Advertisement
Guest User

Donate

a guest
Jul 22nd, 2020
651
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.51 KB | None | 0 0
  1. * Vietcombank: (Chi Nhánh: So Giao Dich). Số TK : 0011004252436. Chủ TK : Nguyen Hoang Yen.
  2. * Techcombank: (Chi Nhánh: Ha Noi). Số TK : 19029422076017. Chủ TK : Nguyen Van Hung
  3. * Agribank: (Chi Nhánh: Ha Noi). Số TK : 9704053072645020. Chủ TK : Nguyen Van Hung
  4. * Momo : ĐT 0984359994 . Nguyễn Văn Hùng.
  5.  
  6. *Khuyến khích AE Donate ck thẳng luôn vào tk bank !
  7. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ mình để sớm có PC mới phục vụ các bác.
  8.  
  9. Xin chân thành cảm ơn !
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement