daily pastebin goal
50%
SHARE
TWEET

AucTeX + Emacs.app v24.2.1

a guest Nov 20th, 2012 114 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Last login: Tue Nov 20 16:54:38 on ttys000
 2. seam:~ sean$ cd Downloads/
 3. seam:Downloads sean$ cd auctex-11.86
 4. auctex-11.86/     auctex-11.86.tar  
 5. seam:Downloads sean$ cd auctex-11.86
 6. seam:auctex-11.86 sean$ ls
 7. CHANGES         TODO            context.el      preview         tex-mik.el
 8. COPYING         aclocal.m4      doc             style           tex-site.el.in
 9. ChangeLog       auctex.el.in    font-latex.el   tex-bar.el      tex-style.el
 10. FAQ             auctex.spec     images          tex-buf.el      tex-wizard.el
 11. INSTALL         bib-cite.el     install-sh      tex-fold.el     tex.el
 12. INSTALL.windows configure       latex.el        tex-font.el     texmathp.el
 13. Makefile.in     configure.ac    lpath.el        tex-fptex.el    toolbar-x.el
 14. README          context-en.el   mkinstalldirs   tex-info.el
 15. RELEASE         context-nl.el   multi-prompt.el tex-jp.el
 16. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure
 17. checking for make... no
 18. configure: error: make not found, aborting!
 19. seam:auctex-11.86 sean$ make
 20. -bash: make: command not found
 21. seam:auctex-11.86 sean$ ./make
 22. -bash: ./make: No such file or directory
 23. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure
 24. checking for make... make
 25. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 26. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 27. checking for date in ChangeLog... 2010-02-21
 28. checking for release in ChangeLog... 11.86
 29. checking for emacs... /usr/bin/emacs
 30. checking if /usr/bin/emacs is XEmacs... no
 31. checking for Emacs prefix... "/usr"
 32. checking if Emacs is recent enough... yes
 33. checking for MULE support... yes
 34. checking if build directory is valid... yes
 35. checking where lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp
 36. checking what file to use for auctex startup... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex.el
 37. checking where the package lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 38. checking where the data files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 39. checking where the info files go... ${datarootdir}/info
 40. checking where automatically generated global style hooks go... ${localstatedir}/auctex
 41. checking for tex... /usr/texbin/tex
 42. checking for pdftex... /usr/texbin/pdftex
 43. checking for dvips... /usr/texbin/dvips
 44. checking for perl... /usr/bin/perl
 45. checking for makeinfo... /usr/bin/makeinfo
 46. checking for texi2html... /usr/bin/texi2html
 47. checking for texi2dvi... /usr/bin/texi2dvi
 48. checking for texi2pdf... /usr/bin/texi2pdf
 49. checking for install-info... /usr/bin/install-info
 50. configure: creating ./config.status
 51. config.status: creating Makefile
 52. config.status: creating tex-site.el.out
 53. config.status: creating doc/Makefile
 54. config.status: creating auctex.el
 55. === configuring in preview (/Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview)
 56. configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr/local'  --cache-file=/dev/null --srcdir=.
 57. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 58. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 59. checking for /usr/bin/emacs... /usr/bin/emacs
 60. checking if /usr/bin/emacs is XEmacs... no
 61. checking for Emacs prefix... "/usr"
 62. checking if Emacs is recent enough... yes
 63. checking if build directory is valid... yes
 64. checking where lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp
 65. checking what file to use for preview startup... /usr/share/emacs/site-lisp/preview-latex.el
 66. checking where the package lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 67. checking where the data files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 68. checking for the location of AUCTeX's tex-site.el... ..
 69. checking for gs... gs
 70. checking for latex... /usr/texbin/latex
 71. checking for pdflatex... /usr/texbin/pdflatex
 72. checking for tex... /usr/texbin/tex
 73. checking for prefix from kpsepath... "/usr/texbin"
 74. checking for TDS-compliant directory... no
 75. checking for TeX directory hierarchy... no
 76. checking for TeX input directory... no
 77. configure: error: Cannot find the texmf directory!
 78. Please use --with-texmf-dir=dir to specify where the preview tex files go
 79. configure: error: ./configure failed for preview
 80. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure --with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf
 81. checking for make... make
 82. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 83. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 84. checking for date in ChangeLog... 2010-02-21
 85. checking for release in ChangeLog... 11.86
 86. checking for emacs... /usr/bin/emacs
 87. checking if /usr/bin/emacs is XEmacs... no
 88. checking for Emacs prefix... "/usr"
 89. checking if Emacs is recent enough... yes
 90. checking for MULE support... yes
 91. checking if build directory is valid... yes
 92. checking where lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp
 93. checking what file to use for auctex startup... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex.el
 94. checking where the package lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 95. checking where the data files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 96. checking where the info files go... ${datarootdir}/info
 97. checking where automatically generated global style hooks go... ${localstatedir}/auctex
 98. checking for tex... /usr/texbin/tex
 99. checking for pdftex... /usr/texbin/pdftex
 100. checking for dvips... /usr/texbin/dvips
 101. checking for perl... /usr/bin/perl
 102. checking for makeinfo... /usr/bin/makeinfo
 103. checking for texi2html... /usr/bin/texi2html
 104. checking for texi2dvi... /usr/bin/texi2dvi
 105. checking for texi2pdf... /usr/bin/texi2pdf
 106. checking for install-info... /usr/bin/install-info
 107. configure: creating ./config.status
 108. config.status: creating Makefile
 109. config.status: creating tex-site.el.out
 110. config.status: creating doc/Makefile
 111. config.status: creating auctex.el
 112. === configuring in preview (/Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview)
 113. configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr/local'  '--with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf' --cache-file=/dev/null --srcdir=.
 114. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 115. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 116. checking for /usr/bin/emacs... /usr/bin/emacs
 117. checking if /usr/bin/emacs is XEmacs... no
 118. checking for Emacs prefix... "/usr"
 119. checking if Emacs is recent enough... yes
 120. checking if build directory is valid... yes
 121. checking where lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp
 122. checking what file to use for preview startup... /usr/share/emacs/site-lisp/preview-latex.el
 123. checking where the package lisp files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 124. checking where the data files go... /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 125. checking for the location of AUCTeX's tex-site.el... ..
 126. checking for gs... gs
 127. checking for latex... /usr/texbin/latex
 128. checking for pdflatex... /usr/texbin/pdflatex
 129. checking for tex... /usr/texbin/tex
 130. Preview will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 131. Preview docs will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 132. checking for texhash... /usr/texbin/texhash
 133. checking for initexmf... /usr/texbin/texhash
 134. checking for glaring installation conflicts... probably none
 135. configure: creating ./config.status
 136. config.status: creating Makefile
 137. config.status: creating auto.el
 138. config.status: creating latex/Makefile
 139.  
 140. Congratulations!  Configuration of preview is complete.
 141.  
 142.  
 143. Congratulations!  Configuration of AUCTeX is complete.
 144.  
 145. Type "make" at the prompt to build.
 146. seam:auctex-11.86 sean$ make
 147. test Xno != Xno || { \
 148.           rm -f auto-loads.el ; \
 149.           /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el || : ; \
 150.           test -r auto-loads.el || { \
 151.             echo ";; Auto-generated part of tex-site.el" > auto-loads.el ; \
 152.             echo "
 153.                  " >> auto-loads.el ; \
 154.             /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el ; \
 155.           } ; \
 156.         }
 157. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 158. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 159. Generating autoloads for tex.el...
 160. Generating autoloads for tex.el...done
 161. Generating autoloads for tex-buf.el...
 162. Generating autoloads for tex-buf.el...done
 163. Generating autoloads for tex-style.el...
 164. Generating autoloads for tex-style.el...done
 165. Generating autoloads for latex.el...
 166. Generating autoloads for latex.el...done
 167. Generating autoloads for tex-info.el...
 168. Generating autoloads for tex-info.el...done
 169. Generating autoloads for texmathp.el...
 170. Generating autoloads for texmathp.el...done
 171. Generating autoloads for multi-prompt.el...
 172. Generating autoloads for multi-prompt.el...done
 173. Generating autoloads for tex-mik.el...
 174. Generating autoloads for tex-mik.el...done
 175. Generating autoloads for font-latex.el...
 176. Generating autoloads for font-latex.el...done
 177. Generating autoloads for tex-font.el...
 178. Generating autoloads for tex-font.el...done
 179. Generating autoloads for context.el...
 180. Generating autoloads for context.el...done
 181. Generating autoloads for context-en.el...
 182. Generating autoloads for context-en.el...done
 183. Generating autoloads for context-nl.el...
 184. Generating autoloads for context-nl.el...done
 185. Generating autoloads for tex-fold.el...
 186. Generating autoloads for tex-fold.el...done
 187. Generating autoloads for toolbar-x.el...
 188. Generating autoloads for toolbar-x.el...done
 189. Generating autoloads for tex-bar.el...
 190. Generating autoloads for tex-bar.el...done
 191. Generating autoloads for bib-cite.el...
 192. Generating autoloads for bib-cite.el...done
 193. Generating autoloads for tex-fptex.el...
 194. Generating autoloads for tex-fptex.el...done
 195. Generating autoloads for tex-jp.el...
 196. Generating autoloads for tex-jp.el...done
 197. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 198. cat tex-site.el.out >tex-site.el
 199. test Xno != Xno || cat auto-loads.el >>tex-site.el
 200. echo "(provide 'tex-site)" >>tex-site.el ; \
 201.         test Xno != Xno || echo ";;; tex-site.el ends here" >>tex-site.el
 202. /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -f batch-byte-compile tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el style/prosper.el style/slides.el    style/foils.el     style/amstex.el style/article.el   style/book.el      style/letter.el style/report.el    style/amsart.el    style/amsbook.el style/epsf.el      style/psfig.el     style/latexinfo.el style/dutch.el     style/german.el    style/dk.el style/j-article.el style/j-book.el    style/j-report.el style/jarticle.el  style/jbook.el     style/jreport.el style/dinbrief.el  style/virtex.el    style/plfonts.el style/plhb.el      style/harvard.el         style/swedish.el style/danish.el    style/slovak.el    style/czech.el style/amsmath.el   style/amstext.el   style/amsbsy.el style/amsopn.el    style/amsthm.el  style/natbib.el style/index.el     style/makeidx.el   style/multind.el style/varioref.el  style/fancyref.el     style/mdwlist.el style/ngerman.el   style/graphicx.el   style/graphics.el style/verbatim.el  style/scrbase.el   style/scrartcl.el style/scrbook.el   style/scrreprt.el  style/scrlttr2.el style/scrpage2.el  style/captcont.el  style/subfigure.el style/paralist.el  style/booktabs.el  style/emp.el style/jura.el      style/alphanum.el      style/beamer.el style/alltt.el     style/italian.el   style/doc.el style/ltxdoc.el    style/ltx-base.el         style/units.el style/nicefrac.el  style/url.el       style/listings.el style/jurabib.el   style/csquotes.el  style/jsarticle.el style/jsbook.el    style/babel.el     style/dk-bib.el style/inputenc.el  style/frenchb.el   style/francais.el style/MinionPro.el style/pdfsync.el   style/polish.el style/polski.el    style/icelandic.el style/comment.el style/flashcards.el style/pstricks.el style/nomencl.el style/hyperref.el  style/bulgarian.el style/CJK.el style/ruby.el      style/CJKutf8.el   style/tabularx.el style/multido.el   style/pst-grad.el  style/pst-node.el style/pst-plot.el  style/pst-slpe.el  style/shortvrb.el style/austrian.el  style/naustrian.el tex-jp.el
 203.  
 204. In TeX-engine-set:
 205. tex.el:1275:43:Warning: value returned from (concat "Set TeX engine to TYPE.
 206. TYPE can be one of the following symbols:
 207. " (mapconcat (lambda (x) (format "* `%s'" (car x))) (TeX-engine-alist) "
 208. ")) is unused
 209. tex.el:1275:43:Warning: misplaced interactive spec: `(interactive (list
 210.    (completing-read "Engine: " (mapcar (lambda (x) (symbol-name (car x)))
 211.    (TeX-engine-alist)) nil t)))'
 212. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex.elc
 213. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-buf.elc
 214. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-style.elc
 215. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/latex.elc
 216. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-info.elc
 217. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/texmathp.elc
 218. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/multi-prompt.elc
 219. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-mik.elc
 220. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/font-latex.elc
 221. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-font.elc
 222. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context.elc
 223. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-en.elc
 224. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-nl.elc
 225. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fold.elc
 226. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/toolbar-x.elc
 227. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-bar.elc
 228. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/bib-cite.elc
 229. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fptex.elc
 230. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/prosper.elc
 231. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slides.elc
 232. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/foils.elc
 233. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstex.elc
 234. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/article.elc
 235. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/book.elc
 236. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/letter.elc
 237. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/report.elc
 238. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsart.elc
 239. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbook.elc
 240. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/epsf.elc
 241. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/psfig.elc
 242. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/latexinfo.elc
 243. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dutch.elc
 244. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/german.elc
 245. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk.elc
 246. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-article.elc
 247. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-book.elc
 248. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-report.elc
 249. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jarticle.elc
 250. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jbook.elc
 251. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jreport.elc
 252. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dinbrief.elc
 253. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/virtex.elc
 254. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plfonts.elc
 255. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plhb.elc
 256. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/harvard.elc
 257. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/swedish.elc
 258. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/danish.elc
 259. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slovak.elc
 260. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/czech.elc
 261. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsmath.elc
 262. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstext.elc
 263. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbsy.elc
 264. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsopn.elc
 265. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsthm.elc
 266. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/natbib.elc
 267. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/index.elc
 268. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/makeidx.elc
 269. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multind.elc
 270. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/varioref.elc
 271. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/fancyref.elc
 272. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/mdwlist.elc
 273. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ngerman.elc
 274. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphicx.elc
 275. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphics.elc
 276. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/verbatim.elc
 277. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbase.elc
 278. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrartcl.elc
 279. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbook.elc
 280. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrreprt.elc
 281. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrlttr2.elc
 282. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrpage2.elc
 283. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/captcont.elc
 284. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/subfigure.elc
 285. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/paralist.elc
 286. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/booktabs.elc
 287. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/emp.elc
 288. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jura.elc
 289. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alphanum.elc
 290. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/beamer.elc
 291. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alltt.elc
 292. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/italian.elc
 293. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/doc.elc
 294. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltxdoc.elc
 295. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltx-base.elc
 296. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/units.elc
 297. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nicefrac.elc
 298. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/url.elc
 299. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/listings.elc
 300. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jurabib.elc
 301. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/csquotes.elc
 302. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsarticle.elc
 303. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsbook.elc
 304. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/babel.elc
 305. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk-bib.elc
 306. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/inputenc.elc
 307. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/frenchb.elc
 308. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/francais.elc
 309. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/MinionPro.elc
 310. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pdfsync.elc
 311. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polish.elc
 312. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polski.elc
 313. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/icelandic.elc
 314. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/comment.elc
 315. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/flashcards.elc
 316. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pstricks.elc
 317. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nomencl.elc
 318. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/hyperref.elc
 319. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/bulgarian.elc
 320. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJK.elc
 321. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ruby.elc
 322. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJKutf8.elc
 323. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/tabularx.elc
 324. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multido.elc
 325. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-grad.elc
 326. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-node.elc
 327. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-plot.elc
 328. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-slpe.elc
 329. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/shortvrb.elc
 330. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/austrian.elc
 331. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/naustrian.elc
 332. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-jp.elc
 333. cd doc ; make all
 334. make[1]: Nothing to be done for `all'.
 335. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex all || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 336. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 337. (cd latex ; make all)
 338. /usr/texbin/tex '\nonstopmode \input bootstrap.ins'
 339. This is TeX, Version 3.1415926 (TeX Live 2012)
 340.  
 341. (./bootstrap.ins
 342. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/docstrip.tex
 343. Utility: `docstrip' 2.5d <2005/07/29>
 344. English documentation    <1999/03/31>
 345.  
 346. **********************************************************
 347. * This program converts documented macro-files into fast *
 348. * loadable files by stripping off (nearly) all comments! *
 349. **********************************************************
 350.  
 351. ********************************************************
 352. * No Configuration file found, using default settings. *
 353. ********************************************************
 354.  
 355. )
 356.  
 357. Generating file(s) preview-mk.ins
 358.  
 359. Processing file preview.dtx (installer,make) -> preview-mk.ins
 360. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 361. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 362. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 363. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 364. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 365. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 366. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 367. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 368. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 369. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 370. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 371. % % % % % <*style <*!active . . . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % .
 372. > % % % % % % % <*active . . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 373. <*!active . . . . . % % % % . . . % % % % . . . . . . % % % % % % % % % % % %
 374. % . . . . . % % % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . %
 375. % % % % % . . . . . . . . . . % % % . . % % % . . > % % % % % % <*active % % %
 376. % % % . . % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . % % % % % % % % .
 377. . % % % . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . % %
 378. % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 379. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . .
 380. . . . . . . % % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 381. % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % . .
 382. . . . . % % % % % % % % . % % % % % % . . . % % % % % % % % . . . . . . . % %
 383. % % % % % . . % % % % % . . . . . % % % % % % % % . . . . . % % % % % % % % .
 384. . . . . . . > % % % % % % % % % % % % <*!active . . . . . . . . . . . . . . .
 385. . . . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . .
 386. . . > % % % % % <*active . > % % % % % <*!active . . . % % % % % % % . . . . .
 387. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % . . . . % % % % % % % % . . %
 388. % % % % % % . % % % % % % % . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % . . .
 389. . . . . % % % % % % % . % % % % . . . . . . . . % % % % % % % . % % % % . . .
 390. . . % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % % % . . . . . >
 391. % % % % % % % % % % <*active . . . . . . . . . . . . > % % % % % % % % % % % %
 392. % % % % % % % % % % % <*!active . . % % % % % % % % % . . % % % % % % . . > %
 393. % % % <*active . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % . . .
 394. . . . . . . . . . . . . . . % % % % % . > > % % % % % % % % % % % % % % % % %
 395. % % % % <auctex . > <auctex . > <auctex . > % % % % % % % % <auctex . >
 396. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 397. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 398. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 399. <auctex . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <auctex . > <auctex . >
 400. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 401. <auctex . > <auctex . > % % % <auctex . > % % % % <auccfg . > <auccfg . >
 402. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 403. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 404. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 405. <auccfg . > % % % % % % <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > % % % % %
 406. % % % % % <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 407. <counters . > <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 408. <counters . > <counters . > % % % % % % % % % % % % % % % % % <showbox . >
 409. <showbox . > <showbox . > <showbox . > <showbox . > % % % % % % % %
 410. <tracingall . > <tracingall . > <tracingall . > % % % % % % % % % % % % % % %
 411. % % % % % % % % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 412. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % %
 413. % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 414. <tightpage . > <tightpage . > % % % % % % % % % % % % <tightpage . >
 415. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 416. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 417. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 418. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 419. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 420. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 421. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 422. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 423. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 424. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 425. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 426. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 427. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 428. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 429. <tightpage . > % % % % <tightpage . > <tightpage . > % % % % % <tightpage . >
 430. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 431. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 432. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 433. <tightpage . > % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 434. <tightpage . > % % % % % % <tightpage . > % % % % % % % <tightpage . >
 435. <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . > % % % % % %
 436. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . >
 437. <tightpage . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <showlabels . >
 438. <showlabels . > % % % % % % % % % <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 439. <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 440. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . >
 441. <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . > <showlabels . >
 442. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . >
 443. <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 444. <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . > % % % % %
 445. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 446. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % <showlabels . >
 447. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 448. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % <footnotes . > % %
 449. % % % % % % % % <installer . > <installer&make . > <installer . >
 450. <installer . > <installer&!make . > <installer . > <installer . >
 451. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 452. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 453. <installer . > % % % <driver . > <driver . > <driver . > <driver . >
 454. <driver . > <driver . > <driver . > % % % % % % % %
 455. Lines  processed: 1872
 456. Comments removed: 1223
 457. Comments  passed: 2
 458. Codelines passed: 361
 459.  
 460. )
 461. No pages of output.
 462. Transcript written on bootstrap.log.
 463. /usr/texbin/tex '\nonstopmode \input preview-mk.ins'
 464. This is TeX, Version 3.1415926 (TeX Live 2012)
 465.  
 466. (./preview-mk.ins
 467. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/docstrip.tex
 468. Utility: `docstrip' 2.5d <2005/07/29>
 469. English documentation    <1999/03/31>
 470.  
 471. **********************************************************
 472. * This program converts documented macro-files into fast *
 473. * loadable files by stripping off (nearly) all comments! *
 474. **********************************************************
 475.  
 476. ********************************************************
 477. * No Configuration file found, using default settings. *
 478. ********************************************************
 479.  
 480. )
 481.  
 482. Generating file(s) preview.drv preview.sty prauctex.def prauctex.cfg prshowbox.
 483. def prshowlabels.def prtracingall.def prtightpage.def prlyx.def prcounters.def
 484. prfootnotes.def
 485.  
 486. Processing file preview.dtx (driver) -> preview.drv
 487.                            (style) -> preview.sty
 488.                            (auctex) -> prauctex.def
 489.                            (auccfg) -> prauctex.cfg
 490.                            (showbox) -> prshowbox.def
 491.                            (showlabels) -> prshowlabels.def
 492.                            (tracingall) -> prtracingall.def
 493.                            (tightpage) -> prtightpage.def
 494.                            (lyx) -> prlyx.def
 495.                            (counters) -> prcounters.def
 496.                            (footnotes) -> prfootnotes.def
 497. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 498. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 499. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 500. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 501. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 502. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 503. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 504. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 505. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 506. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 507. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 508. % % % % % <*style <*!active . . . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % .
 509. > % % % % % % % <*active . . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 510. <*!active . . . . . % % % % . . . % % % % . . . . . . % % % % % % % % % % % %
 511. % . . . . . % % % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . %
 512. % % % % % . . . . . . . . . . % % % . . % % % . . > % % % % % % <*active % % %
 513. % % % . . % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . % % % % % % % % .
 514. . % % % . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . % %
 515. % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 516. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . .
 517. . . . . . . % % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 518. % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % . .
 519. . . . . % % % % % % % % . % % % % % % . . . % % % % % % % % . . . . . . . % %
 520. % % % % % . . % % % % % . . . . . % % % % % % % % . . . . . % % % % % % % % .
 521. . . . . . . > % % % % % % % % % % % % <*!active . . . . . . . . . . . . . . .
 522. . . . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . .
 523. . . > % % % % % <*active . > % % % % % <*!active . . . % % % % % % % . . . . .
 524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % . . . . % % % % % % % % . . %
 525. % % % % % % . % % % % % % % . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % . . .
 526. . . . . % % % % % % % . % % % % . . . . . . . . % % % % % % % . % % % % . . .
 527. . . % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % % % . . . . . >
 528. % % % % % % % % % % <*active . . . . . . . . . . . . > % % % % % % % % % % % %
 529. % % % % % % % % % % % <*!active . . % % % % % % % % % . . % % % % % % . . > %
 530. % % % <*active . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % . . .
 531. . . . . . . . . . . . . . . % % % % % . > > % % % % % % % % % % % % % % % % %
 532. % % % % <auctex . > <auctex . > <auctex . > % % % % % % % % <auctex . >
 533. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 534. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 535. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 536. <auctex . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <auctex . > <auctex . >
 537. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 538. <auctex . > <auctex . > % % % <auctex . > % % % % <auccfg . > <auccfg . >
 539. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 540. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 541. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 542. <auccfg . > % % % % % % <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > % % % % %
 543. % % % % % <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 544. <counters . > <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 545. <counters . > <counters . > % % % % % % % % % % % % % % % % % <showbox . >
 546. <showbox . > <showbox . > <showbox . > <showbox . > % % % % % % % %
 547. <tracingall . > <tracingall . > <tracingall . > % % % % % % % % % % % % % % %
 548. % % % % % % % % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 549. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % %
 550. % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 551. <tightpage . > <tightpage . > % % % % % % % % % % % % <tightpage . >
 552. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 553. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 554. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 555. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 556. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 557. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 558. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 559. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 560. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 561. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 562. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 563. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 564. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 565. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 566. <tightpage . > % % % % <tightpage . > <tightpage . > % % % % % <tightpage . >
 567. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 568. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 569. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 570. <tightpage . > % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 571. <tightpage . > % % % % % % <tightpage . > % % % % % % % <tightpage . >
 572. <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . > % % % % % %
 573. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . >
 574. <tightpage . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <showlabels . >
 575. <showlabels . > % % % % % % % % % <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 576. <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 577. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . >
 578. <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . > <showlabels . >
 579. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . >
 580. <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 581. <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . > % % % % %
 582. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 583. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % <showlabels . >
 584. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 585. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % <footnotes . > % %
 586. % % % % % % % % <installer . > <installer&make . > <installer . >
 587. <installer . > <installer&!make . > <installer . > <installer . >
 588. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 589. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 590. <installer . > % % % <driver . > <driver . > <driver . > <driver . >
 591. <driver . > <driver . > <driver . > % % % % % % % %
 592. Lines  processed: 1872
 593. Comments removed: 1223
 594. Comments  passed: 2
 595. Codelines passed: 361
 596.  
 597.  
 598. Processing file preview.dtx (style,active) -> preview.sty
 599. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 600. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 601. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 602. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 603. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 604. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 605. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 606. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 607. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 608. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 609. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 610. % % % % % <*style <*!active . . . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % .
 611. > % % % % % % % <*active . . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 612. <*!active . . . . . % % % % . . . % % % % . . . . . . % % % % % % % % % % % %
 613. % . . . . . % % % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . %
 614. % % % % % . . . . . . . . . . % % % . . % % % . . > % % % % % % <*active % % %
 615. % % % . . % % % % % % . . . % % % % % % % % % % % % % % . . % % % % % % % % .
 616. . % % % . . % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . % %
 617. % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 618. % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . .
 619. . . . . . . % % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 620. % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . % % % % % % % % % % . .
 621. . . . . % % % % % % % % . % % % % % % . . . % % % % % % % % . . . . . . . % %
 622. % % % % % . . % % % % % . . . . . % % % % % % % % . . . . . % % % % % % % % .
 623. . . . . . . > % % % % % % % % % % % % <*!active . . . . . . . . . . . . . . .
 624. . . . . . . % % % % % % % % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . .
 625. . . > % % % % % <*active . > % % % % % <*!active . . . % % % % % % % . . . . .
 626. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % . . . . % % % % % % % % . . %
 627. % % % % % % . % % % % % % % . . . . . . . . . . % % % % % % % % % % % % . . .
 628. . . . . % % % % % % % . % % % % . . . . . . . . % % % % % % % . % % % % . . .
 629. . . % % % % % % % % % . . . . . . . . . . . . . . . . % % % % % % . . . . . >
 630. % % % % % % % % % % <*active . . . . . . . . . . . . > % % % % % % % % % % % %
 631. % % % % % % % % % % % <*!active . . % % % % % % % % % . . % % % % % % . . > %
 632. % % % <*active . . . . . . . % % % % % % % % % . . . . . . . % % % % % % . . .
 633. . . . . . . . . . . . . . . % % % % % . > > % % % % % % % % % % % % % % % % %
 634. % % % % <auctex . > <auctex . > <auctex . > % % % % % % % % <auctex . >
 635. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 636. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 637. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 638. <auctex . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <auctex . > <auctex . >
 639. <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . > <auctex . >
 640. <auctex . > <auctex . > % % % <auctex . > % % % % <auccfg . > <auccfg . >
 641. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 642. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 643. <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . > <auccfg . >
 644. <auccfg . > % % % % % % <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > <lyx . > % % % % %
 645. % % % % % <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 646. <counters . > <counters . > <counters . > <counters . > <counters . >
 647. <counters . > <counters . > % % % % % % % % % % % % % % % % % <showbox . >
 648. <showbox . > <showbox . > <showbox . > <showbox . > % % % % % % % %
 649. <tracingall . > <tracingall . > <tracingall . > % % % % % % % % % % % % % % %
 650. % % % % % % % % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 651. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % %
 652. % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 653. <tightpage . > <tightpage . > % % % % % % % % % % % % <tightpage . >
 654. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 655. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 656. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 657. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 658. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 659. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 660. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 661. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 662. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 663. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 664. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 665. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 666. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 667. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 668. <tightpage . > % % % % <tightpage . > <tightpage . > % % % % % <tightpage . >
 669. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 670. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 671. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 672. <tightpage . > % % % % % <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . >
 673. <tightpage . > % % % % % % <tightpage . > % % % % % % % <tightpage . >
 674. <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . > % % % % % %
 675. <tightpage . > <tightpage . > <tightpage . > % % % % <tightpage . >
 676. <tightpage . > % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % <showlabels . >
 677. <showlabels . > % % % % % % % % % <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 678. <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % % % % % % % % % % % %
 679. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . >
 680. <showlabels . > <showlabels . > % % % <showlabels . > <showlabels . >
 681. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . >
 682. <showlabels . > % % % % % % % <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 683. <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . > % % % % %
 684. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % <showlabels . >
 685. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % <showlabels . >
 686. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . >
 687. <showlabels . > <showlabels . > <showlabels . > % % % % % % <footnotes . > % %
 688. % % % % % % % % <installer . > <installer&make . > <installer . >
 689. <installer . > <installer&!make . > <installer . > <installer . >
 690. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 691. <installer . > <installer . > <installer . > <installer . > <installer . >
 692. <installer . > % % % <driver . > <driver . > <driver . > <driver . >
 693. <driver . > <driver . > <driver . > % % % % % % % %
 694. Lines  processed: 1872
 695. Comments removed: 1223
 696. Comments  passed: 2
 697. Codelines passed: 361
 698.  
 699. Overall statistics:
 700. Files  processed: 2
 701. Lines  processed: 3744
 702. Comments removed: 2446
 703. Comments  passed: 4
 704. Codelines passed: 722
 705. )
 706. No pages of output.
 707. Transcript written on preview-mk.log.
 708. /usr/texbin/latex '\nonstopmode \input preview.drv'
 709. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 710. restricted \write18 enabled.
 711. entering extended mode
 712. LaTeX2e <2011/06/27>
 713. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 714. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 715. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 716. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 717. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 718. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 719. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 720. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 721. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 722. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 723. welsh, loaded.
 724.  
 725. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 726. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 727. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 728. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 729. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 730. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 731. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 732. (./preview.sty)
 733. No file preview.aux.
 734. (./preview.dtx
 735. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 736. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 737. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 738. [1] [2]
 739. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 740. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 741. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 742. [3] [4] [5] [6] [7]
 743.  
 744. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 745.  
 746. [8]
 747. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 522--522
 748. [][]  \OT1/cmtt/m/sl/9 \long\def\pr@advise@ship#1#2#3{\pr@advise#1{\pr@protect
 749. @ship{#2}{#3}}}%
 750. [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
 751. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 1090--1090
 752. [][]    \OT1/cmtt/m/sl/9 \noexpand\pr@advise@ship{##2}{\the\toks@{##1\noexpand
 753. \pr@endbox}}{}}%
 754. [18] [19]
 755.  
 756. LaTeX Warning: Reference `sec:prshipend' on page 20 undefined on input line 122
 757. 8.
 758.  
 759. [20]
 760. Overfull \hbox (5.31378pt too wide) in paragraph at lines 1304--1304
 761. [][]      \OT1/cmtt/m/sl/9 % FIXME: The message should not be emitted if XeTeX
 762. does not produce
 763. [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
 764. *******************
 765. * Checksum passed *
 766. *******************
 767. ) [31] (./preview.aux)
 768.  
 769. LaTeX Warning: There were undefined references.
 770.  
 771.  
 772. LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.
 773.  
 774. )
 775. (see the transcript file for additional information)
 776. Output written on preview.dvi (31 pages, 100824 bytes).
 777. Transcript written on preview.log.
 778. /usr/texbin/latex '\nonstopmode \input preview.drv'
 779. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 780. restricted \write18 enabled.
 781. entering extended mode
 782. LaTeX2e <2011/06/27>
 783. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 784. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 785. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 786. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 787. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 788. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 789. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 790. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 791. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 792. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 793. welsh, loaded.
 794.  
 795. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 796. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 797. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 798. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 799. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 800. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 801. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 802. (./preview.sty) (./preview.aux) (./preview.dtx
 803. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 804. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 805. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 806. [1] [2]
 807. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 808. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 809. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 810. [3] [4] [5] [6] [7]
 811.  
 812. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 813.  
 814. [8]
 815. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 522--522
 816. [][]  \OT1/cmtt/m/sl/9 \long\def\pr@advise@ship#1#2#3{\pr@advise#1{\pr@protect
 817. @ship{#2}{#3}}}%
 818. [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
 819. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 1090--1090
 820. [][]    \OT1/cmtt/m/sl/9 \noexpand\pr@advise@ship{##2}{\the\toks@{##1\noexpand
 821. \pr@endbox}}{}}%
 822. [18] [19] [20]
 823. Overfull \hbox (5.31378pt too wide) in paragraph at lines 1304--1304
 824. [][]      \OT1/cmtt/m/sl/9 % FIXME: The message should not be emitted if XeTeX
 825. does not produce
 826. [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
 827. *******************
 828. * Checksum passed *
 829. *******************
 830. ) [31] (./preview.aux) )
 831. (see the transcript file for additional information)
 832. Output written on preview.dvi (31 pages, 100816 bytes).
 833. Transcript written on preview.log.
 834. /usr/texbin/latex '\nonstopmode \input preview.drv'
 835. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 836. restricted \write18 enabled.
 837. entering extended mode
 838. LaTeX2e <2011/06/27>
 839. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 840. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 841. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 842. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 843. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 844. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 845. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 846. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 847. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 848. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 849. welsh, loaded.
 850.  
 851. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 852. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 853. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 854. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 855. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 856. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 857. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 858. (./preview.sty) (./preview.aux) (./preview.dtx
 859. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 860. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 861. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 862. [1] [2]
 863. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 864. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 865. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 866. [3] [4] [5] [6] [7]
 867.  
 868. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 869.  
 870. [8]
 871. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 522--522
 872. [][]  \OT1/cmtt/m/sl/9 \long\def\pr@advise@ship#1#2#3{\pr@advise#1{\pr@protect
 873. @ship{#2}{#3}}}%
 874. [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
 875. Overfull \hbox (0.58882pt too wide) in paragraph at lines 1090--1090
 876. [][]    \OT1/cmtt/m/sl/9 \noexpand\pr@advise@ship{##2}{\the\toks@{##1\noexpand
 877. \pr@endbox}}{}}%
 878. [18] [19] [20]
 879. Overfull \hbox (5.31378pt too wide) in paragraph at lines 1304--1304
 880. [][]      \OT1/cmtt/m/sl/9 % FIXME: The message should not be emitted if XeTeX
 881. does not produce
 882. [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
 883. *******************
 884. * Checksum passed *
 885. *******************
 886. ) [31] (./preview.aux) )
 887. (see the transcript file for additional information)
 888. Output written on preview.dvi (31 pages, 100816 bytes).
 889. Transcript written on preview.log.
 890. /usr/texbin/pdflatex '\nonstopmode \AtBeginDocument{\OnlyDescription}\input{preview.drv}'
 891. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 892. restricted \write18 enabled.
 893. entering extended mode
 894. LaTeX2e <2011/06/27>
 895. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 896. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 897. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 898. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 899. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 900. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 901. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 902. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 903. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 904. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 905. welsh, loaded.
 906.  
 907. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 908. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 909. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 910. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 911. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 912. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 913. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 914. (./preview.sty) (./preview.aux) (./preview.dtx
 915. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 916. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 917. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 918. [1{/usr/local/texlive/2012/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
 919. [2]
 920. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 921. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 922. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 923. [3] [4] [5] [6] [7]
 924.  
 925. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 926.  
 927. ) [8] (./preview.aux) )
 928. (see the transcript file for additional information)</usr/local/texlive/2012/te
 929. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb></usr/local/texlive/2012/tex
 930. mf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxti10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 931. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmitt10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 932. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/local/texlive/2012/texm
 933. f-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-
 934. dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-di
 935. st/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/
 936. fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/f
 937. onts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy6.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fon
 938. ts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts
 939. /type1/public/amsfonts/cm/cmti10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/
 940. type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/t
 941. ype1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/ty
 942. pe1/public/amsfonts/cm/cmtt8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/type
 943. 1/public/amsfonts/cm/cmtt9.pfb>
 944. Output written on preview.pdf (8 pages, 170362 bytes).
 945. Transcript written on preview.log.
 946. /usr/texbin/pdflatex '\nonstopmode \AtBeginDocument{\OnlyDescription}\input{preview.drv}'
 947. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 948. restricted \write18 enabled.
 949. entering extended mode
 950. LaTeX2e <2011/06/27>
 951. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 952. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 953. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 954. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 955. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 956. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 957. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 958. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 959. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 960. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 961. welsh, loaded.
 962.  
 963. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 964. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 965. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 966. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 967. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 968. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 969. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 970. (./preview.sty) (./preview.aux) (./preview.dtx
 971. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 972. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 973. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 974. [1{/usr/local/texlive/2012/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
 975. [2]
 976. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 977. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 978. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 979. [3] [4] [5] [6] [7]
 980.  
 981. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 982.  
 983. ) [8] (./preview.aux) )
 984. (see the transcript file for additional information)</usr/local/texlive/2012/te
 985. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb></usr/local/texlive/2012/tex
 986. mf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxti10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 987. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmitt10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 988. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/local/texlive/2012/texm
 989. f-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-
 990. dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-di
 991. st/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/
 992. fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/f
 993. onts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy6.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fon
 994. ts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts
 995. /type1/public/amsfonts/cm/cmti10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/
 996. type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/t
 997. ype1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/ty
 998. pe1/public/amsfonts/cm/cmtt8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/type
 999. 1/public/amsfonts/cm/cmtt9.pfb>
 1000. Output written on preview.pdf (8 pages, 170362 bytes).
 1001. Transcript written on preview.log.
 1002. /usr/texbin/pdflatex '\nonstopmode \AtBeginDocument{\OnlyDescription}\input{preview.drv}'
 1003. This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (TeX Live 2012)
 1004. restricted \write18 enabled.
 1005. entering extended mode
 1006. LaTeX2e <2011/06/27>
 1007. Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
 1008. rman-x-2012-05-30, ngerman-x-2012-05-30, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
 1009. c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
 1010. h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
 1011. h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
 1012. ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
 1013. rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
 1014. kurmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nynorsk,
 1015. polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbianc, s
 1016. lovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorbian,
 1017. welsh, loaded.
 1018.  
 1019. (./preview.drv (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/ltxdoc.cls
 1020. Document Class: ltxdoc 2007/11/11 v2.0u Standard LaTeX documentation class
 1021. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
 1022. Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
 1023. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
 1024. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/base/doc.sty
 1025. (/usr/local/texlive/2012/texmf-dist/tex/latex/tools/multicol.sty)))
 1026. (./preview.sty) (./preview.aux) (./preview.dtx
 1027. Overfull \hbox (2.944pt too wide) in paragraph at lines 42--51
 1028. \OT1/cmr/m/n/10 good al-ter-na-tive: Peo-ple make do by fid-dling around with [
 1029. ]\OT1/cmtt/m/n/10 \thispagestyle{empty}
 1030. [1{/usr/local/texlive/2012/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
 1031. [2]
 1032. Overfull \hbox (6.0296pt too wide) in paragraph at lines 152--154
 1033. [][]\OT1/cmtt/m/n/10 latex '\RequirePackage[active,delayed,$\OMS/cmsy/m/n/10 h$
 1034. []\OT1/cmr/m/it/10 options$\OMS/cmsy/m/n/10 i$[][]\OT1/cmtt/m/n/10 ]{preview}
 1035. [3] [4] [5] [6] [7]
 1036.  
 1037. LaTeX Warning: Marginpar on page 8 moved.
 1038.  
 1039. ) [8] (./preview.aux) )
 1040. (see the transcript file for additional information)</usr/local/texlive/2012/te
 1041. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb></usr/local/texlive/2012/tex
 1042. mf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbxti10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 1043. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmitt10.pfb></usr/local/texlive/2012/te
 1044. xmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb></usr/local/texlive/2012/texm
 1045. f-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-
 1046. dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr17.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-di
 1047. st/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/
 1048. fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/f
 1049. onts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy6.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fon
 1050. ts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts
 1051. /type1/public/amsfonts/cm/cmti10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/
 1052. type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/t
 1053. ype1/public/amsfonts/cm/cmtt12.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/ty
 1054. pe1/public/amsfonts/cm/cmtt8.pfb></usr/local/texlive/2012/texmf-dist/fonts/type
 1055. 1/public/amsfonts/cm/cmtt9.pfb>
 1056. Output written on preview.pdf (8 pages, 170362 bytes).
 1057. Transcript written on preview.log.
 1058. for x in prv-emacs.el preview.el ; do \
 1059.           echo /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -eval '(let ((dir (pop command-line-args-left))) (if (not (string-equal dir "")) (push dir load-path)))' .. --eval '(push "." load-path)' -f batch-byte-compile $x ; \
 1060.           /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -eval '(let ((dir (pop command-line-args-left))) (if (not (string-equal dir "")) (push dir load-path)))' .. --eval '(push "." load-path)' -f batch-byte-compile $x ; \
 1061.         done
 1062. /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -eval (let ((dir (pop command-line-args-left))) (if (not (string-equal dir "")) (push dir load-path))) .. --eval (push "." load-path) -f batch-byte-compile prv-emacs.el
 1063.  
 1064. In preview-mode-setup:
 1065. prv-emacs.el:384:18:Warning: reference to free variable `preview-menu'
 1066. prv-emacs.el:398:41:Warning: reference to free variable `preview-dumped-alist'
 1067.  
 1068. In preview-move-point:
 1069. prv-emacs.el:460:16:Warning: reference to free variable `preview-auto-reveal'
 1070.  
 1071. In end of data:
 1072. prv-emacs.el:601:1:Warning: the following functions are not known to be
 1073.    defined: preview-inherited-face-attribute, preview-filter-specs-1,
 1074.    preview-format-kill, preview-delete, preview-relaxed-string=,
 1075.    preview-disable, preview-inactive-string, preview-filter-specs,
 1076.    preview-auto-reveal-p
 1077. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/prv-emacs.elc
 1078. /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -eval (let ((dir (pop command-line-args-left))) (if (not (string-equal dir "")) (push dir load-path))) .. --eval (push "." load-path) -f batch-byte-compile preview.el
 1079.  
 1080. In preview-gs-restart:
 1081. preview.el:707:8:Warning: `process-kill-without-query' is an obsolete function
 1082.    (as of Emacs 22.1); use `process-query-on-exit-flag' or
 1083.    `set-process-query-on-exit-flag'.
 1084.  
 1085. In end of data:
 1086. preview.el:3611:1:Warning: the function `popup-menu' is not known to be
 1087.    defined.
 1088. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview.elc
 1089. test "xno" != xno || make preview-latex.el
 1090. rm -f preview-latex.el
 1091. /usr/bin/emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 1092.         test -r preview-latex.el || { \
 1093.           echo ";; Auto-generated preview-latex.el" > preview-latex.el ; \
 1094.           echo "
 1095.                " >> preview-latex.el ; \
 1096.           /usr/bin/emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 1097.         }
 1098. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 1099. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 1100. Generating autoloads for preview.el...
 1101. Generating autoloads for preview.el...done
 1102. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 1103. cat auto.el >> preview-latex.el
 1104. Congratulations!  Build is complete.
 1105.  
 1106. Now, run "make install" as root, or whatever user has permissions
 1107. to write to the install directory.
 1108. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 1109. seam:auctex-11.86 sean$ sudo make install
 1110. Password:
 1111. ./mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp
 1112. rm -f /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/tex-site.el # Remove old (CVS-version) mistakes
 1113. test ! -f /usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el || { \
 1114.            if grep -q "tex-site.*Don't edit." /usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el; then \
 1115.             echo "Overwriting old tex-site.el" ; \
 1116.            else \
 1117.             echo "Renaming old tex-site.el to tex-site.el.save" ; \
 1118.             mv /usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el /usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el.save ; \
 1119.            fi; \
 1120.         }
 1121. if test Xno = Xno; \
 1122.         then /usr/bin/install -c -m 644 tex-site.el /usr/share/emacs/site-lisp ; \
 1123.         else rm -f /usr/share/emacs/site-lisp/tex-site.el ; \
 1124.         fi
 1125. ./mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1126. mkdir -p -- /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1127. /usr/bin/install -c -m 644 tex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1128. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1129. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1130. /usr/bin/install -c -m 644 latex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1131. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1132. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1133. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1134. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1135. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1136. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1137. /usr/bin/install -c -m 644 context.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1138. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1139. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1140. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1141. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1142. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1143. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1144. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1145. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1146. ./mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1147. mkdir -p -- /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1148. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1149. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1150. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1151. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1152. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1153. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1154. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1155. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1156. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1157. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1158. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1159. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1160. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1161. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1162. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1163. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1164. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1165. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1166. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1167. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1168. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1169. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1170. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1171. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1172. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1173. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1174. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1175. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1176. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1177. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1178. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1179. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1180. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1181. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1182. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1183. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1184. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1185. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1186. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1187. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1188. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1189. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1190. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1191. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1192. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1193. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1194. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1195. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1196. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1197. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1198. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1199. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1200. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1201. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1202. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1203. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1204. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1205. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1206. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1207. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1208. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1209. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1210. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1211. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1212. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1213. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1214. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1215. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1216. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1217. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1218. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1219. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1220. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1221. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1222. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1223. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1224. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1225. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1226. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1227. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1228. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1229. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1230. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1231. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1232. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1233. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1234. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1235. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1236. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1237. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1238. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1239. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1240. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1241. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1242. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1243. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1244. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1245. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1246. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1247. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1248. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1249. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1250. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1251. ./mkinstalldirs /usr/local/var/auctex
 1252. mkdir -p -- /usr/local/var/auctex
 1253. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /usr/local/var/auctex
 1254. /usr/bin/install -c -m 644 tex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1255. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1256. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1257. /usr/bin/install -c -m 644 latex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1258. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1259. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1260. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1261. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1262. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1263. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1264. /usr/bin/install -c -m 644 context.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1265. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1266. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1267. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1268. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1269. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1270. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1271. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1272. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1273. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1274. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1275. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1276. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1277. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1278. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1279. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1280. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1281. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1282. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1283. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1284. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1285. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1286. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1287. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1288. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1289. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1290. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1291. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1292. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1293. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1294. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1295. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1296. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1297. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1298. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1299. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1300. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1301. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1302. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1303. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1304. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1305. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1306. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1307. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1308. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1309. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1310. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1311. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1312. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1313. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1314. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1315. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1316. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1317. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1318. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1319. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1320. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1321. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1322. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1323. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1324. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1325. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1326. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1327. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1328. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1329. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1330. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1331. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1332. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1333. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1334. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1335. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1336. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1337. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1338. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1339. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1340. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1341. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1342. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1343. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1344. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1345. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1346. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1347. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1348. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1349. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1350. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1351. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1352. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1353. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1354. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1355. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1356. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1357. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1358. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1359. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1360. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1361. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1362. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1363. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1364. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1365. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1366. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1367. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1368. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1369. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1370. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1371. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1372. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1373. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1374. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/style
 1375. cd doc ; make DESTDIR= install-auctex
 1376. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 1377. mkdir -p -- /usr/local/share/info
 1378. rm -f /usr/local/share/info/auctex /usr/local/share/info/auctex-*
 1379. /usr/bin/install -c -m 644 auctex.info /usr/local/share/info
 1380. for x in auctex.info-*; do \
 1381.           if [ -r $x ]; then \
 1382.             /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 1383.           fi; \
 1384.         done
 1385. /usr/bin/install-info  --info-dir=/usr/local/share/info auctex.info
 1386. test Xno != Xno || { \
 1387.           ../mkinstalldirs /usr/local/share/doc/auctex; \
 1388.           rm -f /usr/local/share/doc/auctex/tex-ref.pdf; \
 1389.           /usr/bin/install -c -m 644 tex-ref.pdf /usr/local/share/doc/auctex; \
 1390.         }
 1391. mkdir -p -- /usr/local/share/doc/auctex
 1392. test "xyes" != xyes || { \
 1393.                 cd doc ; make DESTDIR= install-preview; }
 1394. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 1395. for x in preview-latex.info* ; do \
 1396.                 /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 1397.         done
 1398. /usr/bin/install-info --info-dir=/usr/local/share/info preview-latex.info
 1399. ./mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1400. mkdir -p -- /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1401. /usr/bin/install -c -m 644 images/amstex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1402. /usr/bin/install -c -m 644 images/bibtex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1403. /usr/bin/install -c -m 644 images/dropdown.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1404. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvipdf.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1405. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvips.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1406. /usr/bin/install -c -m 644 images/error.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1407. /usr/bin/install -c -m 644 images/exec.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1408. /usr/bin/install -c -m 644 images/execbibtex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1409. /usr/bin/install -c -m 644 images/execdvips.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1410. /usr/bin/install -c -m 644 images/execerror.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1411. /usr/bin/install -c -m 644 images/execpdftex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1412. /usr/bin/install -c -m 644 images/exectex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1413. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewdvi.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1414. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewpdf.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1415. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewps.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1416. /usr/bin/install -c -m 644 images/gv.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1417. /usr/bin/install -c -m 644 images/jumpdvi.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1418. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-off.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1419. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-on.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1420. /usr/bin/install -c -m 644 images/pdftex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1421. /usr/bin/install -c -m 644 images/pspdf.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1422. /usr/bin/install -c -m 644 images/sep.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1423. /usr/bin/install -c -m 644 images/tex.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1424. /usr/bin/install -c -m 644 images/view.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1425. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewdvi.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1426. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewpdf.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1427. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewps.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1428. test no != no || \
 1429.           /usr/bin/install -c -m 644 auctex.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex.el
 1430. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex install || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 1431. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 1432. (cd latex ; make DESTDIR= install)
 1433. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1434. mkdir -p -- /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1435. for x in preview.sty prauctex.def prauctex.cfg prshowbox.def prshowlabels.def prtracingall.def prtightpage.def prlyx.def prcounters.def prfootnotes.def ; do \
 1436.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 1437.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 1438.         done
 1439. /usr/bin/install -c -m 644 preview.sty /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1440. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1441. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.cfg /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1442. /usr/bin/install -c -m 644 prshowbox.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1443. /usr/bin/install -c -m 644 prshowlabels.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1444. /usr/bin/install -c -m 644 prtracingall.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1445. /usr/bin/install -c -m 644 prtightpage.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1446. /usr/bin/install -c -m 644 prlyx.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1447. /usr/bin/install -c -m 644 prcounters.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1448. /usr/bin/install -c -m 644 prfootnotes.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1449. texhash: Updating /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview/../../../ls-R...
 1450. texhash: Done.
 1451. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 1452. mkdir -p -- /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 1453. /usr/bin/install -c -m 644 preview.dvi /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 1454. ../mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1455. for x in prv-emacs.el preview.el ; do \
 1456.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/share/emacs/site-lisp/auctex ; \
 1457.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/share/emacs/site-lisp/auctex ; \
 1458.           echo /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /usr/share/emacs/site-lisp/auctex ; \
 1459.           /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /usr/share/emacs/site-lisp/auctex ; \
 1460.         done
 1461. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1462. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1463. /usr/bin/install -c -m 644 preview.el /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1464. /usr/bin/install -c -m 644 preview.elc /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1465. ../mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex
 1466. : >/usr/share/emacs/site-lisp/auctex/.nosearch
 1467. ../mkinstalldirs /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1468. for x in images/prverr16.xpm  images/prverr20.xpm       images/prverr24.xbm images/prverr24.xpm  images/prvtex-cap-up.xpm  images/prvtex12.xbm images/prvtex12.xpm  images/prvtex16.xbm       images/prvtex16.xpm images/prvtex20.xpm  images/prvtex24.xbm       images/prvtex24.xpm images/prvwrk12.xpm  images/prvwrk14.xpm       images/prvwrk16.xpm images/prvwrk20.xpm  images/prvwrk24.xbm       images/prvwrk24.xpm; do \
 1469.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images ; \
 1470.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images ; \
 1471.         done
 1472. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr16.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1473. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr20.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1474. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xbm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1475. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1476. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex-cap-up.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1477. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xbm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1478. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1479. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xbm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1480. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1481. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex20.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1482. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xbm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1483. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1484. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk12.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1485. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk14.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1486. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk16.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1487. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk20.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1488. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xbm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1489. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xpm /usr/share/emacs/site-lisp/auctex/images
 1490. test no != no || make preview-latex.el
 1491. make[2]: `preview-latex.el' is up to date.
 1492. test no != no || \
 1493.           /usr/bin/install -c -m 644 preview-latex.el /usr/share/emacs/site-lisp/preview-latex.el
 1494. Installation completed.
 1495.  
 1496. Please read the PROBLEMS file if you use
 1497. a) AUCTeX with a version less than 11.0
 1498. b) GNU Emacs with a version less than 21.2
 1499.   OR XEmacs with a version less than 21.4.9
 1500. c) Ghostscript with a version less than 6.51
 1501. Please use M-x preview-report-bug if you experience any
 1502. problems not mentioned in there.
 1503. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 1504. make 'DESTDIR=' install-metadata
 1505. test "xno" = xno || { \
 1506.           ./mkinstalldirs no/pkginfo || : ; \
 1507.           if test "xyes" = xyes; then \
 1508.             /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el preview/auto.el; \
 1509.           else \
 1510.             /usr/bin/emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el; \
 1511.           fi && \
 1512.           cd no && \
 1513.           find "etc/auctex" "lisp/auctex" -print >"pkginfo/MANIFEST.auctex" && \
 1514.           for i in auctex preview-latex; do \
 1515.             test -r "info/$i.info" && echo "info/$i.info" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 1516.           done && \
 1517.           echo "pkginfo/MANIFEST.auctex" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 1518.         }
 1519. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure --with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf --with-emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 1520. checking for make... make
 1521. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 1522. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 1523. checking for date in ChangeLog... 2010-02-21
 1524. checking for release in ChangeLog... 11.86
 1525. checking for /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs... /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 1526. checking if /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs is XEmacs... no
 1527. checking for Emacs prefix... "/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"
 1528. checking if Emacs is recent enough... yes
 1529. checking for MULE support... yes
 1530. checking if build directory is valid... yes
 1531. checking where lisp files go... configure: error: Cannot locate lisp directory,
 1532. use  --with-lispdir, --datadir, or possibly --prefix to rectify this
 1533. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure --with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf --with-emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs --with-lispdir=/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp
 1534. checking for make... make
 1535. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 1536. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 1537. checking for date in ChangeLog... 2010-02-21
 1538. checking for release in ChangeLog... 11.86
 1539. checking for /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs... /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 1540. checking if /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs is XEmacs... no
 1541. checking for Emacs prefix... "/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"
 1542. checking if Emacs is recent enough... yes
 1543. checking for MULE support... yes
 1544. checking if build directory is valid... yes
 1545. checking where lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp
 1546. checking what file to use for auctex startup... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex.el
 1547. checking where the package lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1548. checking where the data files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1549. checking where the info files go... ${datarootdir}/info
 1550. checking where automatically generated global style hooks go... ${localstatedir}/auctex
 1551. checking for tex... /usr/texbin/tex
 1552. checking for pdftex... /usr/texbin/pdftex
 1553. checking for dvips... /usr/texbin/dvips
 1554. checking for perl... /usr/bin/perl
 1555. checking for makeinfo... /usr/bin/makeinfo
 1556. checking for texi2html... /usr/bin/texi2html
 1557. checking for texi2dvi... /usr/bin/texi2dvi
 1558. checking for texi2pdf... /usr/bin/texi2pdf
 1559. checking for install-info... /usr/bin/install-info
 1560. configure: creating ./config.status
 1561. config.status: creating Makefile
 1562. config.status: creating tex-site.el.out
 1563. config.status: creating doc/Makefile
 1564. config.status: creating auctex.el
 1565. === configuring in preview (/Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview)
 1566. configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr/local'  '--with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf' '--with-emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs' '--with-lispdir=/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp' --cache-file=/dev/null --srcdir=.
 1567. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 1568. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 1569. checking for /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs... /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 1570. checking if /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs is XEmacs... no
 1571. checking for Emacs prefix... "/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"
 1572. checking if Emacs is recent enough... yes
 1573. checking if build directory is valid... yes
 1574. checking where lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp
 1575. checking what file to use for preview startup... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/preview-latex.el
 1576. checking where the package lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1577. checking where the data files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1578. checking for the location of AUCTeX's tex-site.el... ..
 1579. checking for gs... gs
 1580. checking for latex... /usr/texbin/latex
 1581. checking for pdflatex... /usr/texbin/pdflatex
 1582. checking for tex... /usr/texbin/tex
 1583. Preview will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 1584. Preview docs will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 1585. checking for texhash... /usr/texbin/texhash
 1586. checking for initexmf... /usr/texbin/texhash
 1587. checking for glaring installation conflicts... probably none
 1588. configure: creating ./config.status
 1589. config.status: creating Makefile
 1590. config.status: creating auto.el
 1591. config.status: creating latex/Makefile
 1592.  
 1593. Congratulations!  Configuration of preview is complete.
 1594.  
 1595.  
 1596. Congratulations!  Configuration of AUCTeX is complete.
 1597.  
 1598. Type "make" at the prompt to build.
 1599. seam:auctex-11.86 sean$ make
 1600. test Xno != Xno || { \
 1601.           rm -f auto-loads.el ; \
 1602.           /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el || : ; \
 1603.           test -r auto-loads.el || { \
 1604.             echo ";; Auto-generated part of tex-site.el" > auto-loads.el ; \
 1605.             echo "
 1606.                   " >> auto-loads.el ; \
 1607.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el ; \
 1608.           } ; \
 1609.         }
 1610. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 1611. Generating autoloads for tex.el...
 1612. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 1613. Generating autoloads for tex.el...done
 1614. Generating autoloads for tex-buf.el...
 1615. Generating autoloads for tex-buf.el...done
 1616. Generating autoloads for tex-style.el...
 1617. Generating autoloads for tex-style.el...done
 1618. Generating autoloads for latex.el...
 1619. Generating autoloads for latex.el...done
 1620. Generating autoloads for tex-info.el...
 1621. Generating autoloads for tex-info.el...done
 1622. Generating autoloads for texmathp.el...
 1623. Generating autoloads for texmathp.el...done
 1624. Generating autoloads for multi-prompt.el...
 1625. Generating autoloads for multi-prompt.el...done
 1626. Generating autoloads for tex-mik.el...
 1627. Generating autoloads for tex-mik.el...done
 1628. Generating autoloads for font-latex.el...
 1629. Generating autoloads for font-latex.el...done
 1630. Generating autoloads for tex-font.el...
 1631. Generating autoloads for tex-font.el...done
 1632. Generating autoloads for context.el...
 1633. Generating autoloads for context.el...done
 1634. Generating autoloads for context-en.el...
 1635. Generating autoloads for context-en.el...done
 1636. Generating autoloads for context-nl.el...
 1637. Generating autoloads for context-nl.el...done
 1638. Generating autoloads for tex-fold.el...
 1639. Generating autoloads for tex-fold.el...done
 1640. Generating autoloads for toolbar-x.el...
 1641. Generating autoloads for toolbar-x.el...done
 1642. Generating autoloads for tex-bar.el...
 1643. Generating autoloads for tex-bar.el...done
 1644. Generating autoloads for bib-cite.el...
 1645. Generating autoloads for bib-cite.el...done
 1646. Generating autoloads for tex-fptex.el...
 1647. Generating autoloads for tex-fptex.el...done
 1648. Generating autoloads for tex-jp.el...
 1649. Generating autoloads for tex-jp.el...done
 1650. Saving file /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el...
 1651. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 1652. cat tex-site.el.out >tex-site.el
 1653. test Xno != Xno || cat auto-loads.el >>tex-site.el
 1654. echo "(provide 'tex-site)" >>tex-site.el ; \
 1655.         test Xno != Xno || echo ";;; tex-site.el ends here" >>tex-site.el
 1656. /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -f batch-byte-compile tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el style/prosper.el style/slides.el    style/foils.el     style/amstex.el style/article.el   style/book.el      style/letter.el style/report.el    style/amsart.el    style/amsbook.el style/epsf.el      style/psfig.el     style/latexinfo.el style/dutch.el     style/german.el    style/dk.el style/j-article.el style/j-book.el    style/j-report.el style/jarticle.el  style/jbook.el     style/jreport.el style/dinbrief.el  style/virtex.el    style/plfonts.el style/plhb.el      style/harvard.el   style/swedish.el style/danish.el    style/slovak.el    style/czech.el style/amsmath.el   style/amstext.el   style/amsbsy.el style/amsopn.el    style/amsthm.el  style/natbib.el style/index.el     style/makeidx.el   style/multind.el style/varioref.el  style/fancyref.el     style/mdwlist.el style/ngerman.el   style/graphicx.el   style/graphics.el style/verbatim.el  style/scrbase.el   style/scrartcl.el style/scrbook.el   style/scrreprt.el  style/scrlttr2.el style/scrpage2.el  style/captcont.el  style/subfigure.el style/paralist.el  style/booktabs.el  style/emp.el style/jura.el      style/alphanum.el      style/beamer.el style/alltt.el     style/italian.el   style/doc.el style/ltxdoc.el    style/ltx-base.el         style/units.el style/nicefrac.el  style/url.el       style/listings.el style/jurabib.el   style/csquotes.el  style/jsarticle.el style/jsbook.el    style/babel.el     style/dk-bib.el style/inputenc.el  style/frenchb.el   style/francais.el style/MinionPro.el style/pdfsync.el   style/polish.el style/polski.el    style/icelandic.el style/comment.el style/flashcards.el style/pstricks.el style/nomencl.el style/hyperref.el  style/bulgarian.el style/CJK.el style/ruby.el      style/CJKutf8.el   style/tabularx.el style/multido.el   style/pst-grad.el  style/pst-node.el style/pst-plot.el  style/pst-slpe.el  style/shortvrb.el style/austrian.el  style/naustrian.el tex-jp.el
 1657.  
 1658. In TeX-engine-set:
 1659. tex.el:1275:43:Warning: value returned from (concat "Set TeX engine to TYPE.
 1660. TYPE can be one of the following symbols:
 1661. " (mapconcat (function (lambda (x) (format "* `%s'" (car x)))) (TeX-engine-alist) "
 1662. ")) is unused
 1663. tex.el:1275:43:Warning: misplaced interactive spec: `(interactive (list
 1664.    (completing-read "Engine: " (mapcar (function (lambda (x) (symbol-name
 1665.    (car x)))) (TeX-engine-alist)) nil t)))'
 1666. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex.elc
 1667. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-buf.elc
 1668. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-style.elc
 1669. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/latex.elc
 1670. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-info.elc
 1671. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/texmathp.elc
 1672. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/multi-prompt.elc
 1673. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-mik.elc
 1674. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/font-latex.elc
 1675. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-font.elc
 1676. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context.elc
 1677. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-en.elc
 1678. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-nl.elc
 1679. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fold.elc
 1680. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/toolbar-x.elc
 1681. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-bar.elc
 1682. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/bib-cite.elc
 1683. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fptex.elc
 1684. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/prosper.elc
 1685. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slides.elc
 1686. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/foils.elc
 1687. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstex.elc
 1688. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/article.elc
 1689. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/book.elc
 1690. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/letter.elc
 1691. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/report.elc
 1692. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsart.elc
 1693. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbook.elc
 1694. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/epsf.elc
 1695. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/psfig.elc
 1696. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/latexinfo.elc
 1697. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dutch.elc
 1698. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/german.elc
 1699. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk.elc
 1700. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-article.elc
 1701. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-book.elc
 1702. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-report.elc
 1703. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jarticle.elc
 1704. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jbook.elc
 1705. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jreport.elc
 1706. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dinbrief.elc
 1707. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/virtex.elc
 1708. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plfonts.elc
 1709. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plhb.elc
 1710. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/harvard.elc
 1711. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/swedish.elc
 1712. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/danish.elc
 1713. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slovak.elc
 1714. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/czech.elc
 1715. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsmath.elc
 1716. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstext.elc
 1717. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbsy.elc
 1718. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsopn.elc
 1719. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsthm.elc
 1720. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/natbib.elc
 1721. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/index.elc
 1722. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/makeidx.elc
 1723. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multind.elc
 1724. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/varioref.elc
 1725. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/fancyref.elc
 1726. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/mdwlist.elc
 1727. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ngerman.elc
 1728. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphicx.elc
 1729. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphics.elc
 1730. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/verbatim.elc
 1731. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbase.elc
 1732. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrartcl.elc
 1733. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbook.elc
 1734. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrreprt.elc
 1735. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrlttr2.elc
 1736. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrpage2.elc
 1737. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/captcont.elc
 1738. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/subfigure.elc
 1739. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/paralist.elc
 1740. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/booktabs.elc
 1741. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/emp.elc
 1742. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jura.elc
 1743. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alphanum.elc
 1744. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/beamer.elc
 1745. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alltt.elc
 1746. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/italian.elc
 1747. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/doc.elc
 1748. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltxdoc.elc
 1749. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltx-base.elc
 1750. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/units.elc
 1751. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nicefrac.elc
 1752. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/url.elc
 1753. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/listings.elc
 1754. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jurabib.elc
 1755. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/csquotes.elc
 1756. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsarticle.elc
 1757. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsbook.elc
 1758. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/babel.elc
 1759. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk-bib.elc
 1760. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/inputenc.elc
 1761. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/frenchb.elc
 1762. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/francais.elc
 1763. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/MinionPro.elc
 1764. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pdfsync.elc
 1765. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polish.elc
 1766. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polski.elc
 1767. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/icelandic.elc
 1768. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/comment.elc
 1769. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/flashcards.elc
 1770. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pstricks.elc
 1771. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nomencl.elc
 1772. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/hyperref.elc
 1773. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/bulgarian.elc
 1774. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJK.elc
 1775. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ruby.elc
 1776. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJKutf8.elc
 1777. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/tabularx.elc
 1778. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multido.elc
 1779. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-grad.elc
 1780. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-node.elc
 1781. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-plot.elc
 1782. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-slpe.elc
 1783. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/shortvrb.elc
 1784. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/austrian.elc
 1785. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/naustrian.elc
 1786. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-jp.elc
 1787. cd doc ; make all
 1788. make[1]: Nothing to be done for `all'.
 1789. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex all || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 1790. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 1791. (cd latex ; make all)
 1792. make[2]: Nothing to be done for `all'.
 1793. test "xno" != xno || make preview-latex.el
 1794. rm -f preview-latex.el
 1795. /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 1796.         test -r preview-latex.el || { \
 1797.           echo ";; Auto-generated preview-latex.el" > preview-latex.el ; \
 1798.           echo "
 1799.                " >> preview-latex.el ; \
 1800.           /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 1801.         }
 1802. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 1803. Generating autoloads for preview.el...
 1804. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 1805. Generating autoloads for preview.el...done
 1806. Saving file /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el...
 1807. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 1808. cat auto.el >> preview-latex.el
 1809. Congratulations!  Build is complete.
 1810.  
 1811. Now, run "make install" as root, or whatever user has permissions
 1812. to write to the install directory.
 1813. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 1814. seam:auctex-11.86 sean$ make install
 1815. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp
 1816. rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/tex-site.el # Remove old (CVS-version) mistakes
 1817. test ! -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el || { \
 1818.            if grep -q "tex-site.*Don't edit." /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el; then \
 1819.             echo "Overwriting old tex-site.el" ; \
 1820.            else \
 1821.             echo "Renaming old tex-site.el to tex-site.el.save" ; \
 1822.             mv /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el.save ; \
 1823.            fi; \
 1824.         }
 1825. if test Xno = Xno; \
 1826.         then /usr/bin/install -c -m 644 tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp ; \
 1827.         else rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el ; \
 1828.         fi
 1829. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1830. mkdir -p -- /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1831. /usr/bin/install -c -m 644 tex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1832. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1833. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1834. /usr/bin/install -c -m 644 latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1835. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1836. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1837. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1838. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1839. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1840. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1841. /usr/bin/install -c -m 644 context.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1842. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1843. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1844. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1845. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1846. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1847. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1848. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1849. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1850. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1851. mkdir -p -- /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1852. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1853. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1854. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1855. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1856. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1857. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1858. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1859. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1860. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1861. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1862. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1863. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1864. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1865. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1866. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1867. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1868. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1869. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1870. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1871. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1872. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1873. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1874. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1875. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1876. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1877. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1878. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1879. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1880. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1881. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1882. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1883. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1884. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1885. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1886. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1887. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1888. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1889. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1890. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1891. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1892. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1893. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1894. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1895. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1896. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1897. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1898. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1899. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1900. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1901. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1902. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1903. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1904. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1905. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1906. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1907. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1908. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1909. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1910. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1911. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1912. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1913. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1914. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1915. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1916. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1917. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1918. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1919. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1920. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1921. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1922. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1923. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1924. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1925. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1926. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1927. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1928. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1929. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1930. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1931. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1932. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1933. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1934. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1935. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1936. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1937. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1938. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1939. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1940. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1941. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1942. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1943. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1944. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1945. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1946. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1947. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1948. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1949. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1950. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1951. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1952. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1953. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1954. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1955. ./mkinstalldirs /usr/local/var/auctex
 1956. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /usr/local/var/auctex
 1957. install: /usr/local/var/auctex/.nosearch: Permission denied
 1958. make: [install-el] Error 71 (ignored)
 1959. /usr/bin/install -c -m 644 tex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1960. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1961. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1962. /usr/bin/install -c -m 644 latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1963. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1964. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1965. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1966. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1967. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1968. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1969. /usr/bin/install -c -m 644 context.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1970. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1971. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1972. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1973. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1974. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1975. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1976. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1977. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 1978. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1979. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1980. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1981. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1982. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1983. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1984. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1985. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1986. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1987. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1988. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1989. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1990. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1991. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1992. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1993. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1994. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1995. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1996. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1997. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1998. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 1999. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2000. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2001. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2002. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2003. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2004. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2005. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2006. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2007. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2008. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2009. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2010. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2011. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2012. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2013. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2014. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2015. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2016. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2017. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2018. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2019. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2020. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2021. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2022. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2023. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2024. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2025. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2026. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2027. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2028. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2029. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2030. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2031. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2032. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2033. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2034. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2035. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2036. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2037. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2038. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2039. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2040. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2041. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2042. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2043. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2044. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2045. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2046. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2047. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2048. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2049. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2050. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2051. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2052. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2053. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2054. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2055. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2056. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2057. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2058. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2059. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2060. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2061. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2062. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2063. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2064. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2065. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2066. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2067. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2068. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2069. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2070. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2071. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2072. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2073. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2074. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2075. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2076. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2077. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2078. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2079. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2080. cd doc ; make DESTDIR= install-auctex
 2081. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 2082. rm -f /usr/local/share/info/auctex /usr/local/share/info/auctex-*
 2083. /usr/bin/install -c -m 644 auctex.info /usr/local/share/info
 2084. install: /usr/local/share/info/auctex.info: Permission denied
 2085. make[1]: *** [install-auctex] Error 71
 2086. make: *** [install-docs] Error 2
 2087. seam:auctex-11.86 sean$ sudo make install
 2088. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp
 2089. rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/tex-site.el # Remove old (CVS-version) mistakes
 2090. test ! -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el || { \
 2091.            if grep -q "tex-site.*Don't edit." /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el; then \
 2092.             echo "Overwriting old tex-site.el" ; \
 2093.            else \
 2094.             echo "Renaming old tex-site.el to tex-site.el.save" ; \
 2095.             mv /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el.save ; \
 2096.            fi; \
 2097.         }
 2098. Overwriting old tex-site.el
 2099. if test Xno = Xno; \
 2100.         then /usr/bin/install -c -m 644 tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp ; \
 2101.         else rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/tex-site.el ; \
 2102.         fi
 2103. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2104. /usr/bin/install -c -m 644 tex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2105. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2106. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2107. /usr/bin/install -c -m 644 latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2108. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2109. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2110. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2111. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2112. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2113. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2114. /usr/bin/install -c -m 644 context.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2115. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2116. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2117. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2118. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2119. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2120. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2121. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2122. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2123. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2124. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2125. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2126. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2127. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2128. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2129. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2130. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2131. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2132. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2133. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2134. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2135. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2136. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2137. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2138. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2139. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2140. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2141. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2142. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2143. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2144. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2145. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2146. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2147. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2148. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2149. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2150. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2151. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2152. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2153. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2154. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2155. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2156. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2157. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2158. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2159. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2160. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2161. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2162. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2163. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2164. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2165. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2166. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2167. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2168. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2169. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2170. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2171. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2172. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2173. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2174. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2175. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2176. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2177. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2178. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2179. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2180. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2181. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2182. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2183. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2184. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2185. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2186. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2187. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2188. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2189. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2190. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2191. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2192. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2193. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2194. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2195. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2196. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2197. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2198. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2199. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2200. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2201. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2202. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2203. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2204. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2205. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2206. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2207. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2208. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2209. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2210. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2211. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2212. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2213. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2214. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2215. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2216. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2217. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2218. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2219. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2220. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2221. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2222. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2223. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2224. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2225. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2226. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2227. ./mkinstalldirs /usr/local/var/auctex
 2228. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /usr/local/var/auctex
 2229. /usr/bin/install -c -m 644 tex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2230. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2231. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2232. /usr/bin/install -c -m 644 latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2233. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2234. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2235. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2236. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2237. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2238. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2239. /usr/bin/install -c -m 644 context.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2240. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2241. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2242. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2243. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2244. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2245. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2246. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2247. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2248. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2249. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2250. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2251. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2252. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2253. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2254. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2255. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2256. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2257. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2258. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2259. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2260. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2261. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2262. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2263. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2264. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2265. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2266. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2267. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2268. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2269. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2270. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2271. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2272. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2273. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2274. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2275. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2276. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2277. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2278. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2279. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2280. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2281. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2282. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2283. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2284. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2285. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2286. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2287. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2288. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2289. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2290. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2291. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2292. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2293. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2294. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2295. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2296. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2297. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2298. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2299. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2300. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2301. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2302. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2303. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2304. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2305. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2306. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2307. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2308. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2309. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2310. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2311. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2312. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2313. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2314. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2315. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2316. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2317. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2318. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2319. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2320. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2321. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2322. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2323. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2324. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2325. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2326. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2327. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2328. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2329. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2330. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2331. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2332. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2333. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2334. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2335. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2336. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2337. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2338. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2339. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2340. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2341. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2342. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2343. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2344. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2345. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2346. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2347. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2348. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2349. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/style
 2350. cd doc ; make DESTDIR= install-auctex
 2351. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 2352. rm -f /usr/local/share/info/auctex /usr/local/share/info/auctex-*
 2353. /usr/bin/install -c -m 644 auctex.info /usr/local/share/info
 2354. for x in auctex.info-*; do \
 2355.           if [ -r $x ]; then \
 2356.             /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 2357.           fi; \
 2358.         done
 2359. /usr/bin/install-info  --info-dir=/usr/local/share/info auctex.info
 2360. test Xno != Xno || { \
 2361.           ../mkinstalldirs /usr/local/share/doc/auctex; \
 2362.           rm -f /usr/local/share/doc/auctex/tex-ref.pdf; \
 2363.           /usr/bin/install -c -m 644 tex-ref.pdf /usr/local/share/doc/auctex; \
 2364.         }
 2365. test "xyes" != xyes || { \
 2366.                 cd doc ; make DESTDIR= install-preview; }
 2367. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 2368. for x in preview-latex.info* ; do \
 2369.                 /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 2370.         done
 2371. /usr/bin/install-info --info-dir=/usr/local/share/info preview-latex.info
 2372. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2373. mkdir -p -- /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2374. /usr/bin/install -c -m 644 images/amstex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2375. /usr/bin/install -c -m 644 images/bibtex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2376. /usr/bin/install -c -m 644 images/dropdown.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2377. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvipdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2378. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvips.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2379. /usr/bin/install -c -m 644 images/error.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2380. /usr/bin/install -c -m 644 images/exec.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2381. /usr/bin/install -c -m 644 images/execbibtex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2382. /usr/bin/install -c -m 644 images/execdvips.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2383. /usr/bin/install -c -m 644 images/execerror.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2384. /usr/bin/install -c -m 644 images/execpdftex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2385. /usr/bin/install -c -m 644 images/exectex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2386. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2387. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewpdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2388. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewps.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2389. /usr/bin/install -c -m 644 images/gv.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2390. /usr/bin/install -c -m 644 images/jumpdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2391. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-off.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2392. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-on.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2393. /usr/bin/install -c -m 644 images/pdftex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2394. /usr/bin/install -c -m 644 images/pspdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2395. /usr/bin/install -c -m 644 images/sep.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2396. /usr/bin/install -c -m 644 images/tex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2397. /usr/bin/install -c -m 644 images/view.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2398. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2399. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewpdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2400. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewps.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2401. test no != no || \
 2402.           /usr/bin/install -c -m 644 auctex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex.el
 2403. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex install || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 2404. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 2405. (cd latex ; make DESTDIR= install)
 2406. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2407. for x in preview.sty prauctex.def prauctex.cfg prshowbox.def prshowlabels.def prtracingall.def prtightpage.def prlyx.def prcounters.def prfootnotes.def ; do \
 2408.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 2409.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 2410.         done
 2411. /usr/bin/install -c -m 644 preview.sty /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2412. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2413. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.cfg /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2414. /usr/bin/install -c -m 644 prshowbox.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2415. /usr/bin/install -c -m 644 prshowlabels.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2416. /usr/bin/install -c -m 644 prtracingall.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2417. /usr/bin/install -c -m 644 prtightpage.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2418. /usr/bin/install -c -m 644 prlyx.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2419. /usr/bin/install -c -m 644 prcounters.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2420. /usr/bin/install -c -m 644 prfootnotes.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2421. texhash: Updating /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview/../../../ls-R...
 2422. texhash: Done.
 2423. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 2424. /usr/bin/install -c -m 644 preview.dvi /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 2425. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2426. for x in prv-emacs.el preview.el ; do \
 2427.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex ; \
 2428.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex ; \
 2429.           echo /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex ; \
 2430.           /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex ; \
 2431.         done
 2432. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2433. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2434. /usr/bin/install -c -m 644 preview.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2435. /usr/bin/install -c -m 644 preview.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2436. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex
 2437. : >/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/.nosearch
 2438. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2439. for x in images/prverr16.xpm  images/prverr20.xpm       images/prverr24.xbm images/prverr24.xpm  images/prvtex-cap-up.xpm  images/prvtex12.xbm images/prvtex12.xpm  images/prvtex16.xbm       images/prvtex16.xpm images/prvtex20.xpm  images/prvtex24.xbm       images/prvtex24.xpm images/prvwrk12.xpm  images/prvwrk14.xpm       images/prvwrk16.xpm images/prvwrk20.xpm  images/prvwrk24.xbm       images/prvwrk24.xpm; do \
 2440.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images ; \
 2441.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images ; \
 2442.         done
 2443. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2444. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2445. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2446. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2447. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex-cap-up.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2448. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2449. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2450. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2451. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2452. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2453. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2454. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2455. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk12.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2456. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk14.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2457. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2458. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2459. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2460. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/auctex/images
 2461. test no != no || make preview-latex.el
 2462. make[2]: `preview-latex.el' is up to date.
 2463. test no != no || \
 2464.           /usr/bin/install -c -m 644 preview-latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/preview-latex.el
 2465. Installation completed.
 2466.  
 2467. Please read the PROBLEMS file if you use
 2468. a) AUCTeX with a version less than 11.0
 2469. b) GNU Emacs with a version less than 21.2
 2470.   OR XEmacs with a version less than 21.4.9
 2471. c) Ghostscript with a version less than 6.51
 2472. Please use M-x preview-report-bug if you experience any
 2473. problems not mentioned in there.
 2474. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 2475. make 'DESTDIR=' install-metadata
 2476. test "xno" = xno || { \
 2477.           ./mkinstalldirs no/pkginfo || : ; \
 2478.           if test "xyes" = xyes; then \
 2479.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el preview/auto.el; \
 2480.           else \
 2481.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el; \
 2482.           fi && \
 2483.           cd no && \
 2484.           find "etc/auctex" "lisp/auctex" -print >"pkginfo/MANIFEST.auctex" && \
 2485.           for i in auctex preview-latex; do \
 2486.             test -r "info/$i.info" && echo "info/$i.info" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 2487.           done && \
 2488.           echo "pkginfo/MANIFEST.auctex" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 2489.         }
 2490. seam:auctex-11.86 sean$ ./configure --with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf --with-emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs --with-lispdir=/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp
 2491. checking for make... make
 2492. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 2493. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 2494. checking for date in ChangeLog... 2010-02-21
 2495. checking for release in ChangeLog... 11.86
 2496. checking for /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs... /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 2497. checking if /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs is XEmacs... no
 2498. checking for Emacs prefix... "/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"
 2499. checking if Emacs is recent enough... yes
 2500. checking for MULE support... yes
 2501. checking if build directory is valid... yes
 2502. checking where lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp
 2503. checking what file to use for auctex startup... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex.el
 2504. checking where the package lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2505. checking where the data files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2506. checking where the info files go... ${datarootdir}/info
 2507. checking where automatically generated global style hooks go... ${localstatedir}/auctex
 2508. checking for tex... /usr/texbin/tex
 2509. checking for pdftex... /usr/texbin/pdftex
 2510. checking for dvips... /usr/texbin/dvips
 2511. checking for perl... /usr/bin/perl
 2512. checking for makeinfo... /usr/bin/makeinfo
 2513. checking for texi2html... /usr/bin/texi2html
 2514. checking for texi2dvi... /usr/bin/texi2dvi
 2515. checking for texi2pdf... /usr/bin/texi2pdf
 2516. checking for install-info... /usr/bin/install-info
 2517. configure: creating ./config.status
 2518. config.status: creating Makefile
 2519. config.status: creating tex-site.el.out
 2520. config.status: creating doc/Makefile
 2521. config.status: creating auctex.el
 2522. === configuring in preview (/Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview)
 2523. configure: running /bin/sh ./configure --disable-option-checking '--prefix=/usr/local'  '--with-texmf-dir=/usr/local/texlive/2012/texmf' '--with-emacs=/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs' '--with-lispdir=/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp' --cache-file=/dev/null --srcdir=.
 2524. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 2525. checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
 2526. checking for /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs... /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs
 2527. checking if /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs is XEmacs... no
 2528. checking for Emacs prefix... "/Applications/Emacs.app/Contents/MacOS"
 2529. checking if Emacs is recent enough... yes
 2530. checking if build directory is valid... yes
 2531. checking where lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp
 2532. checking what file to use for preview startup... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/preview-latex.el
 2533. checking where the package lisp files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2534. checking where the data files go... /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2535. checking for the location of AUCTeX's tex-site.el... ..
 2536. checking for gs... gs
 2537. checking for latex... /usr/texbin/latex
 2538. checking for pdflatex... /usr/texbin/pdflatex
 2539. checking for tex... /usr/texbin/tex
 2540. Preview will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 2541. Preview docs will be placed in /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 2542. checking for texhash... /usr/texbin/texhash
 2543. checking for initexmf... /usr/texbin/texhash
 2544. checking for glaring installation conflicts... ouch!
 2545.  
 2546. configure: WARNING: Conflicting previous startup file `/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/lisp/preview-latex.el' found!
 2547.  
 2548. configure: creating ./config.status
 2549. config.status: creating Makefile
 2550. config.status: creating auto.el
 2551. config.status: creating latex/Makefile
 2552.  
 2553. Congratulations!  Configuration of preview is complete.
 2554. Conflicts with previous installations have been detected.
 2555. Please fix them before continuing.
 2556.  
 2557.  
 2558. Congratulations!  Configuration of AUCTeX is complete.
 2559.  
 2560. Type "make" at the prompt to build.
 2561. seam:auctex-11.86 sean$ make
 2562. test Xno != Xno || { \
 2563.           rm -f auto-loads.el ; \
 2564.           /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el || : ; \
 2565.           test -r auto-loads.el || { \
 2566.             echo ";; Auto-generated part of tex-site.el" > auto-loads.el ; \
 2567.             echo "
 2568.                  " >> auto-loads.el ; \
 2569.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "auto-loads.el"))) (mapcar (function update-file-autoloads) command-line-args-left) (save-buffers-kill-emacs t))' tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el tex-jp.el ; \
 2570.           } ; \
 2571.         }
 2572. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 2573. Generating autoloads for tex.el...
 2574. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 2575. Generating autoloads for tex.el...done
 2576. Generating autoloads for tex-buf.el...
 2577. Generating autoloads for tex-buf.el...done
 2578. Generating autoloads for tex-style.el...
 2579. Generating autoloads for tex-style.el...done
 2580. Generating autoloads for latex.el...
 2581. Generating autoloads for latex.el...done
 2582. Generating autoloads for tex-info.el...
 2583. Generating autoloads for tex-info.el...done
 2584. Generating autoloads for texmathp.el...
 2585. Generating autoloads for texmathp.el...done
 2586. Generating autoloads for multi-prompt.el...
 2587. Generating autoloads for multi-prompt.el...done
 2588. Generating autoloads for tex-mik.el...
 2589. Generating autoloads for tex-mik.el...done
 2590. Generating autoloads for font-latex.el...
 2591. Generating autoloads for font-latex.el...done
 2592. Generating autoloads for tex-font.el...
 2593. Generating autoloads for tex-font.el...done
 2594. Generating autoloads for context.el...
 2595. Generating autoloads for context.el...done
 2596. Generating autoloads for context-en.el...
 2597. Generating autoloads for context-en.el...done
 2598. Generating autoloads for context-nl.el...
 2599. Generating autoloads for context-nl.el...done
 2600. Generating autoloads for tex-fold.el...
 2601. Generating autoloads for tex-fold.el...done
 2602. Generating autoloads for toolbar-x.el...
 2603. Generating autoloads for toolbar-x.el...done
 2604. Generating autoloads for tex-bar.el...
 2605. Generating autoloads for tex-bar.el...done
 2606. Generating autoloads for bib-cite.el...
 2607. Generating autoloads for bib-cite.el...done
 2608. Generating autoloads for tex-fptex.el...
 2609. Generating autoloads for tex-fptex.el...done
 2610. Generating autoloads for tex-jp.el...
 2611. Generating autoloads for tex-jp.el...done
 2612. Saving file /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el...
 2613. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/auto-loads.el
 2614. cat tex-site.el.out >tex-site.el
 2615. test Xno != Xno || cat auto-loads.el >>tex-site.el
 2616. echo "(provide 'tex-site)" >>tex-site.el ; \
 2617.         test Xno != Xno || echo ";;; tex-site.el ends here" >>tex-site.el
 2618. /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -f batch-byte-compile tex.el tex-buf.el tex-style.el latex.el tex-info.el texmathp.el multi-prompt.el tex-mik.el font-latex.el tex-font.el context.el context-en.el context-nl.el tex-fold.el toolbar-x.el tex-bar.el bib-cite.el tex-fptex.el style/prosper.el style/slides.el    style/foils.el     style/amstex.el style/article.el   style/book.el      style/letter.el style/report.el    style/amsart.el    style/amsbook.el style/epsf.el      style/psfig.el     style/latexinfo.el style/dutch.el     style/german.el    style/dk.el style/j-article.el style/j-book.el    style/j-report.el style/jarticle.el  style/jbook.el     style/jreport.el style/dinbrief.el  style/virtex.el    style/plfonts.el style/plhb.el      style/harvard.el   style/swedish.el style/danish.el    style/slovak.el    style/czech.el style/amsmath.el   style/amstext.el   style/amsbsy.el style/amsopn.el    style/amsthm.el  style/natbib.el style/index.el     style/makeidx.el   style/multind.el style/varioref.el  style/fancyref.el     style/mdwlist.el style/ngerman.el   style/graphicx.el   style/graphics.el style/verbatim.el  style/scrbase.el   style/scrartcl.el style/scrbook.el   style/scrreprt.el  style/scrlttr2.el style/scrpage2.el  style/captcont.el  style/subfigure.el style/paralist.el  style/booktabs.el  style/emp.el style/jura.el      style/alphanum.el      style/beamer.el style/alltt.el     style/italian.el   style/doc.el style/ltxdoc.el    style/ltx-base.el         style/units.el style/nicefrac.el  style/url.el       style/listings.el style/jurabib.el   style/csquotes.el  style/jsarticle.el style/jsbook.el    style/babel.el     style/dk-bib.el style/inputenc.el  style/frenchb.el   style/francais.el style/MinionPro.el style/pdfsync.el   style/polish.el style/polski.el    style/icelandic.el style/comment.el style/flashcards.el style/pstricks.el style/nomencl.el style/hyperref.el  style/bulgarian.el style/CJK.el style/ruby.el      style/CJKutf8.el   style/tabularx.el style/multido.el   style/pst-grad.el  style/pst-node.el style/pst-plot.el  style/pst-slpe.el  style/shortvrb.el style/austrian.el  style/naustrian.el tex-jp.el
 2619.  
 2620. In TeX-engine-set:
 2621. tex.el:1275:43:Warning: value returned from (concat "Set TeX engine to TYPE.
 2622. TYPE can be one of the following symbols:
 2623. " (mapconcat (function (lambda (x) (format "* `%s'" (car x)))) (TeX-engine-alist) "
 2624. ")) is unused
 2625. tex.el:1275:43:Warning: misplaced interactive spec: `(interactive (list
 2626.     (completing-read "Engine: " (mapcar (function (lambda (x) (symbol-name
 2627.     (car x)))) (TeX-engine-alist)) nil t)))'
 2628. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex.elc
 2629. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-buf.elc
 2630. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-style.elc
 2631. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/latex.elc
 2632. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-info.elc
 2633. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/texmathp.elc
 2634. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/multi-prompt.elc
 2635. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-mik.elc
 2636. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/font-latex.elc
 2637. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-font.elc
 2638. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context.elc
 2639. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-en.elc
 2640. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/context-nl.elc
 2641. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fold.elc
 2642. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/toolbar-x.elc
 2643. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-bar.elc
 2644. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/bib-cite.elc
 2645. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-fptex.elc
 2646. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/prosper.elc
 2647. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slides.elc
 2648. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/foils.elc
 2649. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstex.elc
 2650. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/article.elc
 2651. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/book.elc
 2652. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/letter.elc
 2653. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/report.elc
 2654. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsart.elc
 2655. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbook.elc
 2656. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/epsf.elc
 2657. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/psfig.elc
 2658. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/latexinfo.elc
 2659. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dutch.elc
 2660. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/german.elc
 2661. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk.elc
 2662. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-article.elc
 2663. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-book.elc
 2664. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/j-report.elc
 2665. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jarticle.elc
 2666. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jbook.elc
 2667. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jreport.elc
 2668. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dinbrief.elc
 2669. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/virtex.elc
 2670. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plfonts.elc
 2671. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/plhb.elc
 2672. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/harvard.elc
 2673. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/swedish.elc
 2674. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/danish.elc
 2675. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/slovak.elc
 2676. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/czech.elc
 2677. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsmath.elc
 2678. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amstext.elc
 2679. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsbsy.elc
 2680. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsopn.elc
 2681. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/amsthm.elc
 2682. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/natbib.elc
 2683. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/index.elc
 2684. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/makeidx.elc
 2685. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multind.elc
 2686. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/varioref.elc
 2687. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/fancyref.elc
 2688. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/mdwlist.elc
 2689. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ngerman.elc
 2690. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphicx.elc
 2691. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/graphics.elc
 2692. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/verbatim.elc
 2693. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbase.elc
 2694. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrartcl.elc
 2695. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrbook.elc
 2696. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrreprt.elc
 2697. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrlttr2.elc
 2698. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/scrpage2.elc
 2699. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/captcont.elc
 2700. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/subfigure.elc
 2701. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/paralist.elc
 2702. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/booktabs.elc
 2703. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/emp.elc
 2704. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jura.elc
 2705. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alphanum.elc
 2706. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/beamer.elc
 2707. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/alltt.elc
 2708. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/italian.elc
 2709. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/doc.elc
 2710. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltxdoc.elc
 2711. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ltx-base.elc
 2712. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/units.elc
 2713. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nicefrac.elc
 2714. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/url.elc
 2715. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/listings.elc
 2716. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jurabib.elc
 2717. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/csquotes.elc
 2718. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsarticle.elc
 2719. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/jsbook.elc
 2720. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/babel.elc
 2721. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/dk-bib.elc
 2722. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/inputenc.elc
 2723. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/frenchb.elc
 2724. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/francais.elc
 2725. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/MinionPro.elc
 2726. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pdfsync.elc
 2727. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polish.elc
 2728. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/polski.elc
 2729. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/icelandic.elc
 2730. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/comment.elc
 2731. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/flashcards.elc
 2732. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pstricks.elc
 2733. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/nomencl.elc
 2734. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/hyperref.elc
 2735. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/bulgarian.elc
 2736. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJK.elc
 2737. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/ruby.elc
 2738. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/CJKutf8.elc
 2739. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/tabularx.elc
 2740. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/multido.elc
 2741. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-grad.elc
 2742. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-node.elc
 2743. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-plot.elc
 2744. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/pst-slpe.elc
 2745. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/shortvrb.elc
 2746. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/austrian.elc
 2747. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/style/naustrian.elc
 2748. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/tex-jp.elc
 2749. cd doc ; make all
 2750. make[1]: Nothing to be done for `all'.
 2751. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex all || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 2752. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 2753. (cd latex ; make all)
 2754. make[2]: Nothing to be done for `all'.
 2755. test "xno" != xno || make preview-latex.el
 2756. rm -f preview-latex.el
 2757. /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 2758.         test -r preview-latex.el || { \
 2759.           echo ";; Auto-generated preview-latex.el" > preview-latex.el ; \
 2760.           echo "
 2761.                " >> preview-latex.el ; \
 2762.           /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -no-site-file -no-init-file --eval '(let ((generated-autoload-file (expand-file-name "preview-latex.el"))) (update-file-autoloads "preview.el")(save-buffers-kill-emacs t))' ; \
 2763.         }
 2764. Warning: defvar ignored because generated-autoload-file is let-bound
 2765. Generating autoloads for preview.el...
 2766. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 2767. Generating autoloads for preview.el...done
 2768. Saving file /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el...
 2769. Wrote /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview/preview-latex.el
 2770. cat auto.el >> preview-latex.el
 2771. Congratulations!  Build is complete.
 2772.  
 2773. Now, run "make install" as root, or whatever user has permissions
 2774. to write to the install directory.
 2775. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 2776. seam:auctex-11.86 sean$ sudo make installPassword:
 2777. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp
 2778. rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/tex-site.el # Remove old (CVS-version) mistakes
 2779. test ! -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/tex-site.el || { \
 2780.            if grep -q "tex-site.*Don't edit." /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/tex-site.el; then \
 2781.             echo "Overwriting old tex-site.el" ; \
 2782.            else \
 2783.             echo "Renaming old tex-site.el to tex-site.el.save" ; \
 2784.             mv /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/tex-site.el.save ; \
 2785.            fi; \
 2786.         }
 2787. if test Xno = Xno; \
 2788.         then /usr/bin/install -c -m 644 tex-site.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp ; \
 2789.         else rm -f /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/tex-site.el ; \
 2790.         fi
 2791. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2792. /usr/bin/install -c -m 644 tex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2793. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2794. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2795. /usr/bin/install -c -m 644 latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2796. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2797. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2798. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2799. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2800. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2801. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2802. /usr/bin/install -c -m 644 context.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2803. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2804. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2805. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2806. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2807. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2808. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2809. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2810. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2811. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2812. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2813. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2814. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2815. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2816. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2817. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2818. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2819. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2820. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2821. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2822. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2823. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2824. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2825. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2826. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2827. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2828. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2829. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2830. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2831. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2832. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2833. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2834. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2835. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2836. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2837. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2838. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2839. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2840. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2841. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2842. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2843. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2844. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2845. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2846. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2847. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2848. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2849. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2850. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2851. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2852. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2853. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2854. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2855. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2856. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2857. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2858. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2859. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2860. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2861. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2862. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2863. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2864. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2865. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2866. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2867. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2868. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2869. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2870. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2871. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2872. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2873. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2874. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2875. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2876. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2877. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2878. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2879. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2880. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2881. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2882. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2883. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2884. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2885. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2886. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2887. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2888. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2889. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2890. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2891. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2892. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2893. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2894. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2895. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2896. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2897. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2898. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2899. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2900. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2901. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2902. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2903. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2904. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2905. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2906. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2907. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2908. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2909. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2910. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2911. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2912. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2913. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2914. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2915. ./mkinstalldirs /usr/local/var/auctex
 2916. /usr/bin/install -c -m 644 style/.nosearch /usr/local/var/auctex
 2917. /usr/bin/install -c -m 644 tex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2918. /usr/bin/install -c -m 644 tex-buf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2919. /usr/bin/install -c -m 644 tex-style.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2920. /usr/bin/install -c -m 644 latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2921. /usr/bin/install -c -m 644 tex-info.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2922. /usr/bin/install -c -m 644 texmathp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2923. /usr/bin/install -c -m 644 multi-prompt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2924. /usr/bin/install -c -m 644 tex-mik.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2925. /usr/bin/install -c -m 644 font-latex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2926. /usr/bin/install -c -m 644 tex-font.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2927. /usr/bin/install -c -m 644 context.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2928. /usr/bin/install -c -m 644 context-en.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2929. /usr/bin/install -c -m 644 context-nl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2930. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fold.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2931. /usr/bin/install -c -m 644 toolbar-x.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2932. /usr/bin/install -c -m 644 tex-bar.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2933. /usr/bin/install -c -m 644 bib-cite.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2934. /usr/bin/install -c -m 644 tex-fptex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2935. /usr/bin/install -c -m 644 tex-jp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 2936. /usr/bin/install -c -m 644 style/prosper.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2937. /usr/bin/install -c -m 644 style/slides.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2938. /usr/bin/install -c -m 644 style/foils.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2939. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2940. /usr/bin/install -c -m 644 style/article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2941. /usr/bin/install -c -m 644 style/book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2942. /usr/bin/install -c -m 644 style/letter.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2943. /usr/bin/install -c -m 644 style/report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2944. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsart.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2945. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2946. /usr/bin/install -c -m 644 style/epsf.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2947. /usr/bin/install -c -m 644 style/psfig.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2948. /usr/bin/install -c -m 644 style/latexinfo.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2949. /usr/bin/install -c -m 644 style/dutch.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2950. /usr/bin/install -c -m 644 style/german.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2951. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2952. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-article.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2953. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-book.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2954. /usr/bin/install -c -m 644 style/j-report.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2955. /usr/bin/install -c -m 644 style/jarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2956. /usr/bin/install -c -m 644 style/jbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2957. /usr/bin/install -c -m 644 style/jreport.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2958. /usr/bin/install -c -m 644 style/dinbrief.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2959. /usr/bin/install -c -m 644 style/virtex.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2960. /usr/bin/install -c -m 644 style/plfonts.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2961. /usr/bin/install -c -m 644 style/plhb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2962. /usr/bin/install -c -m 644 style/harvard.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2963. /usr/bin/install -c -m 644 style/swedish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2964. /usr/bin/install -c -m 644 style/danish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2965. /usr/bin/install -c -m 644 style/slovak.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2966. /usr/bin/install -c -m 644 style/czech.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2967. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsmath.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2968. /usr/bin/install -c -m 644 style/amstext.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2969. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsbsy.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2970. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsopn.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2971. /usr/bin/install -c -m 644 style/amsthm.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2972. /usr/bin/install -c -m 644 style/natbib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2973. /usr/bin/install -c -m 644 style/index.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2974. /usr/bin/install -c -m 644 style/makeidx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2975. /usr/bin/install -c -m 644 style/multind.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2976. /usr/bin/install -c -m 644 style/varioref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2977. /usr/bin/install -c -m 644 style/fancyref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2978. /usr/bin/install -c -m 644 style/mdwlist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2979. /usr/bin/install -c -m 644 style/ngerman.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2980. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphicx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2981. /usr/bin/install -c -m 644 style/graphics.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2982. /usr/bin/install -c -m 644 style/verbatim.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2983. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbase.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2984. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrartcl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2985. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2986. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrreprt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2987. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrlttr2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2988. /usr/bin/install -c -m 644 style/scrpage2.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2989. /usr/bin/install -c -m 644 style/captcont.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2990. /usr/bin/install -c -m 644 style/subfigure.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2991. /usr/bin/install -c -m 644 style/paralist.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2992. /usr/bin/install -c -m 644 style/booktabs.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2993. /usr/bin/install -c -m 644 style/emp.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2994. /usr/bin/install -c -m 644 style/jura.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2995. /usr/bin/install -c -m 644 style/alphanum.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2996. /usr/bin/install -c -m 644 style/beamer.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2997. /usr/bin/install -c -m 644 style/alltt.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2998. /usr/bin/install -c -m 644 style/italian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 2999. /usr/bin/install -c -m 644 style/doc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3000. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltxdoc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3001. /usr/bin/install -c -m 644 style/ltx-base.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3002. /usr/bin/install -c -m 644 style/units.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3003. /usr/bin/install -c -m 644 style/nicefrac.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3004. /usr/bin/install -c -m 644 style/url.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3005. /usr/bin/install -c -m 644 style/listings.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3006. /usr/bin/install -c -m 644 style/jurabib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3007. /usr/bin/install -c -m 644 style/csquotes.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3008. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsarticle.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3009. /usr/bin/install -c -m 644 style/jsbook.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3010. /usr/bin/install -c -m 644 style/babel.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3011. /usr/bin/install -c -m 644 style/dk-bib.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3012. /usr/bin/install -c -m 644 style/inputenc.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3013. /usr/bin/install -c -m 644 style/frenchb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3014. /usr/bin/install -c -m 644 style/francais.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3015. /usr/bin/install -c -m 644 style/MinionPro.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3016. /usr/bin/install -c -m 644 style/pdfsync.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3017. /usr/bin/install -c -m 644 style/polish.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3018. /usr/bin/install -c -m 644 style/polski.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3019. /usr/bin/install -c -m 644 style/icelandic.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3020. /usr/bin/install -c -m 644 style/comment.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3021. /usr/bin/install -c -m 644 style/flashcards.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3022. /usr/bin/install -c -m 644 style/pstricks.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3023. /usr/bin/install -c -m 644 style/nomencl.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3024. /usr/bin/install -c -m 644 style/hyperref.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3025. /usr/bin/install -c -m 644 style/bulgarian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3026. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJK.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3027. /usr/bin/install -c -m 644 style/ruby.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3028. /usr/bin/install -c -m 644 style/CJKutf8.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3029. /usr/bin/install -c -m 644 style/tabularx.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3030. /usr/bin/install -c -m 644 style/multido.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3031. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-grad.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3032. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-node.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3033. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-plot.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3034. /usr/bin/install -c -m 644 style/pst-slpe.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3035. /usr/bin/install -c -m 644 style/shortvrb.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3036. /usr/bin/install -c -m 644 style/austrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3037. /usr/bin/install -c -m 644 style/naustrian.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/style
 3038. cd doc ; make DESTDIR= install-auctex
 3039. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 3040. rm -f /usr/local/share/info/auctex /usr/local/share/info/auctex-*
 3041. /usr/bin/install -c -m 644 auctex.info /usr/local/share/info
 3042. for x in auctex.info-*; do \
 3043.           if [ -r $x ]; then \
 3044.             /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 3045.           fi; \
 3046.         done
 3047. /usr/bin/install-info  --info-dir=/usr/local/share/info auctex.info
 3048. test Xno != Xno || { \
 3049.           ../mkinstalldirs /usr/local/share/doc/auctex; \
 3050.           rm -f /usr/local/share/doc/auctex/tex-ref.pdf; \
 3051.           /usr/bin/install -c -m 644 tex-ref.pdf /usr/local/share/doc/auctex; \
 3052.         }
 3053. test "xyes" != xyes || { \
 3054.                 cd doc ; make DESTDIR= install-preview; }
 3055. ../mkinstalldirs /usr/local/share/info
 3056. for x in preview-latex.info* ; do \
 3057.                 /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/share/info ; \
 3058.         done
 3059. /usr/bin/install-info --info-dir=/usr/local/share/info preview-latex.info
 3060. ./mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3061. /usr/bin/install -c -m 644 images/amstex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3062. /usr/bin/install -c -m 644 images/bibtex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3063. /usr/bin/install -c -m 644 images/dropdown.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3064. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvipdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3065. /usr/bin/install -c -m 644 images/dvips.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3066. /usr/bin/install -c -m 644 images/error.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3067. /usr/bin/install -c -m 644 images/exec.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3068. /usr/bin/install -c -m 644 images/execbibtex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3069. /usr/bin/install -c -m 644 images/execdvips.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3070. /usr/bin/install -c -m 644 images/execerror.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3071. /usr/bin/install -c -m 644 images/execpdftex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3072. /usr/bin/install -c -m 644 images/exectex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3073. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3074. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewpdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3075. /usr/bin/install -c -m 644 images/execviewps.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3076. /usr/bin/install -c -m 644 images/gv.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3077. /usr/bin/install -c -m 644 images/jumpdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3078. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-off.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3079. /usr/bin/install -c -m 644 images/ltx-symb-turn-on.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3080. /usr/bin/install -c -m 644 images/pdftex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3081. /usr/bin/install -c -m 644 images/pspdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3082. /usr/bin/install -c -m 644 images/sep.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3083. /usr/bin/install -c -m 644 images/tex.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3084. /usr/bin/install -c -m 644 images/view.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3085. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewdvi.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3086. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewpdf.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3087. /usr/bin/install -c -m 644 images/viewps.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3088. test no != no || \
 3089.           /usr/bin/install -c -m 644 auctex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex.el
 3090. test -z "preview" || (OLDPWD="`pwd`";for i in ""preview;do cd $i;echo "Descending into `pwd`";make 'DESTDIR=' PACKAGE=auctex install || exit $?;cd "$OLDPWD";echo "Ascending into $OLDPWD";done)
 3091. Descending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 3092. (cd latex ; make DESTDIR= install)
 3093. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3094. for x in preview.sty prauctex.def prauctex.cfg prshowbox.def prshowlabels.def prtracingall.def prtightpage.def prlyx.def prcounters.def prfootnotes.def ; do \
 3095.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 3096.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview ; \
 3097.         done
 3098. /usr/bin/install -c -m 644 preview.sty /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3099. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3100. /usr/bin/install -c -m 644 prauctex.cfg /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3101. /usr/bin/install -c -m 644 prshowbox.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3102. /usr/bin/install -c -m 644 prshowlabels.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3103. /usr/bin/install -c -m 644 prtracingall.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3104. /usr/bin/install -c -m 644 prtightpage.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3105. /usr/bin/install -c -m 644 prlyx.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3106. /usr/bin/install -c -m 644 prcounters.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3107. /usr/bin/install -c -m 644 prfootnotes.def /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview
 3108. texhash: Updating /usr/local/texlive/2012/texmf/tex/latex/preview/../../../ls-R...
 3109. texhash: Done.
 3110. ../../mkinstalldirs /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 3111. /usr/bin/install -c -m 644 preview.dvi /usr/local/texlive/2012/texmf/doc/latex/styles
 3112. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3113. for x in prv-emacs.el preview.el ; do \
 3114.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex ; \
 3115.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex ; \
 3116.           echo /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex ; \
 3117.           /usr/bin/install -c -m 644 ${x}c /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex ; \
 3118.         done
 3119. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3120. /usr/bin/install -c -m 644 prv-emacs.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3121. /usr/bin/install -c -m 644 preview.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3122. /usr/bin/install -c -m 644 preview.elc /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3123. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex
 3124. : >/Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/.nosearch
 3125. ../mkinstalldirs /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3126. for x in images/prverr16.xpm  images/prverr20.xpm       images/prverr24.xbm images/prverr24.xpm  images/prvtex-cap-up.xpm  images/prvtex12.xbm images/prvtex12.xpm  images/prvtex16.xbm       images/prvtex16.xpm images/prvtex20.xpm  images/prvtex24.xbm       images/prvtex24.xpm images/prvwrk12.xpm  images/prvwrk14.xpm       images/prvwrk16.xpm images/prvwrk20.xpm  images/prvwrk24.xbm       images/prvwrk24.xpm; do \
 3127.           echo /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images ; \
 3128.           /usr/bin/install -c -m 644 $x /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images ; \
 3129.         done
 3130. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3131. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3132. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3133. /usr/bin/install -c -m 644 images/prverr24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3134. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex-cap-up.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3135. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3136. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex12.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3137. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3138. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3139. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3140. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3141. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvtex24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3142. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk12.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3143. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk14.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3144. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk16.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3145. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk20.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3146. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xbm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3147. /usr/bin/install -c -m 644 images/prvwrk24.xpm /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/auctex/images
 3148. test no != no || make preview-latex.el
 3149. make[2]: `preview-latex.el' is up to date.
 3150. test no != no || \
 3151.           /usr/bin/install -c -m 644 preview-latex.el /Applications/Emacs.app/Contents/Resources/site-lisp/preview-latex.el
 3152. Installation completed.
 3153.  
 3154. Please read the PROBLEMS file if you use
 3155. a) AUCTeX with a version less than 11.0
 3156. b) GNU Emacs with a version less than 21.2
 3157.   OR XEmacs with a version less than 21.4.9
 3158. c) Ghostscript with a version less than 6.51
 3159. Please use M-x preview-report-bug if you experience any
 3160. problems not mentioned in there.
 3161. Ascending into /Users/sean/Downloads/auctex-11.86/preview
 3162. make 'DESTDIR=' install-metadata
 3163. test "xno" = xno || { \
 3164.           ./mkinstalldirs no/pkginfo || : ; \
 3165.           if test "xyes" = xyes; then \
 3166.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el preview/auto.el; \
 3167.           else \
 3168.             /Applications/Emacs.app/Contents/MacOS/Emacs -batch -q -no-site-file -no-init-file -l lpath.el -l preview/prv-install -f preview-make-package no "auctex" \"`echo 2010-02-21|sed 's/\(.*\)-\(.*\)-\(.*\)/\1.\2\3/'`\" \"11.86\" tex-site.el; \
 3169.           fi && \
 3170.           cd no && \
 3171.           find "etc/auctex" "lisp/auctex" -print >"pkginfo/MANIFEST.auctex" && \
 3172.           for i in auctex preview-latex; do \
 3173.             test -r "info/$i.info" && echo "info/$i.info" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 3174.           done && \
 3175.           echo "pkginfo/MANIFEST.auctex" >> "pkginfo/MANIFEST.auctex" ; \
 3176.         }
 3177. seam:auctex-11.86 sean$
RAW Paste Data
Top