SHARE
TWEET

Drift Orgânico

a guest Apr 20th, 2012 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*    SSSSSSSS          AAAA        MMMM        MMMM    PPPPPPPPPPPP            KKKK    KKKK    NNNN      NNNN    DDDDDDDDDD
 2.     SSSS    SSSS        AAAA        MMMM        MMMM    PPPP      PPPP          KKKK  KKKK      NNNNNN    NNNN    DDDD    DDDD
 3.     SSSS              AAAAAAAA      MMMMMM    MMMMMM    PPPP      PPPP          KKKKKKKK        NNNNNN    NNNN    DDDD      DDDD
 4.     SSSS              AAAAAAAA      MMMMMM    MMMMMM    PPPP      PPPP          KKKKKK          NNNNNNNN  NNNN    DDDD      DDDD
 5.       SSSSSSSS      AAAA    AAAA    MMMMMMMMMMMMMMMM    PPPPPPPPPPPP            KKKKKK          NNNNNNNN  NNNN    DDDD      DDDD
 6.             SSSS    AAAA    AAAA    MMMMMMMMMMMMMMMM    PPPP                    KKKKKKKK        NNNN  NNNNNNNN    DDDD      DDDD
 7.             SSSS    AAAAAAAAAAAA    MMMM  MMMM  MMMM    PPPP                    KKKK  KKKK      NNNN    NNNNNN    DDDD      DDDD
 8.   SSSS      SSSS  AAAA        AAAA  MMMM  MMMM  MMMM    PPPP                    KKKK    KKKK    NNNN    NNNNNN    DDDD    DDDD
 9.       SSSSSSSS    AAAA        AAAA  MMMM        MMMM    PPPP                    KKKK      KKKK  NNNN      NNNN    DDDDDDDDDD
 10.  
 11. VISITE NOSSO BLOG: www.sampknd.com
 12. */
 13.  
 14. AddStaticVehicleEx(562,332.39550781,1998.21386719,2420.94555664,0.00000000,86,3,15); //Elegy
 15.     AddStaticVehicleEx(562,335.80078125,1998.37207031,2420.84594727,0.00000000,1,3,15); //Elegy
 16.     AddStaticVehicleEx(562,339.54980469,1998.32714844,2420.87084961,0.00000000,6,3,15); //Elegy
 17.     AddStaticVehicleEx(562,343.04882812,1998.37500000,2420.87084961,0.00000000,3,3,15); //Elegy
 18.     AddStaticVehicleEx(562,346.79785156,1998.42578125,2420.87084961,0.00000000,126,3,15); //Elegy
 19.     AddStaticVehicleEx(562,350.29687500,1998.47363281,2420.77124023,0.00000000,117,3,15); //Elegy
 20.     AddStaticVehicleEx(562,354.54687500,1998.47753906,2420.77124023,0.00000000,32,3,15); //Elegy
 21.     AddStaticVehicleEx(411,369.40618896,1999.00695801,2430.48291016,0.00000000,-1,-1,15); //Infernus
 22.     AddStaticVehicleEx(451,373.03942871,1998.33972168,2430.36767578,0.00000000,-1,-1,15); //Turismo
 23.     AddStaticVehicleEx(480,332.47460938,1983.96191406,2428.24316406,311.99523926,13,-1,15); //Comet
 24.     F_CreateObject(10359,383.69854736,1989.75939941,2420.83203125,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(sfshill02) (1)
 25.     F_CreateObject(10362,461.75811768,1983.33093262,2407.44873047,0.00000000,0.00000000,352.00000000); //object(sfshill05) (1)
 26.     F_CreateObject(10362,359.23333740,2009.91174316,2396.44873047,0.00000000,0.00000000,25.99645996); //object(sfshill05) (2)
 27.     F_CreateObject(10362,250.76744080,2057.93652344,2386.21777344,0.00000000,0.00000000,203.99366760); //object(sfshill05) (3)
 28.     F_CreateObject(10363,339.45321655,2283.85717773,2362.15600586,0.00000000,0.00000000,232.00000000); //object(sfshill06) (2)
 29.     F_CreateObject(10361,459.32626343,2440.48608398,2319.94189453,0.00000000,0.00000000,202.00000000); //object(sfshill04) (2)
 30.     F_CreateObject(10360,353.65914917,2347.98583984,2296.95019531,0.00000000,0.00000000,104.00000000); //object(sfshill03) (3)
 31.     F_CreateObject(10360,300.23022461,2267.89160156,2265.46801758,0.00000000,0.00000000,153.99658203); //object(sfshill03) (4)
 32.     F_CreateObject(10360,340.26467896,2148.78076172,2230.46264648,0.00000000,0.00000000,191.99537659); //object(sfshill03) (5)
 33.     F_CreateObject(10360,440.70761108,2086.48144531,2196.45581055,0.00000000,0.00000000,235.99160767); //object(sfshill03) (6)
 34.     F_CreateObject(10363,535.79492188,2234.86523438,2152.64746094,0.00000000,0.00000000,227.99926758); //object(sfshill06) (3)
 35.     F_CreateObject(10363,719.06018066,2467.80419922,2098.75122070,0.00000000,0.00000000,189.99926758); //object(sfshill06) (4)
 36.     F_CreateObject(10363,1006.49121094,2544.18652344,2044.89367676,0.00000000,0.00000000,153.99536133); //object(sfshill06) (5)
 37.     F_CreateObject(10360,1165.93945312,2457.57812500,2000.42102051,0.00000000,0.00000000,174.00000000); //object(sfshill03) (7)
 38.     F_CreateObject(10361,1265.54235840,2382.48657227,1966.93872070,0.00000000,0.00000000,172.00000000); //object(sfshill04) (4)
 39.     F_CreateObject(10362,1105.40722656,2347.76367188,1958.42126465,0.00000000,0.00000000,169.99694824); //object(sfshill05) (6)
 40.     F_CreateObject(10364,1259.51000977,2252.26904297,1949.99731445,0.00000000,0.00000000,272.00000000); //object(sfshill07) (1)
 41.     F_CreateObject(10364,1439.92065430,2127.04809570,1950.12243652,0.00000000,0.00000000,237.99954224); //object(sfshill07) (2)
 42.     F_CreateObject(3458,348.13497925,1998.14111328,2420.24414062,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vgncarshade1) (1)
 43.     F_CreateObject(17026,399.46420288,1998.38073730,2415.10571289,0.00000000,0.00000000,54.00000000); //object(cunt_rockgp2_) (1)
 44.     F_CreateObject(17026,441.25430298,1997.61340332,2415.10571289,0.00000000,0.00000000,47.99780273); //object(cunt_rockgp2_) (2)
 45.     F_CreateObject(17026,476.63378906,1991.65136719,2406.60571289,0.00000000,0.00000000,21.98913574); //object(cunt_rockgp2_) (3)
 46.     F_CreateObject(17026,494.60156250,1976.70996094,2405.35571289,0.00000000,0.00000000,11.98608398); //object(cunt_rockgp2_) (4)
 47.     F_CreateObject(17026,510.85107422,1956.25781250,2406.60571289,0.00000000,0.00000000,3.98608398); //object(cunt_rockgp2_) (5)
 48.     F_CreateObject(17026,507.98858643,1958.62939453,2406.60571289,0.00000000,0.00000000,3.98254395); //object(cunt_rockgp2_) (6)
 49.     F_CreateObject(17026,462.50482178,2012.44946289,2406.60571289,0.00000000,0.00000000,225.98254395); //object(cunt_rockgp2_) (7)
 50.     F_CreateObject(17026,427.79129028,2021.57104492,2399.10571289,0.00000000,0.00000000,231.97778320); //object(cunt_rockgp2_) (8)
 51.     F_CreateObject(17026,392.44351196,2028.76647949,2399.10571289,0.00000000,0.00000000,227.97630310); //object(cunt_rockgp2_) (9)
 52.     F_CreateObject(17026,370.42340088,2034.94531250,2399.10571289,0.00000000,0.00000000,239.97183228); //object(cunt_rockgp2_) (10)
 53.     F_CreateObject(17026,353.64990234,2038.80310059,2394.10571289,0.00000000,0.00000000,251.96887207); //object(cunt_rockgp2_) (11)
 54.     F_CreateObject(17026,310.99227905,2022.18652344,2389.35571289,0.00000000,8.00000000,259.96594238); //object(cunt_rockgp2_) (12)
 55.     F_CreateObject(17026,266.86361694,2003.16760254,2384.60571289,0.00000000,7.99804688,259.96398926); //object(cunt_rockgp2_) (13)
 56.     F_CreateObject(17026,238.39982605,1998.55993652,2385.10571289,0.00000000,7.99804688,245.96398926); //object(cunt_rockgp2_) (14)
 57.     F_CreateObject(17026,211.83612061,2007.36096191,2387.85571289,350.05520630,6.08432007,217.01649475); //object(cunt_rockgp2_) (15)
 58.     F_CreateObject(17026,174.68400574,2020.18017578,2388.85571289,358.00765991,5.99279785,220.16772461); //object(cunt_rockgp2_) (16)
 59.     F_CreateObject(17026,149.34135437,2037.16137695,2388.85571289,358.00598145,5.98754883,186.16593933); //object(cunt_rockgp2_) (17)
 60.     F_CreateObject(17026,143.22087097,2058.33935547,2388.85571289,358.00048828,5.98754883,148.16339111); //object(cunt_rockgp2_) (18)
 61.     F_CreateObject(17026,148.35450745,2076.63012695,2388.10571289,358.00048828,5.98754883,120.16162109); //object(cunt_rockgp2_) (19)
 62.     F_CreateObject(17026,165.56993103,2088.66577148,2390.60571289,358.00048828,5.98754883,74.15750122); //object(cunt_rockgp2_) (20)
 63.     F_CreateObject(17026,199.54751587,2086.23706055,2392.46020508,0.00000000,0.00000000,36.00000000); //object(cunt_rockgp2_) (22)
 64.     F_CreateObject(17026,229.01809692,2074.90332031,2392.46020508,0.00000000,0.00000000,51.99670410); //object(cunt_rockgp2_) (23)
 65.     F_CreateObject(17026,263.53167725,2083.88330078,2393.96020508,0.00000000,0.00000000,95.99279785); //object(cunt_rockgp2_) (24)
 66.     F_CreateObject(17026,290.97885132,2111.67651367,2389.81079102,3.99023438,4.00973511,105.70806885); //object(cunt_rockgp2_) (25)
 67.     F_CreateObject(17026,311.00363159,2138.10009766,2385.81079102,7.97821045,4.03390503,109.42309570); //object(cunt_rockgp2_) (26)
 68.     F_CreateObject(17026,337.42843628,2173.33813477,2377.88647461,7.97607422,4.03198242,113.41830444); //object(cunt_rockgp2_) (27)
 69.     F_CreateObject(17026,359.14837646,2210.48095703,2368.26684570,7.97607422,4.02648926,125.41741943); //object(cunt_rockgp2_) (28)
 70.     F_CreateObject(17026,370.88537598,2251.59326172,2360.76684570,7.97607422,4.02099609,147.41442871); //object(cunt_rockgp2_) (29)
 71.     F_CreateObject(17026,357.28955078,2290.12182617,2354.76684570,7.97607422,4.01550293,199.40919495); //object(cunt_rockgp2_) (30)
 72.     F_CreateObject(17026,321.26657104,2310.08349609,2349.01684570,7.97607422,4.01000977,217.40744019); //object(cunt_rockgp2_) (31)
 73.     F_CreateObject(17026,294.88504028,2329.71704102,2344.01684570,7.97607422,4.00451660,187.40283203); //object(cunt_rockgp2_) (32)
 74.     F_CreateObject(17026,288.61254883,2350.93701172,2344.01684570,7.97607422,3.99902344,157.39929199); //object(cunt_rockgp2_) (34)
 75.     F_CreateObject(17026,291.62341309,2375.12231445,2340.76684570,7.97607422,3.99353027,135.39562988); //object(cunt_rockgp2_) (35)
 76.     F_CreateObject(17026,305.01583862,2394.35131836,2337.01684570,7.97607422,3.98803711,103.39547729); //object(cunt_rockgp2_) (36)
 77.     F_CreateObject(17026,336.81768799,2415.11059570,2333.51684570,7.97607422,3.98803711,87.39233398); //object(cunt_rockgp2_) (37)
 78.     F_CreateObject(17026,358.77099609,2422.79101562,2333.51684570,7.99517822,359.94891357,77.95208740); //object(cunt_rockgp2_) (38)
 79.     F_CreateObject(17026,392.51257324,2436.94335938,2329.26684570,7.99255371,359.94506836,95.94799805); //object(cunt_rockgp2_) (39)
 80.     F_CreateObject(17026,420.13223267,2455.79077148,2321.01684570,7.98706055,359.94506836,83.94360352); //object(cunt_rockgp2_) (40)
 81.     F_CreateObject(17026,452.61013794,2469.25512695,2314.76684570,7.98156738,359.94506836,83.94104004); //object(cunt_rockgp2_) (41)
 82.     F_CreateObject(17026,483.54510498,2493.65039062,2310.26684570,7.98156738,359.94506836,119.94104004); //object(cunt_rockgp2_) (42)
 83.     F_CreateObject(17026,503.42480469,2500.90747070,2308.26684570,7.98156738,359.94506836,71.93774414); //object(cunt_rockgp2_) (43)
 84.     F_CreateObject(17026,520.68420410,2491.85498047,2307.51684570,7.98156738,359.94506836,25.93301392); //object(cunt_rockgp2_) (44)
 85.     F_CreateObject(17026,528.28381348,2466.54296875,2306.81665039,7.98156738,359.94506836,335.92773438); //object(cunt_rockgp2_) (45)
 86.     F_CreateObject(17026,517.64477539,2449.28759766,2306.81665039,7.98156738,359.94506836,287.92346191); //object(cunt_rockgp2_) (48)
 87.     F_CreateObject(17026,494.14834595,2432.39257812,2305.56665039,7.98156738,359.94506836,275.91870117); //object(cunt_rockgp2_) (49)
 88.     F_CreateObject(17026,469.53839111,2418.66625977,2305.56665039,7.98156738,359.94506836,265.91613770); //object(cunt_rockgp2_) (50)
 89.     F_CreateObject(17026,436.00988770,2394.95874023,2305.56665039,7.98156738,359.94506836,291.91308594); //object(cunt_rockgp2_) (51)
 90.     F_CreateObject(17026,405.35586548,1967.65332031,2416.98120117,0.00000000,0.00000000,231.99780273); //object(cunt_rockgp2_) (52)
 91.     F_CreateObject(17026,436.32064819,1967.75854492,2415.23120117,0.00000000,0.00000000,243.99279785); //object(cunt_rockgp2_) (53)
 92.     F_CreateObject(17026,477.18917847,1949.86486816,2414.88159180,0.00000000,0.00000000,193.98986816); //object(cunt_rockgp2_) (54)
 93.     F_CreateObject(17026,485.58523560,1939.92810059,2412.73120117,0.00000000,0.00000000,179.98559570); //object(cunt_rockgp2_) (55)
 94.     F_CreateObject(17026,436.93518066,1962.07788086,2424.43188477,0.00000000,0.00000000,243.98986816); //object(cunt_rockgp2_) (56)
 95.     F_CreateObject(17026,439.14227295,1958.15502930,2431.68188477,0.00000000,0.00000000,243.98986816); //object(cunt_rockgp2_) (57)
 96.     F_CreateObject(17026,511.19995117,1915.30151367,2412.73120117,0.00000000,0.00000000,209.98352051); //object(cunt_rockgp2_) (59)
 97.     F_CreateObject(17026,542.15686035,1910.23156738,2413.30493164,0.00000000,0.00000000,231.98168945); //object(cunt_rockgp2_) (60)
 98.     F_CreateObject(17026,558.91693115,1924.98046875,2413.30493164,0.00000000,0.00000000,265.97631836); //object(cunt_rockgp2_) (61)
 99.     F_CreateObject(17026,560.38446045,1944.53125000,2413.30493164,0.00000000,0.00000000,313.97351074); //object(cunt_rockgp2_) (62)
 100.     F_CreateObject(17026,556.34753418,1963.65576172,2413.30493164,0.00000000,0.00000000,347.97277832); //object(cunt_rockgp2_) (63)
 101.     F_CreateObject(17026,540.38513184,1984.90185547,2410.30493164,0.00000000,0.00000000,3.96997070); //object(cunt_rockgp2_) (64)
 102.     F_CreateObject(17026,525.79650879,1999.89843750,2410.30493164,0.00000000,0.00000000,3.96606445); //object(cunt_rockgp2_) (65)
 103.     F_CreateObject(17026,501.41998291,2029.27880859,2408.80493164,0.00000000,0.00000000,19.96606445); //object(cunt_rockgp2_) (66)
 104.     F_CreateObject(17026,470.96948242,2041.20019531,2406.55493164,0.00000000,0.00000000,39.96215820); //object(cunt_rockgp2_) (67)
 105.     F_CreateObject(17026,436.79730225,2047.28149414,2402.80493164,0.00000000,0.00000000,45.95727539); //object(cunt_rockgp2_) (68)
 106.     F_CreateObject(17026,398.43206787,2060.75244141,2401.30493164,0.00000000,0.00000000,35.95581055); //object(cunt_rockgp2_) (69)
 107.     F_CreateObject(17026,379.80374146,2065.70532227,2397.05493164,0.00000000,0.00000000,45.95275879); //object(cunt_rockgp2_) (70)
 108.     F_CreateObject(17026,341.13327026,2066.14062500,2395.05493164,0.00000000,0.00000000,63.95031738); //object(cunt_rockgp2_) (71)
 109.     F_CreateObject(17026,319.05816650,2057.60986328,2393.80493164,0.00000000,0.00000000,73.94592285); //object(cunt_rockgp2_) (72)
 110.     F_CreateObject(17026,290.08901978,2044.62182617,2389.55493164,0.00000000,0.00000000,85.94348145); //object(cunt_rockgp2_) (73)
 111.     F_CreateObject(17026,268.20477295,2035.95483398,2384.80493164,0.00000000,0.00000000,85.94055176); //object(cunt_rockgp2_) (74)
 112.     F_CreateObject(17026,219.99618530,2037.52832031,2384.80493164,0.00000000,0.00000000,29.94055176); //object(cunt_rockgp2_) (75)
 113.     F_CreateObject(17026,188.96458435,2047.53906250,2386.80493164,0.00000000,0.00000000,35.93774414); //object(cunt_rockgp2_) (76)
 114.     F_CreateObject(17026,203.58288574,2052.02368164,2386.80493164,0.00000000,0.00000000,213.93627930); //object(cunt_rockgp2_) (77)
 115.     F_CreateObject(17026,192.80380249,2058.02661133,2372.78417969,0.00000000,0.00000000,213.93127441); //object(cunt_rockgp2_) (78)
 116.     F_CreateObject(17026,191.39498901,2050.18066406,2372.78417969,0.00000000,0.00000000,213.93127441); //object(cunt_rockgp2_) (79)
 117.     F_CreateObject(17026,191.70480347,2044.98767090,2372.78417969,0.00000000,0.00000000,213.93127441); //object(cunt_rockgp2_) (80)
 118.     F_CreateObject(17026,214.30560303,2010.63134766,2372.78417969,0.00000000,0.00000000,207.93128967); //object(cunt_rockgp2_) (81)
 119.     F_CreateObject(17026,239.50071716,2041.96850586,2390.55493164,0.00000000,0.00000000,225.93127441); //object(cunt_rockgp2_) (82)
 120.     F_CreateObject(17026,265.86914062,2047.39843750,2388.05493164,0.00000000,0.00000000,247.92297363); //object(cunt_rockgp2_) (83)
 121.     F_CreateObject(17026,289.21191406,2060.50000000,2392.55493164,0.00000000,0.00000000,263.91906738); //object(cunt_rockgp2_) (84)
 122.     F_CreateObject(17026,300.02709961,2074.16333008,2394.80493164,0.00000000,0.00000000,283.91903687); //object(cunt_rockgp2_) (85)
 123.     F_CreateObject(17026,309.73895264,2086.54467773,2391.05493164,0.00000000,0.00000000,297.91418457); //object(cunt_rockgp2_) (86)
 124.     F_CreateObject(17026,330.02200317,2114.77636719,2385.30493164,0.00000000,0.00000000,297.91076660); //object(cunt_rockgp2_) (87)
 125.     F_CreateObject(17026,348.21463013,2141.21606445,2381.30493164,346.00869751,2.06118774,292.40930176); //object(cunt_rockgp2_) (88)
 126.     F_CreateObject(17026,371.22293091,2172.36816406,2374.05493164,346.00341797,2.05993652,298.40661621); //object(cunt_rockgp2_) (89)
 127.     F_CreateObject(17026,391.91650391,2211.99853516,2364.80493164,345.99792480,2.05444336,302.40512085); //object(cunt_rockgp2_) (90)
 128.     F_CreateObject(17026,402.38424683,2252.30419922,2357.80493164,345.99792480,2.04895020,318.40420532); //object(cunt_rockgp2_) (91)
 129.     F_CreateObject(17026,397.97384644,2275.70825195,2353.55493164,345.99792480,2.04345703,336.40026855); //object(cunt_rockgp2_) (92)
 130.     F_CreateObject(17026,386.64566040,2303.48461914,2353.55493164,345.99792480,2.03796387,356.39587402); //object(cunt_rockgp2_) (93)
 131.     F_CreateObject(17026,362.78958130,2320.40185547,2352.80493164,345.99792480,2.03796387,24.39099121); //object(cunt_rockgp2_) (95)
 132.     F_CreateObject(17026,337.40615845,2335.27368164,2350.30493164,345.99792480,2.03796387,34.38964844); //object(cunt_rockgp2_) (96)
 133.     F_CreateObject(17026,331.32653809,2343.98437500,2347.30493164,345.99792480,2.03796387,36.38720703); //object(cunt_rockgp2_) (97)
 134.     F_CreateObject(17026,327.49835205,2349.18286133,2347.30493164,345.99792480,2.03796387,14.38671875); //object(cunt_rockgp2_) (98)
 135.     F_CreateObject(17026,327.04132080,2356.36694336,2342.80493164,345.99792480,2.03796387,0.38659668); //object(cunt_rockgp2_) (99)
 136.     F_CreateObject(17026,331.63732910,2361.25292969,2342.80493164,345.99792480,2.03796387,0.38452148); //object(cunt_rockgp2_) (100)
 137.     F_CreateObject(17026,338.67538452,2366.45166016,2340.55493164,345.99792480,2.03796387,0.38452148); //object(cunt_rockgp2_) (101)
 138.     F_CreateObject(17026,356.49072266,2391.16113281,2332.01684570,7.97607422,3.98803711,261.39074707); //object(cunt_rockgp2_) (103)
 139.     F_CreateObject(791,405.06521606,1952.31933594,2426.60742188,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (1)
 140.     F_CreateObject(791,517.77728271,1878.70239258,2403.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (2)
 141.     F_CreateObject(791,594.76031494,1913.72363281,2403.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (3)
 142.     F_CreateObject(791,547.61151123,1995.35192871,2403.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (4)
 143.     F_CreateObject(791,482.07742310,2067.58496094,2403.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (5)
 144.     F_CreateObject(791,429.45407104,2072.79907227,2403.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (6)
 145.     F_CreateObject(17026,490.73861694,2468.25146484,2296.31665039,6.61453247,34.20443726,277.43420410); //object(cunt_rockgp2_) (104)
 146.     F_CreateObject(17026,485.79589844,2464.32543945,2296.31665039,6.61376953,34.20043945,265.43225098); //object(cunt_rockgp2_) (105)
 147.     F_CreateObject(17026,466.35836792,2459.16894531,2297.14331055,3.24450684,66.14855957,262.61050415); //object(cunt_rockgp2_) (106)
 148.     F_CreateObject(17026,458.11087036,2454.97729492,2298.39331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (107)
 149.     F_CreateObject(17026,450.41265869,2449.55566406,2300.39331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (108)
 150.     F_CreateObject(17026,444.48297119,2447.43847656,2300.39331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (109)
 151.     F_CreateObject(17026,436.35903931,2444.82250977,2301.39331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (110)
 152.     F_CreateObject(17026,429.36407471,2438.35937500,2304.39331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (111)
 153.     F_CreateObject(17026,418.32705688,2433.60229492,2306.64331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (112)
 154.     F_CreateObject(17026,406.39041138,2429.28100586,2310.14331055,3.24096680,66.14318848,262.60620117); //object(cunt_rockgp2_) (113)
 155.     F_CreateObject(17026,402.45782471,2404.50732422,2307.05712891,0.00000000,0.00000000,106.00000000); //object(cunt_rockgp2_) (114)
 156.     F_CreateObject(17026,439.39007568,2403.59667969,2323.97753906,25.17279053,263.27062988,257.50024414); //object(cunt_rockgp2_) (115)
 157.     F_CreateObject(17026,407.82507324,2367.81469727,2308.81665039,7.98156738,359.94506836,283.91223145); //object(cunt_rockgp2_) (117)
 158.     F_CreateObject(17026,430.04086304,2402.84887695,2342.62231445,352.06164551,186.00341797,290.73321533); //object(cunt_rockgp2_) (120)
 159.     F_CreateObject(17026,362.59481812,2012.97009277,2416.60571289,0.00000000,0.00000000,53.99780273); //object(cunt_rockgp2_) (121)
 160.     F_CreateObject(17026,324.38327026,2013.91418457,2416.60571289,0.00000000,0.00000000,53.99780273); //object(cunt_rockgp2_) (122)
 161.     F_CreateObject(17026,320.24655151,1988.01086426,2416.60571289,0.00000000,0.00000000,145.99777222); //object(cunt_rockgp2_) (123)
 162.     F_CreateObject(17026,348.00830078,1973.08911133,2416.60571289,0.00000000,0.00000000,239.99732971); //object(cunt_rockgp2_) (124)
 163.     F_CreateObject(17026,378.16043091,1972.72937012,2416.60571289,0.00000000,0.00000000,239.99633789); //object(cunt_rockgp2_) (125)
 164.     F_CreateObject(791,344.26660156,2096.26074219,2399.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 165.     F_CreateObject(791,260.58172607,2120.19726562,2399.05639648,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (8)
 166.     F_CreateObject(791,188.30284119,2129.47265625,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (9)
 167.     F_CreateObject(791,138.57220459,2096.64306641,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (10)
 168.     F_CreateObject(791,120.87378693,2051.78564453,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (11)
 169.     F_CreateObject(791,161.12617493,2003.06530762,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (12)
 170.     F_CreateObject(791,213.27027893,1984.23864746,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (13)
 171.     F_CreateObject(791,276.58877563,1990.03076172,2389.63598633,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (14)
 172.     F_CreateObject(17026,393.27343750,2412.61328125,2360.68286133,352.05139160,185.99304199,254.72900391); //object(cunt_rockgp2_) (126)
 173.     F_CreateObject(17026,389.86801147,2402.74609375,2330.26684570,7.97607422,3.98803711,255.38671875); //object(cunt_rockgp2_) (127)
 174.     F_CreateObject(17026,378.37045288,2380.55566406,2306.25732422,0.00000000,0.00000000,97.99609375); //object(cunt_rockgp2_) (128)
 175.     F_CreateObject(17026,348.79898071,2362.11621094,2298.25732422,354.03295898,353.96716309,87.36309814); //object(cunt_rockgp2_) (130)
 176.     F_CreateObject(17026,313.79885864,2343.06372070,2288.00732422,354.12762451,347.93161011,90.73495483); //object(cunt_rockgp2_) (132)
 177.     F_CreateObject(17026,292.02529907,2317.33569336,2280.00732422,354.12231445,347.93151855,120.73059082); //object(cunt_rockgp2_) (133)
 178.     F_CreateObject(17026,287.95989990,2294.00903320,2276.50732422,354.12231445,347.92602539,138.72875977); //object(cunt_rockgp2_) (134)
 179.     F_CreateObject(17026,285.74468994,2275.35742188,2268.50732422,354.12231445,347.92053223,138.72436523); //object(cunt_rockgp2_) (135)
 180.     F_CreateObject(17026,279.79449463,2249.36352539,2260.25732422,354.12231445,347.91503906,138.72277832); //object(cunt_rockgp2_) (136)
 181.     F_CreateObject(17026,278.42999268,2210.08569336,2252.50732422,354.12231445,347.91503906,158.71899414); //object(cunt_rockgp2_) (137)
 182.     F_CreateObject(17026,286.07214355,2197.04833984,2249.25732422,354.12231445,347.91503906,192.71417236); //object(cunt_rockgp2_) (138)
 183.     F_CreateObject(17026,306.99993896,2176.05029297,2245.50732422,354.12231445,347.91503906,192.71118164); //object(cunt_rockgp2_) (139)
 184.     F_CreateObject(17026,321.06063843,2150.69018555,2236.75732422,354.12231445,347.91500854,180.71107483); //object(cunt_rockgp2_) (140)
 185.     F_CreateObject(17026,336.98834229,2118.50073242,2223.58691406,354.12231445,347.90954590,174.70861816); //object(cunt_rockgp2_) (141)
 186.     F_CreateObject(17026,357.59054565,2092.62841797,2217.33691406,354.12231445,347.90405273,198.70466614); //object(cunt_rockgp2_) (142)
 187.     F_CreateObject(17026,378.68261719,2083.69238281,2213.08691406,354.12231445,347.90405273,222.70434570); //object(cunt_rockgp2_) (143)
 188.     F_CreateObject(17026,405.56155396,2080.99267578,2209.08691406,354.12231445,347.90405273,226.70388794); //object(cunt_rockgp2_) (144)
 189.     F_CreateObject(17026,440.89935303,2070.03930664,2196.08691406,354.12231445,347.90405273,220.70278931); //object(cunt_rockgp2_) (145)
 190.     F_CreateObject(17026,477.50714111,2057.00976562,2186.37670898,354.12231445,347.90405273,226.69880676); //object(cunt_rockgp2_) (146)
 191.     F_CreateObject(17026,510.26898193,2064.42089844,2179.87670898,354.12231445,347.90405273,262.69738770); //object(cunt_rockgp2_) (147)
 192.     F_CreateObject(17026,527.40429688,2081.38232422,2176.12670898,354.12231445,347.90405273,288.69409180); //object(cunt_rockgp2_) (148)
 193.     F_CreateObject(17026,554.85949707,2112.47216797,2168.12670898,354.12231445,347.90405273,288.69323730); //object(cunt_rockgp2_) (149)
 194.     F_CreateObject(17026,573.95080566,2141.85791016,2160.87670898,354.12231445,347.90405273,300.69323730); //object(cunt_rockgp2_) (150)
 195.     F_CreateObject(17026,589.90490723,2177.34204102,2153.87670898,354.12231445,347.90405273,308.69030762); //object(cunt_rockgp2_) (151)
 196.     F_CreateObject(17026,595.06109619,2209.78955078,2149.62670898,354.12231445,347.90405273,330.68835449); //object(cunt_rockgp2_) (152)
 197.     F_CreateObject(17026,586.78198242,2244.58154297,2146.87670898,354.12231445,347.90405273,356.68298340); //object(cunt_rockgp2_) (154)
 198.     F_CreateObject(17026,561.33227539,2272.28735352,2146.87670898,354.12231445,347.90405273,20.68212891); //object(cunt_rockgp2_) (155)
 199.     F_CreateObject(17026,536.77337646,2287.17871094,2142.73657227,354.12231445,347.90405273,28.68176270); //object(cunt_rockgp2_) (156)
 200.     F_CreateObject(17026,539.95269775,2321.53735352,2130.73657227,354.00476074,355.94641113,279.51293945); //object(cunt_rockgp2_) (157)
 201.     F_CreateObject(17026,548.07293701,2328.78979492,2124.98657227,354.00146484,355.94604492,253.50872803); //object(cunt_rockgp2_) (158)
 202.     F_CreateObject(17026,543.32391357,2321.87841797,2127.73657227,353.99597168,355.94055176,259.50402832); //object(cunt_rockgp2_) (159)
 203.     F_CreateObject(17026,556.55273438,2337.85546875,2123.73657227,353.99597168,355.94055176,257.50305176); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 204.     F_CreateObject(17026,600.99798584,2348.97998047,2120.23657227,353.99597168,355.94055176,251.50303650); //object(cunt_rockgp2_) (162)
 205.     F_CreateObject(17026,641.36016846,2356.84033203,2117.23657227,353.99597168,355.94055176,251.49902344); //object(cunt_rockgp2_) (163)
 206.     F_CreateObject(17026,677.78814697,2365.81542969,2109.48657227,353.99597168,355.94055176,257.49902344); //object(cunt_rockgp2_) (164)
 207.     F_CreateObject(17026,711.23193359,2379.79882812,2103.02636719,353.99597168,355.94055176,267.49755859); //object(cunt_rockgp2_) (165)
 208.     F_CreateObject(17026,741.54748535,2400.57128906,2097.27636719,353.99597168,355.94055176,277.49511719); //object(cunt_rockgp2_) (166)
 209.     F_CreateObject(17026,760.28375244,2424.96289062,2094.02636719,353.99597168,355.94055176,303.49267578); //object(cunt_rockgp2_) (167)
 210.     F_CreateObject(17026,768.56231689,2460.01904297,2094.02636719,353.99597168,355.94055176,323.49182129); //object(cunt_rockgp2_) (168)
 211.     F_CreateObject(17026,763.44482422,2481.03320312,2092.02636719,353.99597168,355.94055176,341.48693848); //object(cunt_rockgp2_) (169)
 212.     F_CreateObject(17026,751.79309082,2509.51049805,2087.02636719,353.99597168,355.94055176,349.48254395); //object(cunt_rockgp2_) (170)
 213.     F_CreateObject(17026,753.38726807,2518.47290039,2084.02636719,353.99597168,355.94055176,349.48059082); //object(cunt_rockgp2_) (171)
 214.     F_CreateObject(17026,775.37860107,2532.65209961,2071.52636719,353.99597168,355.94055176,225.48052979); //object(cunt_rockgp2_) (172)
 215.     F_CreateObject(17026,791.74395752,2538.79223633,2071.52636719,353.99597168,355.94055176,221.47790527); //object(cunt_rockgp2_) (173)
 216.     F_CreateObject(17026,781.81225586,2535.33691406,2071.52636719,353.99597168,355.94055176,221.47338867); //object(cunt_rockgp2_) (174)
 217.     F_CreateObject(17026,827.58551025,2524.37255859,2068.77636719,353.99597168,355.94055176,213.47338867); //object(cunt_rockgp2_) (175)
 218.     F_CreateObject(17026,859.30798340,2509.06958008,2066.02636719,353.99597168,355.94055176,213.46984863); //object(cunt_rockgp2_) (178)
 219.     F_CreateObject(17026,891.05944824,2494.24853516,2060.24609375,353.99597168,355.94055176,213.46984863); //object(cunt_rockgp2_) (179)
 220.     F_CreateObject(17026,917.78234863,2485.60644531,2055.49609375,353.99597168,355.94055176,223.46986389); //object(cunt_rockgp2_) (180)
 221.     F_CreateObject(17026,950.44726562,2477.44726562,2049.49609375,353.99597168,355.94055176,233.46496582); //object(cunt_rockgp2_) (181)
 222.     F_CreateObject(17026,988.20513916,2476.98974609,2043.49609375,353.99597168,355.94055176,243.46498108); //object(cunt_rockgp2_) (182)
 223.     F_CreateObject(17026,1013.95074463,2484.67724609,2039.49609375,353.99597168,355.94055176,255.46252441); //object(cunt_rockgp2_) (183)
 224.     F_CreateObject(17026,1034.74816895,2498.68994141,2039.49609375,353.99597168,355.94055176,271.45959473); //object(cunt_rockgp2_) (184)
 225.     F_CreateObject(17026,1047.70898438,2516.88574219,2039.49609375,353.99597168,355.94055176,289.45568848); //object(cunt_rockgp2_) (185)
 226.     F_CreateObject(17026,1050.50878906,2532.01904297,2035.99609375,353.99597168,355.94055176,307.45126343); //object(cunt_rockgp2_) (186)
 227.     F_CreateObject(17026,1057.50305176,2552.83471680,2033.74609375,353.99597168,355.94055176,317.44689941); //object(cunt_rockgp2_) (187)
 228.     F_CreateObject(17026,1084.46093750,2558.76855469,2023.74609375,353.99597168,355.94055176,201.43981934); //object(cunt_rockgp2_) (188)
 229.     F_CreateObject(17026,1088.81555176,2560.12939453,2021.49609375,353.99597168,355.94055176,187.43981934); //object(cunt_rockgp2_) (189)
 230.     F_CreateObject(17026,1098.89172363,2551.40527344,2015.99609375,353.99597168,355.94055176,161.43249512); //object(cunt_rockgp2_) (191)
 231.     F_CreateObject(17026,1104.65332031,2548.98217773,2016.24609375,353.99597168,355.94055176,161.42761230); //object(cunt_rockgp2_) (192)
 232.     F_CreateObject(17026,1089.19030762,2565.38159180,2009.49609375,353.99597168,355.94055176,161.42761230); //object(cunt_rockgp2_) (193)
 233.     F_CreateObject(17026,1115.47045898,2545.78881836,2016.24609375,353.99597168,355.94055176,181.42761230); //object(cunt_rockgp2_) (194)
 234.     F_CreateObject(17026,1135.62304688,2510.34814453,2015.49609375,353.99597168,355.94055176,175.42272949); //object(cunt_rockgp2_) (195)
 235.     F_CreateObject(17026,1147.67382812,2469.34960938,2007.24609375,354.01245117,353.92456055,157.20336914); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 236.     F_CreateObject(17026,379.71820068,2343.16845703,2300.03637695,7.98156738,359.94506836,257.90869141); //object(cunt_rockgp2_) (199)
 237.     F_CreateObject(17026,340.55035400,2326.84545898,2283.78637695,7.98156738,359.94506836,273.90405273); //object(cunt_rockgp2_) (200)
 238.     F_CreateObject(17026,317.67633057,2290.99780273,2274.53637695,7.98156738,359.94506836,325.90020752); //object(cunt_rockgp2_) (201)
 239.     F_CreateObject(17026,311.83886719,2255.21972656,2260.03637695,7.98156738,359.94506836,313.89587402); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 240.     F_CreateObject(17026,467.08279419,1997.48791504,2406.60571289,0.00000000,0.00000000,49.98913574); //object(cunt_rockgp2_) (3)
 241.     F_CreateObject(17026,315.14196777,2210.11401367,2247.07617188,7.98156738,359.94506836,9.89587402); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 242.     F_CreateObject(17026,318.19961548,2216.59594727,2260.32617188,7.98156738,359.94506836,15.89172363); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 243.     F_CreateObject(17026,341.23220825,2177.57373047,2241.82617188,7.98156738,359.94506836,355.89318848); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 244.     F_CreateObject(17026,353.06668091,2152.21093750,2226.54589844,7.98156738,359.94506836,355.89111328); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 245.     F_CreateObject(17026,356.93289185,2146.03466797,2226.54589844,7.98156738,359.94506836,355.89111328); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 246.     F_CreateObject(17026,381.50527954,2120.57031250,2216.54589844,7.98156738,359.94506836,47.89111328); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 247.     F_CreateObject(17026,389.34606934,2112.53198242,2211.54589844,7.98156738,359.94506836,47.88940430); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 248.     F_CreateObject(17026,435.93692017,2104.22851562,2202.54589844,7.98156738,359.94506836,39.88940430); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 249.     F_CreateObject(17026,457.02716064,2096.55859375,2192.29589844,27.68972778,8.98126221,35.67779541); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 250.     F_CreateObject(17026,490.19509888,2096.00000000,2177.40576172,27.68554688,8.97583008,95.67257690); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 251.     F_CreateObject(17026,498.02072144,2094.24853516,2177.40576172,27.68005371,8.97033691,95.66894531); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 252.     F_CreateObject(17026,524.98437500,2124.00024414,2167.40576172,27.68005371,8.97033691,99.66894531); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 253.     F_CreateObject(17026,549.84124756,2157.43554688,2159.90576172,27.67456055,8.96484375,115.66796875); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 254.     F_CreateObject(17026,565.35351562,2195.62304688,2148.40576172,11.95214844,1.96554565,137.44091797); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 255.     F_CreateObject(17026,560.58538818,2231.99145508,2144.90576172,5.95559692,1.93334961,187.64772034); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 256.     F_CreateObject(17026,522.68145752,2261.01416016,2140.40576172,5.95458984,1.92810059,203.64645386); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 257.     F_CreateObject(17026,489.41778564,2296.45117188,2134.15576172,5.94909668,1.92810059,179.64245605); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 258.     F_CreateObject(17026,491.73257446,2325.41918945,2129.65576172,19.89837646,4.16690063,150.41668701); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 259.     F_CreateObject(17026,502.84906006,2339.71948242,2129.65576172,19.89624023,4.16381836,108.41381836); //object(cunt_rockgp2_) (202)
 260.     F_CreateObject(17026,535.25048828,2362.85888672,2123.73657227,353.99597168,355.94055176,79.50299072); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 261.     F_CreateObject(17026,569.24060059,2372.82299805,2123.73657227,353.99597168,355.94055176,73.50256348); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 262.     F_CreateObject(17026,605.87554932,2381.26708984,2118.73657227,353.99597168,355.94055176,73.49853516); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 263.     F_CreateObject(17026,630.53802490,2383.47900391,2106.24609375,353.99597168,355.94055176,69.49853516); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 264.     F_CreateObject(17026,671.37908936,2393.59814453,2104.99609375,7.39840698,22.15698242,80.91772461); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 265.     F_CreateObject(17026,703.82824707,2407.58081055,2095.71582031,7.39379883,22.15393066,86.91430664); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 266.     F_CreateObject(17026,732.88458252,2435.06127930,2090.96582031,7.38830566,22.15393066,116.91284180); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 267.     F_CreateObject(17026,732.90332031,2480.68945312,2085.21582031,1.96105957,357.95654297,169.97497559); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 268.     F_CreateObject(17026,718.98571777,2525.77709961,2081.46582031,1.96105957,357.95654297,145.97497559); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 269.     F_CreateObject(17026,728.89074707,2554.66992188,2078.21582031,1.95556641,357.95104980,103.96981812); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 270.     F_CreateObject(17026,752.36291504,2569.89526367,2074.96582031,1.95007324,357.94555664,83.96911621); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 271.     F_CreateObject(17026,780.31103516,2573.47363281,2072.46582031,1.95007324,357.94006348,51.96850586); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 272.     F_CreateObject(17026,814.48254395,2563.49438477,2070.21582031,1.95007324,357.94006348,35.96533203); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 273.     F_CreateObject(17026,851.98791504,2545.02246094,2070.06542969,1.95007324,357.94006348,35.96374512); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 274.     F_CreateObject(17026,878.36932373,2532.77294922,2062.06542969,1.95007324,357.94006348,35.96374512); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 275.     F_CreateObject(17026,915.77301025,2516.48120117,2054.03515625,1.95007324,357.94006348,39.96374512); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 276.     F_CreateObject(17026,958.36022949,2505.66870117,2044.78515625,1.95007324,357.94006348,53.96276855); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 277.     F_CreateObject(17026,1005.62982178,2527.79394531,2041.78515625,348.13488770,10.16055298,279.99954224); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 278.     F_CreateObject(17026,959.44793701,2504.69873047,2041.78515625,1.95007324,357.94006348,53.95935059); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 279.     F_CreateObject(17026,1008.52130127,2536.95605469,2041.78515625,348.13476562,10.15686035,301.99755859); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 280.     F_CreateObject(17026,1026.48583984,2556.39770508,2031.78515625,1.95007324,357.94006348,131.95935059); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 281.     F_CreateObject(17026,1041.27404785,2592.33911133,2028.03515625,1.95007324,357.94006348,107.95678711); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 282.     F_CreateObject(17026,1065.26098633,2609.37573242,2027.03515625,1.95007324,357.94006348,73.95166016); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 283.     F_CreateObject(17026,1092.45886230,2607.64965820,2022.03515625,1.95007324,357.94006348,39.94897461); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 284.     F_CreateObject(17026,1119.96374512,2590.27197266,2017.03515625,1.95007324,357.94006348,11.94631958); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 285.     F_CreateObject(17026,1142.05444336,2561.71752930,2017.03515625,1.95007324,357.94006348,355.94213867); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 286.     F_CreateObject(17026,1159.23168945,2529.64794922,2017.03515625,1.95007324,357.94006348,355.94055176); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 287.     F_CreateObject(17026,1171.65942383,2495.93115234,2009.03515625,1.95007324,357.94006348,341.94055176); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 288.     F_CreateObject(17026,1178.63574219,2464.65087891,1998.03515625,1.95007324,357.94006348,337.93847656); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 289.     F_CreateObject(17026,1182.71228027,2441.57080078,1994.24499512,13.87182617,353.75854492,339.36584473); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 290.     F_CreateObject(17026,1198.01855469,2418.08447266,1978.93542480,13.87023926,353.75427246,67.36224365); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 291.     F_CreateObject(17026,1206.84936523,2411.78295898,1976.18542480,13.86474609,353.74877930,67.35717773); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 292.     F_CreateObject(17026,1244.29187012,2414.45556641,1967.18542480,13.86474609,353.74877930,55.35717773); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 293.     F_CreateObject(17026,1284.15930176,2411.17456055,1960.93542480,13.85925293,353.74877930,61.35461426); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 294.     F_CreateObject(17026,1327.63525391,2414.39453125,1955.43542480,13.85375977,353.74877930,45.35314941); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 295.     F_CreateObject(17026,1344.92565918,2398.80737305,1955.43542480,13.84826660,353.74877930,349.35153198); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 296.     F_CreateObject(17026,1343.24572754,2375.79785156,1955.43542480,13.84277344,353.74877930,301.34875488); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 297.     F_CreateObject(17026,1328.21386719,2362.52368164,1955.43542480,13.83728027,353.74877930,263.34399414); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 298.     F_CreateObject(17026,1295.48486328,2357.51025391,1953.43542480,9.81222534,351.81011963,235.24722290); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 299.     F_CreateObject(17026,1250.79833984,2357.73144531,1953.43542480,9.81079102,351.80969238,241.24478149); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 300.     F_CreateObject(17026,1225.26025391,2353.42260742,1953.43542480,9.81079102,351.80419922,241.24328613); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 301.     F_CreateObject(17026,1197.45690918,2347.45166016,1962.18542480,9.81079102,351.80419922,257.24328613); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 302.     F_CreateObject(17026,1179.11230469,2271.60400391,1949.66918945,0.00000000,0.00000000,230.00000000); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 303.     F_CreateObject(17026,1128.71630859,2336.85156250,1956.43542480,348.96249390,24.40484619,236.79364014); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 304.     F_CreateObject(17026,1120.99462891,2336.76220703,1956.43542480,348.95874023,24.40063477,236.78833008); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 305.     F_CreateObject(17026,1096.44714355,2343.75219727,1956.43542480,348.95874023,24.40063477,220.78836060); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 306.     F_CreateObject(17026,1088.50927734,2347.64111328,1956.43542480,348.95874023,24.39514160,214.78674316); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 307.     F_CreateObject(17026,1072.01074219,2360.38427734,1956.43542480,348.95874023,24.38964844,194.78265381); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 308.     F_CreateObject(17026,1067.59118652,2366.11865234,1956.43542480,348.95874023,24.38415527,186.78211975); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 309.     F_CreateObject(17026,1058.67797852,2379.88476562,1956.43542480,348.95874023,24.38415527,186.77856445); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 310.     F_CreateObject(17026,1062.49804688,2375.95068359,1956.43542480,348.95874023,24.38415527,182.77856445); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 311.     F_CreateObject(17026,1167.31738281,2337.77636719,1964.18542480,9.81079102,351.80419922,253.23486328); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 312.     F_CreateObject(17026,1091.04052734,2325.40869141,1957.16918945,9.81079102,351.80419922,35.23486328); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 313.     F_CreateObject(17026,1139.41821289,2310.85498047,1952.26892090,0.00000000,0.00000000,46.00000000); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 314.     F_CreateObject(17026,1177.63488770,2301.16455078,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,53.99975586); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 315.     F_CreateObject(17026,1219.83984375,2296.85644531,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,45.99426270); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 316.     F_CreateObject(17026,1257.06054688,2289.55249023,1948.58886719,0.00000000,0.00000000,45.99426270); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 317.     F_CreateObject(17026,1299.58129883,2274.43579102,1948.58886719,0.00000000,0.00000000,33.99426270); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 318.     F_CreateObject(17026,1338.56640625,2255.10107422,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,25.99169922); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 319.     F_CreateObject(17026,1377.24072266,2231.03979492,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,25.98815918); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 320.     F_CreateObject(17026,1410.71923828,2205.02490234,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,17.98815918); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 321.     F_CreateObject(17026,1440.44226074,2177.36279297,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,9.98461914); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 322.     F_CreateObject(17026,1470.25097656,2144.40551758,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,3.98107910); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 323.     F_CreateObject(17026,1497.44885254,2105.03100586,1947.83886719,0.00000000,0.00000000,353.97705078); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 324.     F_CreateObject(10359,1498.81909180,1990.98962402,1952.03295898,0.00000000,0.00000000,79.99853516); //object(sfshill02) (2)
 325.     F_CreateObject(791,350.08468628,2229.30712891,2367.07543945,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 326.     F_CreateObject(791,328.30120850,2284.16064453,2358.82543945,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 327.     F_CreateObject(791,273.42425537,2320.50903320,2355.57543945,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 328.     F_CreateObject(791,311.90954590,2426.33862305,2339.69482422,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 329.     F_CreateObject(791,388.74932861,2456.34179688,2339.69482422,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 330.     F_CreateObject(791,514.39685059,2519.30297852,2314.24414062,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 331.     F_CreateObject(791,491.37530518,2397.31176758,2314.24414062,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 332.     F_CreateObject(791,411.69146729,2337.22534180,2303.00366211,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 333.     F_CreateObject(791,398.31076050,2330.03002930,2303.00366211,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 334.     F_CreateObject(791,329.54797363,2242.76416016,2260.82202148,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 335.     F_CreateObject(791,255.39100647,2240.70874023,2260.82202148,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 336.     F_CreateObject(791,257.67227173,2150.05883789,2232.13085938,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 337.     F_CreateObject(791,390.13549805,2156.01538086,2232.13085938,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 338.     F_CreateObject(791,455.48010254,2045.31225586,2192.26928711,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 339.     F_CreateObject(791,495.56454468,2132.05102539,2178.23901367,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 340.     F_CreateObject(791,608.37719727,2160.57055664,2164.99853516,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 341.     F_CreateObject(791,515.35241699,2243.64257812,2152.64184570,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 342.     F_CreateObject(791,459.92761230,2334.71899414,2135.13500977,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 343.     F_CreateObject(791,587.61779785,2317.04418945,2130.68164062,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 344.     F_CreateObject(791,742.52899170,2373.09204102,2102.95996094,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 345.     F_CreateObject(791,574.96569824,2406.35546875,2126.14721680,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 346.     F_CreateObject(791,692.76312256,2439.17602539,2100.89184570,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 347.     F_CreateObject(791,803.37219238,2454.94067383,2083.97460938,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 348.     F_CreateObject(791,822.54241943,2506.41235352,2072.31811523,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 349.     F_CreateObject(791,842.80041504,2581.15185547,2064.73461914,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 350.     F_CreateObject(791,696.53594971,2563.08081055,2070.19116211,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 351.     F_CreateObject(791,1036.67907715,2472.27978516,2039.17102051,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 352.     F_CreateObject(791,1003.85162354,2588.24291992,2042.94104004,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 353.     F_CreateObject(791,1090.88623047,2511.47509766,2015.87548828,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 354.     F_CreateObject(791,1158.64257812,2583.68359375,2016.78320312,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 355.     F_CreateObject(791,1061.10302734,2637.59448242,2022.96142578,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 356.     F_CreateObject(791,1202.11682129,2488.68481445,2003.05126953,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 357.     F_CreateObject(791,1268.35583496,2438.83691406,1962.21862793,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 358.     F_CreateObject(791,1372.18701172,2382.43896484,1956.65588379,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 359.     F_CreateObject(791,1284.22302246,2330.63867188,1958.71081543,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 360.     F_CreateObject(791,1186.09521484,2323.83715820,1926.27636719,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 361.     F_CreateObject(791,1162.26818848,2261.72680664,1950.50109863,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 362.     F_CreateObject(791,1280.38598633,2237.49047852,1919.55981445,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 363.     F_CreateObject(791,1376.06982422,2167.76513672,1935.01745605,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 364.     F_CreateObject(791,1456.65087891,2067.79956055,1942.75537109,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 365.     F_CreateObject(791,1432.83569336,2114.24267578,1899.70214844,0.00000000,0.00000000,0.00000000); //object(vbg_fir_copse) (7)
 366.     F_CreateObject(17026,1134.70239258,2280.79589844,1949.91918945,0.00000000,0.00000000,223.99877930); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 367.     F_CreateObject(17026,1101.41503906,2287.64819336,1956.41918945,0.00000000,0.00000000,223.99475098); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 368.     F_CreateObject(17026,1073.57421875,2298.16210938,1958.41918945,0.00000000,0.00000000,205.99476624); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 369.     F_CreateObject(17026,1051.91174316,2317.67578125,1960.16918945,0.00000000,0.00000000,181.99365234); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 370.     F_CreateObject(17026,1035.89636230,2343.25537109,1960.16918945,0.00000000,0.00000000,185.98854065); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 371.     F_CreateObject(17026,1009.33837891,2381.02490234,1962.66918945,0.00000000,4.00000000,171.98754883); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 372.     F_CreateObject(17026,1013.93756104,2404.81982422,1962.66918945,0.00000000,3.99902344,123.98547363); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 373.     F_CreateObject(17026,1031.22070312,2419.65185547,1962.66918945,0.00000000,3.99353027,85.98071289); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 374.     F_CreateObject(17026,1052.96435547,2420.46240234,1962.66918945,0.00000000,3.98803711,43.97900391); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 375.     F_CreateObject(17026,1074.59143066,2405.14428711,1962.91918945,0.00000000,3.98803711,3.97827148); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 376.     F_CreateObject(17026,1085.90783691,2393.75878906,1962.91918945,0.00000000,3.98803711,343.97705078); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 377.     F_CreateObject(17026,1117.63964844,2364.60009766,1967.41918945,0.00000000,3.98803711,53.97644043); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 378.     F_CreateObject(17026,1165.72290039,2370.14672852,1962.91918945,0.00000000,3.98803711,79.97579956); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 379.     F_CreateObject(17026,1192.19250488,2378.34252930,1955.59387207,0.00000000,3.98803711,79.97497559); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 380.     F_CreateObject(17026,1235.94702148,2393.41821289,1953.34387207,349.00817871,38.82910156,234.69958496); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 381.     F_CreateObject(17026,1268.56274414,2391.02783203,1953.34387207,349.00817871,38.82568359,228.69543457); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 382.     F_CreateObject(17026,1306.21215820,2395.72851562,1943.09387207,349.00817871,38.82568359,240.68748474); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 383.     F_CreateObject(17026,1154.76916504,2430.74487305,1993.04663086,354.01245117,353.92456055,157.20336914); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 384.     F_CreateObject(17026,1163.01806641,2400.74658203,1986.29663086,354.01245117,353.92456055,189.20353699); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 385.     F_CreateObject(17026,1190.92004395,2390.01074219,1974.80700684,320.54794312,115.97973633,277.32113647); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 386.     F_CreateObject(17026,1200.10949707,2392.25610352,1972.30700684,320.54260254,115.97717285,277.31689453); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 387.     F_CreateObject(17026,1209.87451172,2393.87597656,1968.55700684,320.54260254,115.97717285,277.31689453); //object(cunt_rockgp2_) (196)
 388.     F_CreateObject(17026,1297.00341797,2392.84423828,1943.09387207,349.00817871,38.82568359,240.68298340); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 389.     F_CreateObject(17026,1221.08740234,2265.13842773,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,223.99427795); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 390.     F_CreateObject(17026,1265.98010254,2253.38647461,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,221.98925781); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 391.     F_CreateObject(17026,1308.04199219,2237.63183594,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,213.98425293); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 392.     F_CreateObject(17026,1345.29760742,2215.45532227,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,205.98071289); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 393.     F_CreateObject(17026,1383.41284180,2187.85400391,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,199.97717285); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 394.     F_CreateObject(17026,1414.65380859,2159.86230469,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,191.97314453); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 395.     F_CreateObject(17026,1444.72705078,2129.23925781,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,185.96960449); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 396.     F_CreateObject(17026,1465.87243652,2097.23510742,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,179.96557617); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 397.     F_CreateObject(17026,1485.78344727,2060.92871094,1946.51892090,0.00000000,0.00000000,173.96154785); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 398.     F_CreateObject(17026,1496.78735352,2029.12011719,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,157.95751953); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 399.     F_CreateObject(17026,1493.62011719,2010.50537109,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,139.95593262); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 400.     F_CreateObject(17026,1524.94360352,2008.75927734,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,305.95483398); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 401.     F_CreateObject(17026,1525.96166992,2043.93957520,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,327.95275879); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 402.     F_CreateObject(17026,1517.71960449,2070.65844727,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,351.94738770); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 403.     F_CreateObject(17026,1471.79016113,1965.50183105,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,137.95483398); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 404.     F_CreateObject(17026,1478.21337891,2004.87939453,1950.01892090,0.00000000,0.00000000,165.94982910); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 405.     F_CreateObject(17026,1466.78027344,1936.51953125,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,137.94982910); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 406.     F_CreateObject(17026,1485.39404297,1928.31787109,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,229.94982910); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 407.     F_CreateObject(17026,1518.40502930,1956.43579102,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,293.94934082); //object(cunt_rockgp2_) (161)
 408.     F_CreateObject(17026,1511.32519531,1962.77697754,1945.76892090,0.00000000,0.00000000,315.94470215); //object(cunt_rockgp2_) (161)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top