Guest User

Untitled

a guest
Jul 11th, 2018
114
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. INSERT INTO pracownicy VALUES(2307,'Balwierczak','Pawel','Q',667,7902,SYSDATE,800,NULL,20);
 2. #####
 3. INSERT INTO pracownicy VALUES(2307,'Balwierczak','Pawel','Q',667,7902,TO_DATE('18/07/12', 'YY/MM/DD'),800,NULL,20);
 4. ##################
 5. DODATKOWE
 6. zad.1
 7. UPDATE artykul SET cena=cena-10
 8. WHERE nazwa LIKE '%parasol%';
 9. zad.2
 10. SELECT a.nazwa, NVL(SUM(p.ilosc),0)
 11. FROM pozycja p
 12. right join artykul a ON p.id_artykulu=a.id_artykulu
 13. GROUP BY a.nazwa;
 14. zad.3
 15. UPDATE klienci k
 16. SET k.limit_kredytowy = k.limit_kredytowy +10*(SELECT COUNT(z.id_zamowienia) FROM zamowienia z
 17. join klienci k1 ON z.id_klienta = k1.id_klienta
 18. WHERE k1.id_klienta = k.id_klienta);
 19. zad.4 (wyświetlić pracowników bez podwładnych)
 20. SELECT * FROM pracownicy p
 21. WHERE p.id_pracownika NOT IN (
 22. SELECT p.id_szefa FROM pracownicy p);
 23. zad.5(nazwa wyrobu, cene i dochod laczny w poprzednim roku)
 24. SELECT wyroby.id_produktu, wyroby.opis, AVG(ceny.cena_cennikowa), SUM(wiersze_zamowien.wartosc) FROM zamowienia
 25. JOIN wiersze_zamowien ON zamowienia.id_zamowienia = wiersze_zamowien.id_zamowienia AND TO_CHAR(zamowienia.data_zamowienia, 'YYYY') = TO_CHAR(ADD_MONTHS('1991-01-01', -12), 'YYYY')
 26. RIGHT JOIN wyroby ON wyroby.id_produktu = wiersze_zamowien.id_produktu
 27. JOIN ceny ON ceny.id_produktu = wyroby.id_produktu
 28. GROUP BY wyroby.id_produktu, wyroby.opis;
 29. zad.5
 30. UPDATE pracownicy
 31. SET pensja = pensja*0.95
 32. WHERE id_pracownika IN
 33. (SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 34. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 35. join zamowienia z ON z.id_klienta = k.id_klienta
 36. WHERE EXTRACT(MONTH FROM z.data_zamowienia) = EXTRACT(MONTH FROM ADD_MONTHS(SYSDATE,-1))
 37. AND EXTRACT(YEAR FROM z.data_zamowienia) = EXTRACT(YEAR FROM ADD_MONTHS(SYSDATE,-1))
 38. GROUP BY p.id_pracownika HAVING SUM(z.wartosc) < 500);
 39. ####################
 40. STARE
 41. ZESTAW 1
 42. 1. Wstaw nowy rekord DO pracowników, a w nim swoje imię i nazwisko, dzisiejszą datę, a resztę według uznania.
 43. INSERT INTO pracownicy
 44. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 45. 2. Pokaż wszystkich pracowników, którzy mają podwładnych
 46. SELECT id_pracownika, nazwisko, imie
 47. FROM pracownicy
 48. WHERE id_pracownika IN (
 49.   SELECT id_szefa
 50.   FROM pracownicy
 51.   WHERE id_szefa IS NOT NULL
 52. );
 53. 3. Pokaż średnie ceny dla wyrobów, nawet dla tych, które nie mają ceny.
 54. SELECT w.opis, AVG(c.cena_cennikowa) AS "Srednia cena cennikowa", AVG (c.cena_minimalna) AS "średnia cena minimalna"
 55. FROM wyroby w
 56. left join ceny c ON c.id_produktu=w.id_produktu
 57. GROUP BY w.opis
 58. ORDER BY w.opis
 59. 4. Podwoić limit kredytowy klientom, którzy w ciągu ostatniego miesiąca dokonali zamówień. (jakoś tak)
 60. UPDATE klienci
 61. SET limit_kredytowy = limit_kredytowy*2
 62. WHERE id_klienta IN
 63. (
 64. SELECT id_klienta
 65. FROM zamowienia
 66. WHERE data_zamowienia > '90/10/19'
 67. );
 68. ZESTAW 2
 69. 1. Dodać rekord ze swoimi danymi (imię, nazwisko a reszta dowolna)
 70. INSERT INTO pracownicy
 71. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 72. 2. Wyświetlić zamówienia dla klientów nie z bostonu
 73. SELECT k.id_klienta, k.miasto, z.id_zamowienia
 74. FROM klienci k
 75.   LEFT JOIN zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 76. WHERE k.miasto != 'BOSTON';
 77. 3. Wyświetlić ilość pracowników na poszczególnym etacie (+ te co nie ma żadnego pracownika)
 78.  
 79. SELECT COUNT(p.id_pracownika) AS "ilosc pracownikow" , e.etat
 80. FROM pracownicy p
 81. left join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 82. GROUP BY e.etat
 83.  
 84. 4. Zwiększyć o 10% limit kredytowy klientom, którzy mają MIN. 3 zamówienia
 85.  
 86. UPDATE klienci
 87. SET limit_kredytowy = limit_kredytowy*0.1 + limit_kredytowy
 88. WHERE id_klienta IN
 89. (
 90. SELECT k.id_klienta
 91. FROM klienci k, zamowienia z
 92. WHERE z.id_klienta = k.id_klienta
 93. GROUP BY k.id_klienta
 94. HAVING COUNT(k.id_klienta) >= 3
 95. );
 96.  
 97. ZESTAW 3
 98.  
 99. 1. INSERT
 100.  
 101. INSERT INTO pracownicy
 102. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 103.  
 104. 2. wskaż wydziały, które posiadają tylko jednego pracownika
 105.  
 106. SELECT w.nazwa, COUNT(p.id_wydzialu) AS "ilosc pracownikow"
 107. FROM pracownicy p, wydzialy w
 108. WHERE p.id_wydzialu=w.id_wydzialu
 109. GROUP BY w.nazwa
 110. HAVING COUNT(p.id_wydzialu) = 1
 111.  
 112.  
 113. 3. wskaż pracowników, który mają największe obroty (? coś takiego)
 114. SELECT p.id_pracownika, p.imie, p.nazwisko, SUM(z.wartosc) AS wartosc
 115. FROM pracownicy p
 116. join klienci k ON p.id_pracownika= k.id_pracownika
 117. join zamowienia z ON z.ID_KLIENTA = k.id_klienta
 118. GROUP BY p.id_pracownika, p.imie, p.nazwisko
 119. ORDER BY dupa DESC;
 120.  
 121.  
 122. 4. Podnieść płące pracowników, którzy mają więcej niż 2 klientów (nie pamiętam o ile)
 123.  
 124. UPDATE pracownicy
 125. SET pensja = pensja + 300
 126. WHERE id_pracownika IN
 127. (
 128. SELECT p.id_pracownika
 129. FROM pracownicy p, klienci k
 130. WHERE k.id_pracownika=p.id_pracownika
 131. GROUP BY p.id_pracownika
 132. HAVING COUNT(k.id_pracownika) > 2
 133. );
 134.  
 135.  
 136. ZESTAW 4
 137.  
 138. 1. INSERT
 139.  
 140. INSERT INTO pracownicy
 141. VALUES    (1234,'NAZWISKO','IMIE','Q',667,7902,TO_DATE('2016/07/05', 'YYYY/MM/DD'),800,NULL,20);
 142.  
 143. 2. Wyświetlić MAX i MIN zamówień dla poszczególnych klientow.
 144.  
 145. SELECT k.nazwa, MIN(z.wartosc) AS "MIN", MAX(Z.WARTOSC) AS "MAX"
 146. FROM ZAMOWIENIA Z, KLIENCI K
 147. WHERE k.id_klienta=Z.id_klienta
 148. GROUP BY K.NAZWA
 149.  
 150. 3. Wyświetlić miasto(chyba), nazwę klienta, ilość sprzedaży i średnią sprzedaży, coś w tym stylu
 151.  
 152. SELECT k.miasto, K.NAZWA, COUNT(Z.ID_ZAMOWIENIA), AVG(Z.WARTOSC)
 153. FROM ZAMOWIENIA Z, KLIENCI K
 154. WHERE k.id_klienta=Z.id_klienta
 155. GROUP BY K.MIASTO, K.NAZWA
 156.  
 157.  
 158. 4. Zwiększyć pensje pracowników w dziale "SALES" o 1%, jak dobrze pamiętam
 159.  
 160. UPDATE pracownicy
 161. SET pensja = pensja + pensja*0.01
 162. WHERE id_pracownika IN
 163. (
 164. SELECT p.id_pracownika
 165. FROM pracownicy p, wydzialy w
 166. WHERE p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 167. AND w.nazwa = 'SALES'
 168. );
 169.  
 170. ########################
 171. NOWE
 172.  
 173. --grupa A
 174. INSERT INTO pracownicy VALUES(40,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 175.  
 176. SELECT s.id_siedziby,s.region,COUNT(w.id_wydzialu) FROM siedziby s
 177. join wydzialy w ON s.id_siedziby = w.id_siedziby
 178. GROUP BY s.id_siedziby,s.region  HAVING COUNT (w.id_wydzialu)<=1;
 179.  
 180. SELECT w.id_produktu,w.opis,c.cena_cennikowa,SUM(wz.wartosc) FROM wyroby w
 181. left join ceny c ON w.id_produktu = c.id_produktu
 182. left join wiersze_zamowien wz ON w.id_produktu = wz.id_produktu
 183. left join zamowienia z ON wz.ID_ZAMOWIENIA = z.id_zamowienia
 184. GROUP BY w.id_produktu,w.opis,c.cena_cennikowa;
 185.  
 186. UPDATE pracownicy
 187. SET pensja = pensja*0.95
 188. WHERE id_pracownika IN (
 189. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 190. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 191. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.ID_KLIENTA
 192. WHERE z.data_zamowienia <TO_DATE('1990/02/01','YY/MM/DD')
 193. AND z.data_zamowienia >TO_DATE('1990/01/01','YY/MM/DD')
 194. GROUP BY p.id_pracownika HAVING SUM(z.wartosc) < 500);
 195.  
 196. --grupa B
 197. INSERT INTO pracownicy VALUES (41,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 198.  
 199. SELECT z.id_zamowienia,z.data_zamowienia,z.id_klienta FROM zamowienia z
 200. join wiersze_zamowien wz ON z.id_zamowienia = wz.id_zamowienia
 201. GROUP BY z.id_zamowienia,z.data_zamowienia,z.id_klienta HAVING COUNT(wz.id_zamowienia) = 1;
 202.  
 203. SELECT * FROM (SELECT w.id_produktu,w.opis FROM wyroby w
 204. join wiersze_zamowien wz ON w.id_produktu = wz.id_produktu
 205. GROUP BY w.id_produktu,w.opis
 206. ORDER BY COUNT(wz.id_produktu) DESC)
 207. WHERE ROWNUM <=3;
 208.  
 209. UPDATE pracownicy
 210. SET prowizja = prowizja *1.02
 211. WHERE
 212. id_pracownika IN (SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 213. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 214. WHERE e.etat ='SALESPERSON')
 215. AND
 216. id_pracownika IN (SELECT p.id_szefa FROM pracownicy p);
 217.  
 218. --grupa C
 219. INSERT INTO pracownicy VALUES (42,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 220.  
 221. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 222. MINUS
 223. SELECT p1.id_szefa FROM pracownicy p1;
 224. --mysle ze to wyzej wystarczy ale mozna to rozbudowac do postaci
 225. SELECT * FROM pracownicy
 226. WHERE id_pracownika IN (
 227. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 228. MINUS
 229. SELECT p1.id_szefa FROM pracownicy p1);
 230.  
 231.  
 232. SELECT k.nazwa,COUNT(z.id_zamowienia),AVG(z.wartosc) FROM klienci k
 233. left join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 234. GROUP BY k.miasto,k.nazwa;
 235.  
 236. UPDATE pracownicy
 237. SET prowizja = prowizja * 1.01
 238. WHERE id_pracownika IN(
 239. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 240. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.ID_wydzialu
 241. WHERE w.nazwa != 'SALES');
 242.  
 243. --grupa D
 244. INSERT INTO pracownicy VALUES(43,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 245.  
 246. SELECT w.id_wydzialu,w.nazwa FROM wydzialy w
 247. left join pracownicy p ON p.id_wydzialu = w.ID_WYDZIALU
 248. GROUP BY w.id_wydzialu,w.nazwa HAVING COUNT(p.id_wydzialu) < 1;
 249.  
 250. SELECT * FROM (SELECT p.nazwisko,p.imie,w.nazwa,SUM(z.wartosc) AS obroty FROM pracownicy p
 251. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 252. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 253. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 254. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 255. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 256. GROUP BY p.nazwisko,p.imie,w.nazwa
 257. ORDER BY SUM(z.wartosc))
 258. WHERE ROWNUM <=1;
 259.  
 260. UPDATE pracownicy
 261. SET pensja = pensja * 1.1
 262. WHERE id_pracownika IN (SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 263. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 264. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 265. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 266. GROUP BY p.id_pracownika HAVING COUNT(k.id_klienta)>2);
 267.  
 268. --grupa E
 269. INSERT INTO klienci VALUES (44,'KRZYSZTOF JANICKI',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,7902,10,NULL);
 270. INSERT INTO klienci(id_klienta,nazwa,id_pracownika,limit_kredytowy) VALUES (45,'KRZYSZTOF JANICKI',7902,10);
 271.  
 272. SELECT  * FROM (
 273. SELECT p.id_pracownika,p.imie,p.nazwisko,p.pensja FROM pracownicy p
 274. ORDER BY p.pensja DESC)
 275. WHERE ROWNUM <=3;
 276.  
 277. SELECT * FROM(
 278. SELECT p.nazwisko,p.imie,w.nazwa,SUM(z.wartosc) AS obroty FROM pracownicy p
 279. join wydzialy w ON p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 280. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 281. join zamowienia z ON k.id_klienta = z.id_klienta
 282. join etaty e ON p.id_etatu = e.id_etatu
 283. WHERE e.etat = 'SALESPERSON'
 284. GROUP BY p.nazwisko,p.imie,w.nazwa
 285. ORDER BY SUM(z.wartosc) DESC)
 286. WHERE ROWNUM <=1;
 287.  
 288. UPDATE pracownicy
 289. SET prowizja = prowizja * 1.02
 290. WHERE id_pracownika IN(
 291. SELECT p.id_pracownika FROM pracownicy p
 292. join klienci k ON p.id_pracownika = k.id_pracownika
 293. GROUP BY p.id_pracownika HAVING COUNT(k.id_klienta) >=1);
 294.  
 295. --grupa F
 296. INSERT INTO pracownicy VALUES (46,'JANICKI','KRZYSZTOF','A',667,7902,SYSDATE,2000,200,20);
 297.  
 298. SELECT z.id_zamowienia,z.data_zamowienia FROM zamowienia z
 299. join klienci k ON z.id_klienta = k.id_klienta
 300. WHERE k.miasto = 'BOSTON';
 301.  
 302. SELECT e.id_etatu,e.etat,AVG(p.pensja) FROM etaty e
 303. left join pracownicy p ON e.id_etatu = p.id_etatu
 304. GROUP BY e.id_etatu,e.etat;
 305.  
 306. UPDATE klienci k
 307. SET k.limit_kredytowy = k.limit_kredytowy +10*(SELECT COUNT(z.id_zamowienia) FROM zamowienia z
 308. join klienci k1 ON z.id_klienta = k1.id_klienta
 309. WHERE k1.id_klienta = k.id_klienta);
 310.  
 311. #########ŁOBO#######
 312. --insert into PRACOWNICY values (7666, 'BIZOŃ', 'ŁUKASZ','J',671,null,sysdate,2000,null,20)
 313.  
 314. --select s.region from siedziby s join wydzialy w on w.id_siedziby = s.ID_SIEDZIBY group by s.REGION having count(w.id_wydzialu) = 2
 315.  
 316. --select z.id_zamowienia from zamowienia z
 317. --join wiersze_zamowien wz on z.id_zamowienia = wz.id_zamowienia
 318. --group by z.id_zamowienia having count(wz.id_wiersza_zam) = 1
 319.  
 320. --select id_pracownika from pracownicy
 321. --minus
 322. --select id_pracownika from pracownicy where id_pracownika in(select id_szefa from pracownicy)
 323.  
 324. --select w.id_wydzialu from wydzialy w left join pracownicy p
 325. --on p.ID_WYDZIALU = w.id_wydzialu
 326. --group by w.id_wydzialu having count(p.id_wydzialu)=0
 327.  
 328. --select id_pracownika, pensja from
 329. --(select id_pracownika ,pensja from pracownicy order by pensja)
 330. --where rownum<4
 331.  -- select z.id_zamowienia, z.data_zamowienia from zamowienia z join klienci k
 332.  --on z.id_klienta = k.id_klienta where k.miasto = 'BOSTON'
 333.  
 334.  
 335. --3
 336.  
 337. --select id_produktu, opis, il_zam from
 338. --(select w.id_produktu, w.opis, sum(wz.ilosc) as il_zam from wyroby w join wiersze_zamowien wz on w.id_produktu=wz.ID_PRODUKTU
 339. --group by w.ID_PRODUKTU, w.opis order by sum(wz.ilosc) desc) where rownum<=3;
 340.  
 341. --select k.miasto, avg(z.wartosc), count(z.id_zamowienia)
 342. --from klienci k left join zamowienia z on k.id_klienta = z.id_klienta
 343. ----group by k.miasto
 344. --
 345. --select * from (select p.imie, p.nazwisko, w.nazwa, sum(z.wartosc) from pracownicy p
 346. --join wydzialy w on p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 347. --join klienci k on p.id_pracownika = k.id_pracownika
 348. --join zamowienia z on z.id_klienta = k.id_klienta
 349. --group by p.imie, p.nazwisko, w.nazwa order by sum(z.wartosc))
 350. --where rownum = 1
 351. --
 352. --select e.etat, avg(p.pensja) from etaty  e
 353. --left join pracownicy p on p.id_etatu= e.id_etatu
 354. --group by e.etat;
 355. ----
 356. --update pracownicy
 357. --set pensja = pensja*0.95
 358. --where id_pracownika in
 359. --(select p.id_pracownika from pracownicy p
 360. --join klienci k on p.id_pracownika = k.id_pracownika
 361. --join zamowienia z on z.id_klienta = k.id_klienta
 362. --where extract(month from z.data_zamowienia) = extract(month from add_months(sysdate,-1))
 363. --and extract(year from z.data_zamowienia) = extract(year from add_months(sysdate,-1))
 364. --group by p.id_pracownika having sum(z.wartosc) < 500)
 365. --
 366.  
 367. --update pracownicy
 368. --set prowizja = prowizja * 1.02
 369. --where id_pracownika in
 370. --(select id_szefa from pracownicy)
 371. --
 372. --update pracownicy
 373. --set prowizja = prowizja * 1.01
 374. --where id_pracownika in
 375. --(select p.id_pracownika from pracownicy p
 376. --join wydzialy w on p.id_wydzialu = w.id_wydzialu
 377. --where w.nazwa!='SALES')
 378.  
 379. --update pracownicy
 380. --set pensja = pensja*1.1
 381. --where id_pracownika in
 382. --(select p.id_pracownika from pracownicy p
 383. --join klienci k on p.id_pracownika = k.id_pracownika
 384. --group by p.id_pracownika having count(k.id_klienta)>2)
 385.  
 386. --update klienci k
 387. --set limit_kredytowy = limit_kredytowy + 10*(select count(z.id_zamowienia)
 388. --from zamowienia z join klienci k1 on z.id_klienta=k1.id_klienta
 389. --where k.id_klienta=k1.id_klienta)
RAW Paste Data