waliedassar

Decoder For CyberGate XX-XX-XX-XX Resource

Apr 24th, 2015
313
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Blog post: http://middleeastmalware.blogspot.com/2015/04/cyber-attack-9.html
 2. import sys,os,time
 3.  
 4.  
 5. def DecodeCyberGate(InputFileX):
 6.     if os.path.exists(InputFileX)==False:
 7.         print "File does not exist\r\n"
 8.         return
 9.     fIn = open(InputFileX,"r")
 10.     contentX = fIn.read()
 11.     fIn.close()
 12.     if len(contentX)==0:
 13.         print "File is empty\r\n"
 14.         return
 15.     else:
 16.         print "Processing input of length " + str(len(contentX))
 17.  
 18.     DecodedContent = ""
 19.     for CX in contentX:
 20.         int_CX = ord(CX)
 21.         int_key = int(188)
 22.         DecodedContent = DecodedContent +  chr(int_CX ^ int_key)
 23.  
 24.     print DecodedContent
 25.    
 26.     fOut = open("result.txt","wb")
 27.     fOut.write(DecodedContent)
 28.     fOut.close()
 29.     return
 30.  
 31. def main():
 32.     if len(sys.argv)!=2:
 33.         print "Usage: DecodeCyberGate.py input.txt\r\n"
 34.         sys.exit(-1)
 35.     else:
 36.         DecodeCyberGate(sys.argv[1])
 37.         sys.exit(0)
 38.        
 39.  
 40.  
 41. if __name__ == "__main__":
 42.     main()
RAW Paste Data