Advertisement
S_Madanska

16.02.22

Feb 16th, 2022 (edited)
1,179
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 10.20 KB | None | 0 0
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.   /* Задача 4-13.
 5.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 6.  
 7.    SELECT TOP 5 C.FNAME, C.LNAME, C.GENDER, O.ORDER_DATE
 8.    FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 9.    ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 10.    ORDER BY ORDER_DATE DESC
 11.  
 12. -----------------------------------------------------------------------------------------
 13. --------------------------------VIEWS----------------------------------------------------
 14. -----------------------------------------------------------------------------------------
 15. -----------------------------Промяна на изгледи------------------------------------------
 16.  
 17.     CREATE VIEW MY_FIRST_VIEW
 18.     AS
 19.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 20.            , O.ORDER_ID
 21.            , O.ORDER_DATE
 22.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 23.  
 24.     SELECT * FROM MY_FIRST_VIEW
 25.  
 26.     --Пример 5-2.
 27.     --Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 28.     --съответния служител, обработил поръчката.
 29.  
 30.     ALTER VIEW MY_FIRST_VIEW
 31.     AS
 32.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 33.            , E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS СЛУЖИТЕЛИ
 34.            , O.ORDER_ID
 35.            , O.ORDER_DATE
 36.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 37.                      JOIN EMPLOYEES E ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 38.  
 39.     --Пример 5-3
 40.     -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 41.     --обработени от служител с идентификатор = 167.
 42.  
 43.     ALTER VIEW MY_FIRST_VIEW
 44.     AS
 45.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 46.            , E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS СЛУЖИТЕЛИ
 47.            , O.ORDER_ID
 48.            , O.ORDER_DATE
 49.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 50.                      JOIN EMPLOYEES E ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 51.     WHERE E.EMPLOYEE_ID = 167
 52.     ORDER BY O.ORDER_ID
 53.     OFFSET 0 ROWS
 54.  
 55.     SELECT * FROM MY_FIRST_VIEW
 56.     ORDER BY 1
 57.  
 58. --Изведете имената на служителите и имената на техните преки началници*/
 59. SELECT E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS EMPLOYEE,
 60.        M.FNAME + ' ' + M.LNAME AS MANAGER
 61. FROM EMPLOYEES E JOIN EMPLOYEES M
 62. ON E.MANAGER_ID = M.EMPLOYEE_ID
 63.  
 64. --Изведете имената на служителите и имената на техните преки началници,
 65. --нека в резултата участват и служителите, които нямат преки началници
 66. SELECT E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS EMPLOYEE,
 67.        M.FNAME + ' ' + M.LNAME AS MANAGER
 68. FROM EMPLOYEES E LEFT JOIN EMPLOYEES M
 69. ON E.MANAGER_ID = M.EMPLOYEE_ID
 70.  
 71.     --ЗАД 0.6
 72.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за служителите,
 73.     --които са и мениджъри и по колко починени имат.
 74.     ALTER  VIEW BOSS_OF_EMPLOYEES_COUNT
 75.     AS
 76.     SELECT E1.EMPLOYEE_ID, E1.FNAME, E1.LNAME, COUNT(E2.MANAGER_ID) ПОДЧИНЕНИ
 77.     FROM EMPLOYEES E1 JOIN EMPLOYEES E2
 78.     ON E1.EMPLOYEE_ID = E2.MANAGER_ID
 79.     GROUP BY E1.EMPLOYEE_ID, E1.FNAME, E1.LNAME
 80.     ORDER BY 4 DESC
 81.     OFFSET 0 ROWS
 82.        
 83.     --ЗАД 0.7
 84.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за отделите, в които не работят
 85.     --никакви служители.
 86.     CREATE VIEW DEPT_WITHOUT_EMPLOYEES
 87.     AS
 88.     SELECT D.*
 89.     FROM DEPARTMENTS D LEFT JOIN EMPLOYEES E
 90.     ON D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID
 91.     WHERE  E.DEPARTMENT_ID IS NULL
 92.  
 93.  
 94.     --Пример 5-4.
 95.     --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 96.     --поръчките, които той е обработил.
 97.     CREATE VIEW EMP_TOTAL
 98.     AS
 99.     SELECT E.FNAME, E.LNAME, SUM(UNIT_PRICE * QUANTITY) TOTAL
 100.     FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O  ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 101.                     JOIN ORDER_ITEMS OI ON OI.ORDER_ID=O.ORDER_ID
 102.     GROUP BY E.FNAME, E.LNAME, E.EMPLOYEE_ID
 103.  
 104.     --Пример 5-5.
 105.     --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 106.     --служители с най-висока заплата.
 107.     SELECT TOP 5 FNAME, LNAME, DEPARTMENT_ID, SALARY
 108.     FROM EMPLOYEES
 109.     ORDER BY SALARY DESC
 110.  
 111.  -----------------------------------------------------------------------------------------
 112. ----------------------------------ПРЕПИТКА 3---------------------------------------------
 113. -----------------------------------------------------------------------------------------
 114.     --ЗАДАЧА 3.1
 115.     --Създай изглед с име, фамилия, телефон и име на длъжност на служителите,
 116.     --които работят в отдел 100.
 117.  
 118.     CREATE VIEW  EXAMPLEVIEW
 119.     AS
 120.     SELECT  e.FNAME, e.LNAME, e.PHONE, j.JOB_TITLE
 121.     FROM EMPLOYEES e join JOBS j
 122.     on e.JOB_ID = j.JOB_ID
 123.     WHERE e.DEPARTMENT_ID = 100
 124.  
 125.     SELECT * FROM EXAMPLEVIEW
 126.     ------------------------------------------------------------------------------------------
 127.  
 128.     --ЗАДАЧА 3.2
 129.     --Модифицирай горния изглед като конкатенираш в една колона име и фамилия на служител,
 130.     --и добавиш колони заплата на служителя и неговия пряк ръководител (мениджър).
 131.     ALTER VIEW EXAMPLEVIEW
 132.     AS
 133.     SELECT  e.FNAME + ' ' + e.LNAME AS NAME,
 134.             e.PHONE,
 135.             j.JOB_TITLE,
 136.             e.SALARY,
 137.             e.MANAGER_ID
 138.     FROM EMPLOYEES e join JOBS j
 139.     on e.JOB_ID = j.JOB_ID
 140.     WHERE e.DEPARTMENT_ID = 100
 141.  
 142.     SELECT * FROM EXAMPLEVIEW
 143.  
 144.     -------------------------------------------------------------------------------------------
 145.     --ЗАДАЧА 3.3
 146.     --Създай изглед върху изгледа от ЗАДАЧА 3.2 като в резултатния набор включиш само колоните:
 147.     -- имена и идентификатор на мениджър.
 148.  
 149.     CREATE VIEW VIEWFROMVIEW
 150.      AS
 151.     SELECT NAME, MANAGER_ID
 152.       FROM EXAMPLEVIEW
 153.  
 154.     SELECT * FROM VIEWFROMVIEW
 155.  
 156.     -------------------------------------------------------------------------------------------
 157.  
 158.     --ЗАДАЧА 3.4
 159.     --Създай изглед с имената на регионите и броя на държавите в тях.
 160.     CREATE VIEW COUNT_OF_COUNTRIES
 161.     AS
 162.     SELECT R.NAME, R.REGION_ID, COUNT(C.COUNTRY_ID) [броя на държавите]
 163.     FROM REGIONS R JOIN COUNTRIES C
 164.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 165.     GROUP BY R.NAME, R.REGION_ID
 166.     ORDER BY REGION_ID
 167.     OFFSET 0 ROWS
 168.  
 169.     --------------------------------------------------------------------------
 170.     ------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед ------------------
 171.     --------------------------------------------------------------------------
 172.     --Пример 5-6.1
 173.     --Създай изглед базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS
 174.     CREATE VIEW COUNTRIES_CUSTOMERS
 175.     AS
 176.     SELECT CO.COUNTRY_ID AS COUNTRY_COUNTRY_ID , CO.NAME, CO.REGION_ID,
 177.            CU.CUSTOMER_ID, CU.FNAME, CU.LNAME, CU.GENDER,
 178.            CU.COUNTRY_ID AS CUSTOMERS_COUNTRY_ID, CU.EMAIL
 179.     FROM CUSTOMERS CU JOIN COUNTRIES CO
 180.     ON CU.COUNTRY_ID = CO.COUNTRY_ID
 181.  
 182.     SELECT * FROM COUNTRIES_CUSTOMERS
 183.  
 184.     -----------------5.4.1. Добавяне на данни чрез изглед---------------------
 185.  
 186.     --Пример 5-6.2
 187.     --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа от Пр. 5-6.1.
 188.      INSERT INTO COUNTRIES_CUSTOMERS (CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME, GENDER, CUSTOMERS_COUNTRY_ID, EMAIL)
 189.      VALUES (10, 'Мира', 'Тодорова', 'F', 'BG', 'miramira@gmail.com')
 190.  
 191.      SELECT * FROM CUSTOMERS
 192.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 193.  
 194.     -------------------5.4.2. Променяне на данни през изглед------------------
 195.    
 196.     ---Пример 5-7.
 197.     -- Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 198.  
 199.      UPDATE COUNTRIES_CUSTOMERS
 200.      SET LNAME = 'Лукова'
 201.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 202.  
 203.     -----------------5.4.3. Изтриване на данни през изглед -------------------    
 204.     --Пример 5-8.
 205.     --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 206.      DELETE FROM COUNTRIES_CUSTOMERS
 207.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 208.  
 209.  
 210.     ----------------5.5.Задачи------------------------------------------------
 211.     --Задача 5-1.
 212.     --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 213.     --количество от продукт.
 214.     CREATE VIEW PROD_SUM_QUNT
 215.     AS
 216.     SELECT P.NAME, SUM(QUANTITY)  общо_Поръчано_количество
 217.     FROM PRODUCTS P JOIN ORDER_ITEMS OI
 218.     ON P.PRODUCT_ID = OI.PRODUCT_ID
 219.     GROUP BY P.NAME, P.PRODUCT_ID
 220.     ORDER BY 2 DESC
 221.     OFFSET 0 ROWS
 222.  
 223.     SELECT * FROM PROD_SUM_QUNT
 224.  
 225. -------------------------------------------------------------------------------------
 226. -------------------------------   HOMEWORK   ----------------------------------------
 227. -------------------------------------------------------------------------------------
 228.     --Задача 5-2.
 229.     --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 230.     --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 231.     --те също да участват в изгледа.
 232.  
 233.  
 234.     --Задача 0.4*
 235.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement