daily pastebin goal
9%
SHARE
TWEET

Iblis

a guest Jul 24th, 2008 149 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass[landscape]{article}
 2. % Allerhande voorbeelden wat er met (La)TeX mogelijk is,
 3. % ik heb getracht niet alleen wiskundige voorbeelden te
 4. % nemen, maar ook juist wat alternatieven, zoals Arabisch,
 5. % taalkundige toepassingen, gebroken schriften, afbeeldingen
 6. % en muziek.
 7. %
 8. % De eerste afbeelding heeft GNUPlot nodig, dit moet je zelf
 9. % draaien op de .gnuplot bestand, of je moet met --shell-escape
 10. % de file draaien (niet zo veilig!).
 11. %
 12. % Om het muziekvoorbeeld juist te kunnen zetten is
 13. % http://wso.williams.edu/cpdl/sheet/adeste.pdf nodig, dat moet
 14. % in de huidige directory staan.
 15.  
 16. % Voor de afbeeldingen gebruik ik TikZ.
 17. \usepackage[x11names,dvipsnames,svgnames]{xcolor}
 18. \usepackage{xxcolor}
 19. \usepackage{tikz}
 20. \usetikzlibrary{%
 21.     backgrounds,%
 22.     fadings,%
 23.     calc%
 24. }
 25. \usepackage{graphicx}
 26.  
 27. % Kleinere marges, zodat er vier banners op een pagina passen.
 28. \usepackage[margin=1cm]{geometry}
 29.  
 30. % De invoercodering; we gebruiken voor het Arabisch niettemin
 31. % de transcriptie.
 32. \usepackage[utf8x]{inputenc}
 33. \usepackage[T1]{fontenc}
 34.  
 35. % Tipa en tipx zijn voor het fonetisch schrift.
 36. \usepackage{tipa}
 37. \usepackage{tipx}
 38.  
 39. % Oldgerm is voor de gebroken schriften.
 40. \usepackage{oldgerm}
 41.  
 42. % Om source-code op te maken.
 43. \usepackage{listings}
 44.  
 45. % Voor het Arabische voorbeeld.
 46. \usepackage{arabtex}
 47.  
 48. % Definities:
 49. \newcommand{\nextpicture}{\vskip 1cm \noindent}
 50.  
 51. \begin{document}
 52.     \thispagestyle{empty}
 53.  
 54.     % Definities die we vaker gebruiken:
 55.     \tikzstyle{every picture}=[%
 56.         background rectangle/.style={%
 57.             thick,draw=blue!50,fill=blue!15,
 58.             rounded corners=2ex
 59.         },
 60.         show background rectangle%
 61.     ]
 62.  
 63.     \tikzfading[%
 64.         name=fade right,%
 65.         left color=transparent!0,%
 66.         right color=transparent!70%
 67.     ]
 68.     \tikzfading[name=weak fade right,
 69.        left color=transparent!0,
 70.        right color=transparent!50
 71.    ]
 72.  
 73.     % Hoofdbanner, laat LaTeX-topic zien, en een plot van de normale verdeling, het
 74.     % idee van de schaduw komt uit de nieuwe PGF-manual, en het voorbeeld van de
 75.     % normale verdeling ook.
 76.     \def\nodeshadowed[#1]#2;{% Uit de PGF manual gepikt en wat aangepast.
 77.             \node[xscale=2,yscale=1.8,#1,xslant=1,scope fading=north,opacity=0.5]{#2};
 78.             \node[scale=2,#1]{#2};
 79.     }
 80.  
 81.     \noindent
 82.     \begin{tikzpicture}
 83.         \useasboundingbox (0cm,-3.50cm) rectangle (23.00cm,2.00cm);
 84.         \begin{scope}[yshift=.5cm,anchor=base west]
 85.             % Er kan wel gebruikt gemaakt worden van \nodeshadowed{\LaTeX}, maar dit
 86.             % resulteert in een schaduw voor het gehele object, wat tot gevolg heeft
 87.             % dat de schaduw van de A en de E verschoven lijkt.
 88.             \nodeshadowed [at={(0,0)}]{\Huge L};
 89.             \nodeshadowed [at={(0.43,0.20)}]{\huge A};
 90.             \nodeshadowed [at={(1.2,0)}]{\Huge T};
 91.             \nodeshadowed [at={(2.1,-0.375)}]{\Huge E};
 92.             \nodeshadowed [at={(3.0,0)}]{\Huge X};
 93.             \nodeshadowed [at={(4.0,0)}]{\Huge \textsc{-\kern-.2em topic}};
 94.         \end{scope}
 95.  
 96.         \begin{scope}[yshift=-.50cm,xshift=14.5cm,scale=1.75]
 97.             \colorlet{col1}{blue!70} \colorlet{col2}{blue!60}
 98.             \colorlet{col3}{blue!50} \colorlet{col4}{blue!40}
 99.  
 100.            % y-as
 101.            \draw[->] (0,-0.50) -- (0,1.25);
 102.            \node [at={(0,-0.5)},below,scale=2]
 103.             {$\displaystyle
 104.               \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\biggl(\frac{-x^2}{2\sigma^2}\biggr)
 105.            $};
 106.  
 107.            % 'Bell-curve', vereist GNU-plot.
 108.            \def\plotfunction{exp(-x*x/2)]}
 109.            \begin{scope}[smooth,draw=gray!20,y=0.3989422804cm]
 110.                 \filldraw [fill=col3] plot[id=f1,domain=-3:-2] function {\plotfunction}
 111.                     -- (-2,0) -- (-3,0) -- cycle;
 112.                 \filldraw [fill=col2] plot[id=f2,domain=-2:-1] function {\plotfunction}
 113.                     -- (-1,0) -- (-2,0) -- cycle;
 114.                 \filldraw [fill=col1] plot[id=f3,domain=-1:0]  function {\plotfunction}
 115.                     -- (0,0)  -- (-1,0) -- cycle;
 116.                 \filldraw [fill=col1] plot[id=f4,domain=0:1] function {\plotfunction}
 117.                     -- (1,0)  --  (0,0) -- cycle;
 118.                 \filldraw [fill=col2] plot[id=f5,domain=1:2] function {\plotfunction}
 119.                     -- (2,0)  -- (1,0) -- cycle;
 120.                 \filldraw [fill=col3] plot[id=f6,domain=2:3] function {\plotfunction}
 121.                     -- (3,0)  -- (2,0) -- cycle;
 122.                 \draw[black] plot[id=f7,domain=-4.25:4.25,samples=100]
 123.                     function {\plotfunction};
 124.            \end{scope}
 125.  
 126.            % x-as.
 127.            \draw[->] (-4.25,0) -- (4.25,0) node [right,scale=1.75] {$x$};
 128.  
 129.             \foreach \pos/\label in {-3/$-3\sigma$,-2/$-2\sigma$,-1/$-\sigma$,
 130.                    1/$\sigma$,2/$2\sigma$,3/$3\sigma$}
 131.                 \draw (\pos,0) -- (\pos,-0.1) (\pos cm,-3ex) node
 132.                     [scale=1.75,anchor=base,inner sep=1pt]  {\label};
 133.  
 134.             \draw (-0.1,1) -- (.1,1) node [scale=1.75,right,inner sep=1pt] {$\sigma$};
 135.  
 136.             % De percentages.
 137.             \foreach \pos/\percent/\height in {1/34/0.5,2/14/0.25,3/2/0.125,4/0.1/0.1}
 138.             {
 139.              \node[text=col\pos,anchor=base,yshift=2pt,xshift=-0.625cm,
 140.                inner sep=1pt,scale=1.25] at (\pos,\height) {$\percent\%$};
 141.               \node[text=col\pos,anchor=base,yshift=2pt,xshift=.625cm,
 142.                inner sep=1pt,scale=1.25]  at (-\pos,\height) {$\percent\%$};
 143.             }
 144.         \end{scope}
 145.  
 146.         \node [text width=4.5cm,text justified,scale=2,anchor=base west,at={(0.1,-1.65)}] {
 147.            De officiële plek op \textsc{fok}{\small !} voor al je \TeX nische vragen.
 148.         };
 149.     \end{tikzpicture}
 150.  
 151.     % Tweede voorbeeld, het begin van het evangelie van Johannes, gezet volgens de manier
 152.     % waarop Gutenberg zijn beroemde 42-regelige Bijbel heeft ontworpen.
 153.     % Het origineel is hier te vinden:
 154.     %     http://www.gutenbergdigital.de/gudi/galerie/bibelsei/bibel_l/235r2l.jpg
 155.     % Het idee komt uit brochure.tex, een publiciteitsflyer voor LaTeX:
 156.     %     http://www.ctan.org/tex-archive/info/latex-brochure/
 157.  
 158.     % Commando's om het zetten wat simpeler te maken.
 159.     \newcommand{\deco}{\fontencoding{U}\fontfamily{yinit}\selectfont
 160.         \color{MidnightBlue}\large\null\raisebox{-\baselineskip}}
 161.     \newcommand{\frak}{\frakfamily
 162.        \renewcommand{\baselinestretch}{0.8}\large
 163.         \spaceskip=2pt plus.5pt minus.5pt\frenchspacing\color{blue!90}}
 164.     \newcommand{\et}{{\frakfamily\fontsize{.8em}{0pt}\selectfont7\llap-}}
 165.     % Dit is nieuw, want dit wordt niet goed gedaan in brochure.tex, daar
 166.     % wordt alleen een p gebruikt.
 167.     \newcommand{\per}{p\kern-1ex\smash{\raisebox{-9.5pt}{\~{ }}}}
 168.  
 169.     % In principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum.
 170.     % Hoc erat in principio apud deum: Omnia per ipsum facta sunt: et sine
 171.     % ipso factum est nichil
 172.     % Let in de gezette tekst b.v. op de ch-ligatuur, en de lange s.
 173.     \newcommand{\fraktekst}{%
 174.         \frak N principio erat verb\~u: \et\ verb\~u erat\linebreak
 175.         apud de\~u: et de\raisebox{3pt}{\normalsize 9} erat verb\~u. Hoc erat\linebreak
 176.         in principio apud de\~u. O\~mia \per\ i\~pm\linebreak
 177.         facta sunt: \et\ sine i\~po factum est nichil\rlap.\linebreak
 178.     }
 179.  
 180.     \nextpicture
 181.     \begin{tikzpicture}[scale=2,background rectangle/.style={thick,draw=blue!50,fill=blue!15,
 182.            rounded corners=2ex}, show background rectangle]
 183.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 184.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {\Huge\textsc{Inleiding}};
 185.             \node[scale=2,text width=13mm,anchor=north west] at (4.7cm,1.8cm) {\deco I};
 186.             \node[scale=2,scope fading=fade right,text justified,text width=47mm,anchor=north west] at (6.4cm,1.8cm) {%
 187.                 \fraktekst};
 188.     \end{tikzpicture}
 189.  
 190.     % De muziek is gezet m.b.v. MusiXTeX (niet door mij) en een gerenderde versie
 191.     % kan hier gevonden worden:
 192.     % http://wso.williams.edu/cpdl/sheet/adeste.pdf
 193.     % Acrobat lijkt een beetje moeite hebben met deze afbeelding in combinatie met
 194.     % de fading.
 195.     \nextpicture
 196.     \begin{tikzpicture}[scale=2]
 197.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 198.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {\Huge\textsc{Benodigdheden}};
 199.             \node[anchor=south west,scope fading=fade right] at (7cm,0.0cm) {%
 200.                 \includegraphics[clip=true,viewport=102 537 413 668,scale=0.75]{adeste}
 201.             };
 202.     \end{tikzpicture}
 203.  
 204.  
 205.     % Dit is een voorbeeld van de vele speciale symbolen die je hebt in LaTeX.
 206.     % De tekst wordt in taalkundige documenten vaak als voorbeeldtekst gebruikt
 207.     % wordt.
 208.     %
 209.     % Zie ook b.v.: http://en.wikipedia.org/wiki/The_North_Wind_and_the_Sun
 210.     % Het TIPA-pakket voor LaTeX gebruikt dit ook, en uit die manual komt
 211.     % de transcriptie (een Noord-Duitse uitspraak.)
 212.     \newcommand\ipatekst[1]{%
 213.         \begin{flushleft}#1
 214.             "PaInst St\;RIt@n zI\c{c} "nOKtvInt PUnt "zOn@, "ve:\;R fOn Pi;n@n
 215.             "baId@n vo:l d5K "StEKk5\;R@ vE:\;R@, PAls PaIn "vAnd5\;R5K, de:K
 216.             PIn PaIn@n vAKm@n "mAnt@l g@"hYlt va:K, d@s ve:g@s da:"he:K ka:m.
 217.         \end{flushleft}%
 218.     }
 219.     \newcommand\orgtekst[1]{%
 220.         \begin{flushleft}#1
 221.             Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen
 222.             beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der
 223.             in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
 224.         \end{flushleft}%
 225.     }
 226.  
 227.     \nextpicture
 228.     \begin{tikzpicture}[scale=2]
 229.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 230.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {\Huge\textsc{Cursussen}};
 231.             \node[scope fading=weak fade right,scale=1.25,text width=100mm,anchor=south west] at (5cm,-0.05cm) {
 232.                \color{blue!90}
 233.                  \ipatekst{\rmfamily\tipaencoding}
 234.                  \vspace*{-\baselineskip}
 235.                  \orgtekst{\itshape}
 236.             };
 237.     \end{tikzpicture}
 238.  
 239.     % Nu een voorbeeldje van listings, dat je leven veel eenvoudiger kan
 240.     % maken bij het opmaken van source-code. Wij specificeren weliswaar
 241.     % de C-code rechtstreeks in het bestand, maar je kunt het ook inputten
 242.     % zoals het voorbeeld laat zien.
 243.  
 244.     \lstset{language=C,frame=ltrb,framesep=5pt,
 245.            basicstyle=\ttfamily\normalsize,
 246.            keywordstyle=\ttfamily\color{OliveGreen},
 247.             identifierstyle=\ttfamily\color{blue!80},
 248.             commentstyle=\itshape\color{Gray},
 249.             stringstyle=\color{Magenta},
 250.             showstringspaces=true,
 251.             numbers=left,stepnumber=1,numberstyle=\tiny
 252.     }
 253.  
 254.     \nextpicture
 255.     \begin{tikzpicture}[scale=2]
 256.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 257.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {\huge\textsc{Packages}};
 258.             \node[scale=1.1,text width=40mm,anchor=west] at (4.5cm,0.875cm) (t) {\color{blue!80}\verb+\lstinputlisting{hello.c}+};
 259.             \node[scope fading=fade right,scale=1.25,text width=60mm,anchor=south west] at (7.5cm,-0.10cm) (l) {
 260. % De indenting is kapot, maar dat moet even, omdat anders de spaties ook letterlijk
 261. % meegenomen worden.
 262. \begin{lstlisting}
 263. #include<stdio.h>
 264. int main() { // k&r style
 265.   printf("hello world\n");
 266.   return 0;
 267. }
 268. \end{lstlisting}
 269.             };
 270.             \draw[very thick,blue!80,->,out=315,in=205] (t.south) to ($ (l.west) - (0.3,0.70) $);
 271.     \end{tikzpicture}
 272.  
 273.     % Dit is een voorbeeld van ArabTeX, op zichzelf ook een heel krachtig pakket, dat de gebruiker
 274.     % de mogelijkheid geeft om semitische talen, zoals het Arabisch, Urdi, Farsi en Hebreeuws (en
 275.     % ook Jiddisch, alhoewel dat Germaans is) te zetten volgens de conventies van die taal. Bijvoorbeeld
 276.     % voor het zetten van Genesis in het Hebreeuws, maar ook voor gewone Arabische boeken. Het Arabisch
 277.     % kent heel veel ligaturen, en juist daarom is TeX zo geschikt. Langzamerhand wordt dit pakket wellicht
 278.     % achterhaald door nieuwere projecten als XeTeX.
 279.     %
 280.     % De Arabische tekst zegt "In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle", zie ook b.v.:
 281.     % http://nl.wikipedia.org/wiki/Basmala
 282.  
 283.     \lstset{language=[latex]tex}
 284.     \nextpicture
 285.     \begin{tikzpicture}[scale=2]
 286.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 287.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {\huge\textsc{Overig}};
 288.             \node[scope fading=fade right,scale=1,text width=60mm,anchor=west] at (8cm,0.865cm) (t) {
 289.            \begin{lstlisting}
 290. \setarab \fullvocalize
 291. \transtrue \arabtrue
 292. \begin{RLtext}
 293.   bismi al-ll_ahi
 294.   al-rra.hm_ani
 295.   al-rra.hImi
 296. \end{RLtext}
 297.             \end{lstlisting}
 298.             };
 299.             \node[scale=1.5,text width=51mm,anchor=west] at (3.5cm,0.875cm) (l) {
 300.                \setarab \fullvocalize
 301.                \transtrue \arabtrue
 302.                \color{blue!80}
 303.                 \begin{RLtext}
 304.                         bismi al-ll_ahi al-rra.hm_ani al-rra.hImi
 305.                 \end{RLtext}
 306.             };
 307.             \draw[very thick,blue!80,->,out=180,in=270] ($ (t.west) - (0.3,0.5)$) to ($ (l.south) - (0,0) $);
 308.     \end{tikzpicture}
 309.  
 310.     % Deze afbeelding: http://www.fauskes.net/pgftikzexamples/gamma-interaction/ heeft als bron
 311.     % gediend voor het atoom-model (ja, ik weet het, het is inaccuraat, het zou een soort wolk moeten zijn).
 312.     % De tekst over Schrödingers vergelijking komt min of meer van Wikipedia.
 313.  
 314.     % Definities voor het atoom.
 315.     \newcommand{\proton}[1]{%
 316.         \shade[ball color=red] (#1) circle (.25);\draw (#1) node{$+$};
 317.     }
 318.  
 319.     \newcommand{\neutron}[1]{%
 320.         \shade[ball color=green] (#1) circle (.25);
 321.     }
 322.  
 323.     % Electron iets dikker gemaakt, evenals de banen.
 324.     \newcommand{\electron}[3]{%
 325.         \draw[thick,rotate = #3](0,0) ellipse (#1 and #2)[color=blue!80];
 326.         \shade[ball color=Gold2] (0,#2)[rotate=#3] circle (.125);
 327.     }
 328.  
 329.     \newcommand{\nucleus}{%
 330.         \neutron{0.1,0.3}
 331.         \proton{0,0}
 332.         \neutron{0.3,0.2}
 333.         \proton{-0.2,0.1}
 334.         \neutron{-0.1,0.3}
 335.         \proton{0.2,-0.15}
 336.         \neutron{-0.05,-0.12}
 337.         \proton{0.17,0.21}
 338.     }
 339.  
 340.     \nextpicture
 341.     \begin{tikzpicture}[scale=2]
 342.             \useasboundingbox (0cm,0cm) rectangle (11.50cm,1.75cm);
 343.  
 344.  
 345.             \node[scale=2,text width=40mm,anchor=west] at (0cm,0.875cm) {%
 346.                 \huge\textsc{FAQ}
 347.             };
 348.  
 349.         \begin{scope}[yshift=0.875cm,xshift=6cm,scale=0.18]
 350.             \nucleus
 351.             \electron{1.2}{1.4}{260}
 352.             \electron{4}{2}{30}
 353.             \electron{5}{1}{60}
 354.             \electron{5.5}{1.5}{150}
 355.             \electron{4.8}{2}{80}
 356.         \end{scope}
 357.  
 358.             \node[color=blue!90,scope fading=weak fade right,scale=1.2,text width=70mm,anchor=west] at (7cm,0.700cm) (t) {\color{blue!90}
 359.  
 360.                 The \textit{Schrödinger equation} is an equation that describes
 361.                     how the quantum state of a physical system changes in time. For a single
 362.                     particle in three dimensions it is as follows:
 363.  
 364.                     \begin{displaymath}
 365.                        i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(x,y,z)\psi.
 366.                    \end{displaymath}
 367.             };
 368.     \end{tikzpicture}
 369.  
 370.  
 371. \end{document}
RAW Paste Data
Top