daily pastebin goal
70%
SHARE
TWEET

EMK10

a guest Nov 17th, 2010 209 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Question 1
 2. Poveži tip rešetke i broj atoma u elementarnoj celiji:
 3. Kubicna zapreminski centrirana  2        
 4. Kubicna prosta  1        
 5. Kubicna površinski centrirana  4        
 6. Heksagonalna gusto pakovana  2        
 7.  
 8. Question 2
 9. Poveži sledece nazive sa,njihovim znacenjem:
 10. potpuna neuredenost atoma AMORFNOST        
 11. nedostatak atoma na ocekivanom mestu VAKANCIJA        
 12. prelaz iz jednog oblika u drugi POLIMORFNA TRANSFORMACIJA        
 13. cvrsta tela u više kristalnih oblika     POLIMORFIZAM    
 14.  
 15. Question 3
 16. Spoji tacna tvrdjenja
 17. poluprovodnici sa donorskim primesama nazivaju se N-POLUPROVODNICI        
 18. razlika izmedu energije aceptorskih nivoa i energije gornje granice valentne zone,predstavlja     EN. AKTIVACIJE ACEPTORA    
 19. donori su     POZITIVNO NAELEKTRISANI JONI    
 20. aceptori su NEGATIVNO NAELEKTRISANI JONI        
 21.  
 22. Question 4
 23. Ako kazemo da je neki materijal koji se nalazi u amorfnom stanju izotropni to se odnosi na koju opštu fizickohemijsku karakteristiku?
 24.     imaju sva svojstva ista u svim pravcima
 25.  
 26. Question 5
 27. Ako se poveca zapremina elementarne celije Va, šta se dešana sa koeficijentom pakovanja q ?
 28.     opada      
 29.  
 30. Question 6
 31. Dijamant i grafit su polimorfne modifikacije kog elementa?
 32.    ugljenika    
 33.  
 34. Question 7
 35. DTA je skracenica za?
 36.    Diferencijalna termicka analiza    
 37.  
 38. Question 8
 39. Elektron koji imaju vecu energiju od ?E0 je u kojoj zoni?
 40.    provodnoj zoni    
 41.  
 42. Question 9
 43. Frenkeljevi i Šotijevi defekti se drugacije nazivaju?
 44.    termicki defekti    
 45.  
 46.  
 47.  
 48. Question 10
 49. Gde se nalazi donorski nivo?
 50.    u zabranjenoj zoni    
 51.  
 52. Question 11
 53. Kako drugacije nazivamo kristalna tela?
 54.    anizotropna  
 55.  
 56. Question 12
 57. Kako nastaje rendgensko(kontinualno)zracenje?
 58.    zracenjem anode usled bombardovanja ubrzanim elektronima    
 59.  
 60. Question 13
 61. Kakvo je naelektrisanje atoma koji je primio jedan elektron?
 62.    negativno
 63.      
 64. Question 14
 65. Kod elektronskog mikroskopa posmatranjem cestice od 1µm koliko je maksimalno moguce uvecanje?
 66.    100000puta    
 67.  
 68. Question 15
 69. Koje sile deluju na elektron pri njegovom kretanju oko jezgra?
 70.    Kulonova i Centrifugalna    
 71.  
 72. Question 16
 73. Koje su metode kojima se vrši termicka analiza?
 74.    diferencijalna termicka analiza      
 75.    termogravimetrija    
 76.    diferencijalna skanirajuca kalorimetrija  
 77.    
 78. Question 17
 79. Koje su metode za karakterizaciju materijala?
 80.    identifikaciju kristalnih faza      
 81.    mikrostrukturna analiza    
 82.    hemijske analize      
 83.    analiza kristalo-strukturnih defekata    
 84.    analiza konstituenata    
 85.  
 86. Question 18
 87. Koje su transformacije pracene endotermnim efektima?
 88.    dehidratacija,disocijacija i redukcija    
 89.  
 90. Question 19
 91. Koje su transformacije pracene egzotermnim efektima?
 92.    kristalizacija i oksidacija
 93.  
 94.  
 95.      
 96. Question 20
 97. Koje vrste mikroskopa postoje?  
 98.    opticki,elektronski,skanirajuce elektronski (SEM)    
 99.  
 100. Question 21
 101. Koje vrste nesavršenosti kristala postoje?
 102.    zapreminski    
 103.    tackasti    
 104.    linijski    
 105.    površinski    
 106.  
 107. Question 22
 108. Koji je maksimalni broj rešetki u sistemima?
 109.     4    
 110.  
 111. Question 23
 112. Kojim slovom se obeležava modifikacija koja je stabilna pri normalnoj i nižoj temperaturi?
 113.    a-ALFA    
 114.  
 115. Question 24
 116. Koliko iznosi masa elektrona?
 117.    9,1*10na-31 kg    
 118.  
 119. Question 25
 120. Koliko je masa protona odnosno neutrona puta veca u odnosu na masu elektrona?    
 121.    2000    
 122.    
 123. Question 26
 124. Koliko je ukupno naelektrisanje svakog potpunog atoma?
 125.    nula    
 126.  
 127. Question 27
 128. Milerovi indeksi vezani su koordinatama m,n i p kojim odnosima?
 129.    h : k : l = 1/m : 1/n :1/p    
 130.  
 131. Question 28
 132. Modifikacija pri normalnoj i nizoj temperaturi obelezava se sa kojim slovom?
 133.    Alfa    
 134.  
 135. Question 29
 136. Najstabilnije kristalne strukture su?
 137.    Kristalne strukture kod kojih je postignuto gusto pakovanje atoma    
 138.  
 139. Question 30
 140. Osnovni tipovi veza izmedu atoma su:
 141.    jonska,kovalentna,metalna i molekularna    
 142.  
 143. Question 31
 144. Pravac u kristalu oznacava se koordinatama vektora koji polazi iz koordinatnog pcetka. Pravac se obeležava?
 145.     [u v w]    
 146.  
 147. Question 32
 148. Sa povecanjem energije elektrona u atomu širina dozvoljenih zona se:
 149. povecava    
 150.  
 151. Question 33
 152. Sa povecanjem energije elektrona u atomu širina zabranjenih zona se :
 153.     smanjuje    
 154.  
 155. Question 34
 156. Šta podrazumeva tackasti defekt?
 157.    vakacije    
 158.    necistoce    
 159.  
 160. Question 35
 161. Šta postoji u provodnoj zoni?
 162.  
 163. Question 36
 164. Šta postoji u valentnoj zoni?
 165.    elektroni    
 166.  
 167. Question 37
 168. Šta se dogada pri obrazovanju kristala?
 169.    energetski nivoi elektrona na pojedinim atomima cepaju se u energetske zone
 170.  
 171. Question 38
 172. Šta se podrazumeva pod pojmom termicka analiza?
 173.    promene fizickih parametara usled promene temperature    
 174.  
 175. Question 39
 176. Šta se utvrduje rendgenskom difrakcionom analizom u polikristalnom materijalu?
 177.    mikrostrukturu    
 178.    gustina linijskih defekata    
 179.  
 180. Question 40
 181. U formuli šta predstavlja ??
 182. n?=2d*sinT
 183.    talasnu dužinu rendgenskih zraka    
 184.  
 185. Question 41
 186. Uzrok,obrazovanja razlicitih kristalnih struktura istog materijala je?
 187.    pritisak    
 188.    temperatura    
 189.    uslovi kristalizacije    
 190.  
 191. Question 42
 192. Zašta se koristi elektronski mikroskop?
 193.     C. za proucavanje morfologije praha cije su cestice manje od 1µm, kao i morfologije zrna i pora i granice izmedu zrnaa    
 194.  
 195. Question 43
 196. Ako kroz kristalprolazi snop monohromatskih rendgenskih zraka talasne dužine ?,
 197. najveci deo zraka proci ce kroz  KRISTAL
 198.  
 199. Question 44
 200. Osim što mogu biti kristalni,kakvi još mogu biti cvrsti elektrotehnicki materijali?  AMORFNI
 201.  
 202. Question 45
 203. Jonska veza predstavlja elektrostaticko uzajamno dejstvo izmedu jona cija su naelektrisanja razlicitog znaka.
 204. TACNO
 205.  
 206. Question 46
 207. Kristal ima energetske zone koje se sastoje od niza pojedinacnih nivoa. TACNO
 208.  
 209. Question 47
 210. Kristalna cvrsta tela imaju jasno definisanu tacku topljenja.
 211.  
 212. TACNO
 213.  
 214. Question 48
 215. Najvažniji linijski defekti su :defekat po Frenkelju,defekat po Šotkiju i primesni atomi.
 216.  POGRESNO
 217.  
 218. Question 49
 219. Odrediti tacne iskaze
 220. Kod dielektrika elektricna otpornost OPADA SA PORASTOM TEMPERATURE        
 221. Kod provodnika elektricna otpornost RASTE SA PORASTOM TEMPERATURE        
 222. Kod poluprovodnika elektricna otpornost OPADA SA PORASTOM TEMPERATURE    
 223.  
 224. Question 50
 225. Spojiti magnetske osobine i grupe u kojima pripadaju
 226. paramagnetski,feromagnetski,antiferomagnetski i ferimagnetski materijali spadaju u koju grupu materijala DRUGA GRUPA        
 227. magnetski moment jednak nuli(u otsustvu spoljašnjeg magnetskog polja) PRVA GRUPA        
 228. magnetski moment razlicit od nule(u otsustvu spoljašnjeg magnetskog polja) DRUGA GRUPA        
 229.  
 230. Question 51
 231. Odrediti energetske zone dielektrika:
 232. c PROVODNIK        
 233. a DIELEKTRIK        
 234. b POLUPROVODNIK        
 235.  
 236. Question 52
 237. Sparivanje druge grupe materijala
 238. magnetski momenti susednih atoma su antiparalelni ANTIFEROMAGNETSKI        
 239. uzajamno dejstvo izmedu magnetskih momenata susednih atoma je takav da su magnetski momenti atoma paralelni jedan drugom FEROMAGNETSKI        
 240. magnetski momenti susednih atoma su antiparalelni i razlicitog su intenziteta FERIMAGNETSKI        
 241. uzajamno dejstvo izmedu magnetskih momenata atoma je zanemarljivo, pa su magnetski momenti atoma, haoticno orjentisani     PARAMAGNETSKI    
 242.  
 243. Question 53
 244. Fizicka priroda dielektrickih gubitaka:
 245.     A. Dielektricni gubitci usled Džulovih efekata    
 246.     B. Dielektricni gubitci usled jonizacije    
 247.     S. Dielektricni gubitci usled nehomogenosti materijala    
 248.     D. Dielektricni gubitci usled polarizacije    
 249.  
 250. Question 54
 251. Kada se dielektricni materijali nazivaju izolatorima?
 252.     B. kada se koriste za razdvajanje provodnika razlicitih potencijala    
 253.  
 254. Question 55
 255. Koji materijali se nazivaju provodnim?
 256.     C. materijali kod kojih se valentna i provodna zona prekrivaju,cak i na niskim temperaturama    
 257.  
 258. Question 56
 259. Koji su nacini klasifikacije dielektrika?
 260.     A. prema dielektricnim (izolacionim) svojstvima    
 261.     B. prema upotrebi    
 262.     D. prema poreklu    
 263.     E. prema agregatnom stanju    
 264.  
 265. Question 57
 266. Od cega zavisi specificna otpornost materijala?
 267.     A. sastava materijala    
 268.     B. vlage    
 269.     E. pritiska    
 270.     G. temperature    
 271.     H. strukture materijala    
 272.  
 273. Question 58
 274. Površinska otpornost uzorka dielektricnog materijala koju bismo izmerili izmedu ovih elektroda
 275.     B. proporcionalna je rastojanju izmedu elektroda, a obrnuto proporcionalna njihovoj širini    
 276.  
 277. Question 59
 278. Prema upotrebi dielektrici se mogu podeliti na:
 279.     B. pasivne i aktivne    
 280.  
 281. Question 60
 282. Prema velicini zabranjene energetske zone elektrotehnicki materijali se mogu podeliti na:
 283.     A. provodne materijale    
 284.     E. poluprovodne materijale    
 285.     F. dielektricne(elektroizolacione)materijale    
 286.  
 287. Question 61
 288. Šta predstavlja IC u formuli R=U/Ic?
 289.     D. kondukcionu struju    
 290.  
 291. Question 62
 292. Šta predstavljaju moljoni?
 293.     C. naelektrisane grupe molekula    
 294.  
 295. Question 63
 296. Šta se dešavakada se na provodni materijal primeni slabo elektricno polje?
 297.     A. elektroni ce se usmereno kretati    
 298.  
 299. Question 64
 300. Zašto gasovi imaju izražena izolatorska svojstva?
 301.     B. kod gasova su svi elektroni jako vezani za maticne atome    
 302.  
 303. Question 65
 304. Zašto je kod dielektrika valentna zona potpuno popunjena a provodna sasvim prazna?
 305.     C. zbog velike širine zabranjene energetske zone    
 306.  
 307. Question 66
 308. U eloktrelitima molekuli se razlažu na katjone i ANJONE
 309.  
 310. Question 67
 311. Dielektricnim gubicima se naziva onaj deo elektricne energije koji se u jedinici vremena nepovratno pretvori u dijelektricnom materijalu u druge oblike energije, a najcešce u toplotnu energiju.TACNO
 312.  
 313. Question 68
 314. Kod dielektricnih materijala, pri temperaturama bliskim apsolutnoj nuli, širina zabranjene energetske zone veca od 3,5eV. TACNO
 315.  
 316. Question 69
 317. Velika specificna elektricna otpornost jedno je od naivažnijih svojstava dielektricnih materijala.TACNO
 318.  
 319. Question 70
 320. Odaberi šta znace sledece oznake (u datoj formuli)
 321. M.......... VAKTOR MAGNETIZACIJE        
 322. µ0.......... PROPUSTLJIVOST VAKUMA    
 323. H.......... VEKTOR MAG.POLJA    
 324. B..........  VEKTOR MAG.INDUKCIJE        
 325.  
 326. Question 71
 327. Povezati oznake i znacenja kod superprovodnika
 328. temperatura     T        
 329. gustina struje     J        
 330. magnetizacija     M        
 331. magnetno polje     H        
 332. magnetna indukcija     B        
 333.  
 334. Question 72
 335. Spojiti tacne iskaze
 336. dijamagnetna SLABO MAGNECENJE        
 337. paramagnetna MAGNECENJE SRAZMERNO JACINI POLJA        
 338. feromagnetna LAKO MAGNECENJE        
 339.  
 340. Question 73
 341. Koji od ponudjenih materijala spadaju u grupu feromagnetnih?
 342.     C. kobalt nikl    
 343.     F. gvožde celik    
 344.     H. magnetni oksidi gvožda    
 345.  
 346. Question 74
 347. Koji od ponudjenih materijala spadaju u grupu paramagnetnih materijala?
 348.     A. platina kalaj    
 349.     B. natrijum legure na bazi hroma    
 350.     E. aluminijum hrom    
 351.     G. legure na bazi mangana i vanadijuma    
 352.     H. mangan volfram    
 353.  
 354. Question 75
 355. Magnetne osobne materijala su posledica uzajamnog dejstva magnetnih momenata atoma i molekula koji poticu od:
 356.     A. magnetnih momenata usled kretanja elektrona po orbitama    
 357.     C. momenata usled sopstvene rotacije elektrona    
 358.     D. magnetnih momenata koji poticu od ostalih cestica u atomima koji su, uglavnom, zanemarljivi    
 359.  
 360. Question 76
 361. Opšte karakteristike superprovodnika su:
 362.     A. male vrednosti kriticnog magnetnog polja    
 363.     B. niska kriticna temperatura    
 364.     D. male vrednosti kriticne gustine struje    
 365.  
 366.  
 367.  
 368.  
 369. Question 77
 370. Prema magnetskim momentima atomi se dele na:
 371.     A. feromagnetne    
 372.     B. dijamagnetske    
 373.     D. antiferomagnetne    
 374.     E. ferimagnetne    
 375.     F. paramagnetske    
 376.  
 377. Question 78
 378. Prema obliku histerezisne petlje magnetne materijale delimo na?
 379.     A. magnetno tvrde    
 380.     D. magnetno meke    
 381.  
 382. Question 79
 383. Šta su superprovodnici?
 384.     B. Materijali koji provode elektricnu struju bez gubitaka    
 385.  
 386. Question 80
 387. Tela moraju da budu od kog materijala da bi pokazivala magnetne osobine (bez dejstva spoljašnjeg magnetnog polja)?
 388.     C. ferimagnetnog,feromagnetnog    
 389.  
 390. Question 81
 391. Uspešna primena nekog magnetnog materijala zavisi ce od njegove
 392.     A. remanentne indukcije,koercitivnog polja    
 393.     B. magnetne propustljivosti,oblika krive magnecenja    
 394.     D. kriticne (Kirijeve) temperature    
 395.     G. gubitaka, elektricne otpornosti    
 396.     H. histerezisnog ciklusa,indukcije zasicenja    
 397.  
 398. Question 82
 399. Sa porastom magnetnog polja raste magnetna indukcija do izvesne granice, a onda ulazi u ZASICENJE
 400.  
 401. Question 83
 402. Snaga gubitaka usled histerezisa proporcionalna je: površini histerezisne petlje, (što se izražava kroz neki koeficijenat ?), maksimalnoj frekvenciji f, kvadratu maksimalne indukcije B i MASI UZORKA
 403.  
 404. Question 84
 405. Dijamagnetna tela mogu se lako namagnetisati.
 406. Tacno POGRESNO
 407.  
 408. Question 85
 409. Tela od feromagnetnog materijala mogu se lako namagnetisati.
 410. TACNO Pogrešno
 411.  
 412.  
 413.  
 414. Question 86
 415. Spariti po provodnosti sledece materijale:
 416. kalaj,molibden,platina i volfram MATERIJALI SLABIJE PROVODNOSTI        
 417. nikl,cink,gvožde i olovo MATERIJALI SLABIJE PROVODNOSTI        
 418. srebro,zlato,bakar i aluminijum MATERIJALI VELIKE PROVODNOSTI        
 419.  
 420. Question 87
 421. Da bi poluprovodni materijal bio idealan,koje karakteristike mora da ima?
 422.     A. bez defekata    
 423.     C. monokristalna struktura    
 424.     E. bez primesa    
 425.     F. neogranicenih dimenzija    
 426.     G. zašticen od uticaja spoljnih elektricnih i magnetskih polja    
 427.     H. da bude u cvrstom stanju    
 428.  
 429. Question 88
 430. Kada se kod provodnika valentna i provodna zona preklapaju tj.nema energetskog procepa?
 431.     B. na temperaturi apsolutne nule    
 432.  
 433. Question 89
 434. Koji materijal ima najmanju specificnu elektricnu otpornost?
 435.     C. zlato    
 436.  
 437. Question 90
 438. Odabrati metale slabije provodnosti:
 439.     A. kalaj,cink    
 440.     B. platina,gvožde    
 441.     E. nikl,olovo    
 442.     G. molibden,volfram    
 443.  
 444. Question 91
 445. Odabrati metale velike provodnosti
 446.     A. aluminijum    
 447.     C. bakar    
 448.     F. srebro    
 449.     H. zlato    
 450.  
 451. Question 92
 452. Odrediti opšte karakteristike realnih poluprovodnih materijala:
 453.     A. 1. Specificna elektricna provodnost raste sa porastom temperature    
 454.     B. Specificna elektricna provodnost zavisi od nesavršenosti kristalne strukture, od koncentracije i vrste primesa u materijalu    
 455.     C. Specificna elektricna provodnost jako zavisi od spoljnjih uslova: temperature, pritiska, osetljivosti, elektricnih i magnetskih polja u kojima se materijal nalazi    
 456.  
 457.  Question 93
 458. Poluprovodnici imaju?
 459.     B. širinu zabranjene zone od 0 do 3,5eV    
 460.  
 461. Question 94
 462. Pri niskim temperaturama (T<10K) specificna otpornost metala je ...
 463.     D. mala i skoro konstantna    
 464.  
 465. Question 95
 466. Pri niskim temperaturama (T<10K) specificna otpornost metala je mala i skoro konstantna, a zavisi od?
 467.     A. hemijske cistoce metalnog provodnika    
 468.     B. vrste i koncentracije    
 469.  
 470. Question 96
 471. Provodnici drugog reda su :
 472.     C. elektroliti    
 473.  
 474. Question 97
 475. Specificna elektricna otpornost kod provodnika se nalazi u kojim granicama?
 476.     A. u granicama od 10na-6 Om do 10na10 Om    
 477.  
 478. Question 98
 479. Šta se od sledeceg odnosi na idealne poluprovodne materijale?
 480.     B. na niskim temperaturama provodna zona je potpuno prazna    
 481.     D. na niskim temperaturama valentna zona je potpuno popunjena    
 482.  
 483. Question 99
 484. U glavne fizicke osobine provodnika spadaju:
 485.     A. masena gustina (p)    
 486.     B. koeficijent linearnog širenja    
 487.     C. specificna toplota (C)    
 488.     D. toplotna provodnost (a)    
 489.     E. temperatura topljenja    
 490.  
 491. Question 100
 492. Karakteristicno svojstvo poluprovodnika je da se mogu uspešno dopirati donorskim (najcešce petovalentnim) ili akceptorskim (najcešce trovalentnim) primesama, pri cemu poluprovodnik stice elektronsku, odnosno šupljinsku provodnost.
 493. TACNO
 494.  
 495. Question 101
 496. Metali su materijali koji služe kao dobri izolatori.
 497.  POGRESNO
 498.  
 499. Question 102
 500. Tanki metalni filmovi ponašaju se drugacije od masivnih provodnika?
 501. TACNO
 502.  
 503. VLIKIM SLOVIMA SU  OZNACONI TACNI ODGOVORI.
RAW Paste Data
Top