Advertisement
emnem

s2 7-7-17

Jun 12th, 2017
209
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Perl 8.69 KB | None | 0 0
 1. layerinfo "type" = "theme";
 2. layerinfo "name" = "ee";
 3. layerinfo source_viewable = 1;
 4. set text_module_customtext = "";
 5.  
 6.  
 7.     function Page::print()
 8. {
 9.  
 10. """<!DOCTYPE html>
 11. <head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
 12. <meta name="description" content="A subdomain of Dreamwidth still haunted by someone named Marah Marie" />
 13. <meta name="google-site-verification" content="7tpATdbXYm4az3zU1r46yP1ysmdCZzWp4FSKV1VxL7E" />
 14. <meta name="robots" content="noarchive">
 15. <link href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAEAIABoBAAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEAIAAAAAAAAAQAABILAAASCwAAAAAAAAAAAAAAAMgAAAC5OwAA0ucAAG//AAAA/wAAAP8AAC//AADJ/wYGof8SEkv/AQHK/wAAy/8AAKb/AAC1/wAAybUAAKQTAAB4BgAAyKQAANb/AABr/wAAAP8AAAD/AAAs/wAAyP8LC37/DQ1z/wAA0P8AAFv/AAAJ/wAAHf8AAJv4AADFagAAsi0AAM/jAADW/wAAvP8AAFf/AABA/wAAmP8AANP/Dg5j/wYGo/8AAL//AAAc/wAAAP8AAAD/AABo/wAAzMIAALxWAADS+AAA1P8AANX/AADT/wAA0P8AANf/AgLE/w8PYP8CAsX/AADN/wAATv8AAAP/AAAT/wAAl/8AANDwAADAZwAA0vwAANX/AADT/wAAzf8AANX/AADX/wUFrP8LC3j/AADU/wAA1f8AAMX/AACW/wAAqf8AANL/AADO/QAAvVkAANP5AADG/wAAYP8AADX/AAB//wAA1P8ICJP/Bwee/wAA2f8AANj/AADX/wAA1/8AANb/AADU/wAAzfIAALQxAADT5gAAif8AAAL/AAAA/wAAFf8AALH/CQmK/wICvv8AAKP/AAB5/wAArP8AANT/AADU/wAA1P8AAMnIAACICQAAzawAAJD/AAAG/wAAAP8AABz/AQGr/wgIlv8AAKX/AAAX/wAAAP8AACT/AAC4/wAA1v8AANL6AADAcwAAzgAAALxEAADH7QAAeP8AAE3/AACU/wICu/8EBK3/AACP/wAAAv8AAAD/AAAK/wAAo/8AANf/AADLwAAAqBgAAJYAAAB7AgAApYsAAMv/AADW/wAA1/8DA7X/AgLD/wAAwP8AAEL/AAAU/wAAUv8AAMj/AADO2wAAuDsAANUAAAAAAAAAGAAAAAh9AABQ/wAAuP8AANb/AgK9/wAA0v8AANf/AADL/wAAt/8AAMv9AADMxAAAuDsAAP8AAAB/AAAAAAAAAAAAAAAAfgAAAf8AACL/AABq/wAAmP8AALr/AAC//wAAt/0AAMPCAADDawAAqhcAAOIAAABTAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAEQAAADyAAAA/wAAAP8AAAr/AAAa/wAAHv8AABnWAAApIQAAFAAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKwAAACsAAAAKAAAAjgAAAPwAAAD/AAAA/wAAAP8AAADtAAAAXgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACoAAAAeAAAAAwAAACoAAABsAAAAsgAAAM8AAAClAAAARQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuAAAAGQAAACEAAAAhAAAAAQAAAAsAAAAxAAAABQAAABgAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAEAAMADAADABwAAQB8AAAA/AAAAPwAAAD8AAA==" rel="icon" type="image/x-icon">
 16. """;
 17.     $this->print_meta_tags();
 18.         $this->print_head();
 19.     $this->print_stylesheets();
 20.     $this->print_head_title();
 21.     """</head>""";
 22.     $this->print_wrapper_start();
 23.     $this->print_control_strip();
 24.     """
 25.    <div id="canvas">
 26.        <div class="inner">
 27.            <div id="header">
 28.                <div class="inner">
 29.                    """;
 30.                     $this->print_module_section("header");
 31.                     $this->print_header();
 32.     """
 33.                </div><!-- end header>inner -->
 34.            </div><!-- end header -->
 35.            <div id="content">
 36.                <div class="inner">
 37.    """;
 38.                 if ($*layout_type == "one-column-split") {
 39.     """
 40.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 41.    """;
 42.                         $this->print_module_section("one");
 43.     """
 44.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 45.    """;
 46.                 }
 47.     """
 48.                    <div id="primary"><div class="inner">
 49.                        """;
 50.                         $this->print_body();
 51.     """
 52.                    </div></div><!-- end primary and primary>inner -->
 53.    """;
 54.                 if ($*layout_type != "one-column-split") {
 55.     """
 56.                    <div id="secondary"><div class="inner">
 57.    """;
 58.                         $this->print_module_section("one");
 59.     """
 60.                    </div></div><!--  end secondary and secondary>inner -->
 61.    """;
 62.                 }
 63.     """
 64.                    <div id="invisible-separator" style="float: left; width: 1px;"></div> <!-- this is a hack for IE7 + two-columns-right -->
 65.                    <div id="tertiary"><div class="inner">
 66.                        """;
 67.                         $this->print_module_section("two");
 68.     """
 69.                    </div></div><!-- end tertiary and tertiary>inner -->
 70.                    <div id="content-footer"></div>
 71.                </div><!-- end content>inner -->
 72.            </div> <!-- end content -->
 73.        </div> <!-- end canvas>inner -->
 74.    """;
 75.  
 76.     """
 77.    <div id="footer">
 78.        <div class="inner">
 79.            """;
 80.             print safe """
 81.                <div class="page-top"><a href="#">$*text_page_top</a></div>
 82.         </div><!-- end footer>inner -->
 83.     </div><!-- end footer -->
 84.  
 85.     </div> <!-- end canvas -->
 86.     """;
 87.    $this->print_wrapper_end();
 88.    """</html>""";
 89. }
 90.  
 91.  
 92. function Page::print_global_title() {
 93.        if ($.global_title) {
 94.                """<h1 id="title">
 95. <span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org" title="Back to the home page of Everything Else">Everything Else</a></span></h1>""";
 96. }
 97.  
 98. }
 99. function FriendsPage::print_global_title() {
 100.        var string title = $.friends_title ? $.friends_title : $.global_title;
 101.        """<h1 id="title">
 102. <span><a href="https://marahmarie.dreamwidth.org/" title="Back to the home page Everything Else">Everything Else</a></span></h1>""";
 103. }
 104. function Page::print_head_title()
 105. {
 106.    if ($this isa FriendsPage) {
 107.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 108.    }
 109.    elseif ($this isa RecentPage) {
 110.        print """<title>""" + $.global_title  + """</title>\n""";
 111.    }
 112.    else {
 113.        print """<title>""" + $this->view_title() + $*text_default_separator + $.global_title + """</title>\n""";
 114.    }
 115. }
 116.  
 117. # code by ninetydegrees/foxfirefey
 118. function print_module_navlinks() {
 119. var Page p = get_page();
 120.  
 121. var string[] navlinks_order = [];
 122. var string{} navlinks_urls = {};
 123. var string{} navlinks_text = {};
 124.  
 125. $navlinks_order =    [        
 126.       "main",
 127.       "userinfo",
 128.       "tags",
 129.       "archive",      
 130.       "journals",
 131.       "communities",
 132.       "networkpc",
 133.       "latest",
 134.  
 135.   ];
 136.  
 137. $navlinks_urls =
 138.   {   "main" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/",
 139.       "userinfo" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/profile",
 140.       "tags" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/tag",  
 141.       "archive" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/calendar",        
 142.       "journals" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=P",
 143.       "communities" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/read?show=C",
 144.       "networkpc" => "https://marahmarie.dreamwidth.org/network?show=PC",  
 145.       "latest" => "https://www.dreamwidth.org/latest",
 146.      
 147.   };
 148.  
 149. $navlinks_text =
 150.   {   "main" => "Recent",
 151.       "userinfo" => "Profile",
 152.       "tags" => "Tags",
 153.       "archive" => "Archive",        
 154.       "journals" => "People",        
 155.       "communities" => "Places",
 156.       "networkpc" => "Plains",
 157.       "latest" => "Latest",      
 158.      
 159.   };
 160.  
 161.   open_module("navlinks", "", "");
 162.   var string[] links = [];
 163.  
 164.   foreach var string k ($navlinks_order) {
 165.       if ($navlinks_urls{$k} != "") {
 166.           var string css = """ class="$k" """;
 167.           if ($p.view == $k) { $css = """ class="current $k" """; }
 168.           $links[size $links] = """<a href="$navlinks_urls{$k}"$css>$navlinks_text{$k}</a>""";
 169.       }
 170.   }    
 171.  
 172.   print_module_list($links);
 173.   close_module();
 174. }
 175.  
 176.  
 177. function print_module_customtext() {
 178.   var Page p = get_page();  
 179. open_module("customtext", $*text_module_customtext, $*text_module_customtext_url);
 180.   """<div class="module-typelist">
 181. <h2 class="module-header">Style Management</h2>
 182. <div class="module-content">
 183. <ul class="module-list">
 184. <li class="module-list-item">
 185. <a href="https://www.dreamwidth.org/customize/advanced/layersource?id=116552&amp;fmt=html" title="I like to play with the s2">Custom Theme Layer</a> (some s2 via <a href="http://ninetydegrees.dreamwidth.org">90°</a>)</li>
 186. <li class="module-list-item"><a href="https://style-tester.dreamwidth.org/" title="Just another CSS playground">Style Tester</a></li>
 187. <li class="module-list-item"><a href="https://s.dreamwidth.org/stc/??css/components/quick-reply.css,controlstrip.css,controlstrip-dark.css,jquery/jquery.ui.button.css,jquery/jquery.ui.dialog.css,jquery/jquery.ui.theme.smoothness.css?v=1448242651" title="Controlstrip, hovermenus">DW Components</a></li>
 188. <li class="module-list-item"><a href="https://pastebin.com/u/emnem" title="My DW s2 &amp; CSS pastes">DW Code Pastes</a></li>
 189. <li class="module-list-item"><a href="https://www.freeformatter.com/html-escape.html" title="Converts raw code into raw-er code">Escape LJ/DW HTML</a></li>
 190. <li style="visibility:hidden"> <!-- GoStats Simple HTML Based Code --><a target="_blank" title="" href="https://gostats.com"><img alt=""
 191. src="https://ssl.gostats.com/bin/count/a_369968/t_5/i_1/ssl_c3.gostats.com/counter.png" style="border:0" /></a></li>
 192. </ul></div></div>
 193.      """;
 194. close_module();
 195. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement