Advertisement
geracino

SELECT conferencia de cargas SM

Sep 22nd, 2023
766
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
SQL 0.49 KB | Source Code | 0 0
 1. SELECT mc.nrocarga
 2.        ,CASE WHEN mc.tipentrega ='E' THEN 'Entrega' ELSE 'Retira' END tipoentrega
 3.        ,mc.descricao
 4.        ,mc.statuscarga
 5.        ,mp.seqproduto , pr.desccompleta produto
 6.        ,mp.qtdembalagem
 7.        ,mp.qtdembsolicitada
 8.        ,mp.qtdunitconferida
 9.        ,mp.qtdembcancelada
 10.        ,mp.usuconferencia
 11.  FROM mrl_cargaexped mc, mrl_cargaexpprod mp,map_produto pr
 12. WHERE mc.nrocarga = mp.nrocarga
 13. AND   mc.nroempresa = mp.nroempresa
 14. AND   mp.seqproduto = pr.seqproduto
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement