Guest User

Untitled

a guest
Dec 15th, 2019
77
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. library(rvest)
 2. install.packages("archivist")
 3. install.packages("bitops")
 4. library(archivist)
 5. library(lubridate)
 6. library(dplyr)
 7.  
 8.  
 9. poslowie <- list()
 10. for (posel in 1:50) {
 11. strona <- read_html(paste0("http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/posel.xsp?id=",posel%/%100, (posel%/%10)%%10, posel %% 10))
 12. nazwisko <- html_text(html_nodes(strona, "h1"))
 13.  
 14. pola <- html_text(html_nodes(strona, ".data p"))
 15. if (any(pola == "Wygaśnięcie mandatu:")) {
 16. ind <- which(pola == "Wygaśnięcie mandatu:")
 17. pola <- pola[-ind+c(0,-1)]
 18. if (!grepl(pola[ind], pattern=":$"))
 19. pola <- pola[-ind]
 20. }
 21. wartosci <- pola[seq(2, length(pola), 2)]
 22. names(wartosci) <- pola[seq(1, length(pola), 2)]
 23. wartosci[["Nazwisko:"]] <- nazwisko
 24. id <- as.character(posel)
 25. poslowie[[id]] <- wartosci
 26. #print(wartosci)
 27. }
 28.  
 29. pola <- c("Liczba głosów:", "Klub/koło:", "Data i miejsce urodzenia:", "Wykształcenie:", "Zawód:", "Nazwisko:", "Wiek:", "Okręg wyborczy:")
 30.  
 31. dane <- list()
 32.  
 33. for(pole in pola) {
 34. dane[[pole]] <- sapply(poslowie, function(posel) posel[pole])
 35.  
 36. }
 37.  
 38. df <- as.data.frame(dane)
 39. colnames(df) <- c("Glosow", "Klub", "Data", "Wyksztalcenie", "Zawod", "ImieNazwisko", "Wiek", "OkregWyborczy")
 40. rownames(df) <- names(poslowie)
 41. df$Klub <- gsub(df$Klub, pattern = "Klub Parlamentarny |Klub Poselski ", replacement="")
 42. df$DataUrodzenia <- gsub(df$Data, pattern = ",.*$", replacement = "")
 43. df$MiejsceUrodzenia <- gsub(df$Data, pattern = "^.*,.", replacement = "")
 44. df$Wiek <- as.numeric(round( (now() - as.POSIXct(dmy(df$DataUrodzenia)))/(365), 2))
 45.  
 46. poslowie <- df[-1]
 47. poslowie$Glosow <- as.numeric(as.character(poslowie$Glosow))
 48. poslowie$Klub <- factor(poslowie$Klub)
 49. poslowie$DataUrodzenia <- dmy(poslowie$DataUrodzenia)
 50. poslowie$MiejsceUrodzenia <- factor(poslowie$MiejsceUrodzenia)
 51. poslowie$Wiek <- as.numeric(as.character(poslowie$Wiek))
 52. poslowie$OkregWyborczy <- factor(poslowie$OkregWyborczy)
 53.  
 54. #head(poslowie)
 55. #summary(poslowie)
 56. #table(poslowie$Wyksztalcenie)
 57. #factor(poslowie$MiejsceUrodzenia)
 58. #poslowie$Klub
 59. #poslowie$Okreg
 60.  
 61.  
 62. # ------------ Liczebnosc poslow na dany klub ------------
 63. poslowie_na_klub = data.frame(table(poslowie$Klub))
 64. colnames(poslowie_na_klub) <- c("Klub", "Ilość osób")
 65.  
 66. # wykres liczebnosci poslow na dany klub
 67. install.packages("googleVis")
 68. library(googleVis)
 69. Pie <- gvisPieChart(poslowie_na_klub)
 70. plot(Pie)
 71.  
 72. # ------------ Liczba poslow z danym zawodem --------------------
 73. poslowie_na_zawod = data.frame(table(poslowie$Zawod))
 74. colnames(poslowie_na_klub) <- c("Zawod", "Ilość osób")
 75.  
 76. # wykres liczebnosci poslow na dany klub
 77. install.packages("googleVis")
 78. library(googleVis)
 79. Pie <- gvisPieChart(poslowie_na_zawod)
 80. plot(Pie)
 81.  
 82. # ------------ Poslowie z najwieksza iloscia glosow na kazdy okreg ------------
 83.  
 84. # tworzy nową tabele df1, wybiera odpowiednie kolumny
 85. df1 <- select(df, ImieNazwisko, OkregWyborczy, Glosow)
 86. colnames(df1) <- c("Nazwisko", "Okreg", "Glosow")
 87. df1$Glosow <- as.numeric(as.character(df1$Glosow))
 88. # aggregate - grupuje wg. okregu, wyciagajac posla z najwieksza iloscia glosow w swoim okregu
 89. aggregate(df1$Glosow, by = list(df1$Okreg), max)
 90. df1 = aggregate(Glosow ~ Okreg, data = df1, max)
 91. # dodaje informacje o posle z najwieksza iloscia glosow w swoim okregu
 92. df1<-merge(x=df,y=df1, by="Glosow")
 93. # tworzy nową tabele df2, wybiera odpowiednie kolumny o posle z najwieksza iloscia glosow w danym okregu
 94. df2 <- select(df1, ImieNazwisko, OkregWyborczy, Glosow)
 95. df2$Glosow <- as.numeric(as.character(df2$Glosow))
 96. colnames(df2) <- c("Nazwisko", "Okreg", "Glosow")
 97. # summary(df2)
 98.  
 99. install.packages("googleVis")
 100. library(googleVis)
 101. Column <- gvisColumnChart(df2)
 102. plot(Column)
RAW Paste Data