Advertisement
S_Madanska

16.02.22

Feb 16th, 2022
1,037
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 9.51 KB | None
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.   /* Задача 4-13.
 5.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 6.  
 7.    SELECT TOP 5 C.FNAME, C.LNAME, C.GENDER, O.ORDER_DATE
 8.    FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O
 9.    ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 10.    ORDER BY ORDER_DATE DESC
 11.  
 12. -----------------------------------------------------------------------------------------
 13. --------------------------------VIEWS----------------------------------------------------
 14. -----------------------------------------------------------------------------------------
 15. -----------------------------Промяна на изгледи------------------------------------------
 16.  
 17.     CREATE VIEW MY_FIRST_VIEW
 18.     AS
 19.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 20.            , O.ORDER_ID
 21.            , O.ORDER_DATE
 22.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 23.  
 24.     SELECT * FROM MY_FIRST_VIEW
 25.  
 26.     --Пример 5-2.
 27.     --Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 28.     --съответния служител, обработил поръчката.
 29.  
 30.     ALTER VIEW MY_FIRST_VIEW
 31.     AS
 32.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 33.            , E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS СЛУЖИТЕЛИ
 34.            , O.ORDER_ID
 35.            , O.ORDER_DATE
 36.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 37.                      JOIN EMPLOYEES E ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 38.  
 39.     --Пример 5-3
 40.     -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 41.     --обработени от служител с идентификатор = 167.
 42.  
 43.     ALTER VIEW MY_FIRST_VIEW
 44.     AS
 45.     SELECT   C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS КЛИЕНТИ
 46.            , E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS СЛУЖИТЕЛИ
 47.            , O.ORDER_ID
 48.            , O.ORDER_DATE
 49.     FROM CUSTOMERS C JOIN ORDERS O ON C.CUSTOMER_ID = O.CUSTOMER_ID
 50.                      JOIN EMPLOYEES E ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 51.     WHERE E.EMPLOYEE_ID = 167
 52.     ORDER BY O.ORDER_ID
 53.     OFFSET 0 ROWS
 54.  
 55.     SELECT * FROM MY_FIRST_VIEW
 56.     ORDER BY 1
 57.  
 58.     --ЗАД 0.6
 59.     --Да се създаде изглед,
 60.     ---съдържащ информация за служителите,
 61.     --които са и мениджъри и по колко починени имат.
 62.     ALTER  VIEW BOSS_OF_EMPLOYEES_COUNT
 63.     AS
 64.     SELECT E1.EMPLOYEE_ID, E1.FNAME, E1.LNAME, COUNT(E2.MANAGER_ID) ПОДЧИНЕНИ
 65.     FROM EMPLOYEES E1 JOIN EMPLOYEES E2
 66.     ON E1.EMPLOYEE_ID = E2.MANAGER_ID
 67.     GROUP BY E1.EMPLOYEE_ID, E1.FNAME, E1.LNAME
 68.     ORDER BY 4 DESC
 69.     OFFSET 0 ROWS
 70.        
 71.     --ЗАД 0.7
 72.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за отделите, в които не работят
 73.     --никакви служители.
 74.     CREATE VIEW DEPT_WITHOUT_EMPLOYEES
 75.     AS
 76.     SELECT D.*
 77.     FROM DEPARTMENTS D LEFT JOIN EMPLOYEES E
 78.     ON D.DEPARTMENT_ID = E.DEPARTMENT_ID
 79.     WHERE  E.DEPARTMENT_ID IS NULL
 80.  
 81.  
 82.     --Пример 5-4.
 83.     --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 84.     --поръчките, които той е обработил.
 85.     CREATE VIEW EMP_TOTAL
 86.     AS
 87.     SELECT E.FNAME, E.LNAME, SUM(UNIT_PRICE * QUANTITY) TOTAL
 88.     FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O  ON E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID
 89.                     JOIN ORDER_ITEMS OI ON OI.ORDER_ID=O.ORDER_ID
 90.     GROUP BY E.FNAME, E.LNAME, E.EMPLOYEE_ID
 91.  
 92.     --Пример 5-5.
 93.     --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 94.     --служители с най-висока заплата.
 95.     SELECT TOP 5 FNAME, LNAME, DEPARTMENT_ID, SALARY
 96.     FROM EMPLOYEES
 97.     ORDER BY SALARY DESC
 98.  
 99.  -----------------------------------------------------------------------------------------
 100. ----------------------------------ПРЕПИТКА 3---------------------------------------------
 101. -----------------------------------------------------------------------------------------
 102.     --ЗАДАЧА 3.1
 103.     --Създай изглед с име, фамилия, телефон и име на длъжност на служителите,
 104.     --които работят в отдел 100.
 105.  
 106.     CREATE VIEW  EXAMPLEVIEW
 107.     AS
 108.     SELECT  e.FNAME, e.LNAME, e.PHONE, j.JOB_TITLE
 109.     FROM EMPLOYEES e join JOBS j
 110.     on e.JOB_ID = j.JOB_ID
 111.     WHERE e.DEPARTMENT_ID = 100
 112.  
 113.     SELECT * FROM EXAMPLEVIEW
 114.     ------------------------------------------------------------------------------------------
 115.  
 116.     --ЗАДАЧА 3.2
 117.     --Модифицирай горния изглед като конкатенираш в една колона име и фамилия на служител,
 118.     --и добавиш колони заплата на служителя и неговия пряк ръководител (мениджър).
 119.     ALTER VIEW EXAMPLEVIEW
 120.     AS
 121.     SELECT  e.FNAME + ' ' + e.LNAME AS NAME,
 122.             e.PHONE,
 123.             j.JOB_TITLE,
 124.             e.SALARY,
 125.             e.MANAGER_ID
 126.     FROM EMPLOYEES e join JOBS j
 127.     on e.JOB_ID = j.JOB_ID
 128.     WHERE e.DEPARTMENT_ID = 100
 129.  
 130.  
 131.     SELECT * FROM EXAMPLEVIEW
 132.  
 133.     -------------------------------------------------------------------------------------------
 134.     --ЗАДАЧА 3.3
 135.     --Създай изглед върху изгледа от ЗАДАЧА 3.2 като в резултатния набор включиш само колоните:
 136.     -- имена и идентификатор на мениджър.
 137.  
 138.     CREATE VIEW VIEWFROMVIEW
 139.      AS
 140.     SELECT NAME,
 141.            MANAGER_ID
 142.       FROM EXAMPLEVIEW
 143.  
 144.     SELECT * FROM VIEWFROMVIEW
 145.  
 146.     -------------------------------------------------------------------------------------------
 147.  
 148.     --ЗАДАЧА 3.4
 149.     --Създай изглед с имената на регионите и броя на държавите в тях.
 150.     CREATE VIEW COUNT_OF_COUNTRIES
 151.     AS
 152.     SELECT R.NAME, R.REGION_ID, COUNT(C.COUNTRY_ID) [броя на държавите]
 153.     FROM REGIONS R JOIN COUNTRIES C
 154.     ON R.REGION_ID = C.REGION_ID
 155.     GROUP BY R.NAME, R.REGION_ID
 156.     ORDER BY REGION_ID
 157.     OFFSET 0 ROWS
 158.  
 159.     --------------------------------------------------------------------------
 160.     ------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед ------------------
 161.     --------------------------------------------------------------------------
 162.     --Пример 5-6.1
 163.     --Създай изглед базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS
 164.     CREATE VIEW COUNTRIES_CUSTOMERS
 165.     AS
 166.     SELECT CO.COUNTRY_ID AS COUNTRY_COUNTRY_ID , CO.NAME, CO.REGION_ID,
 167.            CU.CUSTOMER_ID, CU.FNAME, CU.LNAME, CU.GENDER,
 168.            CU.COUNTRY_ID AS CUSTOMERS_COUNTRY_ID, CU.EMAIL
 169.     FROM CUSTOMERS CU JOIN COUNTRIES CO
 170.     ON CU.COUNTRY_ID = CO.COUNTRY_ID
 171.  
 172.     SELECT * FROM COUNTRIES_CUSTOMERS
 173.  
 174.     -----------------5.4.1. Добавяне на данни чрез изглед---------------------
 175.  
 176.     --Пример 5-6.2
 177.     --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа от Пр. 5-6.1.
 178.      INSERT INTO COUNTRIES_CUSTOMERS (CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME, GENDER, CUSTOMERS_COUNTRY_ID, EMAIL)
 179.      VALUES (10, 'Мира', 'Тодорова', 'F', 'BG', 'miramira@gmail.com')
 180.  
 181.      SELECT * FROM CUSTOMERS
 182.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 183.  
 184.     -------------------5.4.2. Променяне на данни през изглед------------------
 185.    
 186.     ---Пример 5-7.
 187.     -- Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 188.  
 189.      UPDATE COUNTRIES_CUSTOMERS
 190.      SET LNAME = 'Лукова'
 191.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 192.  
 193.     -----------------5.4.3. Изтриване на данни през изглед -------------------    
 194.     --Пример 5-8.
 195.     --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 196.      DELETE FROM COUNTRIES_CUSTOMERS
 197.      WHERE CUSTOMER_ID = 10
 198.  
 199.  
 200.     ----------------5.5.Задачи------------------------------------------------
 201.     --Задача 5-1.
 202.     --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 203.     --количество от продукт.
 204.     CREATE VIEW PROD_SUM_QUNT
 205.     AS
 206.     SELECT P.NAME, SUM(QUANTITY)  общо_Поръчано_количество
 207.     FROM PRODUCTS P JOIN ORDER_ITEMS OI
 208.     ON P.PRODUCT_ID = OI.PRODUCT_ID
 209.     GROUP BY P.NAME, P.PRODUCT_ID
 210.     ORDER BY 2 DESC
 211.     OFFSET 0 ROWS
 212.  
 213.     SELECT * FROM PROD_SUM_QUNT
 214.  
 215. -------------------------------------------------------------------------------------
 216. -------------------------------   HOMEWORK   ----------------------------------------
 217. -------------------------------------------------------------------------------------
 218.     --Задача 5-2.
 219.     --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 220.     --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 221.     --те също да участват в изгледа.
 222.  
 223.  
 224.     --Задача 0.4*
 225.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement