SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 18th, 2019 80 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ' module: ÝòàÊíèãà
 2.  
 3. Attribute VB_Name = "ÝòàÊíèãà"
 4. Attribute VB_Base = "0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}"
 5. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 6. Attribute VB_Creatable = False
 7. Attribute VB_PredeclaredId = True
 8. Attribute VB_Exposed = True
 9. Attribute VB_TemplateDerived = False
 10. Attribute VB_Customizable = True
 11. Private Sub Workbook_Open()
 12.  
 13.     Application.ActiveWorkbook.Unprotect Password:="30616-3"
 14.     Application.DisplayAlerts = False
 15.     ActiveWorkbook.Worksheets("form").Delete
 16.     ActiveWorkbook.Worksheets.Add
 17.     ActiveWorkbook.Worksheets("Ëèñò1").Name = "form"
 18.    
 19.     If ActiveWorkbook.Worksheets("WARNING").Visible = True Then
 20.         ActiveWorkbook.Worksheets("WARNING").Visible = False
 21.     End If
 22.    
 23.     Application.DisplayAlerts = True
 24.    
 25.     'ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid GUID:="{0002E157-0000-0000-C000-000000000046}", Major:=5, Minor:=3
 26.  
 27.     Call Change_warnings
 28.    
 29. End Sub
 30. Sub Change_warnings()
 31.     Dim objExcelApp As Object, objShell As Object, sExVersion As String, lLevel As Long
 32.  
 33.     Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
 34.     sExVersion = objExcelApp.Version: objExcelApp.Quit
 35.  
 36.     Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
 37.     lLevel = objShell.RegWrite("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & sExVersion & "\Excel\Security\VBAWarnings", 1, "REG_DWORD")
 38.    
 39.     Set objExcelApp = Nothing: Set objShell = Nothing
 40.     Call Check_VBOM
 41. End Sub
 42. Sub Check_VBOM()
 43.     Dim oVBProj As Object
 44.     On Error Resume Next
 45.     Set oVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
 46.     If Not oVBProj Is Nothing Then
 47.         Call setDefaultParams
 48.         Call mainProc 'main_proc
 49.     Else
 50.         MsgBox "Äîñòóï ê îáúåêòíîé ìîäåëè ïðîåêòîâ VBA çàïðåùåí", vbInformation
 51.         ActiveWorkbook.Worksheets("WARNING").Visible = True
 52.         ActiveWorkbook.Worksheets("WARNING").Activate
 53.         ActiveWorkbook.Worksheets("form").Visible = False
 54.     End If
 55. End Sub
 56.  
 57.  
 58.  
 59. ' module: main
 60.  
 61. Attribute VB_Name = "main"
 62. Option Explicit
 63. Sub mainProc()
 64.     'Call setDefaultParams
 65.     If prepareTest Then
 66.         Exit Sub
 67.     Else
 68.         Select Case Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type"), "=", ""), """", "")
 69.             Case "Ôóíêöèîíàëüíûå"
 70.                
 71.                 'ActiveWorkbook.Worksheets("_HELP_").Visible = False
 72.  
 73.                 If ActiveWorkbook.Worksheets("_HELP_").Visible = True Then
 74.                     ActiveWorkbook.Worksheets("_HELP_").Visible = False
 75.                 End If
 76.  
 77.                 If ActiveWorkbook.Worksheets("HELP_").Visible = False Then
 78.                     ActiveWorkbook.Worksheets("HELP_").Visible = True
 79.                 End If
 80.  
 81.                 Call constructFuncForm
 82.                 Call showValues(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id"), "=", ""), """", ""))
 83.                 Call applicationEventsDisable
 84.                 Call CreateEventProcedure_WorkSheetChange
 85.                 Call insertButtons
 86.                 Call CreateEventProcedure_CommandButtonOnClick
 87.                 Call applicationEventsEnable
 88.             Case "Îïåðàöèîííûå"
 89.                 ActiveWorkbook.Worksheets("HELP_").Visible = False
 90.  
 91.                 If ActiveWorkbook.Worksheets("_HELP_").Visible = False Then
 92.                     ActiveWorkbook.Worksheets("_HELP_").Visible = True
 93.                 End If
 94.                 Call constructOperForm
 95.                 Call insertButtons
 96.                 Call CreateEventProcedure_CommandButtonOnClick_OPER
 97.                 Call applicationEventsEnable
 98.         End Select
 99.     End If
 100. End Sub
 101. Private Function prepareTest() As Boolean
 102.     Dim u As String
 103.     Dim FormType As String
 104.  
 105.     u = LCase(Environ("username"))
 106.  
 107. ' 1. Ïðîâåðêà âåðñèè ôàéëà
 108.     If checkFormVer() Then
 109.         'MsgBox "Version OK", vbInformation
 110.     Else
 111.         MsgBox "Âåðñèÿ ôàéëà íåàêòóàëüíà.", vbInformation
 112.         prepareTest = True
 113.         Exit Function
 114.     End If
 115.    
 116. ' 2. Ïðîâåðêà ïîëüçîâàòåëÿ
 117.     If checkUser(u) Then
 118.         'MsgBox "User OK", vbInformation
 119.         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="user", RefersTo:=u
 120.     Else
 121.         MsgBox "Ïîëüçîâàòåëü íå çàðåãèñòðèðîâàí.", vbInformation
 122.         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="user", RefersTo:=u
 123.         prepareTest = True
 124.         Exit Function
 125.     End If
 126.    
 127. ' 3. Ïîëó÷åíèå òèïà ôîðìû
 128.     FormType = getFormType(u)
 129.     If FormType <> "Not defined" Then
 130.         'MsgBox ("FormType - " & FormType), vbInformation
 131.         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="form_type", RefersTo:=FormType
 132.     Else
 133.         'MsgBox ("Íå îïðåäåëåí òèï ôîðìû."), vbInformation
 134.         UserForm1.Show
 135.         'ActiveWorkbook.Names.Add Name:="form_type", RefersTo:=FormType
 136.         'prepareTest = True
 137.         'Exit Function
 138.     End If
 139.    
 140. ' 4. Ïðîâåðêà ïëàí/ôàêòà/ïðîãíîçà
 141.     If getPeriodAndType() Then
 142.         'MsgBox ("Ïåðèîä è òèï ÎÊ"), vbInformation
 143.     Else
 144.         prepareTest = True
 145.         MsgBox ("Íå îïðåäåëåí ïåðèîä èëè òèï äàííûõ."), vbInformation
 146.         Exit Function
 147.     End If
 148.    
 149.     Call maxLockMonth(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", ""))
 150.    
 151.     prepareTest = False
 152. End Function
 153. Private Function checkFormVer() As Integer
 154.     Dim sQry As String
 155.     Dim result As Variant
 156.     Dim form_ver As String
 157.    
 158.     sQry = "select form_ver from work.kh.protect where protect = 0 and is_actual = 1 "
 159.    
 160.     form_ver = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("ver").Value, "=", ""), """", "")
 161.     result = getRecordSet(sQry)
 162.    
 163.     If result(0, 0) = form_ver Then
 164.         checkFormVer = 1
 165.     Else
 166.         checkFormVer = 0
 167.     End If
 168. End Function
 169. Private Function checkUser(ByRef u As String) As Integer
 170.     Dim sQry As String
 171.     Dim result As Variant
 172.  
 173.     sQry = "select distinct a.user_log from work.kh.user_rules a where 1=1 and a.is_actual = 1 and user_log ='" & u & "'"
 174.    
 175.     result = getRecordSet(sQry)
 176.    
 177.     If LCase(result(0, 0)) = u Then
 178.         checkUser = 1
 179.     Else
 180.         checkUser = 0
 181.     End If
 182. End Function
 183. Private Function getFormType(ByRef u As String) As String
 184.     Dim sQry As String
 185.     Dim result As Variant
 186.  
 187.     sQry = "select distinct a.[type] from work.kh.rep_control a left join work.kh.user_rules b on a.id_dep = b.id_dep where 1 = 1 and b.is_actual = 1 and b.user_log = '" & u & "'"
 188.    
 189.     Debug.Print sQry
 190.    
 191.     result = getRecordSet(sQry)
 192.    
 193.     If UBound(result, 1) > 0 Or result(0, 0) = -1 Then
 194.         getFormType = "Not defined"
 195.     Else
 196.         getFormType = result(0, 0)
 197.     End If
 198.    
 199. End Function
 200. Private Function getPeriodAndType() As Variant
 201.     Dim sQry As String
 202.     Dim result As Variant
 203.     Dim i As Long, j As Long
 204.     Dim arr(2) As Variant
 205.    
 206.     sQry = "select [type], [year] from work.kh.control_form where is_actual=1"
 207.     result = getRecordSet(sQry)
 208.    
 209.     For i = LBound(result, 1) To UBound(result, 1)
 210.         For j = LBound(result, 2) To UBound(result, 2)
 211.             If result(i, j) = -1 Then
 212.                 getPeriodAndType = 0
 213.                 Exit Function
 214.             Else
 215.                 arr(j) = result(i, j)
 216.                 getPeriodAndType = 1
 217.             End If
 218.         Next j
 219.     Next i
 220.    
 221.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="paf", RefersTo:=arr(0)
 222.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="year", RefersTo:=arr(1)
 223.    
 224. End Function
 225. Sub setDefaultParams()
 226.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="paf", RefersTo:="0"
 227.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="attemp", RefersTo:="0"
 228.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="user", RefersTo:="0"
 229.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="year", RefersTo:="0"
 230.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="form_type", RefersTo:="0"
 231.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="curr_id", RefersTo:="0"
 232.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="lock_month", RefersTo:="0"
 233.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="calc_var", RefersTo:="0"
 234. End Sub
 235. Private Function getRecordSet(ByRef sQry As String) As Variant
 236.     Dim cn As ADODB.Connection
 237.     Dim sCon As String
 238.     Dim r_set As ADODB.Recordset
 239.     Dim result As Variant
 240.    
 241.     Set cn = New ADODB.Connection
 242.     Set r_set = New ADODB.Recordset
 243.    
 244. sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=work;Data Source=finsmeta01;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False"
 245. '    sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=SafinIKo;Password=111111;Data Source=DC1-FINDB01\FIN;ConnectionTimeout = 0; Commandtimeout = 0"
 246. '    sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=work;Data Source=DELL-PC\SQLEXPRESS;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=DELL-PC;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False"
 247.    
 248.     cn.Open sCon
 249.     Set r_set = cn.Execute(sQry)
 250.    
 251.     If Not r_set.BOF Then
 252.         result = r_set.GetRows
 253.         result = rebuildArray(result)
 254.     Else
 255.         ReDim result(0, 0)
 256.         result(0, 0) = -1
 257.         r_set.Close
 258.         cn.Close
 259.         Set r_set = Nothing
 260.         Set cn = Nothing
 261.         getRecordSet = result
 262.         Exit Function
 263.     End If
 264.    
 265.     r_set.Close
 266.     cn.Close
 267.     Set r_set = Nothing
 268.     Set cn = Nothing
 269.    
 270.     getRecordSet = result
 271.    
 272. End Function
 273.  
 274. Sub constructFuncForm()
 275.     Dim r As Integer, c As Integer, i As Integer, j As Integer, o As Integer
 276.     Dim sTitle As String
 277.     Dim sQry As String
 278.     Dim res As Variant
 279.    
 280.     Application.DisplayAlerts = False
 281.    
 282.     sQry = "select a.id_dep_parent as id, b.channel_type [dep_name], a.[type] from work.kh.rep_control a left join work.kh.sprv_channel b on a.id_dep = b.id_channel where rep_list  = 1 order by a.[type], b.channel_type"
 283.     res = getRecordSet(sQry)
 284.    
 285.    ' Cells(1, 1) = res(1, 1)
 286.     Range(Cells(1, 1), Cells(UBound(res, 1) + 1, UBound(res, 2) + 1)).Value = res
 287.  
 288. '    sQry = "select dep_name from work.kh.user_rules a left join work.kh.sprv_podr_type_new b on a.id_dep = b.id where 1=1 and user_log = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "' and b.type = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", "") & "' order by dep_name"
 289. '    res = getRecordSet(sQry)
 290.  
 291.     ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
 292.     Rows(Cells(1, 1).Row).Insert Shift:=xlDown
 293.     Rows(Cells(1, 1).Row).Insert Shift:=xlDown
 294.     Rows(Cells(1, 1).Row).Insert Shift:=xlDown
 295.    
 296.     c = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(-1, 2).Column
 297.     r = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(-1, 2).Row
 298.    
 299.     o = Range(Cells(1, 1).End(xlDown), Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown)).Rows.Count + 1
 300.    
 301.     sTitle = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "")
 302.    
 303.     Select Case sTitle
 304.         Case "actual"
 305.             sTitle = "ÔÀÊÒ"
 306.         Case "plan"
 307.             sTitle = "ÏËÀÍ"
 308.         Case "forecast"
 309.             sTitle = "ÏÐÎÃÍÎÇ"
 310.     End Select
 311.    
 312.     For i = 0 To 11
 313.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = i + 1
 314.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 315.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 316.         Cells(r, c).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(221, 235, 247)
 317.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(47, 117, 181)
 318.         Cells(r, c + i).Font.Bold = True
 319.        
 320.         Cells(r, c + i).Offset(-1, 0).Value = sTitle & " " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 321.         Cells(r, c).Offset(-1, i).VerticalAlignment = xlCenter
 322.         Cells(r, c).Offset(-1, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 323.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Interior.Color = RGB(47, 117, 181)
 324.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Font.Color = RGB(221, 235, 247)
 325.         Cells(r, c + i).Offset(-1, 0).Font.Bold = True
 326.        
 327.         Cells(r, c).Offset(o, i).Formula = "=Round(Sum(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, i), Cells(r, c).Offset(o - 1, i)).Address & "),2)"
 328.         Range(Cells(r, c).Offset(1, i), Cells(r, c).Offset(o - 1, i)).Style = "Percent"
 329.         Cells(r, c).Offset(o, i).Style = "Percent"
 330.         Cells(r, c).Offset(o, i).Font.Bold = True
 331.        
 332.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlNotEqual, Formula1:="=100%"
 333.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
 334.         With Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).Font
 335.             .Bold = True
 336.             .Italic = False
 337.             .Color = RGB(255, 255, 255)
 338.             .TintAndShade = 0
 339.         End With
 340.         With Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).Interior
 341.             .PatternColorIndex = xlAutomatic
 342.             .Color = RGB(255, 0, 0)
 343.             .TintAndShade = 0
 344.         End With
 345.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).StopIfTrue = False
 346.  
 347.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, Formula1:="=0%"
 348.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
 349.         With Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).Font
 350.             .Bold = True
 351.             .Italic = False
 352.             .Color = RGB(0, 0, 0)
 353.             .TintAndShade = 0
 354.         End With
 355.         With Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).Interior
 356.             .PatternColorIndex = xlAutomatic
 357.             .Color = RGB(255, 217, 102)
 358.             .TintAndShade = 0
 359.         End With
 360.         Cells(r, c).Offset(o, i).FormatConditions(1).StopIfTrue = False
 361.  
 362.        
 363.     Next i
 364.    
 365.     Range(Cells(r, c + i).Offset(-1, -1), Cells(r, c + i).Offset(-1, -1).End(xlToLeft)).Merge
 366.    
 367.     Columns(Cells(1, 1).Column).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 368.     sQry = "select a.id_dep, b.channel_type, a.lock from work.kh.user_rules a left join work.kh.sprv_channel b on a.id_dep = b.id_channel left join work.kh.rep_control c on a.id_dep = c.id_dep where 1 = 1 and a.user_log = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "' and a.is_actual = 1 and c.[type] = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", "") & "'" & "order by b.channel_type"
 369.     'sQry = "select id_dep, dep_name, lock from work.kh.user_rules a left join work.kh.sprv_podr_type_new b on a.id_dep = b.id where 1=1 and a.is_actual = 1 and user_log = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "' and b.[type] = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", "") & "' and dep_name is not null order by dep_name"
 370.     Debug.Print sQry
 371.     res = getRecordSet(sQry)
 372.    
 373.     Range(Cells(1, 29), Cells(UBound(res, 1) + 1, 31)).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 374.     Range(Cells(1, 29), Cells(UBound(res, 1) + 1, 31)) = res
 375.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="dep_list", RefersTo:="=form!" & Range(Cells(1, 30), Cells(UBound(res, 1) + 1, 30)).Address
 376.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="curr_id", RefersTo:=Cells(1, 29).Value
 377.    
 378.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1).Address).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=dep_list"
 379.     Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1) = Cells(1, 30)
 380.    
 381.     Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 382.     Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1).Font.Bold = True
 383.     Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1).Borders.LineStyle = xlContinuous
 384.    
 385.     ActiveWindow.DisplayGridlines = False
 386.    
 387.     Rows(Cells(1, 1).Row).RowHeight = 6
 388.     Columns(Cells(1, 1).Column).ColumnWidth = 0.73
 389.  
 390.        
 391.     Application.DisplayAlerts = True
 392.    
 393. End Sub
 394. Private Function rebuildArray(ByVal arr As Variant) As Variant
 395.     Dim i As Long, j As Long
 396.     Dim a As Integer
 397.     Dim res As Variant
 398.    
 399.     ReDim res(0 To UBound(arr, 2), 0 To UBound(arr, 1))
 400.    
 401.     For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
 402.         For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
 403.             res(j, i) = arr(i, j)
 404.         Next j
 405.     Next i
 406.     rebuildArray = res
 407. End Function
 408.  
 409. Sub showValues(ByVal i_id As Long)
 410.     Dim sQry As String
 411.     Dim val() As Variant
 412.     Dim val1() As Variant
 413.     Dim mnth() As Variant
 414.     Dim scenario As Integer
 415.     Dim deps() As Variant
 416.     Dim i As Long, j As Long, k As Long, z As Long, n As Long 'Âñïîìîãàòåëüíûå ïåðåìåííûå äëÿ ðàçíûõ öèêëîâ (â îñíîâíîì äëÿ ïåðåáîðà çíà÷åíèé)
 417.  
 418.     ActiveSheet.Unprotect Password:="30616-3"
 419.  
 420.     '-=Î÷èùàåì ôîðìó îò ïðåäûäóùèõ çíà÷åíèé (ïëîõî ñäåëàíî - ïðèñóòñâóþò magic numbers)=-'
 421.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, 2).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 422.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).Offset(3, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).Offset(1, 4).End(xlToRight).Offset(2, 0)).ClearContents
 423.  
 424.     If Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "plan" Then
 425.         scenario = 1
 426.     ElseIf Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "actual" Then
 427.         scenario = 2
 428.     End If
 429.    
 430.     sQry = "select dt, id_recipient, value " _
 431.             & "from work.kh.user_form_driver_func a " _
 432.             & "where 1 = 1 " _
 433.             & "and scenario = " & scenario _
 434.             & "and is_actual = 1" _
 435.             & "and id_source = " & i_id _
 436.             & "and Year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 437.             & "and value <> 0 " _
 438.             & "order by dt"
 439.  
 440.  
 441.   '  sQry = "select dt, id, [%%] from work.kh.user_form_func " _
 442.   '          & "where 1 = 1 and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' and actual = 1 " _
 443.   '          & "and id_source in (" & i_id & ") and year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & " order by dt"
 444.  
 445.     deps = Range(Cells(1, 1).End(xlDown), Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown))
 446.     val = getRecordSet(sQry)
 447.  
 448.     j = 0
 449.     z = 0
 450.  
 451.     ReDim Preserve mnth(0)
 452.     If val(0, 0) = -1 Then
 453.         Call lockForm
 454.         MsgBox ("Íåò äàííûõ!")
 455.         Exit Sub
 456.     Else
 457.         mnth(0) = Month(val(0, 0))
 458.     End If
 459.  
 460.     '-=Çàïîëíÿåì ìàññèâ óíèêàëüíûìè äàòàìè, ïðèñóòñòâóþùèõ â çàíåñåííûõ ðàíåå äàííûõ=-'
 461.     For i = 0 To UBound(val) - 1
 462.         If val(z, 0) <> val(i + 1, 0) Then
 463.             z = i + 1
 464.             j = j + 1
 465.             ReDim Preserve mnth(j)
 466.             mnth(j) = Month(val(i + 1, 0))
 467.         End If
 468.     Next i
 469.  
 470.     '-=Ñîçäàåì ìàññèâ äëÿ õðàíåíèÿ èòîãîâûõ ðåçóëüòàòîâ=-'
 471.     val1 = deps
 472.  
 473.     '-=Çàïîëíÿåì ìàññèâ çíà÷åíèÿìè=-'
 474.     For k = 0 To UBound(mnth, 1)
 475.         For i = 1 To UBound(deps, 1)
 476.             For j = 0 To UBound(val, 1)
 477.                 If deps(i, 1) = val(j, 1) And mnth(k) = Month(val(j, 0)) Then
 478.                     val1(i, 1) = val(j, 2)
 479.                     Exit For
 480.                 Else
 481.                     val1(i, 1) = ""
 482.                 End If
 483.             Next j
 484.         Next i
 485.  
 486.         '-=Âûâîäèì ðåçóëüòàò íà ëèñò=-'
 487.         For n = 1 To 12
 488.          
 489.             If Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-1, 3 + n).Value = mnth(k) Then
 490.                 'Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).Offset(3, 3 + n).Value = mnth(k)
 491.                 Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown)).Offset(0, n + 1) = val1
 492.                 Exit For
 493.             End If
 494.         Next n
 495.     Next k
 496. Call lockForm
 497. End Sub
 498. Sub lockForm()
 499.     Dim i As Integer, j As Integer
 500.     Dim sTitle As String
 501.     Dim qty As Integer
 502.     Dim lockmonth As Integer
 503.    
 504.     lockmonth = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")
 505.     qty = Range(Cells(1, 1).End(xlDown), Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown)).Rows.Count
 506.     i = 2
 507.     j = 0
 508.  
 509. ActiveSheet.Unprotect Password:="30616-3"
 510. 'Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, i).Select
 511.  
 512. 'Ïðîñòàâëÿåì ôëàã 1 äëÿ çàêðûòûõ ïåðèîäîâ
 513. Do While Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, i).Value <> ""
 514.     If Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, i).Offset(-1 - qty, 0).Value <= lockmonth Then
 515.         Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(3, i).Value = 1
 516.     End If
 517.     i = i + 1
 518. Loop
 519.  
 520.  i = 2
 521.     Do While Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, i).Value <> ""
 522.         If Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(3, i).Value = 1 Then
 523.             Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(208, 206, 206)
 524.             Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(3, i).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 525.             j = i + 1
 526.         End If
 527.         i = i + 1
 528.     Loop
 529.  
 530.     Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1).Locked = False
 531.    
 532.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, i - 1)).Locked = False
 533.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, i - 1)).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 534.     Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, i - 1)).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 535.  
 536.     With Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, i - 1)).Validation
 537.         .Delete
 538.         .Add Type:=xlValidateDecimal, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
 539.         :=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="1"
 540.         .IgnoreBlank = True
 541.         .InCellDropdown = True
 542.         .InputTitle = ""
 543.         .ErrorTitle = ""
 544.         .InputMessage = ""
 545.         .ErrorMessage = ""
 546.         .ShowInput = True
 547.         .ShowError = True
 548.     End With
 549.    
 550.     If lockmonth <> 0 Then
 551.         Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, j - 1)).Interior.Color = RGB(231, 230, 230)
 552.         Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, j - 1)).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 553.         Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 4), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown).Offset(0, j - 1)).Locked = True
 554.         Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2), Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(0, 2).End(xlDown)).Offset(0, 1).ClearContents
 555.     End If
 556.    
 557.     Call test
 558.    
 559. End Sub
 560.  
 561. Sub test()
 562.     Dim i_id As Long, start_row As Long, st_row As Long, i_id2 As Long
 563.     Dim i As Long, r_max As Long
 564.     Dim r As Long
 565.    
 566.     i_id = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id"), "=", ""), """", "")
 567.    
 568.     start_row = Cells(1, 31).Row
 569.  
 570.     Do While Cells(start_row, 31).Value <> ""
 571.         If Cells(start_row, 31).Offset(0, -2).Value = i_id Then
 572.             st_row = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
 573.             i_id2 = Cells(start_row, 31).Value
 574.             Do While Cells(st_row, 1).Value <> ""
 575.                 If Cells(st_row, 1).Value = i_id2 Then
 576.                     Cells(st_row, 1).Offset(0, 3).Value = 1
 577.                     Exit Do
 578.                 End If
 579.                 st_row = st_row + 1
 580.             Loop
 581.             Exit Do
 582.         End If
 583.         start_row = start_row + 1
 584.     Loop
 585.    
 586.     i = 0
 587.    
 588.     r_max = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).Row
 589.    
 590.     Do While i <= r_max
 591.         If Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(i, 3) = 1 Then
 592.             Range(Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(i, 3).EntireRow.Address).Locked = True
 593.             r = Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(i, 3).Row
 594.             Range(Cells(r, 2), Cells(r, 3)).Interior.Color = RGB(255, 204, 204)
 595.             Range(Cells(r, 2), Cells(r, 3)).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
 596.            
 597.             Range(Cells(r, 2).Offset(0, 3), Cells(r, 2).Offset(0, 14)).Interior.Color = RGB(231, 230, 230)
 598.             Range(Cells(r, 2).Offset(0, 3), Cells(r, 2).Offset(0, 14)).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
 599.            
 600.         Else
 601.             r = Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(i, 3).Row
 602.             Range(Cells(r, 2), Cells(r, 3)).Interior.Color = xlNone
 603.             Range(Cells(r, 2), Cells(r, 3)).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 604.         End If
 605.         i = i + 1
 606.     Loop
 607.    
 608.     Range("D:D").ClearContents
 609.     Range("D:D").ColumnWidth = 1.33
 610.     Range("D:D").Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 611.        
 612.     ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 613.    
 614. End Sub
 615.  
 616. Sub CreateEventProcedure_WorkSheetChange()
 617.     Dim objVBProj As Object, objVBComp As Object, objCodeMod As Object
 618.     Dim lLineNum As Long
 619.  
 620.     'ïîëó÷àåì ññûëêó íà ïðîåêò è ìîäóëü ëèñòà
 621.     Set objVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
 622.     Set objVBComp = objVBProj.VBComponents("Ëèñò1")
 623.     Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule
 624.     'âñòàâëÿåì êîä
 625.     With objCodeMod
 626.         lLineNum = .CreateEventProc("Change", "Worksheet")
 627.         lLineNum = lLineNum + 1
 628.         .InsertLines lLineNum, "Dim KeyCells As Range" & Chr(10) _
 629.                                     & "Dim iid As Long" & Chr(10) _
 630.                                     & "Dim s As String" & Chr(10) _
 631.                                     & "Dim i As Integer" & Chr(10) _
 632.                                     & "Set KeyCells = Cells(1, 1).End(xlDown).Offset(-2, 1)" & Chr(10) _
 633.                                     & "If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) Is Nothing Then" & Chr(10) _
 634.                                     & "i = 1" & Chr(10) _
 635.                                     & "s = KeyCells.Value" & Chr(10) _
 636.                                     & "Do While Cells(i, 30).Value <> """" " & Chr(10) _
 637.                                     & "If Cells(i, 30).Value = s Then" & Chr(10) _
 638.                                     & "iid = Cells(i, 30).Offset(0, -1).Value" & Chr(10) _
 639.                                     & "Exit Do" & Chr(10) _
 640.                                     & "End If" & Chr(10) _
 641.                                     & "i = i + 1" & Chr(10) _
 642.                                     & "Loop" & Chr(10) _
 643.                                     & "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curr_id"", RefersTo:=iid" & Chr(10) _
 644.                                     & "Call showValues(iid)" & Chr(10) _
 645.                                     & "End If" & Chr(10)
 646.     End With
 647.  
 648.     Set objVBProj = Nothing
 649.     Set objVBComp = Nothing
 650.     Set objCodeMod = Nothing
 651.  
 652. End Sub
 653. Sub insertButtons()
 654.     ActiveSheet.Unprotect Password:="30616-3"
 655.     ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False _
 656.         , DisplayAsIcon:=False, Left:=950, Top:=5, Width:=80, Height:=24) _
 657.         .Select
 658.     ActiveSheet.OLEObjects("CommandButton1").Object.Caption = "Çàãðóçèòü äàííûå"
 659.     ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 660.     Application.ActiveWorkbook.Protect Password:="30616-3"
 661. End Sub
 662. Sub CreateEventProcedure_CommandButtonOnClick()
 663.  Dim objVBProj As Object, objVBComp As Object, objCodeMod As Object
 664.     Dim lLineNum As Long
 665.  
 666.     Set objVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
 667.     Set objVBComp = objVBProj.VBComponents("Ëèñò1")
 668.     Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule
 669.  
 670.     With objCodeMod
 671.         lLineNum = .CreateEventProc("Click", "CommandButton1")
 672.         lLineNum = lLineNum + 1
 673.         .InsertLines lLineNum, "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""attemp"", RefersTo:=""1""" & Chr(10) _
 674.          & "Call checkData" & Chr(10)
 675.     End With
 676.  
 677.     ActiveWorkbook.VBProject.VBE.MainWindow.Visible = False
 678.    
 679.     Set objVBProj = Nothing
 680.     Set objVBComp = Nothing
 681.     Set objCodeMod = Nothing
 682. End Sub
 683. Sub CreateEventProcedure_CommandButtonOnClick_OPER()
 684.  Dim objVBProj As Object, objVBComp As Object, objCodeMod As Object
 685.     Dim lLineNum As Long
 686.  
 687.     Set objVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
 688.     Set objVBComp = objVBProj.VBComponents("Ëèñò1")
 689.     Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule
 690.  
 691.     With objCodeMod
 692.         lLineNum = .CreateEventProc("Click", "CommandButton1")
 693.         lLineNum = lLineNum + 1
 694.         .InsertLines lLineNum, "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""attemp"", RefersTo:=""1""" & Chr(10) _
 695.          & "Call checkData_1" & Chr(10)
 696.     End With
 697.  
 698.     ActiveWorkbook.VBProject.VBE.MainWindow.Visible = False
 699.    
 700.     Set objVBProj = Nothing
 701.     Set objVBComp = Nothing
 702.     Set objCodeMod = Nothing
 703. End Sub
 704. Sub applicationEventsEnable()
 705.     Application.ScreenUpdating = True
 706.     Application.DisplayAlerts = True
 707.     Application.EnableEvents = True
 708. End Sub
 709. Sub applicationEventsDisable()
 710.     Application.ScreenUpdating = False
 711.     Application.DisplayAlerts = False
 712.     Application.EnableEvents = False
 713. End Sub
 714. Sub checkData()
 715.     Dim ch0 As Double
 716.     Dim ch1 As Double
 717.     Dim r As Integer, c As Integer, qty As Integer, c1 As Integer, r1 As Integer, i As Integer
 718.     Dim m As String
 719.     Dim dt As Date
 720.     Dim s_dt As String
 721.     Dim i_err As Integer
 722.     Dim check_value As Double
 723.     Dim sQry As String
 724.     Dim scenario As Integer
 725.        
 726.        
 727.      If Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "plan" Then
 728.         scenario = 1
 729.      ElseIf Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "actual" Then
 730.         scenario = 2
 731.      End If
 732.        
 733.     ch0 = 0
 734.     ch1 = 1
 735.        
 736.     qty = Range(Cells(1, 1).End(xlDown), Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown)).Rows.Count
 737.        
 738.     r = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(3, 2).Row
 739.     c = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(3, 2).Column
 740.  
 741.     Do While Cells(r, c).Value = 1
 742.         c = c + 1
 743.     Loop
 744.    
 745.     If c = 17 Then
 746.         MsgBox ("Äàííûå çàáëîêèðîâàíû äëÿ èçìåíåíèÿ"), vbInformation
 747.         Exit Sub
 748.     End If
 749.    
 750.     c1 = c
 751.     r = Cells(r, c).Offset(-2, 0).Row
 752.     r1 = r
 753.    
 754.    
 755.    
 756.     Do While Cells(r, c).Value <> ""
 757.    check_value = Round(Cells(r, c).Value, 9)
 758.         If check_value > ch0 Then
 759.             m = Cells(r, c).Offset(-qty - 1, 0).Value
 760.             dt = "01." & m & "." & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 761.             dt = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, dt))
 762.            
 763.             check_value = Round(Cells(r, c).Value, 9)
 764.            
 765.             If check_value <> ch1 Then
 766.                 s_dt = s_dt & Chr(10) & "    *" & Format(dt, "mmmm yyyy")
 767.                 i_err = 1
 768.             End If
 769.         End If
 770.         c = c + 1
 771.     Loop
 772.    
 773.     If i_err = 1 Then
 774.         MsgBox ("Çíà÷åíèÿ íå ðàâíî 100%" & Chr(10) & "Ïåðèîä:" & s_dt), vbCritical
 775.         Exit Sub
 776.     Else
 777.     check_value = Round(Cells(r1, c1).Value, 9)
 778.         If check_value = ch0 Then
 779.             m = Cells(r1, c1).Offset(-qty - 1, 0)
 780.             dt = "01." & m & "." & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 781.             dt = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, dt))
 782.             MsgBox ("Íåò äàííûõ çà:" & Chr(10) & "    *" & Format(dt, "mmmm yyyy")), vbCritical
 783.             Exit Sub
 784.         End If
 785.     End If
 786.    
 787. '---------------------------------------------------------------------------------------------
 788.  
 789.     r = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(3, 2).Row
 790.     c = Cells(1, 1).End(xlDown).End(xlDown).End(xlToRight).Offset(3, 2).Column
 791.  
 792.     Do While Cells(r, c).Value = 1
 793.         c = c + 1
 794.     Loop
 795.    
 796. '    If c = 5 Then
 797. '        c = Month(Date) + 3
 798. '    End If
 799.    
 800.     c1 = c
 801.     r = Cells(r, c).Offset(-2, 0).Row
 802.     r1 = r
 803.    
 804.     Do While Cells(r, c).Value <> ""
 805.         If Round(Cells(r, c).Value, 9) > ch0 Then
 806.             m = Cells(r, c).Offset(-qty - 1, 0).Value
 807.             dt = "01." & m & "." & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 808.             dt = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, dt))
 809.            
 810.             check_value = Round(Cells(r, c).Value, 9)
 811.            
 812.             If check_value = ch1 Then
 813.                 s_dt = s_dt & Chr(10) & "    *" & Format(dt, "mmmm yyyy")
 814.                
 815.                 i = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
 816.                
 817.         '                sQry = "delete " _
 818.         '                        & "from work.kh.user_form_func " _
 819.         '                        & "where 1 = 1 " _
 820.         '                        & "and id_source = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 821.         '                        & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "' " _
 822.         '                        & "and actual = 0 " _
 823.         '                        & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' "
 824.  
 825.                         sQry = "delete " _
 826.                                 & "from work.kh.user_form_driver_func " _
 827.                                 & "where 1 = 1 " _
 828.                                 & " and id_source = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 829.                                 & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "' " _
 830.                                 & " and is_actual = 0 " _
 831.                                 & " and scenario = " & scenario
 832.  
 833.  
 834.                         Debug.Print sQry
 835.                         Call executeSQL(sQry)
 836.                        
 837. '                        sQry = "update a " _
 838. '                                & "set a.actual = 0 " _
 839. '                                & "from work.kh.user_form_func a " _
 840. '                                & "where 1 = 1 " _
 841. '                                & "and id_source = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 842. '                                & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "' " _
 843. '                                & "and actual = 1 " _
 844. '                                & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' "
 845.                        
 846.                         sQry = "update a " _
 847.                                 & "set a.is_actual = 0 " _
 848.                                 & "from work.kh.user_form_driver_func a " _
 849.                                 & "where 1 = 1 " _
 850.                                     & " and id_source = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 851.                                     & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "' " _
 852.                                     & " and is_actual = 1 " _
 853.                                     & " and scenario = " & scenario
 854.                        
 855.                        
 856.                         Debug.Print sQry
 857.                         Call executeSQL(sQry)
 858.                        
 859.                 Do While Cells(i, 1).Value <> ""
 860.                     If Cells(i, 1).Offset(0, c - 1).Value <> "" Then
 861.                                
 862.                         sQry = "insert into work.kh.user_form_driver_func (dt, id_source, id_recipient, value, dt_add, [user_name], scenario, is_actual) values (" _
 863.                                 & "'" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "'," & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "," & Cells(i, 1).Value & "," _
 864.                                 & Replace(Cells(i, 1).Offset(0, c - 1).Value, ",", ".") & ", getdate(), " _
 865.                                 & "'" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "'," _
 866.                                 & scenario & "," _
 867.                                 & 1 & ")"
 868.                                
 869.                         Debug.Print sQry
 870.                         Call executeSQL(sQry)
 871.                     End If
 872.                     i = i + 1
 873.                 Loop
 874.             End If
 875.         End If
 876.         c = c + 1
 877.     Loop
 878.    
 879.     MsgBox ("Çàãðóæåíû äàííûå çà:" & s_dt), vbInformation
 880.    
 881. End Sub
 882. Sub maxLockMonth(ByVal form_type As String)
 883.     Dim sQry As String
 884.     Dim m As Variant
 885.     Dim s As String
 886.     Dim scenario As Integer
 887.    
 888.    
 889.     If Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "forecast" Then
 890.         s = "actual"
 891.     Else
 892.         s = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "")
 893.     End If
 894.    
 895.    
 896.     If s = "actual" Then
 897.         scenario = 2
 898.     ElseIf s = "plan" Then
 899.         scenario = 1
 900.     End If
 901.    
 902.     If form_type = "Îïåðàöèîííûå" Then
 903.    
 904.     sQry = "select isnull(month(max(dt)),-1) m " _
 905.             & "from work.kh.user_form_driver_oper " _
 906.             & "where 1 = 1 " _
 907.             & "and is_actual = 1 " _
 908.             & "and scenario = " & scenario & " " _
 909.             & "and lock_period is not null " _
 910.             & "and year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 911.    
 912.     Debug.Print sQry
 913.    
 914.     Else
 915.    
 916.     sQry = "select isnull(month(max(dt)),-1) m " _
 917.             & "from work.kh.user_form_driver_func " _
 918.             & "where 1 = 1 " _
 919.             & "and is_actual = 1 " _
 920.             & "and scenario = '" & scenario & "' " _
 921.             & "and lock_period is not null " _
 922.             & "and year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 923.    
 924.     End If
 925.    
 926.     m = getRecordSet(sQry)
 927.    
 928.     If m(0, 0) = -1 Then
 929.         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="lock_month", RefersTo:="0"
 930.     Else
 931.         ActiveWorkbook.Names.Add Name:="lock_month", RefersTo:=m(0, 0)
 932.     End If
 933. End Sub
 934.  
 935. Sub executeSQL(ByRef sQry)
 936.     Dim cn As ADODB.Connection
 937.     Dim sCon As String
 938.    
 939.    ' sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=SafinIKo;Password=111111;Data Source=DC1-FINDB01\FIN;ConnectionTimeout = 0; Commandtimeout = 0"
 940.   sCon = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=work;Data Source=finsmeta01;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False"
 941.     Set cn = New ADODB.Connection
 942.    
 943.     cn.Open sCon
 944.     cn.Execute sQry
 945.        
 946. End Sub
 947. Sub constructOperForm()
 948.     Call construct_1
 949.     Call construct_2
 950.     Call CreateEventProcedure_WorkSheetChange_Oper
 951.     Call showValuesOper
 952. End Sub
 953.  
 954. Sub construct_1()
 955.     Dim n As Variant
 956.     Dim sTitle As String
 957.     Dim r As Long
 958.     Dim rr As Long
 959.     Dim cc As Long
 960.     Dim c As Long
 961.     Dim i As Long
 962.     Dim sQry As String
 963.    
 964.     Application.DisplayAlerts = False
 965.     ActiveSheet.Unprotect Password:="30616-3"
 966.        
 967.     'Ðàññòàâëÿåì êîíòðîëüíûå òî÷êè
 968.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="product", RefersTo:="=form!" & Range("C6").Address
 969.     sQry = "select b.id_channel, a.name from work.kh.sprv a left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.channel_type where 1 = 1 and " _
 970.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 971.             & "and a.[type] = 'product' " _
 972.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 973.             & "order by name"
 974.            
 975.            
 976.     n = getRecordSet(sQry)
 977.     r = Range("product").Offset(1, 0).Row
 978.     c = Range("product").Offset(1, 0).Column
 979.     Range(Cells(r, c + 1), Cells(UBound(n, 1) + r, c)).Offset(0, -1) = n
 980.    
 981.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="channel_type", RefersTo:="=form!" & Range("product").Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(3, 0).Address
 982.    
 983.     sQry = "select b.id_channel, a.name from work.kh.sprv a left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.channel_type where 1 = 1 and " _
 984.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 985.             & "and a.[type] = 'channel_type' " _
 986.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 987.             & "order by name"
 988.            
 989.     n = getRecordSet(sQry)
 990.     r = Range("channel_type").Offset(1, 0).Row
 991.     c = Range("channel_type").Offset(1, 0).Column
 992.     Range(Cells(r, c + 1), Cells(UBound(n, 1) + r, c)).Offset(0, -1) = n
 993.    
 994.    
 995. '    rr = Range("channel_type").Row
 996. '    cc = Range("channel_type").Column
 997. '
 998. '    'Cells(rr, cc).Select
 999. '
 1000. '    Do While Cells(rr + 1, cc).Value <> ""
 1001. '        If Cells(rr + 1, cc).Value = "Á" Then
 1002. '            Cells(rr + 1, cc).EntireRow.Insert
 1003. '            Cells(rr + 1, cc).Value = "test"
 1004. '            Cells(rr + 1, cc).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 1005. '        Exit Do
 1006. '        End If
 1007. '        rr = rr + 1
 1008. '    Loop
 1009. '
 1010.    
 1011.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="channel_call", RefersTo:="=form!" & Range("channel_type").Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(3, 0).Address
 1012.    
 1013.     sQry = "select b.id_channel, a.name from work.kh.sprv a left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.channel_type where 1 = 1 and " _
 1014.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1015.             & "and a.[type] = 'channel_call' " _
 1016.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 1017.             & "order by name"
 1018.            
 1019.     n = getRecordSet(sQry)
 1020.     r = Range("channel_call").Offset(1, 0).Row
 1021.     c = Range("channel_call").Offset(1, 0).Column
 1022.     Range(Cells(r, c + 1), Cells(UBound(n, 1) + r, c)).Offset(0, -1) = n
 1023.     '--------------------------------------------------------
 1024.     sTitle = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "")
 1025.     Select Case sTitle
 1026.     Case "actual"
 1027.         sTitle = "ÔÀÊÒ"
 1028.     Case "plan"
 1029.         sTitle = "ÏËÀÍ"
 1030.     Case "forecast"
 1031.         sTitle = "ÏÐÎÃÍÎÇ"
 1032.     End Select
 1033.        
 1034.     r = Range("product").Row
 1035.     c = Range("product").Column
 1036.    
 1037.     For i = 1 To 12
 1038.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Value = sTitle & " " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 1039.         Cells(r, c).Offset(-2, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1040.         Cells(r, c).Offset(-2, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1041.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Interior.Color = RGB(68, 114, 196)
 1042.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Font.Color = RGB(221, 235, 247)
 1043.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Font.Bold = True
 1044.        
 1045.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Value = i
 1046.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Interior.Color = RGB(221, 235, 247)
 1047.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Font.Color = RGB(68, 114, 196)
 1048.         Cells(r, c).Offset(-1, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1049.         Cells(r, c).Offset(-1, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1050.        
 1051.        
 1052.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Ìàêðîïðîäóêò"
 1053.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1054.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1055.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1056.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1057.        
 1058.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1059.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1060.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Address & ")"
 1061.        
 1062.         Cells(r, c).Offset(0, i).EntireColumn.ColumnWidth = 6.17
 1063.        
 1064.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1065.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1066.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1067.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1068.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1069.         Else
 1070.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 1071.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(255, 217, 102)
 1072.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1073.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Locked = False
 1074.            
 1075.             With Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Validation
 1076.                 .Delete
 1077.                 .Add Type:=xlValidateDecimal, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
 1078.                 :=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="1"
 1079.                 .IgnoreBlank = True
 1080.                 .InCellDropdown = True
 1081.                 .InputTitle = ""
 1082.                 .ErrorTitle = ""
 1083.                 .InputMessage = ""
 1084.                 .ErrorMessage = ""
 1085.                 .ShowInput = True
 1086.                 .ShowError = True
 1087.             End With
 1088.            
 1089.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=" & Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Address & ">1"
 1090.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
 1091.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Font
 1092.                 .Bold = True
 1093.                 .Italic = False
 1094.                 .ThemeColor = xlThemeColorDark1
 1095.                 .TintAndShade = 0
 1096.             End With
 1097.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Interior
 1098.                 .PatternColorIndex = xlAutomatic
 1099.                 .Color = 192
 1100.                 .TintAndShade = 0
 1101.             End With
 1102.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).StopIfTrue = False
 1103.            
 1104.         End If
 1105.            
 1106.     Next i
 1107.    
 1108.     Range(Cells(r, c).Offset(-2, 1), Cells(r, c).Offset(-2, 1).End(xlToRight)).Merge
 1109.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1110.    
 1111.     r = Range("channel_type").Row
 1112.     c = Range("channel_type").Column
 1113.    
 1114.     For i = 1 To 12
 1115.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Êàíàë ïðîäàæ"
 1116.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1117.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1118.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1119.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1120.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1121.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1122.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).AddressLocal & ")"
 1123.  
 1124.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1125.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1126.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1127.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1128.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1129.         Else
 1130.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 1131.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(255, 217, 102)
 1132.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1133.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Locked = False
 1134.            
 1135.             With Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Validation
 1136.                 .Delete
 1137.                 .Add Type:=xlValidateDecimal, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
 1138.                 :=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="1"
 1139.                 .IgnoreBlank = True
 1140.                 .InCellDropdown = True
 1141.                 .InputTitle = ""
 1142.                 .ErrorTitle = ""
 1143.                 .InputMessage = ""
 1144.                 .ErrorMessage = ""
 1145.                 .ShowInput = True
 1146.                 .ShowError = True
 1147.             End With
 1148.  
 1149.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=" & Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Address & ">1"
 1150.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
 1151.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Font
 1152.                 .Bold = True
 1153.                 .Italic = False
 1154.                 .ThemeColor = xlThemeColorDark1
 1155.                 .TintAndShade = 0
 1156.             End With
 1157.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Interior
 1158.                 .PatternColorIndex = xlAutomatic
 1159.                 .Color = 192
 1160.                 .TintAndShade = 0
 1161.             End With
 1162.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).StopIfTrue = False
 1163.            
 1164.         End If
 1165.  
 1166.     Next i
 1167.    
 1168.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1169.    
 1170.     r = Range("channel_call").Row
 1171.     c = Range("channel_call").Column
 1172.    
 1173.     For i = 1 To 12
 1174.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ"
 1175.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1176.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1177.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1178.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1179.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1180.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1181.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Address & ")"
 1182.  
 1183.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1184.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1185.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1186.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1187.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1188.         Else
 1189.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 1190.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(255, 217, 102)
 1191.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1192.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Locked = False
 1193.            
 1194.             With Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Validation
 1195.                 .Delete
 1196.                 .Add Type:=xlValidateDecimal, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
 1197.                 :=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="1"
 1198.                 .IgnoreBlank = True
 1199.                 .InCellDropdown = True
 1200.                 .InputTitle = ""
 1201.                 .ErrorTitle = ""
 1202.                 .InputMessage = ""
 1203.                 .ErrorMessage = ""
 1204.                 .ShowInput = True
 1205.                 .ShowError = True
 1206.             End With
 1207.            
 1208.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=" & Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Address & ">1"
 1209.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions.Count).SetFirstPriority
 1210.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Font
 1211.                 .Bold = True
 1212.                 .Italic = False
 1213.                 .ThemeColor = xlThemeColorDark1
 1214.                 .TintAndShade = 0
 1215.             End With
 1216.             With Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).Interior
 1217.                 .PatternColorIndex = xlAutomatic
 1218.                 .Color = 192
 1219.                 .TintAndShade = 0
 1220.             End With
 1221.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).FormatConditions(1).StopIfTrue = False
 1222.            
 1223.         End If
 1224.  
 1225.     Next i
 1226.    
 1227.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1228.    
 1229.    
 1230.     Range("A:B").ColumnWidth = 1.83
 1231.     Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
 1232.     Rows("1:3").RowHeight = 12
 1233.    
 1234.     Columns("B:B").Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 1235.    
 1236.  
 1237. End Sub
 1238. Sub construct_2()
 1239.      Dim n As Variant
 1240.     Dim sTitle As String
 1241.     Dim r As Long
 1242.     Dim rr As Long
 1243.     Dim cc As Long
 1244.     Dim c As Long
 1245.     Dim i As Long
 1246.     Dim sQry As String
 1247.    
 1248.     Application.DisplayAlerts = False
 1249.       ' Stop
 1250.     'Ðàññòàâëÿåì êîíòðîëüíûå òî÷êè
 1251.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="product_calc", RefersTo:="=form!" & Range("S6").Address
 1252.     sQry = "select name from work.kh.sprv where 1 = 1 and " _
 1253.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1254.             & "and [type] = 'product' " _
 1255.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 1256.             & "order by name"
 1257.     n = getRecordSet(sQry)
 1258.     r = Range("product_calc").Offset(1, 0).Row
 1259.     c = Range("product_calc").Offset(1, 0).Column
 1260.     Range(Cells(r, c), Cells(UBound(n, 1) + r, c)) = n
 1261.    
 1262.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="channel_type_calc", RefersTo:="=form!" & Range("product_calc").Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(3, 0).Address
 1263.        sQry = "select name from work.kh.sprv where 1 = 1 and " _
 1264.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1265.             & "and [type] = 'channel_type' " _
 1266.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 1267.             & "order by name"
 1268.     n = getRecordSet(sQry)
 1269.     r = Range("channel_type_calc").Offset(1, 0).Row
 1270.     c = Range("channel_type_calc").Offset(1, 0).Column
 1271.     Range(Cells(r, c), Cells(UBound(n, 1) + r, c)) = n
 1272.    
 1273.     rr = Range("channel_type_calc").Row
 1274.     cc = Range("channel_type_calc").Column
 1275.    
 1276.     'Cells(rr, cc).Select
 1277.    
 1278.     Do While Cells(rr + 1, cc).Value <> ""
 1279.         If Cells(rr + 1, cc).Value = "Á" Then
 1280.             Cells(rr + 1, cc).EntireRow.Insert
 1281.             Cells(rr + 1, cc).Value = "Á1"
 1282.             Cells(rr + 2, cc).Value = "Á1_2"
 1283.             'Cells(rr + 1, cc).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 1284.         Exit Do
 1285.         End If
 1286.         rr = rr + 1
 1287.     Loop
 1288.  
 1289.  
 1290.     rr = Range("channel_type").Row
 1291.     cc = Range("channel_type").Column
 1292.    
 1293.     Cells(rr, cc).Select
 1294.    
 1295.     Do While Cells(rr + 1, cc).Value <> ""
 1296.         If Cells(rr + 2, cc).Value = "" Then
 1297.             Cells(rr + 2, cc).Select
 1298.             Cells(rr + 2, cc).Value = "test"
 1299.  
 1300.             Cells(rr + 2, cc).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 1301.             Range(Cells(rr + 2, cc + 1), Cells(rr + 2, cc + 12)).Locked = True
 1302.         Exit Do
 1303.         End If
 1304.         rr = rr + 1
 1305.     Loop
 1306.  
 1307.  
 1308.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="channel_call_calc", RefersTo:="=form!" & Range("channel_type_calc").Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(3, 0).Address
 1309.     sQry = "select name from work.kh.sprv where 1 = 1 and " _
 1310.             & "scenario = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1311.             & "and [type] = 'channel_call' " _
 1312.             & "and year =  " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") _
 1313.             & "order by name"
 1314.     n = getRecordSet(sQry)
 1315.     r = Range("channel_call_calc").Offset(1, 0).Row
 1316.     c = Range("channel_call_calc").Offset(1, 0).Column
 1317.     Range(Cells(r, c), Cells(UBound(n, 1) + r, c)) = n
 1318.     '--------------------------------------------------------
 1319.     sTitle = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "")
 1320.     Select Case sTitle
 1321.     Case "actual"
 1322.         sTitle = "ÔÀÊÒ"
 1323.     Case "plan"
 1324.         sTitle = "ÏËÀÍ"
 1325.     Case "forecast"
 1326.         sTitle = "ÏÐÎÃÍÎÇ"
 1327.     End Select
 1328.    
 1329.    
 1330.     r = Range("product_calc").Row
 1331.     c = Range("product_calc").Column
 1332.    
 1333.     For i = 1 To 12
 1334.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Value = sTitle & " " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "")
 1335.         Cells(r, c).Offset(-2, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1336.         Cells(r, c).Offset(-2, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1337.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Interior.Color = RGB(68, 114, 196)
 1338.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Font.Color = RGB(221, 235, 247)
 1339.         Cells(r, c).Offset(-2, i).Font.Bold = True
 1340.        
 1341.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Value = i
 1342.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Interior.Color = RGB(221, 235, 247)
 1343.         Cells(r, c).Offset(-1, i).Font.Color = RGB(68, 114, 196)
 1344.         Cells(r, c).Offset(-1, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1345.         Cells(r, c).Offset(-1, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1346.        
 1347.        
 1348.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Ìàêðîïðîäóêò"
 1349.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1350.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1351.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1352.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1353.        
 1354.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1355.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1356.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Address & ")"
 1357.        
 1358.         Cells(r, c).Offset(0, i).EntireColumn.ColumnWidth = 6.17
 1359.        
 1360.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1361.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1362.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1363.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1364.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1365.         Else
 1366.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(237, 237, 237)
 1367.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(208, 206, 206)
 1368.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1369.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1370.            ' Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Locked = False
 1371.         End If
 1372.            
 1373.     Next i
 1374.    
 1375.     Range(Cells(r, c).Offset(-2, 1), Cells(r, c).Offset(-2, 1).End(xlToRight)).Merge
 1376.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1377.    
 1378.     r = Range("channel_type_calc").Row
 1379.     c = Range("channel_type_calc").Column
 1380.    
 1381.     For i = 1 To 12
 1382.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Êàíàë ïðîäàæ"
 1383.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1384.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1385.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1386.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1387.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1388.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1389.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).AddressLocal & ")"
 1390.  
 1391.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1392.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1393.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1394.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1395.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1396.         Else
 1397.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(237, 237, 237)
 1398.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(208, 206, 206)
 1399.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1400.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1401.         End If
 1402.  
 1403.     Next i
 1404.    
 1405.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1406.    
 1407.     r = Range("channel_call_calc").Row
 1408.     c = Range("channel_call_calc").Column
 1409.    
 1410.     For i = 1 To 12
 1411.         Cells(r, c).Offset(0, i).Value = "Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ"
 1412.         Cells(r, c).Offset(0, i).HorizontalAlignment = xlCenter
 1413.         Cells(r, c).Offset(0, i).VerticalAlignment = xlCenter
 1414.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Bold = True
 1415.         Cells(r, c).Offset(0, i).Font.Color = RGB(192, 0, 0)
 1416.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Style = "Percent"
 1417.         Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Style = "Percent"
 1418.         Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Formula = "=SUM(" & Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Address & ")"
 1419.  
 1420.         If Cells(r, c).Offset(-(r - 5), i) <= CInt(Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")) Then
 1421.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(217, 217, 217)
 1422.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1423.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(174, 170, 170)
 1424.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1425.         Else
 1426.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Interior.Color = RGB(237, 237, 237)
 1427.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Interior.Color = RGB(208, 206, 206)
 1428.             Range(Cells(r, c).Offset(1, 0), Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown)).Offset(0, i).Font.Color = RGB(128, 128, 128)
 1429.             Cells(r, c).Offset(1, 0).End(xlDown).Offset(1, i).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
 1430.         End If
 1431.  
 1432.     Next i
 1433.    
 1434.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).Offset(0, 1).End(xlToRight)).Merge
 1435.    
 1436.  
 1437.     Application.DisplayAlerts = True
 1438.    
 1439.    
 1440.     Range("P:R").ColumnWidth = 1.57
 1441.     Columns("S:S").EntireColumn.AutoFit
 1442.    
 1443.     Application.DisplayAlerts = True
 1444.    
 1445.     sQry = "select a.id_dep, c.channel_type as dep_name, b.calc_var " _
 1446.             & "from work.kh.user_rules a " _
 1447.             & "left join work.kh.rep_control b on a.id_dep = b.id_dep " _
 1448.             & "left join work.kh.sprv_channel c on a.id_dep = c.id_channel " _
 1449.             & "where 1 = 1 " _
 1450.             & "and is_actual = 1 " _
 1451.             & "and user_log = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1452.             & "and b.[type] = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1453.             & "and b.calc_var <> 0"
 1454.    
 1455.     'sQry = "select id_dep, dep_name, scheme from work.kh.user_rules a left join work.kh.sprv_podr_type_new b on a.id_dep = b.id where 1=1 and a.is_actual = 1 and user_log = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "'and b.[type] = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("form_type").Value, "=", ""), """", "") & "' and dep_name is not null order by dep_name"
 1456.    
 1457.     Debug.Print sQry
 1458.    
 1459.     n = getRecordSet(sQry)
 1460.    
 1461.     Range(Cells(1, 43), Cells(1 + UBound(n, 1), 43 + UBound(n, 2))) = n
 1462.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="dep_list", RefersTo:="=form!" & Range(Cells(1, 44), Cells(1 + UBound(n, 1), 44)).Address
 1463.     Range(Cells(1, 43), Cells(1 + UBound(n, 1), 43 + UBound(n, 2))).Font.Color = RGB(255, 255, 255)
 1464.  
 1465.     Range(Cells(1, 1).Offset(1, 2).Address).Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=dep_list"
 1466.     Cells(1, 1).Offset(1, 2).Value = Cells(1, 44)
 1467.     Cells(1, 1).Offset(1, 2).Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
 1468.     Cells(1, 1).Offset(1, 2).Font.Bold = True
 1469.     Cells(1, 1).Offset(1, 2).Borders.LineStyle = xlContinuous
 1470.     Cells(1, 1).Offset(1, 2).Locked = False
 1471.    
 1472.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="curr_id", RefersTo:=Cells(1, 43).Value
 1473.     ActiveWorkbook.Names.Add Name:="calc_var", RefersTo:=Cells(1, 45).Value
 1474.  
 1475.     ActiveWindow.DisplayGridlines = False
 1476.     Application.DisplayAlerts = True
 1477.     Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
 1478.     ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 1479.    
 1480.     'Call showValuesOper
 1481.    
 1482. '        cc = Range("channel_type").Column
 1483. '
 1484. '    For rr = Range("channel_type").Row + 1 To 3
 1485. '        If Cells(rr, cc).Value = "test" Then
 1486. '            Range(Cells(rr, cc), Cells(rr, cc + 12)).Select
 1487. '        End If
 1488. '    Next rr
 1489. '
 1490.    
 1491. End Sub
 1492.  
 1493. Sub showValuesOper()
 1494.     Dim i As Long
 1495.     Dim j As Long
 1496.     Dim r As Long
 1497.     Dim m As Integer
 1498.     Dim c As Long
 1499.     Dim sQry As String
 1500.     Dim res As Variant
 1501.     Dim scenario As Integer
 1502.    
 1503.     ActiveSheet.Unprotect Password:="30616-3"
 1504.    
 1505.     If Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "plan" Then
 1506.         scenario = 1
 1507.     ElseIf Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "actual" Then
 1508.         scenario = 2
 1509.     End If
 1510.    
 1511.     'Product
 1512. '    sQry = "select dt, [name], value " _
 1513. '            & "from work.kh.user_form_oper " _
 1514. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1515. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1516. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1517. '            & "and data_type = 'Ìàêðîïðîäóêò' " _
 1518. '            & "and actual = 1"
 1519.    
 1520.     sQry = "select a.dt, b.channel_type product, a.value " _
 1521.             & "from work.kh.user_form_driver_oper a " _
 1522.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.id_channel " _
 1523.             & "where 1 = 1 " _
 1524.             & "and id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 1525.             & "and data_type = 1 " _
 1526.             & "and is_actual = 1 " _
 1527.             & "and scenario = " & scenario _
 1528.             & " and value <> 0 " _
 1529.             & "order by a.dt "
 1530.  
 1531.    
 1532.     res = getRecordSet(sQry)
 1533.    
 1534. '-------------------------------------------------
 1535.     r = Range("product").Row + 1
 1536.     c = Range("product").Column
 1537.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1538.    
 1539.     r = Range("channel_type").Row + 1
 1540.     c = Range("channel_type").Column
 1541.  
 1542.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1543.  
 1544.     r = Range("channel_call").Row + 1
 1545.     c = Range("channel_call").Column
 1546.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1547.    
 1548.     r = Range("product_calc").Row + 1
 1549.     c = Range("product_calc").Column
 1550.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1551.    
 1552.     r = Range("channel_type_calc").Row + 1
 1553.     c = Range("channel_type_calc").Column
 1554.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1555.  
 1556.     r = Range("channel_call_calc").Row + 1
 1557.     c = Range("channel_call_calc").Column
 1558.     Range(Cells(r, c).Offset(0, 1), Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, 1).End(xlToRight).Offset(-1, 0)).ClearContents
 1559. '-------------------------------------------------
 1560.     If res(0, 0) = -1 Then
 1561.         MsgBox ("Äàííûõ íåò!"), vbInformation
 1562.         ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 1563.         Exit Sub
 1564.     End If
 1565.  
 1566.  
 1567.     r = Range("product").Row + 1
 1568.     c = Range("product").Column
 1569.    
 1570.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1571.         For j = 0 To UBound(res)
 1572.             m = Month(res(j, 0))
 1573.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1574.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1575.             End If
 1576.         Next j
 1577.     Next i
 1578.    
 1579.     'channel_type
 1580. '    sQry = "select dt, [name], value " _
 1581. '            & "from work.kh.user_form_oper " _
 1582. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1583. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1584. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1585. '            & "and data_type = 'Êàíàë ïðîäàæ' " _
 1586. '            & "and actual = 1"
 1587.  
 1588.     sQry = "select a.dt, b.channel_type product, a.value " _
 1589.             & "from work.kh.user_form_driver_oper a " _
 1590.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.id_channel " _
 1591.             & "where 1 = 1 " _
 1592.             & "and id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 1593.             & "and data_type = 2 " _
 1594.             & "and is_actual = 1 " _
 1595.             & "and scenario = " & scenario _
 1596.             & " and value <> 0 " _
 1597.             & "order by a.dt "
 1598.  
 1599.            
 1600.     res = getRecordSet(sQry)
 1601.  
 1602.     r = Range("channel_type").Row + 1
 1603.     c = Range("channel_type").Column
 1604.    
 1605.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1606.         For j = 0 To UBound(res)
 1607.             m = Month(res(j, 0))
 1608.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1609.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1610.             End If
 1611.         Next j
 1612.     Next i
 1613.    
 1614.     'channel_call
 1615. '    sQry = "select dt, [name], value " _
 1616. '            & "from work.kh.user_form_oper " _
 1617. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1618. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1619. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1620. '            & "and data_type = 'Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ' " _
 1621. '            & "and actual = 1"
 1622.  
 1623.     sQry = "select a.dt, b.channel_type product, a.value " _
 1624.             & "from work.kh.user_form_driver_oper a " _
 1625.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.name = b.id_channel " _
 1626.             & "where 1 = 1 " _
 1627.             & "and id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") _
 1628.             & "and data_type = 3 " _
 1629.             & "and is_actual = 1 " _
 1630.             & "and scenario = " & scenario _
 1631.             & " and value <> 0 " _
 1632.             & "order by a.dt "
 1633.  
 1634.     res = getRecordSet(sQry)
 1635.  
 1636.     r = Range("channel_call").Row + 1
 1637.     c = Range("channel_call").Column
 1638.  
 1639.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1640.         For j = 0 To UBound(res)
 1641.             m = Month(res(j, 0))
 1642.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1643.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1644.             End If
 1645.         Next j
 1646.     Next i
 1647. '-------------------------------------------------------------------------
 1648.    'Product
 1649. '    sQry = "select dt, [Ìàêðîïðîäóêò], Sum(value) value " _
 1650. '            & "from work.kh.user_form_oper_calc_test " _
 1651. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1652. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1653. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1654. '            & "and actual = 1" _
 1655. '            & "group by dt, Ìàêðîïðîäóêò"
 1656.    
 1657.     sQry = "select a.dt, b.channel_type [m_prod], Sum(value) value " _
 1658.             & "from work.kh.driver_oper_calc a " _
 1659.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.m_prod = b.id_channel " _
 1660.             & "where 1 = 1 " _
 1661.             & "and Year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1662.             & "and scenario = " & scenario _
 1663.             & " and id = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1664.             & "group by a.dt, b.channel_type " _
 1665.             & "order by dt, b.channel_type "
 1666.    
 1667.     res = getRecordSet(sQry)
 1668.  
 1669.     r = Range("product_calc").Row + 1
 1670.     c = Range("product_calc").Column
 1671.    
 1672.    If res(0, 0) = -1 Then
 1673.         ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 1674.         Exit Sub
 1675.     End If
 1676.    
 1677.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1678.         For j = 0 To UBound(res)
 1679.             m = Month(res(j, 0))
 1680.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1681.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1682.             End If
 1683.         Next j
 1684.     Next i
 1685.  
 1686.    'channel_type
 1687. '    sQry = "select dt, Case when [Êàíàë ïðîäàæ] in ('Á1','Á1_2') then 'Á' else [Êàíàë ïðîäàæ] end [Êàíàë ïðîäàæ], Sum(value) value " _
 1688. '            & "from work.kh.user_form_oper_calc_test " _
 1689. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1690. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1691. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1692. '            & "and actual = 1" _
 1693. '            & "group by dt, Case when [Êàíàë ïðîäàæ] in ('Á1','Á1_2') then 'Á' else [Êàíàë ïðîäàæ] end"
 1694.            
 1695.     sQry = "select a.dt, b.channel_type, Sum(value) value " _
 1696.             & "from work.kh.driver_oper_calc a " _
 1697.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.channel_type = b.id_channel " _
 1698.             & "where 1 = 1 " _
 1699.             & "and Year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1700.             & "and scenario = " & scenario _
 1701.             & " and id = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1702.             & "group by a.dt, b.channel_type " _
 1703.             & "order by dt, b.channel_type "
 1704.            
 1705.     'Debug.Print sQry
 1706.            
 1707.     res = getRecordSet(sQry)
 1708.  
 1709.     r = Range("channel_type_calc").Row + 1
 1710.     c = Range("channel_type_calc").Column
 1711.    
 1712.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1713.         For j = 0 To UBound(res)
 1714.             m = Month(res(j, 0))
 1715.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1716.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1717.             End If
 1718.         Next j
 1719.     Next i
 1720.    
 1721.     'channel_call
 1722. '    sQry = "select dt, [Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ], Sum(value) value " _
 1723. '            & "from work.kh.user_form_oper_calc_test " _
 1724. '            & "where id_dep = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "" _
 1725. '            & "and Year(dt) = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1726. '            & "and plan_actual = '" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") & "' " _
 1727. '            & "and actual = 1" _
 1728. '            & "group by dt, [Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ]"
 1729.            
 1730.     sQry = "select a.dt, b.channel_type [channel_call], Sum(value) value " _
 1731.             & "from work.kh.driver_oper_calc a " _
 1732.             & "left join work.kh.sprv_channel b on a.channel_call = b.id_channel " _
 1733.             & "where 1 = 1 " _
 1734.             & "and Year(dt) = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1735.             & "and scenario = " & scenario _
 1736.             & " and id = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1737.             & "group by a.dt, b.channel_type " _
 1738.             & "order by dt, b.channel_type "
 1739.            
 1740.     res = getRecordSet(sQry)
 1741.  
 1742.     r = Range("channel_call_calc").Row + 1
 1743.     c = Range("channel_call_calc").Column
 1744.    
 1745.     For i = r To Cells(r, c).End(xlDown).Row
 1746.         For j = 0 To UBound(res)
 1747.             m = Month(res(j, 0))
 1748.             If Cells(i, c).Value = res(j, 1) Then
 1749.                 Cells(i, c).Offset(0, m).Value = res(j, 2)
 1750.             End If
 1751.         Next j
 1752.     Next i
 1753.     ActiveSheet.Protect Password:="30616-3"
 1754. End Sub
 1755. Sub CreateEventProcedure_WorkSheetChange_Oper()
 1756.     Dim objVBProj As Object, objVBComp As Object, objCodeMod As Object
 1757.     Dim lLineNum As Long
 1758.     'Dim iid As Long
 1759.  
 1760.     'ïîëó÷àåì ññûëêó íà ïðîåêò è ìîäóëü ëèñòà
 1761.     Set objVBProj = ActiveWorkbook.VBProject
 1762.     Set objVBComp = objVBProj.VBComponents("Ëèñò1")
 1763.     Set objCodeMod = objVBComp.CodeModule
 1764.     'âñòàâëÿåì êîä
 1765.     With objCodeMod
 1766.         lLineNum = .CreateEventProc("Change", "Worksheet")
 1767.         lLineNum = lLineNum + 1
 1768.         .InsertLines lLineNum, "Dim KeyCells As Range" & Chr(10) _
 1769.                                     & "Dim iid As Long" & Chr(10) _
 1770.                                     & "Dim s As String" & Chr(10) _
 1771.                                     & "Dim i As Integer" & Chr(10) _
 1772.                                     & "Set KeyCells = Cells(1, 1).Offset(1, 2)" & Chr(10) _
 1773.                                     & "If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) Is Nothing Then" & Chr(10) _
 1774.                                     & "i = 1" & Chr(10) _
 1775.                                     & "s = KeyCells.Value" & Chr(10) _
 1776.                                     & "Do While Cells(i, 44).Value <> """" " & Chr(10) _
 1777.                                     & "If Cells(i, 44).Value = s Then" & Chr(10) _
 1778.                                     & "iid = Cells(i, 44).Offset(0, -1).Value" & Chr(10) _
 1779.                                     & "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""curr_id"", RefersTo:=  iid " & Chr(10) _
 1780.                                     & "ActiveWorkbook.Names.Add Name:=""calc_var"", RefersTo:=Cells(i, 44).Offset(0, 1).value" & Chr(10) _
 1781.                                     & "Exit Do" & Chr(10) _
 1782.                                     & "End If" & Chr(10) _
 1783.                                     & "i = i + 1" & Chr(10) _
 1784.                                     & "Loop" & Chr(10) _
 1785.                                     & "Call showValuesOper()" & Chr(10) _
 1786.                                     & "End If" & Chr(10)
 1787.     End With
 1788.  
 1789.     Set objVBProj = Nothing
 1790.     Set objVBComp = Nothing
 1791.     Set objCodeMod = Nothing
 1792.  
 1793. End Sub
 1794.  
 1795. Sub checkData_1()
 1796. Dim r As Long
 1797. Dim c As Long
 1798. Dim i As Long
 1799. Dim j As Long
 1800. Dim m As Long
 1801. Dim k As Long
 1802. Dim max_cnt As Long
 1803. Dim res As Double
 1804. Dim msg As String
 1805. Dim t As String
 1806. Dim arr() As Variant
 1807. Dim arr1() As Variant
 1808. Dim arr2() As Variant
 1809. Dim err As Integer
 1810. Dim err1 As Integer
 1811. Dim sQry As String
 1812. Dim dt As String
 1813. Dim dt_cumul As String
 1814. Dim scenario As Integer
 1815.  
 1816.  
 1817.     If Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "plan" Then
 1818.         scenario = 1
 1819.     ElseIf Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("paf").Value, "=", ""), """", "") = "actual" Then
 1820.         scenario = 2
 1821.     End If
 1822.  
 1823. arr() = Array("product", "channel_type", "channel_call")
 1824. arr1() = Array("Ìàêðîïðîäóêò", "Êàíàë ïðîäàæ", "Êàíàë ïðèâëå÷åíèÿ")
 1825.  
 1826. m = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("lock_month").Value, "=", ""), """", "")
 1827.  
 1828. For j = 0 To UBound(arr)
 1829.  
 1830.     r = Range(arr(j)).Row + 1
 1831.     c = Range(arr(j)).Column
 1832.    
 1833.     res = Round(Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, i + 1).Value, 9)
 1834.     If Round(Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, m + 1).Value, 9) <> 1 Then
 1835.         t = "[" & arr1(j) & "]"
 1836.         msg = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "-" & m + 1 & "-" & 1
 1837.         MsgBox ("Çíà÷åíèå " & t & " çà: " & Format(msg, "mmm-yyyy") & Chr(10) & "íå çàïîëíåíî!"), vbCritical
 1838.         Exit Sub
 1839.     Else
 1840.         err = m + 1
 1841.     End If
 1842.    
 1843.     For i = m + 1 To 11
 1844.         res = Round(Cells(r, c).End(xlDown).Offset(1, i + 1).Value, 9)
 1845.         If res <> 1 And res <> 0 Then
 1846.             t = "[" & arr1(j) & "]"
 1847.             msg = Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "-" & i + 1 & "-" & 1
 1848.             MsgBox ("Çíà÷åíèå " & t & " çà: " & Format(msg, "mmm-yyyy") & Chr(10) & "íå ðàâíî 100%!"), vbCritical
 1849.             Exit Sub
 1850.         ElseIf res <> 0 Then
 1851.             err = i + 1
 1852.         End If
 1853.     Next i
 1854.     If err1 = 0 Then
 1855.         err1 = err
 1856.     ElseIf err1 > err Then
 1857.         err1 = err
 1858.     End If
 1859. Next j
 1860.  
 1861. 'delete
 1862.  
 1863. 'update
 1864.  
 1865. arr2() = Array(1, 2, 3)
 1866.  
 1867. For j = 0 To UBound(arr2)
 1868.  
 1869.     r = Range(arr(j)).Row + 1
 1870.     c = Range(arr(j)).Column
 1871.     max_cnt = Range(Cells(r, c), Cells(r, c).End(xlDown)).Rows.Count
 1872.     For i = m + 1 To err1
 1873.         dt = DateAdd("d", -1, DateAdd("m", 1, Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("year").Value, "=", ""), """", "") & "-" & i & "-01"))
 1874.        
 1875.                 'delete
 1876.                sQry = "delete " _
 1877.                         & "from work.kh.user_form_driver_oper " _
 1878.                         & "where 1 = 1 " _
 1879.                         & "and is_actual = 0 " _
 1880.                         & "and id_dep  = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1881.                         & "and scenario = " & scenario _
 1882.                         & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "'" _
 1883.                         & "and data_type = " & arr2(j)
 1884.                        
 1885.               '  Debug.Print sQry
 1886.                
 1887.                 executeSQL (sQry)
 1888.                 'update
 1889.                sQry = "update a " _
 1890.                         & "set a.is_actual = 0 " _
 1891.                         & "from work.kh.user_form_driver_oper a " _
 1892.                         & "where 1 = 1 " _
 1893.                         & "and is_actual = 1 " _
 1894.                         & "and id_dep  = " & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & " " _
 1895.                         & "and scenario = " & scenario _
 1896.                         & " and dt = '" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "'" _
 1897.                         & "and data_type = " & arr2(j)
 1898.               ' Debug.Print sQry
 1899.                executeSQL (sQry)
 1900.  
 1901.         For k = r To max_cnt + r - 1
 1902.             If Cells(k, c).Offset(0, i) <> "" Or Cells(k, c).Offset(0, i) <> 0 Then
 1903.                 'insert
 1904.                sQry = "insert into work.kh.user_form_driver_oper values('" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "',getdate()," & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & "," _
 1905.                & "'" & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("user").Value, "=", ""), """", "") & "'," & arr2(j) & "," & Cells(k, c).Offset(0, -1).Value & "," & Replace(Cells(k, c).Offset(0, i), ",", ".") & "," _
 1906.                & scenario & "," _
 1907.                & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("calc_var").Value, "=", ""), """", "") & ",1,null)"
 1908.               ' Debug.Print sQry
 1909.                executeSQL (sQry)
 1910.             End If
 1911.         Next k
 1912.     Next i
 1913. Next j
 1914.    
 1915.    
 1916.     sQry = "[kh].[oper_driver_calc_act] ('" & Format(dt, "yyyy-mm-dd") & "'," & scenario & "," & Replace(Replace(ActiveWorkbook.Names("curr_id").Value, "=", ""), """", "") & ")"
 1917.     Debug.Print sQry
 1918.     executeSQL sQry '[kh].[oper_driver_calc_act] (@dt date, @scenario int, @id int)
 1919.    
 1920.    
 1921.     Call showValuesOper
 1922.    
 1923.     MsgBox ("Äàííûå çàãðóæåíû! " & Chr(10) & dt), vbInformation
 1924.    
 1925. End Sub
 1926.  
 1927.  
 1928. ' module: Ëèñò2
 1929.  
 1930. Attribute VB_Name = "Ëèñò2"
 1931. Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"
 1932. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 1933. Attribute VB_Creatable = False
 1934. Attribute VB_PredeclaredId = True
 1935. Attribute VB_Exposed = True
 1936. Attribute VB_TemplateDerived = False
 1937. Attribute VB_Customizable = True
 1938.  
 1939.  
 1940. ' module: Ëèñò3
 1941.  
 1942. Attribute VB_Name = "Ëèñò3"
 1943. Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"
 1944. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 1945. Attribute VB_Creatable = False
 1946. Attribute VB_PredeclaredId = True
 1947. Attribute VB_Exposed = True
 1948. Attribute VB_TemplateDerived = False
 1949. Attribute VB_Customizable = True
 1950.  
 1951.  
 1952. ' module: Ëèñò4
 1953.  
 1954. Attribute VB_Name = "Ëèñò4"
 1955. Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"
 1956. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 1957. Attribute VB_Creatable = False
 1958. Attribute VB_PredeclaredId = True
 1959. Attribute VB_Exposed = True
 1960. Attribute VB_TemplateDerived = False
 1961. Attribute VB_Customizable = True
 1962.  
 1963.  
 1964. ' module: UserForm1
 1965.  
 1966. Attribute VB_Name = "UserForm1"
 1967. Attribute VB_Base = "0{85807E86-3486-4A50-AC19-CE7811D3A11D}{D9BA6A35-FA3D-4E95-8596-4C26B6A782D0}"
 1968. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 1969. Attribute VB_Creatable = False
 1970. Attribute VB_PredeclaredId = True
 1971. Attribute VB_Exposed = False
 1972. Attribute VB_TemplateDerived = False
 1973. Attribute VB_Customizable = False
 1974.  
 1975. Private Sub CommandButton1_Click()
 1976. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="form_type", RefersTo:=UserForm1.ListBox1.Text
 1977. UserForm1.Hide
 1978. End Sub
 1979.  
 1980. Private Sub CommandButton2_Click()
 1981. UserForm1.Hide
 1982.  
 1983. End Sub
 1984.  
 1985. Private Sub UserForm_Initialize()
 1986.     UserForm1.ListBox1.AddItem ("Îïåðàöèîííûå")
 1987.     UserForm1.ListBox1.AddItem ("Ôóíêöèîíàëüíûå")
 1988. End Sub
 1989.  
 1990.  
 1991. ' module: Ëèñò1
 1992.  
 1993. Attribute VB_Name = "Ëèñò1"
 1994. Attribute VB_Base = "0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}"
 1995. Attribute VB_GlobalNameSpace = False
 1996. Attribute VB_Creatable = False
 1997. Attribute VB_PredeclaredId = True
 1998. Attribute VB_Exposed = True
 1999. Attribute VB_TemplateDerived = False
 2000. Attribute VB_Customizable = True
 2001. Attribute VB_Control = "CommandButton1, 1, 0, MSForms, CommandButton"
 2002. Private Sub CommandButton1_Click()
 2003. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="attemp", RefersTo:="1"
 2004. Call checkData_1
 2005.  
 2006.  
 2007. End Sub
 2008.  
 2009. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
 2010. Dim KeyCells As Range
 2011. Dim iid As Long
 2012. Dim s As String
 2013. Dim i As Integer
 2014. Set KeyCells = Cells(1, 1).Offset(1, 2)
 2015. If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
 2016. i = 1
 2017. s = KeyCells.Value
 2018. Do While Cells(i, 44).Value <> ""
 2019. If Cells(i, 44).Value = s Then
 2020. iid = Cells(i, 44).Offset(0, -1).Value
 2021. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="curr_id", RefersTo:=iid
 2022. ActiveWorkbook.Names.Add Name:="calc_var", RefersTo:=Cells(i, 44).Offset(0, 1).Value
 2023. Exit Do
 2024. End If
 2025. i = i + 1
 2026. Loop
 2027. Call showValuesOper
 2028. End If
 2029.  
 2030.  
 2031. End Sub
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top