daily pastebin goal
16%
SHARE
TWEET

Gecko

a guest Feb 9th, 2010 541 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.     Verzeichnis von \windows
 3.  
 4. 01/01/08  12:00     <DIR>              Desktop
 5. 01/01/08  12:00     <DIR>              Programme
 6. 01/01/08  12:00     <DIR>              www
 7. 01/01/08  12:00     <DIR>              Zuletzt verwendete Dateien
 8. 01/01/08  12:00     <DIR>              Help
 9. 01/01/08  12:00     <DIR>              AutoStart
 10. 01/01/09  00:00     <DIR>              Favoriten
 11. 01/01/09  00:00     <DIR>              Schriftarten
 12. 31/12/99  08:26                   3687 nPOPuk.ini.bak
 13. 01/01/09  14:36                   3715 nPOPuk.ini
 14. 18/11/09  01:58                 781824 gwes.exe
 15. 18/11/09  01:41                   2560 device.exe
 16. 18/11/09  01:41                  36352 devmgr.dll
 17. 18/11/09  01:41                   6144 regenum.dll
 18. 18/11/09  01:41                  11776 busenum.dll
 19. 18/11/09  01:41                  38400 pm.dll
 20. 18/11/09  01:39                  35840 notify.dll
 21. 18/11/09  01:41                  67072 fatfsd.dll
 22. 18/11/09  01:41                  10240 diskcache.dll
 23. 18/11/09  01:58                  37888 fatutil.dll
 24. 18/11/09  01:39                  69120 shell.exe
 25. 18/11/09  01:39                   7680 shellcelog.dll
 26. 18/11/09  01:39                   6144 toolhelp.dll
 27. 18/11/09  01:41                  37376 zlib.dll
 28. 18/11/09  01:58                  37376 console.dll
 29. 18/11/09  01:58                  69632 cmd.exe
 30. 18/11/09  01:58                  12288 net.exe
 31. 18/11/09  01:58                 441344 commctrl.dll
 32. 18/11/09  01:58                  66560 commdlg.dll
 33. 18/11/09  01:41                 218624 gb18030.dll
 34. 18/11/09  01:58                 124928 connmc.exe
 35. 18/11/09  01:58                  35328 rnaapp.exe
 36. 18/11/09  01:39                   8704 prnport.dll
 37. 18/11/09  01:58                   4608 prnerr.dll
 38. 18/11/09  01:58                 106496 waveapi.dll
 39. 18/11/09  01:40                  27648 audevman.dll
 40. 18/11/09  01:58                  27136 gsm610.acm
 41. 18/11/09  01:58                  15872 msfilter.dll
 42. 18/11/09  01:58                 207872 netui.dll
 43. 18/11/09  01:40                   7680 ethman.dll
 44. 18/11/09  01:40                 113664 ppp.dll
 45. 18/11/09  01:39                  14848 asyncmac.dll
 46. 18/11/09  01:40                  47104 pppoe.dll
 47. 18/11/09  01:39                  23552 cxport.dll
 48. 18/11/09  01:39                  53760 iphlpapi.dll
 49. 18/11/09  01:40                 122368 ipnat.dll
 50. 18/11/09  01:40                  50176 mbridge.dll
 51. 18/11/09  01:40                  10752 autodial.dll
 52. 18/11/09  01:39                   5632 winsock.dll
 53. 18/11/09  01:39                  36864 ws2.dll
 54. 18/11/09  01:39                   8192 ws2instl.dll
 55. 18/11/09  01:39                   8704 wspm.dll
 56. 18/11/09  01:39                   9728 nspm.dll
 57. 18/11/09  01:39                  30720 ssllsp.dll
 58. 18/11/09  01:39                  12288 secur32.dll
 59. 18/11/09  01:39                 113664 schannel.dll
 60. 18/11/09  01:39                  39936 ntlmssp.dll
 61. 18/11/09  01:39                  47616 credsvc.dll
 62. 18/11/09  01:39                   5632 credprov.dll
 63. 18/11/09  01:42                  14848 lassd.dll
 64. 18/11/09  01:58                  10240 lap_pw.dll
 65. 18/11/09  01:40                  66048 ipsec.dll
 66. 18/11/09  01:40                 265728 ipsecsvc.dll
 67. 18/11/09  01:40                  39424 ipseccfg.exe
 68. 18/11/09  01:39                 192000 kerberos.dll
 69. 18/11/09  01:39                  40448 spnego.dll
 70. 18/11/09  01:39                  28160 cryptdll.dll
 71. 18/11/09  01:39                 109056 afd.dll
 72. 18/11/09  01:39                   4096 dnsapi.dll
 73. 18/11/09  01:39                  12800 netapi32.dll
 74. 18/11/09  01:39                  73728 httplite.dll
 75. 18/11/09  01:39                 133632 ndis.dll
 76. 18/11/09  01:40                  22016 ndisuio.dll
 77. 18/11/09  01:39                   6144 ndispwr.dll
 78. 18/11/09  01:40                   7168 autoras.dll
 79. 18/11/09  01:40                  81920 wzcsvc.dll
 80. 18/11/09  01:40                   7680 wzcsapi.dll
 81. 18/11/09  01:40                  29696 eapol.dll
 82. 18/11/09  01:40                  18944 eap.dll
 83. 18/11/09  01:40                  20480 eapchap.dll
 84. 18/11/09  01:40                  23040 eaptls.dll
 85. 18/11/09  01:40                  91136 wlclient.dll
 86. 18/11/09  01:40                 138752 wlsvc.dll
 87. 18/11/09  01:40                 160256 oneex.dll
 88. 18/11/09  01:40                 225792 nwifi.dll
 89. 18/11/09  01:40                  27136 dhcp.dll
 90. 18/11/09  01:39                 265728 tcpip6.dll
 91. 18/11/09  01:39                  37376 dhcpv6l.dll
 92. 18/11/09  01:39                  28672 ipv6hlp.dll
 93. 18/11/09  01:39                 322048 tcpstk.dll
 94. 18/11/09  01:58                  64000 tapi.dll
 95. 18/11/09  01:58                  41472 unimodem.dll
 96. 18/11/09  01:40                 135680 redir.dll
 97. 18/11/09  01:40                  36864 netbios.dll
 98. 18/11/09  01:39                 161792 wldap32.dll
 99. 18/11/09  01:39                  14848 lpcd.dll
 100. 18/11/09  01:39                   5120 lpcrt.dll
 101. 18/11/09  01:40                  12800 ping.exe
 102. 18/11/09  01:40                  13824 ipconfig.exe
 103. 18/11/09  01:40                   7680 ndisconfig.exe
 104. 18/11/09  01:40                  13824 route.exe
 105. 18/11/09  01:40                  20992 netstat.exe
 106. 18/11/09  01:40                  10752 tracert.exe
 107. 18/11/09  01:40                  46080 ipv6.exe
 108. 18/11/09  01:40                  11776 ipv6tun.exe
 109. 18/11/09  01:58                 470016 crypt32.dll
 110. 18/11/09  01:39                  41984 msasn1.dll
 111. 18/11/09  01:41                  27648 serial.dll
 112. 18/11/09  01:41                  57856 sdbus.dll
 113. 18/11/09  02:07                  14848 sdmemory.dll
 114. 18/11/09  01:41                  19968 usbd.dll
 115. 18/11/09  01:41                  18432 usbmsc.dll
 116. 18/11/09  01:41                  16896 usbdisk6.dll
 117. 18/11/09  01:41                  11776 usbmsfn.dll
 118. 18/11/09  01:41                  30208 serialusbfn.dll
 119. 18/11/09  01:40                   6656 mmtimer.dll
 120. 18/11/09  01:43                 467456 ole32.dll
 121. 18/11/09  01:43                 195584 oleaut32.dll
 122. 18/11/09  01:43                  95744 dcomssd.dll
 123. 18/11/09  01:43                   8192 dllhost.exe
 124. 18/11/09  01:42                 322048 rpcrt4.dll
 125. 18/11/09  01:43                  14848 rpcltscm.dll
 126. 18/11/09  01:43                   8192 rpcltccm.dll
 127. 02/04/04  00:46                  84480 atlce400.dll
 128. 02/04/04  00:46                 432128 mfcce400.dll
 129. 04/06/04  00:31                 282624 olece400.dll
 130. 02/04/04  00:46                  34816 mfcce400i.dll
 131. 18/11/09  01:43                 314368 imaging.dll
 132. 18/11/09  01:58                 179200 mlang.dll
 133. 18/11/09  01:58                 132096 shlwapi.dll
 134. 18/11/09  01:58                  28672 IECEExt.dll
 135. 18/11/09  01:43                 202752 msls31.dll
 136. 18/11/09  01:43                  55296 iepeers.dll
 137. 18/11/09  01:44                1224192 msxml3.dll
 138. 18/11/09  01:58                 128512 iesample.exe
 139. 18/11/09  01:58                  76288 inetcpl.cpl
 140. 18/11/09  01:44                 221184 actxprxy.dll
 141. 18/11/09  01:58                4083712 mshtml.dll
 142. 18/11/09  01:44                   2560 mshta.exe
 143. 18/11/09  01:44                  46080 ietheme.dll
 144. 18/11/09  01:44                  40960 imgutil.dll
 145. 18/11/09  01:44                  27648 pngfilt.dll
 146. 18/11/09  01:44                 354816 dxtrans.dll
 147. 18/11/09  01:44                 429568 shdocvw.dll
 148. 18/11/09  01:58                 114688 shdoclc.dll
 149. 18/11/09  01:58                 526848 wininet.dll
 150. 18/11/09  01:58                 286720 urlmon.dll
 151. 18/11/09  01:58                 508928 jscript.dll
 152. 18/11/09  01:58                 412160 vbscript.dll
 153. 18/11/09  01:58                  31232 services.exe
 154. 18/11/09  01:58                  96256 httpd.dll
 155. 18/11/09  01:44                 287744 mssoap1.dll
 156. 18/11/09  01:44                  30720 wisc10.dll
 157. 18/11/09  01:44                  24064 mssoapr.dll
 158. 18/11/09  01:45                 100864 remoteadmin.dll
 159. 18/11/09  01:44                  67072 obexapi.dll
 160. 18/11/09  01:44                 134656 msmqd.dll
 161. 18/11/09  01:45                  82944 mqoa.dll
 162. 18/11/09  01:58                  28160 msmqadm.exe
 163. 18/11/09  01:44                  15360 msmqrt.dll
 164. 18/11/09  01:45                  12800 msmqadmext.dll
 165. 18/11/09  01:45                   8704 timesvc.dll
 166. 18/11/09  01:58                  43008 aygshell.dll
 167. 18/11/09  01:58                 311296 ceshell.dll
 168. 18/11/09  01:58                 289792 explorer.exe
 169. 18/11/09  01:45                   9728 shcore.dll
 170. 18/11/09  01:45                 135168 pegcards.dll
 171. 18/11/09  01:58                  31744 solitare.exe
 172. 18/11/09  01:58                  34304 freecell.exe
 173. 18/11/09  01:45                   5120 hrts_dll.dll
 174. 18/11/09  01:58                  16384 control.exe
 175. 18/11/09  01:45                   6656 ctlpnl.exe
 176. 18/11/09  01:58                 245248 cplmain.cpl
 177. 18/11/09  01:58                  51200 intll.cpl
 178. 18/11/09  01:58                   9216 connpnl.cpl
 179. 18/11/09  01:58                  22528 stguil.cpl
 180. 18/11/09  01:58                 355840 riched20.dll
 181. 18/11/09  01:58                  76288 office.dll
 182. 18/11/09  01:58                  33280 pwd_res.dll
 183. 18/11/09  01:58                 212480 pwwiff.dll
 184. 18/11/09  01:58                 100352 pword.exe
 185. 18/11/09  01:58                  55808 msgstore.dll
 186. 18/11/09  01:45                   4608 tnefutil.dll
 187. 18/11/09  01:45                  30208 tnefu.dll
 188. 18/11/09  01:45                  45568 tnefex.dll
 189. 18/11/09  01:45                  11264 uicom.dll
 190. 18/11/09  01:58                  43008 pimres.dll
 191. 18/11/09  01:45                  22528 pimutil.dll
 192. 18/11/09  01:58                  28672 addrstor.dll
 193. 18/11/09  01:45                  92160 calstore.dll
 194. 18/11/09  01:58                 181248 pimstore.dll
 195. 18/11/09  01:58                 104960 citydb.dll
 196. 18/11/09  01:45                   4608 calnot.exe
 197. 18/11/09  01:46                  15872 dcdjpeg.dll
 198. 18/11/09  01:46                   8192 dcdgif.dll
 199. 18/11/09  01:46                   9728 dcdmz.dll
 200. 18/11/09  01:46                   9728 dcdpng.dll
 201. 18/11/09  01:46                  18432 ecdjpeg.dll
 202. 18/11/09  01:46                  16896 image.dll
 203. 18/11/09  01:58                 266752 imageviewer.exe
 204. 18/11/09  01:46                  56832 jpeg.dll
 205. 18/11/09  01:46                  59904 png.dll
 206. 18/11/09  01:46                  13312 sho.dll
 207. 18/11/09  01:46                  50176 UIMgr.dll
 208. 18/11/09  01:58                1212416 quartz.dll
 209. 18/11/09  01:58                 385024 msdxm.dll
 210. 18/11/09  01:46                  18944 msacmce.dll
 211. 18/11/09  01:46                  11264 msadpcm.dll
 212. 18/11/09  01:46                  10752 imaadpcm.dll
 213. 18/11/09  01:46                  10240 msg711.dll
 214. 18/11/09  01:46                  13824 msgsm610.dll
 215. 18/11/09  01:46                  10240 icm.dll
 216. 18/11/09  01:46                   5120 msrle32.dll
 217. 18/11/09  01:46                  25600 msdmo.dll
 218. 18/11/09  01:46                   5120 acmdwrap.dll
 219. 18/11/09  01:46                  76800 mp3dmod.dll
 220. 18/11/09  01:46                 905216 wmvdmod.dll
 221. 18/11/09  01:46                 252928 wmadmod.dll
 222. 18/11/09  01:46                 346112 wmsdmod.dll
 223. 18/11/09  01:46                  73216 ddraw.dll
 224. 18/11/09  01:46                 234496 ddcore.dll
 225. 18/11/09  01:46                  89600 ddhel.dll
 226. 18/11/09  02:08                 203264 ceplayer.exe
 227. 18/11/09  01:47                 907264 rtcclient.dll
 228. 18/11/09  01:47                 142336 rtcimsp.dll
 229. 18/11/09  01:47                 312320 dxmrtp.dll
 230. 18/11/09  01:47                1398784 msmsgs.exe
 231. 18/11/09  01:58                 186880 msgslang.dll
 232. 18/11/09  01:47                  52736 dpnhupnp.dll
 233. 18/11/09  01:58                  57856 repllog.exe
 234. 18/11/09  01:47                   7168 udp2tcp.exe
 235. 18/11/09  01:47                  49152 rapisrv.exe
 236. 18/11/09  01:58                  59904 wceload.exe
 237. 18/11/09  01:58                  13824 unload.exe
 238. 18/11/09  01:47                  11776 rra_stm.dll
 239. 18/11/09  01:58                   9728 cefobj.dll
 240. 18/11/09  01:47                  16896 pegobj.dll
 241. 18/11/09  01:47                   3072 eventrst.exe
 242. 18/11/09  01:47                   2560 system.cpl
 243. 18/11/09  02:07                  20992 USBHC.DLL
 244. 18/11/09  02:07                  52224 uhci.dll
 245. 18/11/09  02:07                  20992 ak_usbhc_fs.dll
 246. 18/11/09  02:07                  52224 ak_uhci_fs.dll
 247. 18/11/09  02:07                 195584 anykaDisp.dll
 248. 18/11/09  02:07                   9216 mpulcd.dll
 249. 27/08/09  01:05                  20992 kbdmouse.dll
 250. 18/11/09  02:07                  14848 ak_gpio.dll
 251. 18/11/09  02:07                   5632 ak_adc.dll
 252. 18/11/09  02:07                  21504 sdhc_anyka.dll
 253. 18/11/09  02:07                   6656 ak_rtc.dll
 254. 18/11/09  02:07                 778240 ak_pwrctl.dll
 255. 18/11/09  02:07                 117248 wavedev.dll
 256. 18/11/09  02:07                  27136 ak_serial.dll
 257. 18/11/09  02:07                  17920 hmd_driver.dll
 258. 24/04/09  20:59                  43008 amr_parser.dll
 259. 24/04/09  20:59                 184832 amr_dec_dmo.dll
 260. 24/04/09  20:59                  48128 aac_parser.dll
 261. 24/04/09  20:59                 223232 AAC_Dec_Dmo.dll
 262. 24/04/09  21:00                  74752 mp4demux.dll
 263. 24/04/09  20:59                  41984 h263_mpeg4_dec.dll
 264. 24/04/09  20:59                  41984 H264Dec.dll
 265. 18/11/09  02:08                  42496 H264Drv.dll
 266. 18/11/09  02:08                   8192 PowerOff.exe
 267. 18/11/09  02:08                   6656 I2C.dll
 268. 18/11/09  02:08                   8192 SPI.dll
 269. 24/04/09  20:59                  13824 cmmb_loc.dll
 270. 07/05/09  17:47                 407040 RT2501USB.DLL
 271. 24/09/09  19:19                 572928 RT2870.dll
 272. 18/11/09  01:38                  17650 ceconfig.h
 273. 18/11/09  02:39                1248930 wince.nls
 274. 18/11/09  02:39                  36364 initobj.dat
 275. 18/11/09  02:39                 573440 default.hv
 276. 18/11/09  02:39                  49152 user.hv
 277. 18/11/09  02:39                  11499 initdb.ini
 278. 30/06/04  20:00                    134 close.2bp
 279. 30/06/04  20:00                    134 ok.2bp
 280. 30/06/04  20:00                   1030 stdsm.2bp
 281. 30/06/04  20:00                    838 viewsm.2bp
 282. 30/06/04  20:00                  11574 stdsmxp.bmp
 283. 30/06/04  20:00                   9270 viewsmxp.bmp
 284. 05/09/06  02:31                 170960 rsaenh.dll
 285. 30/06/04  20:00                 114296 dssdh.dll
 286. 30/06/04  20:00                   8542 sysroots.p7b
 287. 18/11/09  01:39                  23552 enroll.exe
 288. 30/06/04  20:00                 184976 times.ttf
 289. 30/06/04  20:00                  69464 symbol.ttf
 290. 30/06/04  20:00                 162460 cour.ttf
 291. 30/06/04  20:00                 128844 tahoma.ttf
 292. 30/06/04  20:00                  81000 wingding.ttf
 293. 30/06/04  20:00                4786488 mingliu.ttc
 294. 30/06/04  20:00                3051024 simsun.ttc
 295. 18/11/09  01:58                   3584 netmui.dll
 296. 30/06/04  20:00                     24 iesample.lnk
 297. 30/06/04  20:00                   3146 about.htm
 298. 30/06/04  20:00                  18547 aboutbg.gif
 299. 30/06/04  20:00                   2188 ie.gif
 300. 30/06/04  20:00                   2176 msmq.htm
 301. 30/06/04  20:00                    917 httpd_default.htm
 302. 30/06/04  20:00                     69 appdata.ini
 303. 30/06/04  20:00                    144 desktopdirectory.ini
 304. 30/06/04  20:00                     69 favorites.ini
 305. 30/06/04  20:00                     69 fonts.ini
 306. 30/06/04  20:00                     69 mydocuments.ini
 307. 30/06/04  20:00                     69 programfiles.ini
 308. 30/06/04  20:00                     69 programs.ini
 309. 30/06/04  20:00                     69 recent.ini
 310. 30/06/04  20:00                     69 startup.ini
 311. 30/06/04  20:00                     24 explore.lnk
 312. 30/08/08  01:53                  49576 windowsce.bmp
 313. 30/06/04  20:00                     19 cmd.lnk
 314. 30/06/04  20:00                     23 control.lnk
 315. 30/06/04  20:00                     24 solitare.lnk
 316. 30/06/04  20:00                   3721 soltr.htm
 317. 30/06/04  20:00                     21 soltrhlp.lnk
 318. 30/06/04  20:00                     24 freecell.lnk
 319. 30/06/04  20:00                    739 copyrts.txt
 320. 30/06/04  20:00                   3116 asterisk.wav
 321. 30/06/04  20:00                   3388 close.wav
 322. 30/06/04  20:00                   2970 critical.wav
 323. 30/06/04  20:00                   2682 default.wav
 324. 30/06/04  20:00                   3946 empty.wav
 325. 30/06/04  20:00                   9204 exclam.wav
 326. 30/06/04  20:00                   5656 infbeg.wav
 327. 30/06/04  20:00                   1778 infend.wav
 328. 30/06/04  20:00                   2088 infintr.wav
 329. 30/06/04  20:00                    834 menupop.wav
 330. 30/06/04  20:00                    360 menusel.wav
 331. 30/06/04  20:00                   3388 openprog.wav
 332. 30/06/04  20:00                   1836 question.wav
 333. 30/06/04  20:00                   8508 startup.wav
 334. 30/06/04  20:00                   2712 windmax.wav
 335. 30/06/04  20:00                   2866 windmin.wav
 336. 30/06/04  20:00                   3388 recstart.wav
 337. 30/06/04  20:00                   3388 recend.wav
 338. 18/11/09  01:58                     18 mydocs.lnk
 339. 18/11/09  01:58                     31 templats.lnk
 340. 30/06/04  20:00                     21 wordpad.lnk
 341. 30/06/04  20:00                   8962 letter.pwt
 342. 30/06/04  20:00                   3049 meetnote.pwt
 343. 30/06/04  20:00                     27 imageviewer.lnk
 344. 30/06/04  20:00                     24 ceplayer.lnk
 345. 30/06/04  20:00                     22 msmsgs.lnk
 346. 30/06/04  20:00                     22 msgshlp.lnk
 347. 30/06/04  20:00                   1710 msmsgs.htm
 348. 30/06/04  20:00                     24 eventrst.lnk
 349. 25/05/09  02:40                     22 sysmgr.lnk
 350. 05/06/09  02:01                  28672 StartupApp.exe
 351. 28/06/09  06:23                     27 PICViewer.lnk
 352. 07/07/09  04:04                 174592 PICViewer.exe
 353. 27/04/09  19:33                 108032 record.exe
 354. 27/04/09  18:53                     24 record.lnk
 355. 28/05/09  07:11                     23 guide.lnk
 356. 17/09/09  01:34                2937441 guide.pdf
 357. 09/11/09  22:33                 325632 SysMgr.exe
 358. 19/01/09  00:10                     23 SpreadExcel.lnk
 359. 01/04/09  03:16                1955840 excel.exe
 360. 12/02/09  01:48                1248256 ClosePower.exe
 361. 15/09/08  20:22                 354304 RAR.exe
 362. 06/04/09  18:27                1888768 FoxitReader.exe
 363. 24/11/08  03:50                 444416 nPOPuk.exe
 364. 15/02/06  19:36                 940544 libeay32.dll
 365. 23/02/06  05:45                  11264 npopssl.dll
 366. 08/09/08  08:40                  10950 readme-uk211.txt
 367. 15/02/06  19:38                 199168 ssleay32.dll
 368. 08/04/09  03:11                     21 RAR.lnk
 369. 08/04/09  03:13                     29 FoxitReader.lnk
 370. 08/04/09  03:12                     24 nPOPuk.lnk
 371. 04/06/06  14:23                   9216 SBitmap.dll
 372. 16/04/09  09:32                 253440 paint.exe
 373. 19/03/09  20:40                     23 paint.lnk
 374. 26/03/09  20:19                 143872 Hotmail.exe
 375. 26/03/09  19:10                     25 Hotmail.lnk
 376. 16/09/09  06:41                 302080 Calc.exe
 377. 24/03/09  18:35                     22 calc.lnk
 378. 14/04/08  23:59                 189440 RADecoderFilter.dll
 379. 08/10/07  21:35                 225616 amc_video_renderer.ax
 380. 14/04/08  23:59                 293888 RVDecoderFilter.dll
 381. 14/04/08  23:59                 412160 RealParserFilter.dll
 382. 05/02/09  23:33                     24 videoplayer.lnk
 383. 24/02/09  02:53                     25 corePlayer.lnk
 384. 28/02/09  02:35                 128000 cPlayer.exe
 385. 04/06/08  04:56                2676496 nplayer.exe
 386. 26/09/08  18:43                    114 config.xml
 387. 14/08/06  06:18                 202752 aac.plg
 388. 14/08/06  06:18                  44544 ac3.plg
 389. 14/08/06  06:18                 160768 amr.plg
 390. 14/08/06  06:18                  74752 asap.plg
 391. 14/08/06  06:18                  41472 ati3200.plg
 392. 14/08/06  06:18                 192512 avc.plg
 393. 14/08/06  06:18                  27136 camera.plg
 394. 14/08/06  06:18                 436736 common.dll
 395. 14/08/06  06:18                 736256 ffmpeg.plg
 396. 14/08/06  06:18                  44032 flac.plg
 397. 14/08/06  06:18                  37376 intel2700g.plg
 398. 14/08/06  06:18                 132608 interface.plg
 399. 22/02/06  08:15                  96422 language.tgz
 400. 14/08/06  06:18                  51200 matroska.plg
 401. 14/08/06  06:18                  48128 mp3.plg
 402. 14/08/06  06:18                  50176 mpc.plg
 403. 14/08/06  06:18                  15360 mpeg1.plg
 404. 14/08/06  06:18                  74240 mpeg4.plg
 405. 14/08/06  06:18                  14848 network.plg
 406. 14/08/06  06:18                   8704 player.exe
 407. 14/08/06  06:18                  10752 setup_ce3.dll
 408. 14/08/06  06:18                  92672 speex.plg
 409. 14/08/06  06:18                  53248 splitter.plg
 410. 14/08/06  06:18                  27648 subtitle.plg
 411. 14/08/06  06:18                 106496 vorbishq.plg
 412. 14/08/06  06:18                  76800 vorbislq.plg
 413. 14/08/06  06:18                  18944 wavpack.plg
 414. 14/08/06  06:18                  18912 smart_lyric.plg
 415. 22/01/08  15:38                 589240 flvffmpeg.plg
 416. 22/01/08  15:38                   9656 flvsplitter.plg
 417. 08/12/08  19:28                  41984 ax88772.dll
 418. 18/11/09  02:08                  26624 dm9000x.dll
 419. 18/11/09  02:08                  14848 battdrvr.dll
 420. 18/11/09  02:08                   6656 tpd.dll
 421. 18/11/09  02:08                  14336 CH374.dll
 422. 18/11/09  02:08                  15360 ch374_pad.dll
 423. 18/11/09  02:07                  22016 sec.dll
 424. 18/11/09  02:08                   6656 backlight.dll
 425. 18/11/09  02:08                   6144 AdvBacklight.dll
 426. 04/08/08  00:21                     31 USBSwitchTool.lnk
 427. 18/11/09  02:08                   5120 USBSwitchTool.exe
 428. 18/11/09  01:57                 112128 ar6k_ndis_sdio.dll
 429. 18/11/09  01:57                   6144 athsrvc.dll
 430. 29/05/09  00:19                  95000 athwlan2_0.bin.z77
 431. 29/05/09  00:19                    836 data.patch.hw2_0.bin
 432. 18/11/09  02:07                 307200 nk.exe
 433. 30/06/04  20:00                  50688 kd.dll
 434. 30/06/04  20:00                  10240 hd.dll
 435. 30/06/04  20:00                  40960 osaxst0.dll
 436. 30/06/04  20:00                  14848 osaxst1.dll
 437. 18/11/09  01:58                 567296 coredll.dll
 438. 18/11/09  01:58                 201216 filesys.exe
 439. 18/11/09  01:41                  13824 binfs.dll
 440. 18/11/09  01:39                  79872 fsdmgr.dll
 441. 18/11/09  01:41                  19456 mspart.dll
 442. 18/11/09  02:07                  22528 ceddk.dll
 443. 18/11/09  02:07                  74240 smflash.dll
 444. 18/11/09  02:39                  36864 boot.hv
 445.  
 446.     441 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 64219324 Byte.
 447.  
 448.     Verzeichnis von \windows\Desktop
 449.  
 450. 01/01/08  12:00                     24 Internet Explorer.lnk
 451. 01/01/08  12:00                     21 Microsoft WordPad.lnk
 452. 01/01/08  12:00                     27 Image Viewer.lnk
 453. 01/01/08  12:00                     24 Media Player.lnk
 454. 01/01/08  12:00                     22 Messenger.lnk
 455. 01/01/08  12:00                     24 Recorder.lnk
 456. 01/01/08  12:00                     21 RAR.lnk
 457. 01/01/08  12:00                     23 Paint.lnk
 458. 01/01/08  12:00                     24 nPOPuk.lnk
 459. 01/01/08  12:00                     29 FoxitReader.lnk
 460. 01/01/08  12:00                     25 Mobile Hotmail.lnk
 461. 01/01/08  12:00                     22 Calculator.lnk
 462. 01/01/08  12:00                     25 Coreplayer.lnk
 463. 01/01/08  12:00                     24 Player.lnk
 464. 01/01/08  12:00                     23 SpreadExcel.lnk
 465. 30/06/04  20:00                    144 desktop.ini
 466.  
 467.     16 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 502 Byte.
 468.  
 469.     Verzeichnis von \windows\Programme
 470.  
 471. 01/01/08  12:00                     24 Internet Explorer.lnk
 472. 01/01/08  12:00                     24 Windows Explorer.lnk
 473. 01/01/08  12:00                     19 Eingabeaufforderung.lnk
 474. 01/01/08  12:00                     24 Solitär.lnk
 475. 01/01/08  12:00                     24 FreeCell.lnk
 476. 01/01/08  12:00                     21 Microsoft WordPad.lnk
 477. 01/01/08  12:00     <DIR>              Microsoft File Viewers
 478. 01/01/08  12:00                     24 Media Player.lnk
 479. 01/01/08  12:00                     22 Messenger.lnk
 480. 01/01/08  12:00                     24 Recorder.lnk
 481. 01/01/08  12:00                     21 RAR.lnk
 482. 01/01/08  12:00                     23 Paint.lnk
 483. 01/01/08  12:00                     24 nPOPuk.lnk
 484. 01/01/08  12:00                     29 FoxitReader.lnk
 485. 01/01/08  12:00                     25 Mobile Hotmail.lnk
 486. 01/01/08  12:00                     22 Calculator.lnk
 487. 01/01/08  12:00                     25 Coreplayer.lnk
 488. 01/01/08  12:00                     24 Player.lnk
 489. 01/01/08  12:00                     23 SpreadExcel.lnk
 490. 30/06/04  20:00                     69 desktop.ini
 491.  
 492.     20 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 491 Byte.
 493.  
 494.     Verzeichnis von \windows\Programme\Microsoft File Viewers
 495.  
 496. 01/01/08  12:00                     27 Microsoft Image Viewer.lnk
 497.  
 498.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 27 Byte.
 499.  
 500.     Verzeichnis von \windows\www
 501.  
 502. 01/01/08  12:00     <DIR>              wwwpub
 503. 01/01/08  12:00     <DIR>              remoteadmin
 504. 01/01/09  00:00                     57 current-httpd.log
 505.  
 506.     3 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 57 Byte.
 507.  
 508.     Verzeichnis von \windows\www\wwwpub
 509.  
 510. 01/01/08  12:00                    917 default.htm
 511.  
 512.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 917 Byte.
 513.  
 514.     Verzeichnis von \windows\www\remoteadmin
 515.  
 516. 01/01/08  12:00     <DIR>              images
 517. 01/01/08  12:00     <DIR>              captures
 518.  
 519.     2 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 0 Byte.
 520.  
 521.     Verzeichnis von \windows\Zuletzt verwendete Dateien
 522.  
 523. 30/06/04  20:00                     69 desktop.ini
 524. 01/01/09  00:27                     26 windowsinhalt.lnk
 525.  
 526.     2 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 95 Byte.
 527.  
 528.     Verzeichnis von \windows\Help
 529.  
 530. 01/01/08  12:00                     22 Messenger.lnk
 531.  
 532.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 22 Byte.
 533.  
 534.     Verzeichnis von \windows\AutoStart
 535.  
 536. 30/06/04  20:00                     69 desktop.ini
 537.  
 538.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 69 Byte.
 539.  
 540.     Verzeichnis von \windows\Favoriten
 541.  
 542. 30/06/04  20:00                     69 desktop.ini
 543.  
 544.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 69 Byte.
 545.  
 546.     Verzeichnis von \windows\Schriftarten
 547.  
 548. 30/06/04  20:00                     69 desktop.ini
 549.  
 550.     1 Datei(en) gefunden. Gesamtgröße 69 Byte.
 551.  
 552.     Aufgeführte Dateien (gesamt):
 553.         490 Datei(en) 64221642 Bytes.
 554.         12 Verzeichnis(se) 53690368 Bytes frei
RAW Paste Data
Top