G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

lyra.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Aug 22nd, 2016 219 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_Lyra:
 2.     musicheader 4, 1, Music_Lyra_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_Lyra_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_Lyra_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_Lyra_Ch4
 6.  
 7. Music_Lyra_Ch1:
 8.     tempo 184
 9.     dutycycle 1
 10.     notetype $c, $85
 11.     octave 2
 12.     note A#, 1
 13.     note A#, 2
 14.     octave 3
 15.     note G#, 2
 16.     octave 4
 17.     note C_, 2
 18.     note D#, 9
 19. Music_Lyra_Ch1_loop:
 20.     octave 3
 21.     note D#, 6
 22.     note G_, 1
 23.     octave 4
 24.     note D#, 1
 25.     octave 3
 26.     note D_, 2
 27.     note D_, 4
 28.     note D_, 2
 29.     note C_, 6
 30.     note G_, 1
 31.     note A#, 1
 32.     octave 2
 33.     note G_, 1
 34.     octave 3
 35.     note F_, 2
 36.     octave 2
 37.     note __, 1
 38.     octave 3
 39.     note F_, 4
 40.     octave 2
 41.     notetype $3, $85
 42.     note G#, 1
 43.     octave 3
 44.     note D#, 15
 45.     notetype $c, $85
 46.     octave 2
 47.     note G#, 2
 48.     octave 3
 49.     note D#, 1
 50.     octave 4
 51.     note C_, 1
 52.     octave 2
 53.     note G_, 1
 54.     octave 3
 55.     note D#, 3
 56.     note D#, 2
 57.     octave 2
 58.     note G_, 2
 59.     note F_, 6
 60.     octave 3
 61.     note D#, 1
 62.     octave 2
 63.     note F_, 1
 64.     note A#, 1
 65.     octave 3
 66.     note F_, 2
 67.     octave 2
 68.     note A#, 1
 69.     note A#, 4
 70.     intensity $b4
 71.     note __, 2
 72.     octave 4
 73.     note G_, 1
 74.     note __, 1
 75.     note G_, 1
 76.     note G#, 1
 77.     note __, 1
 78.     note A#, 3
 79.     octave 5
 80.     note D#, 1
 81.     note __, 1
 82.     note D_, 1
 83.     note __, 1
 84.     octave 4
 85.     note A#, 1
 86.     note __, 1
 87.     note G_, 3
 88.     note __, 1
 89.     note G_, 1
 90.     note G#, 1
 91.     note __, 1
 92.     note G_, 5
 93.     note F_, 2
 94.     note G_, 2
 95.     note G#, 4
 96.     note A#, 1
 97.     octave 5
 98.     note C_, 1
 99.     note __, 1
 100.     octave 4
 101.     note A#, 5
 102.     note G_, 4
 103.     note G#, 2
 104.     note G_, 1
 105.     note __, 1
 106.     note G#, 1
 107.     note A#, 1
 108.     note __, 1
 109.     notetype $6, $b4
 110.     note G_, 8
 111.     note G#, 1
 112.     note G_, 1
 113.     note F_, 8
 114.     notetype $c, $86
 115.     note D#, 5
 116.     note C_, 1
 117.     note D_, 1
 118.     note D#, 1
 119.     note __, 1
 120.     note D_, 1
 121.     note __, 2
 122.     octave 3
 123.     note A#, 4
 124.     octave 4
 125.     note C_, 5
 126.     octave 3
 127.     note G#, 1
 128.     note A#, 1
 129.     octave 4
 130.     note C_, 1
 131.     note __, 1
 132.     octave 3
 133.     note A#, 1
 134.     note __, 2
 135.     note G_, 2
 136.     note A#, 2
 137.     intensity $84
 138.     note A_, 1
 139.     note F_, 1
 140.     note A_, 1
 141.     octave 4
 142.     note C_, 1
 143.     octave 3
 144.     note F_, 1
 145.     note A_, 1
 146.     octave 4
 147.     note C_, 1
 148.     octave 3
 149.     note A_, 1
 150.     octave 4
 151.     note C_, 1
 152.     note F_, 1
 153.     octave 3
 154.     note A_, 1
 155.     octave 4
 156.     note C_, 1
 157.     note F_, 1
 158.     octave 3
 159.     note A_, 1
 160.     octave 4
 161.     note C_, 1
 162.     note F_, 1
 163.     note D#, 1
 164.     octave 3
 165.     note G#, 1
 166.     octave 4
 167.     note C_, 1
 168.     note D#, 1
 169.     octave 3
 170.     note G#, 1
 171.     octave 4
 172.     note C_, 1
 173.     note D#, 1
 174.     octave 3
 175.     note G#, 1
 176.     octave 4
 177.     note D_, 2
 178.     note D_, 1
 179.     note D#, 2
 180.     note F_, 3
 181.     loopchannel 0, Music_Lyra_Ch1_loop
 182.    
 183. Music_Lyra_Ch2:
 184.     dutycycle 2
 185.     notetype $c, $b4
 186.     octave 4
 187.     note C_, 1
 188.     note D#, 1
 189.     note __, 1
 190.     note G#, 1
 191.     note __, 1
 192.     octave 5
 193.     note C_, 1
 194.     note __, 1
 195.     intensity $b7
 196.     note D#, 9
 197. Music_Lyra_Ch2_loop:
 198.     note __, 4
 199.     octave 4
 200.     intensity $b4
 201.     note G_, 1
 202.     note G#, 1
 203.     note __, 1
 204.     intensity $b6
 205.     note A#, 5
 206.     intensity $b4
 207.     note A#, 2
 208.     octave 5
 209.     note C_, 2
 210.     octave 4
 211.     note D#, 4
 212.     note D#, 1
 213.     note F_, 1
 214.     note __, 1
 215.     intensity $b7
 216.     note G_, 9
 217.     note __, 2
 218.     intensity $b4
 219.     note C_, 2
 220.     note C_, 1
 221.     note D_, 2
 222.     note D#, 3
 223.     octave 3
 224.     note A#, 2
 225.     octave 4
 226.     note D#, 2
 227.     note A#, 2
 228.     note G#, 2
 229.     note G_, 2
 230.     note G#, 1
 231.     note A#, 2
 232.     note G_, 4
 233.     notetype $6, $B3
 234.     note G#, 1
 235.     note G_, 1
 236.     notetype $c, $B7
 237.     note F_, 4
 238. ;;;;;;;;;;;mark
 239.     intensity $70
 240.     dutycycle 0
 241.     octave 2
 242.     note A#, 8
 243.     octave 3
 244.     note D#, 4
 245.     note F_, 4
 246.     note G_, 6
 247.     notetype $8, $80
 248.     note F_, 1
 249.     note G_, 1
 250.     note F_, 1
 251.     notetype $c, $80
 252.     note E_, 8
 253.     note F_, 5
 254.     octave 2
 255.     note G#, 1
 256.     octave 3
 257.     note C_, 1
 258.     note F_, 1
 259.     note G_, 8
 260.     octave 2
 261.     note B_, 8
 262.     octave 3
 263.     note D#, 4
 264.     note F_, 4
 265. ;;;;;;;;;;;;;;mark
 266.     intensity $b4
 267.     octave 4
 268.     dutycycle 2
 269.     note D#, 4
 270.     note D#, 1
 271.     note G_, 2
 272.     note D_, 4
 273.     note D_, 1
 274.     note G_, 4
 275.     note C_, 4
 276.     note C_, 1
 277.     note D#, 2
 278.     octave 3
 279.     note A#, 4
 280.     note A#, 1
 281.     octave 4
 282.     note D#, 2
 283.     note A#, 2
 284.     note A_, 6
 285.     note C_, 2
 286.     note F_, 2
 287.     note C_, 2
 288.     note G_, 1
 289.     note A_, 2
 290.     intensity $b7
 291.     note A#, 9
 292.     note __, 8
 293.     loopchannel 0, Music_Lyra_Ch2_loop
 294.  
 295. Music_Lyra_Ch3:
 296.     notetype $c, $15
 297.     intensity $10
 298.     octave 2
 299.     note A#, 1
 300.     note A#, 1
 301.     note __, 1
 302.     note A#, 1
 303.     note __, 1
 304.     note A#, 1
 305.     note __, 1
 306.     note A#, 3
 307.     note __, 1
 308.     note A#, 3
 309.     note __, 1
 310.     note A#, 1
 311. Music_Lyra_Ch3_loop:
 312.     octave 3
 313.     note D#, 2
 314.     note __, 1
 315.     note D#, 1
 316.     octave 2
 317.     note A#, 2
 318.     note __, 1
 319.     note A#, 1
 320.     octave 3
 321.     note D_, 2
 322.     note __, 1
 323.     note D_, 1
 324.     octave 2
 325.     note A#, 2
 326.     note __, 1
 327.     note A#, 1
 328.     octave 3
 329.     note C_, 2
 330.     note __, 1
 331.     note C_, 1
 332.     note D#, 2
 333.     note __, 1
 334.     note D#, 1
 335.     octave 2
 336.     note G_, 2
 337.     note __, 1
 338.     note G_, 1
 339.     note G_, 2
 340.     note A#, 2
 341.     note G#, 2
 342.     note __, 1
 343.     note G#, 1
 344.     octave 3
 345.     note D#, 2
 346.     note __, 1
 347.     note D#, 1
 348.     octave 2
 349.     note G_, 2
 350.     note __, 1
 351.     note G_, 1
 352.     octave 3
 353.     note D#, 2
 354.     note __, 1
 355.     note D#, 1
 356.     note F_, 2
 357.     note __, 1
 358.     note F_, 1
 359.     note C_, 2
 360.     note __, 1
 361.     note C_, 1
 362.     octave 2
 363.     note A#, 2
 364.     note __, 1
 365.     note A#, 1
 366.     octave 3
 367.     note D_, 2
 368.     note F_, 2
 369.     note D#, 2
 370.     note __, 1
 371.     note D#, 1
 372.     octave 2
 373.     note A#, 2
 374.     note __, 1
 375.     note A#, 1
 376.     octave 3
 377.     note D_, 2
 378.     note __, 1
 379.     note D_, 1
 380.     octave 2
 381.     note A#, 2
 382.     note __, 1
 383.     note A#, 1
 384.     octave 3
 385.     note C#, 2
 386.     note __, 1
 387.     note C#, 1
 388.     octave 2
 389.     note G#, 2
 390.     note __, 1
 391.     note G#, 1
 392.     octave 3
 393.     note C_, 2
 394.     note __, 1
 395.     note C_, 1
 396.     note E_, 2
 397.     note G_, 2
 398.     note F_, 2
 399.     note __, 1
 400.     note F_, 1
 401.     note C_, 2
 402.     note __, 1
 403.     note C_, 1
 404.     note G_, 2
 405.     note __, 1
 406.     note G_, 1
 407.     note D#, 2
 408.     note __, 1
 409.     note D#, 1
 410.     note G#, 2
 411.     note __, 1
 412.     note G#, 1
 413.     note D#, 2
 414.     note __, 1
 415.     note D#, 1
 416.     note C#, 2
 417.     note __, 1
 418.     note C#, 1
 419.     octave 2
 420.     note A#, 2
 421.     octave 3
 422.     note F_, 2
 423.     note C_, 2
 424.     note __, 1
 425.     note C_, 1
 426.     note G_, 2
 427.     note __, 1
 428.     note G_, 1
 429.     octave 2
 430.     note G_, 2
 431.     note __, 1
 432.     note G_, 1
 433.     note A#, 2
 434.     octave 3
 435.     note D_, 2
 436.     octave 2
 437.     note G#, 2
 438.     note __, 1
 439.     note G#, 1
 440.     octave 3
 441.     note D#, 2
 442.     note __, 1
 443.     note D#, 1
 444.     octave 2
 445.     note G_, 2
 446.     note __, 1
 447.     note G_, 1
 448.     note A#, 2
 449.     octave 3
 450.     note D#, 2
 451.     octave 2
 452.     note F_, 2
 453.     note __, 1
 454.     note F_, 1
 455.     octave 3
 456.     note C_, 2
 457.     note __, 1
 458.     note C_, 1
 459.     octave 2
 460.     note A_, 2
 461.     note __, 1
 462.     note A_, 1
 463.     octave 3
 464.     note F_, 2
 465.     note __, 1
 466.     note F_, 1
 467.     octave 2
 468.     note A#, 2
 469.     note __, 1
 470.     note A#, 1
 471.     octave 3
 472.     note F_, 2
 473.     note __, 1
 474.     note F_, 1
 475.     octave 2
 476.     note A#, 1
 477.     note __, 1
 478.     note A#, 1
 479.     octave 3
 480.     note C_, 2
 481.     note D_, 3
 482.     loopchannel 0, Music_Lyra_Ch3_loop
 483.    
 484.    
 485. Music_Lyra_Ch4:
 486.     togglenoise $3
 487.     notetype $6
 488.     note D_, 2
 489.     note D_, 4
 490.     note D_, 4
 491.     note D_, 4
 492.     note D_, 6
 493.     note D#, 1
 494.     note D#, 1
 495.     note D#, 1
 496.     note D#, 1
 497.     note C_, 2
 498.     note C_, 2
 499.     note D#, 4
 500. Music_Lyra_Ch4_loop:
 501.     note D#, 4
 502.     note D#, 2
 503.     note D#, 2
 504.     note C_, 4
 505.     note D#, 2
 506.     note D#, 2
 507.     loopchannel 0, Music_Lyra_Ch4_loop
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top