SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 5th, 2019 178 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Umowa o świadczenie usług
 2.  
 3. zawarta dnia xxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxxxxxx pomiędzy:
 4. AAAAA. z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy xxxx Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS yyyyyy, reprezentowaną przez abc – pełnomocnika,
 5. zwanego w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,  
 6. a
 7. BBBBBB zamieszkałym w xxxx, prowadzącym działalność gospodarczą pod adresem:zzzzzzzzzzzz, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą BBBBB, z nr REGON xxxxx i NIP yyyyyyy - zwanym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą. Zleceniodawca i Zleceniobiorca mogą być dalej zwani indywidualnie jako „Strona” oraz wspólnie jako „Strony”.
 8.  
 9. Zakładając, że:
 10. - Zleceniodawca jest firmą dostarczającą usługi związane z rozwojem systemów IT do swoich klientów, a
 11. - Zleceniobiorca jest ekspertem w zakresie rozwoju systemów IT:
 12. Umowa zawarta w niniejszym dokumencie ustala zasady i warunki, zgodnie z którymi firma xxxxxxxxxxx będzie zlecać Zleceniobiorcy usługi, natomiast Zleceniobiorca zobowiązuje się powierzone usługi wykonywać w imieniu Zleceniodawcy na rzecz firm, z którymi Zleceniodawca zawrze umowę o świadczenie usług IT, zwanych dalej „Klientem”.
 13.  
 14. STRONY NINIEJSZYM USTALAJĄ CO NASTĘPUJE:
 15. 1.  Zakres i ogólne warunki realizacji usług
 16. Zleceniodawca będzie zlecał Zleceniobiorcy świadczenie usług w charakterze:
 17. Starszego Konsultanta dla Klienta każdorazowo określonego w pisemnym zamówieniu prac w okresie i na szczegółowych warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zamówieniu prac.
 18. Umowa ma charakter ramowy i nie stanowi zobowiązania do składania zamówień przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zawarcia niniejszej Umowy.
 19.  
 20. 2.  Obowiązki Zleceniobiorcy
 21. 1.  Zleceniobiorca zgadza się świadczyć wszystkie usługi zgodnie z Umową i zamówieniem prac.
 22. 2.  Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, a także ze starannością i sumiennością wymaganą dla danej usługi.
 23. 3.  Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje usługi na rzecz Klientów każdorazowo wskazanych przez Zleceniodawcę      w zamówieniach.
 24. 4.  Poprzez przyjęcie zamówienia Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wykształcenie i doświadczenie niezbędne do świadczenia usług wskazanych w zamówieniu na poziomie co najmniej ogólnie przyjętych standardów                        w przedmiotowej dziedzinie. Jeśli w zamówieniu wskazane zostały szczegółowe wymogi odnośnie kwalifikacji konsultanta, przyjęcie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Zleceniobiorcę oświadczenia, iż posiada w/w kwalifikacje.
 25. 5.  W przypadku niezdolności Zleceniobiorcy do świadczenia usług z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn, Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Zleceniodawcy  oraz równocześnie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu wystąpienia tych okoliczności.
 26. 6.  Strony będą uzgadniać za pośrednictwem poczty elektronicznej okresy przerw Zleceniobiorcy w świadczeniu usług.
 27. 7.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz innych regulaminów i procedur obowiązujących u Klienta, o których zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do świadczenia usług bądź w trakcie ich świadczenia.
 28. 8.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania się do poleceń Klienta w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług w siedzibie lub zakładzie Klienta.
 29.  
 30. 3.  Wykonywanie usług
 31. 1.  Zleceniobiorca będzie wykonywał usługi opisane w § 1 w siedzibie lub zakładzie Klienta, a także w razie konieczności poza miejscowością będącą siedzibą Klienta.
 32. 2.  Zleceniobiorcy wykonującemu usługi poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Klienta przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem, po uprzednim zatwierdzeniu takich kosztów przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 33. 3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi osobiście.
 34. 4.  Zleceniobiorca, świadcząc usługi w siedzibie lub zakładzie Klienta, będzie respektował godziny pracy Klienta                i wykonywał usługi w ustalonych z Klientem godzinach pracy.
 35. 5.  Za wyraźną i udokumentowaną zgodą Klienta, Zleceniobiorca jest uprawniony do wykonania usług jako pracy zdalnej, jeżeli nie będzie to miało negatywnego wpływu na jakość usług, ani nie spowoduje opóźnień w ich świadczeniu.
 36.  
 37. 4.  Narzędzia pracy
 38. 1.  Z uwagi na bezpieczeństwo infrastruktury, danych i systemów zakłada się, że Klient Zleceniodawcy dostarczy Zleceniobiorcy narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania usług.
 39. 2.  W razie potrzeby Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić Zleceniobiorcy stanowisko robocze wyposażone            w niezbędne umeblowanie, komputer oraz inny sprzęt biurowy.
 40. 3.  Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za mienie powierzone przez Zleceniodawcę lub Klienta Zleceniodawcy.
 41.  
 42. 5.  Warunki płatności
 43. 1.  Strony ustalają, że Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usług stanowiące iloczyn zaakceptowanej przez Klienta liczby dni przepracowanych przez Zleceniobiorcę i stawki dziennej w wysokości        15k PLN netto, do której należy doliczyć podatek VAT.
 44. 2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany dostarczać Zleceniodawcy rozliczenie zrealizowanych usług w formie i terminach uzgodnionych przez Zleceniodawcę z Klientem, o których Zleceniobiorca zostanie poinformowany przez Zleceniodawcę, oraz fakturę za zrealizowane usługi, która wystawiana będzie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu wykazu przepracowanych dni, Zleceniodawca może zawiesić płatność faktury Zleceniobiorcy do następnego okresu rozliczeniowego.
 45. 3.  Strony ustalają 30-dniowy termin płatności, liczony od daty otrzymania od Zleceniobiorcy poprawnie wystawionej faktury VAT.
 46. 4.  Strony zastrzegają, że płatność może zostać wstrzymana w przypadku wstrzymania płatności przez Klienta z powodu zastrzeżeń do jakości lub wymiaru usług zrealizowanych przez Zleceniobiorcę. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy zastrzeżenia Klienta, odnośnie których Zleceniobiorca może przedstawić swoje stanowisko w terminie 3 dni. W takim przypadku Zleceniodawca przekaże Klientowi stanowisko Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Zleceniodawca nie ma wpływu na rozstrzygnięcie Klienta, co do jakości i wymiaru usług. Jeżeli Klient nie spełni wobec Zleceniodawcy obowiązku dokonania płatności w całości bądź w części, Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do zapłacenia kwot zafakturowanych przez Zleceniobiorcę proporcjonalnie do kwot zatrzymanych przez Klienta. W takiej sytuacji Zleceniodawca bezzwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę               o zaistniałej sytuacji, a Zleceniobiorca dokona korekty wystawionej przez siebie faktury.
 47. 5.  Zgodnie z pkt. 3.2 Zleceniodawca zwróci koszty i wydatki tj. koszty podróży, koszty noclegów podczas wyjazdów związanych ze świadczeniem usług oraz inne wydatki w uzasadniony sposób poniesione przez Zleceniobiorcę podczas świadczenia usług i zatwierdzone uprzednio przez Zleceniodawcę w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z zastrzeżeniem powyższego, wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty świadczenia usług.
 48. 6.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
 49.  
 50. 6.  Okres obowiązywania i rozwiązanie niniejszej Umowy
 51. 1.  Niniejsza Umowa obowiązuje w okresie od dnia 7.05.2018 roku na czas nieokreślony.
 52. 2.  Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z 1-mięsięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 53. 3.  W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień lub warunków niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona stwierdzająca naruszenie dostarczy drugiej Stronie pisemne wezwanie do naprawienia naruszenia Umowy      w ciągu 7 (siedmiu) dni, a w przypadku nienaprawienia naruszenia, Strona stwierdzająca naruszenie może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w formie pisemnej.
 54. 4.  W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu Zleceniodawca ureguluje wszelkie zaległe zobowiązania finansowe w stosunku do Zleceniobiorcy do daty rozwiązania Umowy.
 55. 5.  Rozwiązanie Umowy nie powoduje rozwiązania ani wygaśnięcia zamówień złożonych w okresie jej obowiązywania, które będą obowiązywać do upływu terminu, na jaki zostały zawarte, a w razie zawarcia zamówienia na czas nieokreślony - do czasu ich wypowiedzenia. Bez względu na powyższe Zleceniodawca może, wedle własnego uznania, powiadomić Zleceniobiorcę, o rozwiązaniu wszystkich lub części zamówień złożonych w okresie obowiązywania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Powiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.
 56. 6.  Zamówienia, które nie zostały zawarte na czas oznaczony mogą być rozwiązane przez każdą ze Stron                        z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 57.  
 58. 7.  Zakaz konkurencji
 59. 1.  W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie do 6 miesięcy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, Zleceniobiorca zobowiązuje się nie składać Klientowi ofert i propozycji współpracy ani nie zawierać z Klientem, bez wyraźniej i udokumentowanej zgody Zleceniodawcy, żadnych umów dotyczących świadczenia przez Zleceniobiorcę usług, czy to na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, czy na podstawie innego tytułu prawnego, oraz zobowiązuje się nie świadczyć w tym okresie pracy ani usług na rzecz Klienta bezpośrednio lub w imieniu jakiegokolwiek innego podmiotu.
 60. 2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie 6 miesięcy po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie będzie zatrudniał, ani nakłaniał do współpracy pracowników oraz współpracowników Zleceniodawcy.
 61. 3.  W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień zawartych w punktach 1 i 2, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50.000 PLN za każdy przypadek naruszenia niniejszej Umowy. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
 62.  
 63. 8.  Ochrona Informacji
 64. 1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony i zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniodawcy lub Klienta, w związku z realizacją niniejszej Umowy, zarówno w okresie jej obowiązywania, jak i w okresie 10 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Zobowiązanie dotyczy wszelkich informacji, bez względu na formę ich utrwalenia i ujawnienia Zleceniobiorcy, za wyjątkiem tych, które były powszechnie znane lub publicznie dostępne przed ich uzyskaniem przez Zleceniobiorcę. Obowiązek wykazania okoliczności, o której mowa w ostatnim zdaniu obciąża Zleceniobiorcę.
 65. 2.  Zleceniobiorca oświadcza, iż powyższe informacje zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych       z realizacją usługi oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej.
 66. 3.  W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej Umowy w zakresie Ochrony Informacji, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50.000 PLN za każdy przypadek naruszenia poufności. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w oparciu o zasady ogólne.
 67. 4.  Na pisemne żądanie Zleceniodawcy lub Klienta, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich materiałów zawierających informacje poufne w jakiejkolwiek formie, w szczególności wszelkich materiałów w formie elektronicznej na dowolnych nośnikach, razem ze wszelkimi kopiami oraz opracowaniami.
 68. 5.  Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy Zleceniobiorca niezwłocznie zwróci wszelkie materiały, dane           i dokumenty, które będą w jego posiadaniu w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 69.  
 70. 9.  Prawa autorskie
 71. 1.  W ramach wynagrodzenia opisanego w pkt. 5.1 Zleceniobiorca przenosi niniejszym na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku świadczenia usług przez Zleceniobiorcę na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeniesienie na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie. W szczególności Zleceniobiorca z dniem doręczenia Zleceniodawcy faktury za dany okres rozliczeniowy przenosi na Zleceniodawcę ogół majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w wyniku realizacji usług         w zakresie poniżej wskazanych pól eksploatacji na dowolnym terytorium całego świata:
 72. a)  w stosunku do oprogramowania oraz związanych z nim uaktualnień, powstałego w wyniku realizacji Umowy („Oprogramowanie”) w zakresie poniżej wskazanych pól eksploatacji:
 73. i)  stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 74. ii) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając     w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 75. iii)    wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 76. iv) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
 77. v)  przesyłania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 78. vi) zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,     a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
 79. vii)    wykorzystywania Oprogramowania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
 80. viii)   rozporządzania utworami składającymi się na Oprogramowanie i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym przekazywania autorskich praw majątkowych oraz udzielania licencji lub sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych w niniejszym ustępie polach eksploatacji,
 81. ix) rozpowszechniania i sprzedaży Oprogramowania wśród dowolnych podmiotów, w dowolny sposób i na dowolnych zasadach,
 82. x)  trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 83. xi) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek innych zmian    w Oprogramowaniu;
 84. xii)    rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Oprogramowania lub jego kopii;
 85. xiii)   zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Oprogramowania.
 86. b)  Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż powyższe oznacza, że Zleceniodawca           w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową uprawniony jest w szczególności do:
 87. i)  dokonywania wszelkich zmian w Oprogramowaniu i wykorzystywania w dowolny sposób tak utworzonych jego modyfikacji;
 88. ii) zezwalania osobom trzecim na dokonywanie dowolnych zmian w Oprogramowaniu;
 89. iii)    zezwalania osobom trzecim na wykorzystywania w dowolny sposób modyfikacji Oprogramowania.
 90. c)  Dla dokumentacji Oprogramowania („Dokumentacja”) oraz związanych z nią uaktualnień, powstałej w wyniku realizacji Umowy, w zakresie poniżej wskazanych pól eksploatacji:
 91. i)  utrwalania Dokumentacji na wszystkich nośnikach,
 92. ii) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając     w to sporządzanie ich kopii oraz korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 93. iii)    tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie),
 94. iv) tworzenia nowych wersji i przeróbek dokumentacji oraz rozporządzania i korzystania z takich nowych wersji i przeróbek na wszystkich polach eksploatacji określonych         w niniejszej umowie,
 95. v)  przesyłania za pośrednictwem sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym drogą satelitarną, sieciami Internet (Intranet) lub podobnymi,
 96. vi) rozpowszechniania i sprzedaży Dokumentacji wśród dowolnych podmiotów, w dowolny sposób i na dowolnych zasadach,
 97. vii)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dokumentacji;
 98. viii)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 99. ix) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp         w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji oraz zastosowanie rozwiązań przewidzianych przez Dokumentację;
 100. x)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową;
 101. xi) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 102. xii)    w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 103. xiii)   zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do modyfikacji Dokumentacji.
 104. 2.  Zleceniodawca jest uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 na osoby trzecie, w tym na Klientów.
 105. 3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do Oprogramowania i Dokumentacji,         a także upoważnia Zleceniodawcę do wykonywania tychże praw osobistych oraz do upoważniania do tego osób trzecich, w tym Klientów.
 106. 4.  Prawo własności egzemplarzy nośników Oprogramowania oraz Dokumentacji przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą przeniesienia praw autorskich majątkowych do zapisanych na nich utworów.
 107. 5.  W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Zleceniobiorcę na Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w związku z przeniesieniem ww. praw na Zleceniodawcę, Zleceniobiorca będzie odpowiedzialny względem Zleceniodawcy za uzasadnione roszczenia zgłaszane Zleceniodawcy lub jego następcom prawnym, w związku z korzystaniem z utworu powstałego na podstawie Umowy   w określonym w niej zakresie i zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenia oraz koszty czasu pracy pracowników Zleceniodawcy poświęconego na zajęcie się takimi roszczeniami, albo, w przypadku kwestionowania tak zgłaszanych roszczeń, przystąpić do prowadzonych postępowań pozasądowych i sądowych mających za przedmiot tego rodzaju roszczenia, a następnie, w przypadku gdy to nastąpi, pokryć zasądzone i zapłacone kwoty odszkodowań                      i zadośćuczynień, koszty usunięcia skutków dokonanych naruszeń oraz wszelkie inne związane ze zgłaszanymi roszczeniami koszty jak powyżej.
 108. 6.  W przypadku, gdy Zleceniobiorca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność nie ustosunkuje się do zawiadomienia Zleceniodawcy o zgłaszanych roszczeniach w rozsądnym terminie lub nie przystąpi do toczących się postępowań mających za przedmiot zgłaszane roszczenia, Zleceniodawca może, wedle swego uznania, doprowadzić do zakończenia sporu poprzez zaspokojenie całości lub części zgłaszanych roszczeń i obciążyć nimi Zleceniobiorcę.
 109.  
 110. 10. Postanowienia ogólne
 111. 1.  Niniejsza Umowa została sporządzona w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 112. 2.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przekazane przez żadną ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 113. 3.  Korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej prowadzona będzie na następujące adresy:
 114. dla Zleceniodawcy: aaaaaaa@bbbbbb.ru
 115. dla Zleceniobiorcy: cccc@dddd.ru
 116. Wszelka pisemna korespondencja będzie kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy.
 117. Zmiana adresów do korespondencji nie wymaga zmiany umowy i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony o zmianie ze wskazaniem nowego adresu.  
 118. 4.  Niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej unormowanych. Nie istnieją inne warunki, ustne lub pisemne, niż zawarte w niniejszej Umowie. Wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy Stronami zostają zastąpione niniejszą Umową.
 119. 5.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez obie Strony pod rygorem nieważności.
 120. 6.  Do kwestii nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 121. 7.  Do rozstrzygania sporów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy Strony powołują sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 122. 8.  Umową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
 123.  
 124.  
 125.  
 126. ……………………………..                         …………………………..
 127. Zleceniodawca                               Zleceniobiorca
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top