0;
 736.                 prekazka=0;
 737.            end              
 738.                      
 739.         end        
 740.        
 741.        
 742.     end
 743.                
 744. end
 745.  
 746. % funkcia na nahodne prehladavanie
 747. % novysmer , 0-rovno, 1-vpravo, 2-vlavo, -1 - bez zmeny
 748. % kki, kko - pocitadlo
 749. % nahodai, nahodao - kedy ma byt vykonana zmena smeru
 750. function [novysmer,kko,nahodao]=nahodnehladanie(robot,kki,nahodai)
 751.         if robot.snimacPravo==2  % ak je vpravo kocka, chod doprava
 752.            novysmer=1;
 753.         elseif robot.snimacLavo==2  % ak je vlavo kocka, chod dolava
 754.            novysmer=2;
 755.         elseif robot.snimacVpred==0 || robot.snimacVpred==2 % ak je rovno kocka alebo volno chod rovno
 756.            novysmer=0;
 757.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0 && robot.snimacLavo==0 % ak je rovno prekazka, vpravo aj vlavo volno, vyber si vlavo alebo vpravo
 758.            if rand<0.4
 759.                novysmer=2;
 760.            else
 761.                novysmer=1;
 762.            end
 763.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacPravo==0   % ak je rovno prekazka, vpravo  volno, chod vpravo
 764.            novysmer=1;
 765.         elseif robot.snimacVpred~=0 && robot.snimacLavo==0
 766.            novysmer=2;
 767.         else
 768.             novysmer=-1;
 769.         end
 770.        
 771.         % nahodna zmena smeru
 772.         if kki==nahodai
 773.            % ak ide rovno, zmen smer
 774.            if novysmer==0 && robot.snimacVpred~=2
 775.                % ak je vlavo volno, chod vlavo
 776.                if robot.snimacLavo==0
 777.                   novysmer=2;
 778.                elseif robot.snimacPravo==0  % ak je vpravo volno, chod vpravo
 779.                   novysmer=1;
 780.                end
 781.            end
 782.            % nahodne generovanie casu na zmenu smeru
 783.            nahodai=fix(robot.param2*rand+robot.param1);
 784.            kko=0;
 785.         else
 786.             kko=kki+1;
 787.         end
 788.         nahodao=nahodai;    
 789. end
 790.  
 791. % funkcia na nastavenie smeru cesty, podla toho ktorym smerom je otoceny
 792. % vypocita poziciu robota a ktorym smerom sa ma otocit
 793. function [posX,posY,otoc]=nastavsmercesty(robot)
 794.     stareX=robot.poziciaX;
 795.     stareY=robot.poziciaY;
 796.     posX=robot.poziciaX;
 797.     posY=robot.poziciaY;
 798.     otoc=0;
 799.     % nastavenie smeru cesty
 800.     if robot.pohyb==1
 801.         if robot.otocenie==0 && robot.smer==1 % hore
 802.             posX=stareX;
 803.             posY=stareY-1;
 804.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==2 % dole
 805.             posX=stareX;
 806.             posY=stareY+1;
 807.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==3 % vpravo
 808.             posX=stareX+1;
 809.             posY=stareY;
 810.         elseif robot.otocenie==0 && robot.smer==4 % vlavo
 811.             posX=stareX-1;
 812.             posY=stareY;
 813.            
 814.         elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==1 % otocenie vpravo
 815.             posX=stareX+1;
 816.             posY=stareY;
 817.             otoc=3;
 818.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==3 % otocenie dole
 819.             posX=stareX;
 820.             posY=stareY+1;
 821.             otoc=2;
 822.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==2 % otocenie vlavo
 823.             posX=stareX-1;
 824.             posY=stareY;
 825.             otoc=4;
 826.          elseif robot.otocenie==1 && robot.smer==4 % otocenie hore
 827.             posX=stareX;
 828.             posY=stareY-1;
 829.             otoc=1;
 830.            
 831.         elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==1 % otocenie vlavo
 832.             posX=stareX-1;
 833.             posY=stareY;
 834.             otoc=4;
 835.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==3 % otocenie hore
 836.             posX=stareX;
 837.             posY=stareY-1;
 838.             otoc=1;
 839.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==2 % otocenie vpravo
 840.             posX=stareX+1;
 841.             posY=stareY;
 842.             otoc=3;
 843.          elseif robot.otocenie==2 && robot.smer==4 % otocenie dole
 844.             posX=stareX;
 845.             posY=stareY+1;
 846.             otoc=2;
 847.         end
 848.     end
 849.     if posY<1
 850.         posY=1;
 851.     end
 852.     if posX<1
 853.         posX=1;
 854.     end    
 855.     if posX>40
 856.         posX=40;
 857.     end    
 858.     if posY>40
 859.         posY=40;
 860.     end
 861.  
 862. end
 863.  
 864. % nastavenie stavu snimacov, podla pixelov v mape
 865. function [vs,ps,hs]=nastavsnimace(robot,horepole,dolepole,vpravopole,vlavopole)
 866.    
 867.     % smer hore
 868.     if robot.smer==1
 869.         if horepole==2
 870.             hs=1;
 871.         elseif horepole==5 || horepole==6
 872.             hs=2;  
 873.         elseif horepole==3 || horepole==4
 874.             hs=3;              
 875.         else
 876.             hs=0;            
 877.         end
 878.         if vlavopole==2
 879.             vs=1;
 880.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 881.             vs=2;
 882.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 883.             vs=3;                                                          
 884.         else
 885.             vs=0;                      
 886.         end
 887.         if vpravopole==2
 888.             ps=1;
 889.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 890.             ps=2;                                                
 891.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 892.             ps=3;                                                          
 893.         else
 894.             ps=0;                      
 895.         end
 896.        
 897.     end
 898.     % smer dole
 899.     if robot.smer==2
 900.         if dolepole==2
 901.             hs=1;
 902.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 903.             hs=2;
 904.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 905.             hs=3;                                                          
 906.         else
 907.             hs=0;            
 908.         end
 909.         if vpravopole==2
 910.             vs=1;
 911.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 912.             vs=2;    
 913.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 914.             vs=3;                                              
 915.         else
 916.             vs=0;                      
 917.         end
 918.         if vlavopole==2
 919.             ps=1;
 920.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 921.             ps=2;
 922.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 923.             ps=3;                                              
 924.         else
 925.             ps=0;                      
 926.         end
 927.        
 928.     end
 929.      % smer vpravo
 930.     if robot.smer==3
 931.         if vpravopole==2
 932.             hs=1;
 933.         elseif vpravopole==5 || vpravopole==6
 934.             hs=2;
 935.         elseif vpravopole==3 || vpravopole==4
 936.             hs=3;                                  
 937.         else
 938.             hs=0;            
 939.         end
 940.         if horepole==2
 941.             vs=1;
 942.         elseif horepole==5 || horepole==6
 943.             vs=2;
 944.         elseif horepole==3 || horepole==4
 945.             vs=3;                                                          
 946.         else
 947.             vs=0;                      
 948.         end
 949.         if dolepole==2
 950.             ps=1;
 951.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 952.             ps=2;
 953.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 954.             ps=3;                                              
 955.         else
 956.             ps=0;                      
 957.         end
 958.        
 959.     end
 960.      % smer vlavo
 961.     if robot.smer==4
 962.         if vlavopole==2
 963.             hs=1;
 964.         elseif vlavopole==5 || vlavopole==6
 965.             hs=2;
 966.         elseif vlavopole==3 || vlavopole==4
 967.             hs=3;                      
 968.         else
 969.             hs=0;            
 970.         end
 971.         if dolepole==2
 972.             vs=1;
 973.         elseif dolepole==5 || dolepole==6
 974.             vs=2;  
 975.         elseif dolepole==3 || dolepole==4
 976.             vs=3;                                  
 977.         else
 978.             vs=0;                      
 979.         end
 980.         if horepole==2
 981.             ps=1;
 982.         elseif horepole==5 || horepole==6
 983.             ps=2;
 984.         elseif horepole==3 || horepole==4
 985.             ps=3;                                              
 986.         else
 987.             ps=0;                      
 988.         end
 989.        
 990.     end
 991.  
 992. end
 993.  
 994. % funkcia na prehladanie okolia robota radarom
 995. % vrati pozicie kociek [Y X] - [riadok stlpec] v mape
 996. function [novapozkocky]=najdikocku(robot,celamapa,dosahsenzora)
 997.     % def. rozsahu senzora
 998.     rmin=robot.poziciaY-dosahsenzora+1;
 999.     rmax=robot.poziciaY+dosahsenzora+1;
 1000.     smin=robot.poziciaX-dosahsenzora+1;
 1001.     smax=robot.poziciaX+dosahsenzora+1;
 1002.    
 1003.     % ohranicenie mapy
 1004.     if rmin<2
 1005.         rmin=2;
 1006.     end
 1007.     if smin<1
 1008.         smin=1;
 1009.     end
 1010.     if rmax>41
 1011.         rmax=41;
 1012.     end
 1013.     if smax>41
 1014.         smax=41;
 1015.     end
 1016.    
 1017.     % ohranicenie prekazkov, radar cez prekaz nevidi
 1018.     ss=robot.poziciaX+1;
 1019.     for rr=rmin:robot.poziciaY+1,
 1020.         if celamapa(rr,ss)==2
 1021.             rmin=rr;
 1022.             break;
 1023.         end
 1024.     end
 1025.     rr=robot.poziciaY+1;
 1026.     for ss=smin:robot.poziciaX+1,
 1027.         if celamapa(rr,ss)==2
 1028.             smin=ss;
 1029.             break;
 1030.         end
 1031.     end
 1032.     ss=robot.poziciaX+1;
 1033.     for rr=robot.poziciaY+1:rmax,
 1034.         if celamapa(rr,ss)==2
 1035.             rmax=rr;
 1036.             break;
 1037.         end
 1038.     end
 1039.     rr=robot.poziciaY+1;
 1040.     for ss=robot.poziciaX+1:smax,
 1041.         if celamapa(rr,ss)==2
 1042.             smax=ss;
 1043.             break;
 1044.         end
 1045.     end    
 1046.     novapozkocky=[];
 1047.    
 1048.     % hladanie kocky v ohranicenom priestore
 1049.     for rr=rmin:rmax,
 1050.         for ss=smin:smax,
 1051.             if celamapa(rr,ss)==5
 1052.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 1];
 1053.             elseif celamapa(rr,ss)==6
 1054.                 novapozkocky=[novapozkocky;rr-1 ss-1 2];
 1055.             end
 1056.         end
 1057.     end
 1058.            
 1059. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top