Advertisement
Hayla

div

Jun 4th, 2020
284
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.44 KB | None | 0 0
 1. <i class="hide" id="info-abdoutech" data-size="حجم الملف">
 2. <!-- هنا تضيف الروابط-->
 3. <a href="#" >رابط تحميل 1</a>
 4. <a href="#" >رابط تحميل 2</a>
 5. <a href="#" >رابط تحميل 3</a>
 6. <!-- هنا تضيف الروابط-->
 7. </i>
 8.  
 9. <!-- لا تلمس هذا الكود-->
 10. <a class="btn-dwn" href="#">
 11. رابط التوجيه لتحميل الملف
 12. </a>
 13. <!-- لا تلمس هذا الكود-->
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement