SHARE
TWEET

Phoneme Frequency

a guest Jan 25th, 2015 327 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Fonem   Number of Languaze      Persentase
 2. m       1604     96
 3. k       1585     95
 4. i       1579     95
 5. a       1546     93
 6. u       1502     90
 7. j       1498     90
 8. p       1471     88
 9. w       1440     87
 10. n       1439     87
 11. s       1352     81
 12. t       1335     80
 13. e       1224     74
 14. b       1221     73
 15. o       1218     73
 16. l       1180     71
 17. h       1110     67
 18. ɡ      1103     66
 19. ŋ      992      60
 20. d       976      59
 21. ɲ      878      53
 22. f       851      51
 23. t̠ʃ   816      49
 24. ɛ      763      46
 25. ɔ      738      45
 26. ʔ      735      44
 27. r       703      43
 28. ʃ      669      40
 29. z       563      34
 30. d̠ʒ   550      33
 31. ɾ      546      33
 32. iː     543      33
 33. aː     533      32
 34. v       525      32
 35. uː     494      30
 36. t̪     476      29
 37. ˦      473      29
 38. ˨      468      28
 39. ə      439      27
 40. oː     433      26
 41. eː     431      26
 42. ts      428      26
 43. ĩ      380      23
 44. ã      367      22
 45. ɨ      360      22
 46. n̪     352      22
 47. d̪     349      21
 48. ũ      344      21
 49. x       320      20
 50. kp      306      19
 51. ɪ      302      19
 52. ɡb     302      19
 53. kʰ     285      18
 54. ʊ      284      17
 55. pʰ     276      17
 56. c       276      17
 57. kʷ     269      17
 58. õ      255      16
 59. ˧      251      16
 60. ʒ      250      15
 61. ɟ      249      15
 62. mb      248      15
 63. ɓ      244      15
 64. ẽ     239      15
 65. ɣ      234      14
 66. ŋɡ    233      14
 67. nd      231      14
 68. ɔː    227      14
 69. ɛː    226      14
 70. l̪     217      13
 71. β      213      13
 72. tʰ     213      13
 73. s̪     208      13
 74. ɗ      207      13
 75. o̞     197      12
 76. e̞     189      12
 77. dz      188      12
 78. ɛ̃    182      11
 79. ɔ̃    172      11
 80. kʼ     146      9
 81. t̪ʰ   145      9
 82. ɡʷ    144      9
 83. q       140      9
 84. ʈ      137      9
 85. ɖ      133      8
 86. ˦˨    130      8
 87. ɑ      118      8
 88. tʼ     116      7
 89. ɸ      115      7
 90. t̠ʃʼ 111      7
 91. pʼ     111      7
 92. t̠ʃʰ 110      7
 93. n̠d̠ʒ        110      7
 94. ɯ      110      7
 95. ˨˦    110      7
 96. æ      108      7
 97. cç     105      7
 98. χ      104      7
 99. ɨ̃    104      7
 100. ŋʷ    101      7
 101. ɽ      99       6
 102. ʂ      98       6
 103. ɬ      96       6
 104. ç      96       6
 105. ɟʝ    94       6
 106. ɳ      93       6
 107. ʌ      88       6
 108. əː    86       6
 109. tsʰ    83       5
 110. tsʼ    83       5
 111. z̪     80       5
 112. ŋmɡb  80       5
 113. t̪s̪  76       5
 114. ɭ      76       5
 115. ð      76       5
 116. ɪ̃    75       5
 117. ŋm     73       5
 118. ʎ      72       5
 119. ʊː    71       5
 120. ɪː    71       5
 121. θ      70       5
 122. ũː    69       5
 123. ʊ̃    69       5
 124. r̪     69       5
 125. mː     68       5
 126. ˥      67       5
 127. y       66       4
 128. nː     66       4
 129. ɨː    66       4
 130. ĩː    63       4
 131. ə̃    63       4
 132. kʲ     62       4
 133. õ̞    61       4
 134. kː     60       4
 135. ɦ      58       4
 136. ai      58       4
 137. lː     57       4
 138. ãː    57       4
 139. xʷ     55       4
 140. ʈʰ    54       4
 141. tʲ     53       4
 142. ʁ      53       4
 143. ˩      53       4
 144. t̪ʼ   52       4
 145. qʼ     52       4
 146. ŋɡʷ  52       4
 147. ˥˩    52       4
 148. hʷ     51       4
 149. au      47       3
 150. ʉ      46       3
 151. n̠     46       3
 152. ɡʰ    46       3
 153. sː     45       3
 154. ndz     45       3
 155. cçʰ   45       3
 156. ɑː    45       3
 157. tː     44       3
 158. nz      44       3
 159. ɱv     44       3
 160. ħ      44       3
 161. ẽ̞   44       3
 162. cʰ     44       3
 163. bː     44       3
 164. mʷ     43       3
 165. ɡʲ    43       3
 166. ʈʂ    42       3
 167. pː     42       3
 168. ø      42       3
 169. ʝ      42       3
 170. ɤ      42       3
 171. bʷ     41       3
 172. ŋk     40       3
 173. ɡː    40       3
 174. d̪z̪  40       3
 175. b̤     40       3
 176. nt      39       3
 177. ɮ      39       3
 178. ʄ      39       3
 179. ˩˥    38       3
 180. ɹ      37       3
 181. pʲ     37       3
 182. õː    37       3
 183. kʷʼ   37       3
 184. jː     37       3
 185. *R̪    37       3
 186. t̪s̪ʰ        36       3
 187. sʷ     36       3
 188. pʷ     36       3
 189. mʲ     36       3
 190. ɥ      36       3
 191. ɘ      36       3
 192. æː    36       3
 193. ɐ      36       3
 194. rː     35       3
 195. ɻ      35       3
 196. œ      35       3
 197. ɲɟ    35       3
 198. mp      35       3
 199. m̥     35       3
 200. a̟     35       3
 201. ʕ      34       3
 202. tʷ     34       3
 203. ɾ̪    34       3
 204. dʲ     34       3
 205. dː     34       3
 206. χʷ    33       2
 207. ʐ      33       2
 208. qʰ     33       2
 209. pf      33       2
 210. fʷ     33       2
 211. d̪̤   33       2
 212. ɰ      32       2
 213. qʷ     31       2
 214. n̥     31       2
 215. lʲ     31       2
 216. ɛ̃ː  31       2
 217. ɔ̃ː  31       2
 218. bʲ     31       2
 219. ɒ      31       2
 220. n̪d̪  30       2
 221. ɬ̪    30       2
 222. ẽː   30       2
 223. ɑ̃    30       2
 224. wː     29       2
 225. ʋ      29       2
 226. t̠ʃː 29       2
 227. ɲː    29       2
 228. ɯː    29       2
 229. ɯ̃    29       2
 230. w̰     28       2
 231. ʃː    28       2
 232. ɺ      28       2
 233. o̞ː   28       2
 234. j̰     28       2
 235. fː     28       2
 236. ˨˧    28       2
 237. ŋː    27       2
 238. ɖ̤    27       2
 239. ɕ      27       2
 240. ⱱ     26       2
 241. ʃʷ    26       2
 242. nʲ     26       2
 243. l̥     26       2
 244. kʷʰ   26       2
 245. ɟ̤ʝ  26       2
 246. æ̞̃  26       2
 247. æ̃    26       2
 248. ˧˨    26       2
 249. ui      25       2
 250. ɢ      25       2
 251. e̞ː   25       2
 252. ɜ      25       2
 253. t̪s̪ʼ        24       2
 254. tɕ     24       2
 255. ia      24       2
 256. β̞    23       2
 257. ʍ      23       2
 258. m̰     23       2
 259. nʷ     22       2
 260. hʲ     22       2
 261. b̰     22       2
 262. t̠ʃʷ 21       2
 263. t̠     21       2
 264. ŋ̥    21       2
 265. d̠ʒː 21       2
 266. sʲ     20       2
 267. ns      20       2
 268. ua      19       2
 269. oi      19       2
 270. øː    19       2
 271. o̤     19       2
 272. n̠t̠ʃ        19       2
 273. tɬʼ   19       2
 274. m̤     19       2
 275. lʷ     19       2
 276. ɣʷ    19       2
 277. ei      19       2
 278. zː     19       2
 279. dʷ     19       2
 280. ɗ̪    19       2
 281. bv      19       2
 282. a̰     19       2
 283. yː     18       2
 284. ɲʷ    18       2
 285. ɱ      18       2
 286. ɠ      18       2
 287. fʲ     18       2
 288. e̤     18       2
 289. cʼ     18       2
 290. ʔʲ    17       2
 291. ɾʲ    17       2
 292. ɲ̥    17       2
 293. l̤     17       2
 294. j̥     17       2
 295. ḭ     17       2
 296. i̤     17       2
 297. ḛ     17       2
 298. d̠ʒʷ 17       2
 299. ʔʷ    16       1
 300. w̃     16       1
 301. ʌː    16       1
 302. ʌ̃    16       1
 303. uə     16       1
 304. ṵ     16       1
 305. ṳ     16       1
 306. o̰     16       1
 307. n̰     16       1
 308. ə̃ː  16       1
 309. a̤     16       1
 310. zʷ     15       1
 311. ʈʂʰ  15       1
 312. t̪ʲ   15       1
 313. qʷʼ   15       1
 314. ou      15       1
 315. ɲ̟    15       1
 316. m̩     15       1
 317. ˥˦    15       1
 318. ʔː    14       1
 319. s̻     14       1
 320. jʷ     14       1
 321. d̤     14       1
 322. ɔ̤    14       1
 323. ʑ      13       1
 324. u̞     13       1
 325. ʁʷ    13       1
 326. p̰     13       1
 327. ɵ      13       1
 328. mbʷ    13       1
 329. l̰     13       1
 330. l̠     13       1
 331. kʼː   13       1
 332. kǃ     13       1
 333. k̰     13       1
 334. ɡ̤    13       1
 335. dʑ     13       1
 336. ɔi     13       1
 337. bʰ     13       1
 338. t̠ʃʼː       12       1
 339. t̪ɬ̪ʼ       12       1
 340. tɬ     12       1
 341. t̪ː   12       1
 342. t̰     12       1
 343. sʼ     12       1
 344. n̩     12       1
 345. ɱf     12       1
 346. kǀ     12       1
 347. ie      12       1
 348. vʲ     11       1
 349. tʼː   11       1
 350. rʷ     11       1
 351. rʲ     11       1
 352. n̪̥   11       1
 353. ˀm     11       1
 354. l̪̥   11       1
 355. ˀj     11       1
 356. iə     11       1
 357. hː     11       1
 358. ɛ̤    11       1
 359. ˦˧    11       1
 360. ʒː    10       1
 361. ʏ      10       1
 362. ʈː    10       1
 363. r̥     10       1
 364. ʀ      10       1
 365. œː    10       1
 366. ŋ̩    10       1
 367. ˀn     10       1
 368. n̪̰   10       1
 369. N       10       1
 370. ɗː    10       1
 371. d̰     10       1
 372. ɑ̃ː  10       1
 373. ↓˦   10       1
 374. *R      10       1
 375. ʒʷ    9        1
 376. xː     9        1
 377. ˀw     9        1
 378. vʷ     9        1
 379. ʈʂʼ  9        1
 380. tɬʰ   9        1
 381. s̪ʲ   9        1
 382. ɽ̤    9        1
 383. qː     9        1
 384. n̤     9        1
 385. l̪ʲ   9        1
 386. l̪ˠ   9        1
 387. lˠ     9        1
 388. ɟː    9        1
 389. jˀ     9        1
 390. j̃     9        1
 391. iu      9        1
 392. ɤː    9        1
 393. ɤ̞    9        1
 394. ə̆    9        1
 395. dʰ     9        1
 396. d̪ː   9        1
 397. ɓ̥    9        1
 398. ɒː    9        1
 399. a̟ː   9        1
 400. ˧˩    9        1
 401. ˩˨    9        1
 402. ˦˥    9        1
 403. βʲ    8        1
 404. zʲ     8        1
 405. ʉː    8        1
 406. tsʷ    8        1
 407. t̠ʃʲ 8        1
 408. tsʲ    8        1
 409. t̪ɬ̪ 8        1
 410. s̪ʼ   8        1
 411. ɺ̠    8        1
 412. r̃     8        1
 413. pʼː   8        1
 414. ŋkʷ   8        1
 415. ŋɡʲ  8        1
 416. ŋǃ    8        1
 417. nts     8        1
 418. n̪̤   8        1
 419. kǁ     8        1
 420. kǃʰ   8        1
 421. əi     8        1
 422. ɖʐ    8        1
 423. d̠ʒ̤ 8        1
 424. d̪ʲ   8        1
 425. ᶑ     8        1
 426. cː     8        1
 427. ɓː    8        1
 428. ɐː    8        1
 429. ã̟    8        1
 430. wʲ     7        1
 431. uo      7        1
 432. t̠ʃ̰ 7        1
 433. sˤ     7        1
 434. q̰     7        1
 435. ɵ̞    7        1
 436. ndʷ    7        1
 437. ɯa     7        1
 438. ɯ̞    7        1
 439. l̪̰   7        1
 440. kǀʰ   7        1
 441. ie̞    7        1
 442. ɤ̃    7        1
 443. e̞i    7        1
 444. ɖː    7        1
 445. d̪ʰ   7        1
 446. ᴅ     7        1
 447. cʷ     7        1
 448. cɕ     7        1
 449. ˀb     7        1
 450. ˧˦    7        1
 451. χː    6        1
 452. zˤ     6        1
 453. wˀ     6        1
 454. əu     6        1
 455. uˑ     6        1
 456. tsː    6        1
 457. ts̰    6        1
 458. tr      6        1
 459. tɕʰ   6        1
 460. tˤ     6        1
 461. t̻     6        1
 462. ʃʲ    6        1
 463. sʰ     6        1
 464. s̪ː   6        1
 465. sˀ     6        1
 466. r̤     6        1
 467. qʷʰ   6        1
 468. pʲʰ   6        1
 469. o̞i    6        1
 470. oˑ     6        1
 471. n̪t̪  6        1
 472. n̪ʲ   6        1
 473. nʰ     6        1
 474. n̻     6        1
 475. nˀ     6        1
 476. mʰ     6        1
 477. ɯə    6        1
 478. ɯ̤    6        1
 479. mˀ     6        1
 480. ˀl     6        1
 481. lˤ     6        1
 482. l̃     6        1
 483. kʲʼ   6        1
 484. kˀ     6        1
 485. ɨi     6        1
 486. i̤ː   6        1
 487. ɨ̃ː  6        1
 488. iˑ     6        1
 489. ĭ      6        1
 490. ɢʷ    6        1
 491. ɡǀ    6        1
 492. ɡǃ    6        1
 493. ea      6        1
 494. dr      6        1
 495. d̠     6        1
 496. ɗ̥    6        1
 497. dˤ     6        1
 498. c̟     6        1
 499. æ̃ː  6        1
 500. aˑ     6        1
 501. ã̰    6        1
 502. ʕː    5        1
 503. ʐ͇    5        1
 504. vː     5        1
 505. ṳː   5        1
 506. ŭ      5        1
 507. tx      5        1
 508. t̻s̻  5        1
 509. t̪ɬ̪ʰ       5        1
 510. t͉     5        1
 511. ʃʼ    5        1
 512. p͉     5        1
 513. pˀ     5        1
 514. o̞u    5        1
 515. oa      5        1
 516. ŋmkp   5        1
 517. ŋʲ    5        1
 518. ŋǁ    5        1
 519. ŋǀ͓  5        1
 520. ŋǀ    5        1
 521. ŋ̰    5        1
 522. ɲʒ    5        1
 523. n̠ʃ   5        1
 524. ndr     5        1
 525. ndʲ    5        1
 526. ɲ̤    5        1
 527. mbʲ    5        1
 528. ɮ̪    5        1
 529. l̻     5        1
 530. kx      5        1
 531. kʷː   5        1
 532. kpʷ    5        1
 533. kʲʰ   5        1
 534. kʼʲ   5        1
 535. kǁʰ   5        1
 536. kǀ͓   5        1
 537. k͉     5        1
 538. iɛ     5        1
 539. ḭ̃   5        1
 540. ʰt     5        1
 541. ʰk     5        1
 542. ħː    5        1
 543. eu      5        1
 544. ɛ̤ː  5        1
 545. ɘː    5        1
 546. e̤ː   5        1
 547. eˑ     5        1
 548. e̝     5        1
 549. ɖʰ    5        1
 550. d̠ʒʲ 5        1
 551. d̠ʒʰ 5        1
 552. dzʷ    5        1
 553. dzː    5        1
 554. d̪ɮ̪ 5        1
 555. d̃     5        1
 556. ɔ̤ː  5        1
 557. ɔ̰    5        1
 558. b̃     5        1
 559. ao      5        1
 560. a̤ː   5        1
 561. ɒ̃    5        1
 562. aˤ     5        1
 563. ă      5        1
 564. ↓     5        1
 565. ˨˦˨  5        1
 566. ˦˨˦  5        1
 567. βʷ    4        1
 568. zˤː   4        1
 569. z̻     4        1
 570. w̤     4        1
 571. v̤     4        1
 572. ue      4        1
 573. uˤ     4        1
 574. ṵ̃   4        1
 575. u̥     4        1
 576. t̪θʼ 4        1
 577. t̪θ   4        1
 578. t̠ʃʷʰ       4        1
 579. t̠ʃʷʼ       4        1
 580. t̪s̪ʲ        4        1
 581. t̠ʃʰː       4        1
 582. tsʼː  4        1
 583. t̠ʃ͉ 4        1
 584. t̠ʃˀ 4        1
 585. tʲʰ   4        1
 586. t̻ʰ   4        1
 587. tˤː   4        1
 588. t̪ˤ   4        1
 589. ʈʼ    4        1
 590. sˤː   4        1
 591. ɾʷ    4        1
 592. ɻʲ    4        1
 593. ɽʰ    4        1
 594. ɾ̤    4        1
 595. qχ     4        1
 596. ps      4        1
 597. ɸʲ    4        1
 598. pfʰ    4        1
 599. ɵ̞ː  4        1
 600. o̤ː   4        1
 601. ø̞    4        1
 602. ɳɖʐ  4        1
 603. ɳɖ    4        1
 604. n̠d̠  4        1
 605. ˀɲ    4        1
 606. ɲ̰    4        1
 607. ɴ      4        1
 608. mpʰ    4        1
 609. ɯ̃ː  4        1
 610. ɬʲ    4        1
 611. kxʰ    4        1
 612. k̰ʷ   4        1
 613. kpʲ    4        1
 614. kpʰ    4        1
 615. kʰː   4        1
 616. kǂ     4        1
 617. kǁ͓   4        1
 618. kǀʼ   4        1
 619. kǃ̠   4        1
 620. k̟     4        1
 621. ɟʷ    4        1
 622. ɨ̞    4        1
 623. i̥     4        1
 624. ɪ̈    4        1
 625. ʰp     4        1
 626. ʰm     4        1
 627. ɥ̃    4        1
 628. h̃     4        1
 629. ɠɓ    4        1
 630. ɡǁ    4        1
 631. ɤ̤    4        1
 632. ɛi     4        1
 633. ɛ̰    4        1
 634. e̞ˤ   4        1
 635. ɜ̃    4        1
 636. ë      4        1
 637. dˤː   4        1
 638. ð̞    4        1
 639. d̪̰   4        1
 640. d̻     4        1
 641. cçʼ   4        1
 642. ao̞    4        1
 643. aɪ     4        1
 644. aɛ     4        1
 645. ae̞    4        1
 646. ae      4        1
 647. ɑ̤    4        1
 648. ɐ̃    4        1
 649. ʕʷ    3        1
 650. ʔˤ    3        1
 651. ʕ̝    3        1
 652. z̪ʲ   3        1
 653. z̪ˤ   3        1
 654. xʲ     3        1
 655. xʼ     3        1
 656. ʌ̃ː  3        1
 657. üː    3        1
 658. ʊ̤    3        1
 659. t̪θʰ 3        1
 660. t̪ʷ   3        1
 661. t̪s̪ʷʰ      3        1
 662. tsʷʰ  3        1
 663. t̪s̪ʷʼ      3        1
 664. t̪s̪ː        3        1
 665. ʈr     3        1
 666. tʲʼ   3        1
 667. tç     3        1
 668. tːs    3        1
 669. t̪̰   3        1
 670. t̪ˀ   3        1
 671. t̺     3        1
 672. tˀ     3        1
 673. s̪ʷ   3        1
 674. s̪ʰ   3        1
 675. s̪ˤ   3        1
 676. s̺     3        1
 677. ɻʷ    3        1
 678. r̪ʲ   3        1
 679. r̠ʲ   3        1
 680. d̻z̻  3        1
 681. ɺ̪    3        1
 682. rˤ     3        1
 683. r̩     3        1
 684. ɽ̃    3        1
 685. r̠     3        1
 686. q̰ʷ   3        1
 687. oe      3        1
 688. õ̞ː  3        1
 689. ɵː    3        1
 690. o̞ˤ   3        1
 691. õ̰    3        1
 692. o̝     3        1
 693. ö      3        1
 694. ŋkʰ   3        1
 695. ŋɣ    3        1
 696. ŋǁ͓  3        1
 697. ŋ̥ǀ͓ˀ      3        1
 698. ŋ̥ǃ  3        1
 699. ŋǃ̠  3        1
 700. n̠ʒ   3        1
 701. ntʷ    3        1
 702. ɳʈ    3        1
 703. nsʷ    3        1
 704. ɴq     3        1
 705. nɡ     3        1
 706. n̪d̪z̪       3        1
 707. ndʑ    3        1
 708. nɗ     3        1
 709. ɲc     3        1
 710. ɯi     3        1
 711. ɯ̰    3        1
 712. ɮʲ    3        1
 713. ɬ̪ː  3        1
 714. l̪̤   3        1
 715. l̩     3        1
 716. lʼ     3        1
 717. kxʼ    3        1
 718. kʰʷ   3        1
 719. kǁʼ   3        1
 720. kǀ͓ʰ 3        1
 721. kǃx    3        1
 722. kǃʼ   3        1
 723. ɟʝʷ  3        1
 724. ɟʲ    3        1
 725. ja      3        1
 726. ʄ̥    3        1
 727. ɟ̰    3        1
 728. ɟ̤    3        1
 729. iaː    3        1
 730. ɪ̃ː  3        1
 731. iˤ     3        1
 732. i̞     3        1
 733. ɨ̆    3        1
 734. ï      3        1
 735. ʰt̠ʃ 3        1
 736. ʰɾ    3        1
 737. ɡᶣ   3        1
 738. ɡbʲ   3        1
 739. ɡǂ    3        1
 740. ɡǃx   3        1
 741. ɡ̤ǃ  3        1
 742. ɤ̞̃  3        1
 743. ɡ̰    3        1
 744. ɡ̟    3        1
 745. e̞u    3        1
 746. e̞o̞  3        1
 747. eo      3        1
 748. ẽ̞ː 3        1
 749. ɛ̆    3        1
 750. ḛ̃   3        1
 751. e̯     3        1
 752. ə˞    3        1
 753. ɖr     3        1
 754. d̤z    3        1
 755. dɮ     3        1
 756. ɗʲ    3        1
 757. ˀd     3        1
 758. d̪ˤ   3        1
 759. ᶑʼ   3        1
 760. cʲ     3        1
 761. cçʷ   3        1
 762. cɕʰ   3        1
 763. cʼː   3        1
 764. ɔ̝    3        1
 765. c̰     3        1
 766. c̤     3        1
 767. bz      3        1
 768. aɯ     3        1
 769. æi     3        1
 770. ˦↓˦ 3        1
 771. *R̪̰  3        1
 772. ˧˦˧  3        1
 773. χʷː  2        1
 774. χʷˤ  2        1
 775. χˤ    2        1
 776. β̃    2        1
 777. ⱱ̟   2        1
 778. z͇̪   2        1
 779. z̞̩   2        1
 780. z͇     2        1
 781. z̤     2        1
 782. ʎ̟    2        1
 783. ỹ     2        1
 784. wʰ     2        1
 785. wə     2        1
 786. wa      2        1
 787. w̥     2        1
 788. ʌi     2        1
 789. vʰ     2        1
 790. ʌ̤    2        1
 791. ṽ     2        1
 792. uʌ     2        1
 793. ʊu     2        1
 794. uj      2        1
 795. ʊi     2        1
 796. ʊɪ    2        1
 797. ũĩ    2        1
 798. uɔ     2        1
 799. uai     2        1
 800. uaː    2        1
 801. ʊ̙ː  2        1
 802. ʊ̃ː  2        1
 803. u̞ː   2        1
 804. ṳˑ   2        1
 805. ʊ̙    2        1
 806. ʊ̈    2        1
 807. u̜     2        1
 808. ʉ̃    2        1
 809. ʊˤ    2        1
 810. tz̤̥  2        1
 811. t̠ʃʲʰ       2        1
 812. ʊa     2        1
 813. t̪s̪ʼː      2        1
 814. t̻s̻ʼ        2        1
 815. t̪s    2        1
 816. ts͇    2        1
 817. ts̪    2        1
 818. tɾ     2        1
 819. t̪n̪  2        1
 820. ʈɳ    2        1
 821. tn      2        1
 822. tl      2        1
 823. tʰʷ   2        1
 824. t̪ʰː 2        1
 825. ʈʰː  2        1
 826. t̪ɦ   2        1
 827. tˠ     2        1
 828. tɕᶣ  2        1
 829. t͈ː   2        1
 830. t͈     2        1
 831. ʃʷː  2        1
 832. sᶣ    2        1
 833. ʃ͈ː  2        1
 834. s͈ː   2        1
 835. s̻ː   2        1
 836. sʼː   2        1
 837. ʃ͉    2        1
 838. ʂ͇    2        1
 839. s̰     2        1
 840. s͉     2        1
 841. ʁʷˤ  2        1
 842. ɾʰ    2        1
 843. ʁː    2        1
 844. ˀr     2        1
 845. ɾ̥    2        1
 846. ɾˀ    2        1
 847. ɽ̩    2        1
 848. r̝     2        1
 849. ɾˤ    2        1
 850. ʁˤ    2        1
 851. ɹ̪    2        1
 852. ʁ̞    2        1
 853. qχʷʼ 2        1
 854. qχʷ   2        1
 855. qχʼː 2        1
 856. qχʼ   2        1
 857. pm      2        1
 858. pʰː   2        1
 859. pɦ     2        1
 860. ˀp     2        1
 861. p͈     2        1
 862. õ̞ĩ  2        1
 863. œ̃    2        1
 864. o̞a    2        1
 865. ø̞ː  2        1
 866. oˤ     2        1
 867. ɵ̞̆  2        1
 868. ɵ̤    2        1
 869. o̯     2        1
 870. ŋ̥ʷ  2        1
 871. ŋkʲ   2        1
 872. ŋǂ    2        1
 873. ŋ̥ǁ͓ˀ      2        1
 874. ŋ̥ǀ͓ʰ      2        1
 875. ŋ̥ǃ̠ˀ      2        1
 876. ŋ̥ǃˀ        2        1
 877. ŋ̤ǃ  2        1
 878. ˀŋ    2        1
 879. ŋ̤    2        1
 880. nzʷ    2        1
 881. n̪z̪  2        1
 882. n̪ʷ   2        1
 883. n̪t̪s̪       2        1
 884. ɳʈʂ  2        1
 885. n̠t̠ʃʼ      2        1
 886. ntsʼ   2        1
 887. n̪t̪ʰ        2        1
 888. ntʰ    2        1
 889. nr      2        1
 890. nl      2        1
 891. ɲɟʑ  2        1
 892. ɲj     2        1
 893. nɟ     2        1
 894. ɲʰ    2        1
 895. ɲᶣ   2        1
 896. nh      2        1
 897. n̠d̠ʒʷ      2        1
 898. ndɾ    2        1
 899. n̤d̤ɮ̤      2        1
 900. n̤d̤  2        1
 901. nd̪    2        1
 902. n̪ː   2        1
 903. n̠̥   2        1
 904. ɲ̩    2        1
 905. nʼ     2        1
 906. mʷˠ   2        1
 907. mpʲ    2        1
 908. mbv     2        1
 909. m̤b̤  2        1
 910. mɓ     2        1
 911. ɰ̰    2        1
 912. ɯ͓    2        1
 913. mʼ     2        1
 914. ɬ̪ʲ  2        1
 915. lʰ     2        1
 916. lˤː   2        1
 917. ɬː    2        1
 918. l̪ː   2        1
 919. l̠˞   2        1
 920. ɬʼ    2        1
 921. ɭ̥    2        1
 922. lˀ     2        1
 923. ɬ̪ʼ  2        1
 924. kʘ     2        1
 925. kʷˀ   2        1
 926. kpː    2        1
 927. kŋ     2        1
 928. k̟ʰ   2        1
 929. kᶣ    2        1
 930. kɦ     2        1
 931. kǂx    2        1
 932. kǂʰ   2        1
 933. kǁxʼ  2        1
 934. kǁx    2        1
 935. kǁ͓ʰ 2        1
 936. kǀxʼ  2        1
 937. kǀx    2        1
 938. k͈ː   2        1
 939. kǃxʼ  2        1
 940. kǃ̠ʰ 2        1
 941. kˤ     2        1
 942. k͈     2        1
 943. k̙     2        1
 944. k̃     2        1
 945. ɟʑ    2        1
 946. ju      2        1
 947. ɟʝː  2        1
 948. ɟʰ    2        1
 949. io      2        1
 950. iˠ     2        1
 951. ɨə    2        1
 952. iɔ     2        1
 953. iau     2        1
 954. ɨa     2        1
 955. iã     2        1
 956. i̞ː   2        1
 957. ɪ̈ː  2        1
 958. i̤ˑ   2        1
 959. ɨ˞    2        1
 960. ɪˤ    2        1
 961. ɪ̤    2        1
 962. i̜     2        1
 963. ɪ̙    2        1
 964. ʰw     2        1
 965. ɦʷ    2        1
 966. ħʷ    2        1
 967. ʰn̪   2        1
 968. ʰn     2        1
 969. ʰkʷ   2        1
 970. ʰd     2        1
 971. ɥ̥    2        1
 972. ɦ̤    2        1
 973. ɡ̤ʷ  2        1
 974. ɡʲʷ  2        1
 975. ɣʲ    2        1
 976. ɡɣ    2        1
 977. ɡbʷ   2        1
 978. ɡbː   2        1
 979. ɡǂx   2        1
 980. ɡǁx   2        1
 981. ɡǀx   2        1
 982. ɡǀ͓  2        1
 983. ɤ̞ː  2        1
 984. ɡ̤̥  2        1
 985. ɤ̟    2        1
 986. ɡʼ    2        1
 987. ɡ̃    2        1
 988. fʼ     2        1
 989. ẽ̞ĩ 2        1
 990. eɪ     2        1
 991. ɛə    2        1
 992. ɛ̝ː  2        1
 993. ɜː    2        1
 994. ə̰    2        1
 995. ə̯    2        1
 996. e̤ˑ   2        1
 997. ə̤    2        1
 998. ɛ̝    2        1
 999. ɘ̃    2        1
 1000. ɞ      2        1
 1001. ë̞    2        1
 1002. e̠     2        1
 1003. ɛ̤ˑ  2        1
 1004. ĕ      2        1
 1005. d̠ʒʼ 2        1
 1006. ɗʒ    2        1
 1007. dʑᶣ  2        1
 1008. dzʰ    2        1
 1009. dz̤    2        1
 1010. dx      2        1
 1011. ɗʷ    2        1
 1012. dɾ     2        1
 1013. dl      2        1
 1014. dʲʷ   2        1
 1015. ðʲ    2        1
 1016. ɗʰ    2        1
 1017. dˠ     2        1
 1018. d̪ð   2        1
 1019. d̤̥   2        1
 1020. dʼ     2        1
 1021. dˀ     2        1
 1022. cʷʰ   2        1
 1023. çʷ    2        1
 1024. ɔu     2        1
 1025. çʲ    2        1
 1026. ɔ̃ĩ  2        1
 1027. ɔɪ    2        1
 1028. ɕᶣ   2        1
 1029. cçː   2        1
 1030. ɔ̝ː  2        1
 1031. ɔ̤ˑ  2        1
 1032. ɔˤ    2        1
 1033. ɔ̆    2        1
 1034. bβ     2        1
 1035. ɓʷ    2        1
 1036. ɓʲ    2        1
 1037. b̤̥   2        1
 1038. b̪     2        1
 1039. bˀ     2        1
 1040. ʙ      2        1
 1041. ay      2        1
 1042. aw      2        1
 1043. aʊ     2        1
 1044. aʲ     2        1
 1045. aj      2        1
 1046. ɑi     2        1
 1047. aɨ     2        1
 1048. aˤː   2        1
 1049. a̤ˑ   2        1
 1050. ɒ̤    2        1
 1051. ãˤ    2        1
 1052. a˞     2        1
 1053. ä      2        1
 1054. ˩̰    2        1
 1055. ˥̰    2        1
 1056. ˧˨˧  2        1
 1057. ˨˥˩  2        1
 1058. ˨˦˧  2        1
 1059. ˧˨˥  2        1
 1060. ˧˥    2        1
 1061. ˥˧˥  2        1
 1062. ˨˩    2        1
 1063. ˥˧    2        1
 1064. χʷˤː        1        1
 1065. χ͈ʷ  1        1
 1066. χʷʼ  1        1
 1067. χˤː  1        1
 1068. χ͈    1        1
 1069. χʼ    1        1
 1070. θ̰    1        1
 1071. β̞ʲ  1        1
 1072. β̞ˠ  1        1
 1073. β̞ː  1        1
 1074. ʕ̰ʷ  1        1
 1075. ʕʷʼ  1        1
 1076. ʔw     1        1
 1077. ʔɾ    1        1
 1078. ʔʲː  1        1
 1079. ʕ̰    1        1
 1080. ʔ̬    1        1
 1081. ʕʼ    1        1
 1082. ʡ      1        1
 1083. ʒʲ    1        1
 1084. ʒˠ    1        1
 1085. ʒ͈ː  1        1
 1086. ʒ͇    1        1
 1087. ʒ̺    1        1
 1088. ʒ̤    1        1
 1089. ʒˀ    1        1
 1090. z̪ʷ   1        1
 1091. ʐʷ    1        1
 1092. zɾ     1        1
 1093. ʑᶣ   1        1
 1094. z̞̩̃ˠ       1        1
 1095. z̞̩ˠ 1        1
 1096. zˠ     1        1
 1097. ʑː    1        1
 1098. z͈ː   1        1
 1099. z̪ː   1        1
 1100. m͉     1        1
 1101. ʐ̰    1        1
 1102. z̺     1        1
 1103. z̩     1        1
 1104. z̥     1        1
 1105. zˀ     1        1
 1106. z̃     1        1
 1107. yø̞   1        1
 1108. ʎʰ    1        1
 1109. yə     1        1
 1110. ye      1        1
 1111. ˀy     1        1
 1112. ʎ̥    1        1
 1113. ʎʼ    1        1
 1114. y̤     1        1
 1115. yʼ     1        1
 1116. y̆     1        1
 1117. xʷː   1        1
 1118. x͈ʷ   1        1
 1119. xʷʼ   1        1
 1120. x̟ʲ   1        1
 1121. xh      1        1
 1122. x͈ː   1        1
 1123. x͈     1        1
 1124. x̥     1        1
 1125. wo      1        1
 1126. ˀʍʲ  1        1
 1127. ʍʲ    1        1
 1128. wi      1        1
 1129. wʱ     1        1
 1130. wei̯   1        1
 1131. we      1        1
 1132. wai̯   1        1
 1133. ˀʍ    1        1
 1134. ˀw̰   1        1
 1135. ˀw̥   1        1
 1136. wˤ     1        1
 1137. w˞     1        1
 1138. w̞     1        1
 1139. wʼ     1        1
 1140. ẅ     1        1
 1141. vɾ     1        1
 1142. ʌə    1        1
 1143. ʌ̤ː  1        1
 1144. ʋː    1        1
 1145. ʌ̯    1        1
 1146. v̩     1        1
 1147. uy      1        1
 1148. ṳi̤  1        1
 1149. ʉi     1        1
 1150. ui̯    1        1
 1151. uɨ     1        1
 1152. uɪ     1        1
 1153. ṵʰ   1        1
 1154. uʰ     1        1
 1155. uei     1        1
 1156. ʊe     1        1
 1157. ṳə̤ 1        1
 1158. ũə    1        1
 1159. uɛ     1        1
 1160. uẽ    1        1
 1161. ʊɔ    1        1
 1162. uãː   1        1
 1163. ṳa̤  1        1
 1164. ṳa    1        1
 1165. uã     1        1
 1166. uːʌ   1        1
 1167. uːa    1        1
 1168. ʊ̤ː  1        1
 1169. ʊ̈ː  1        1
 1170. uˤː   1        1
 1171. ʊ̯    1        1
 1172. ũˤ    1        1
 1173. ʊ̆    1        1
 1174. u˞     1        1
 1175. ʉ̟    1        1
 1176. ʉ̞    1        1
 1177. u͓     1        1
 1178. u̙     1        1
 1179. u̘     1        1
 1180. uˀ     1        1
 1181. d͈     1        1
 1182. ŭ̃    1        1
 1183. ü      1        1
 1184. t̪x    1        1
 1185. t̪ʷʰ 1        1
 1186. tʷʰ   1        1
 1187. t̠ʃx  1        1
 1188. t̪s̪ʷː      1        1
 1189. t̠ʃʷː       1        1
 1190. t̠͈ʃʷ       1        1
 1191. t͈sʷ  1        1
 1192. ʈʂʷ  1        1
 1193. tsʷʼ  1        1
 1194. t̠ʃɾ 1        1
 1195. tsʲʰ  1        1
 1196. tsʰʷ  1        1
 1197. tsʰː  1        1
 1198. t̪s̪ɦ        1        1
 1199. t̠ʃ̺ʰ       1        1
 1200. t̠ʃʱ 1        1
 1201. ts͇ʰ  1        1
 1202. tsʱ    1        1
 1203. tsɦ    1        1
 1204. t̠ʃˠ 1        1
 1205. tsˠ    1        1
 1206. t̠͈ʃː       1        1
 1207. ˀt̪s  1        1
 1208. t̠͈ʃ 1        1
 1209. t͈s    1        1
 1210. t̺s̺  1        1
 1211. t̰s̰  1        1
 1212. t͉s    1        1
 1213. t̪s̪ˀ        1        1
 1214. t̪ʃ   1        1
 1215. ʈʂ͇  1        1
 1216. tsˀ    1        1
 1217. ʈr̥̠ 1        1
 1218. ʈɽ    1        1
 1219. ʈɹ̠̥        1        1
 1220. t̠n̠  1        1
 1221. t̪ɬ̪ʷʰ     1        1
 1222. t̪ɬ̪ʷʼ     1        1
 1223. tlʰ    1        1
 1224. t̪ɬ̪ʼː     1        1
 1225. t̪ɬ̪ː       1        1
 1226. ˀt̪ɬ 1        1
 1227. t̪ɬ̪ˀ       1        1
 1228. tɬ̰   1        1
 1229. ʉ̆    1        1
 1230. t̪ʼkxʼ       1        1
 1231. tʼkxʼ 1        1
 1232. t̪ʲʰ 1        1
 1233. t̻ʲ   1        1
 1234. t͉ʲ   1        1
 1235. tʰʲ   1        1
 1236. t̻ʰː 1        1
 1237. t̠ʰ   1        1
 1238. tʰʼ   1        1
 1239. tʱ     1        1
 1240. tɦ     1        1
 1241. t̪ˠʰ 1        1
 1242. tɕʷ   1        1
 1243. tçʰ   1        1
 1244. t̪ʙ   1        1
 1245. t̠ːʃ 1        1
 1246. t̪ʼː 1        1
 1247. t̻ː   1        1
 1248. t̺ː   1        1
 1249. ˀt̪   1        1
 1250. ˀt     1        1
 1251. ʈ͉    1        1
 1252. t̻ʼ   1        1
 1253. ʈˀ    1        1
 1254. t̃     1        1
 1255. s̻θ   1        1
 1256. s̪ʷː 1        1
 1257. ˀʃʷ  1        1
 1258. ʃ͈ʷ  1        1
 1259. ʃt     1        1
 1260. st      1        1
 1261. sɾ     1        1
 1262. sʲʷ   1        1
 1263. ʃʰ    1        1
 1264. ʃˠ    1        1
 1265. sˠ     1        1
 1266. ˀs     1        1
 1267. ʃ͈    1        1
 1268. ʃ͇    1        1
 1269. ʃ̺    1        1
 1270. ʃˀ    1        1
 1271. ʂ͉    1        1
 1272. s̪ˀ   1        1
 1273. ʂʼ    1        1
 1274. s͈     1        1
 1275. ʁ̞̰ʷ        1        1
 1276. ʁ̞ʷ  1        1
 1277. ɾʲʷ  1        1
 1278. ɾ̪ʲ  1        1
 1279. ɾ̥ʲ  1        1
 1280. ɺʲ    1        1
 1281. ɾ̪̊ʰ        1        1
 1282. rʰ     1        1
 1283. rᶣ    1        1
 1284. ɾ̪ˠ  1        1
 1285. ɾ̥ˠ  1        1
 1286. r̪ˠ   1        1
 1287. rˤː   1        1
 1288. ɾː    1        1
 1289. ɻː    1        1
 1290. ɺː    1        1
 1291. r͈ː   1        1
 1292. r̪ː   1        1
 1293. rʼː   1        1
 1294. ɾ̪̊  1        1
 1295. r̪ˤ   1        1
 1296. ɾ̰    1        1
 1297. ɾ͓    1        1
 1298. ɺ̥    1        1
 1299. ɾ̠    1        1
 1300. r̪̰   1        1
 1301. r̪̥   1        1
 1302. r͓̪   1        1
 1303. r̠̙   1        1
 1304. ɾ̃    1        1
 1305. r̺     1        1
 1306. r̰     1        1
 1307. ɹ̰ˤ  1        1
 1308. ɹ̩    1        1
 1309. ɹ̝    1        1
 1310. rʼ     1        1
 1311. rˀ     1        1
 1312. ɺ̠̰  1        1
 1313. ɹ̪̥  1        1
 1314. ɹˤ    1        1
 1315. qχʷˤʼ       1        1
 1316. qχʷˤ 1        1
 1317. qχˤː 1        1
 1318. qχː   1        1
 1319. qχˤʼ 1        1
 1320. qχˤ   1        1
 1321. qʘʰ   1        1
 1322. qʘʼ   1        1
 1323. qʘ     1        1
 1324. qʷˤʰ 1        1
 1325. qʷː   1        1
 1326. q͈ʷ   1        1
 1327. qʷˤʼ 1        1
 1328. qʷˀ   1        1
 1329. qn      1        1
 1330. qm      1        1
 1331. qˤʰ   1        1
 1332. qǂʰ   1        1
 1333. qǂʼ   1        1
 1334. qǂ     1        1
 1335. qǁʰ   1        1
 1336. qǁʼ   1        1
 1337. qǁ     1        1
 1338. qǀʰ   1        1
 1339. qǀʼ   1        1
 1340. qǀ     1        1
 1341. qʼː   1        1
 1342. qǃʰ   1        1
 1343. qǃʼ   1        1
 1344. qǃ     1        1
 1345. ˀq     1        1
 1346. qˤʼ   1        1
 1347. q͈     1        1
 1348. q̚     1        1
 1349. qˀ     1        1
 1350. pʷˠʰ 1        1
 1351. pʷˠː 1        1
 1352. ɸʷˠ  1        1
 1353. pʷˠ   1        1
 1354. ɸʷ    1        1
 1355. pt      1        1
 1356. psʷʰ  1        1
 1357. psʷ    1        1
 1358. pʃʰ   1        1
 1359. psʰ    1        1
 1360. pʃʼ   1        1
 1361. pɾ     1        1
 1362. pɸ     1        1
 1363. pʼkxʼ 1        1
 1364. pkʰ    1        1
 1365. p͉ʲ   1        1
 1366. pʰʷ   1        1
 1367. ɸʰ    1        1
 1368. pʱ     1        1
 1369. pfʼ    1        1
 1370. ɸː    1        1
 1371. p͈ː   1        1
 1372. ɸ̞    1        1
 1373. ɸʼ    1        1
 1374. ɸ̃    1        1
 1375. pˤ     1        1
 1376. p̻     1        1
 1377. p̪     1        1
 1378. p̃     1        1
 1379. øy     1        1
 1380. ow      1        1
 1381. õ̞ũ  1        1
 1382. õũ    1        1
 1383. oʊ     1        1
 1384. ou̯    1        1
 1385. ou̙    1        1
 1386. oũ     1        1
 1387. õʲ    1        1
 1388. oʲ     1        1
 1389. oj      1        1
 1390. õ̞ĩˤ        1        1
 1391. o̤i̤  1        1
 1392. o̞iˤ  1        1
 1393. oi̯    1        1
 1394. oɪ     1        1
 1395. o̰ʰ   1        1
 1396. œy     1        1
 1397. œu     1        1
 1398. œi     1        1
 1399. o̞e̞  1        1
 1400. øɘ    1        1
 1401. oɘ     1        1
 1402. oɛ     1        1
 1403. œ̤    1        1
 1404. oe̞    1        1
 1405. õ̞ãˤ        1        1
 1406. õ̞ã  1        1
 1407. o̞aˤ  1        1
 1408. oːu    1        1
 1409. o̞ˤː 1        1
 1410. ɵ̤ː  1        1
 1411. o̰ː   1        1
 1412. o̘ː   1        1
 1413. ˀo̯   1        1
 1414. ø̞ˤ  1        1
 1415. õ̞ˤ  1        1
 1416. o̰ˑ   1        1
 1417. o̤ˑ   1        1
 1418. õ̞̰  1        1
 1419. ɶ̝    1        1
 1420. o̞̰   1        1
 1421. o̞̥   1        1
 1422. o̞̟   1        1
 1423. õˤ    1        1
 1424. o˞     1        1
 1425. ø̠    1        1
 1426. ŏ̞    1        1
 1427. ö̞    1        1
 1428. o̟     1        1
 1429. o̙     1        1
 1430. o̘     1        1
 1431. oˀ     1        1
 1432. ɵ̃    1        1
 1433. ø̆    1        1
 1434. ŏ̃    1        1
 1435. ŏ      1        1
 1436. ŋ̥ʘ  1        1
 1437. ŋʘ    1        1
 1438. ŋʷː  1        1
 1439. ŋ̩ʷ  1        1
 1440. ŋɾ    1        1
 1441. ŋmkpɾ 1        1
 1442. ŋmʲ   1        1
 1443. ŋ̥m̥ 1        1
 1444. ŋmˤ   1        1
 1445. ŋkx    1        1
 1446. ŋkɾ   1        1
 1447. ŋ̤kʰ 1        1
 1448. ŋkʼ   1        1
 1449. ŋʲʷ  1        1
 1450. ŋ̥ʲ  1        1
 1451. ŋhʷ   1        1
 1452. ŋhʲ   1        1
 1453. ŋhᶣ  1        1
 1454. ŋ̤ʰ  1        1
 1455. ŋʰ    1        1
 1456. ŋh     1        1
 1457. ŋɣʷ  1        1
 1458. ŋɡmb  1        1
 1459. ŋɣʲ  1        1
 1460. ŋɣᶣ 1        1
 1461. ŋɡː  1        1
 1462. ŋ̤ɡǃ        1        1
 1463. ŋ̤ɡ̤        1        1
 1464. ŋɡ̟  1        1
 1465. ŋb     1        1
 1466. ŋ̥ǂxˀ       1        1
 1467. ŋ̥ǂ͓ˡxˀ   1        1
 1468. ŋ̥ǂ͓ˡʰ    1        1
 1469. ŋ̥ǂ͓ˡˀ    1        1
 1470. ŋ̤ǂ͓ˡ      1        1
 1471. ŋǂ͓ˡ        1        1
 1472. ŋ̥ǂʰ        1        1
 1473. ŋ̥ǂˀ        1        1
 1474. ŋ̥ǂ  1        1
 1475. ŋ̤ǂ  1        1
 1476. ŋ̥ǁ͓ʰ      1        1
 1477. ŋ̥ǁ  1        1
 1478. ŋ̤ǁ  1        1
 1479. ŋǁʼ  1        1
 1480. ŋ̥ǀ͓xˀ     1        1
 1481. ŋǀʰ  1        1
 1482. ʼŋǀ  1        1
 1483. ŋ̥ǀ  1        1
 1484. ŋ̤ǀ͓        1        1
 1485. ŋ̤ǀ  1        1
 1486. ŋ̥ǃ̠ʰ      1        1
 1487. ŋǃʰ  1        1
 1488. ŋ̥ǃˠˀ      1        1
 1489. ŋǃǃʰ        1        1
 1490. ŋǃǃ  1        1
 1491. ʼŋǃ  1        1
 1492. ŋǃʼ  1        1
 1493. ŋˤ    1        1
 1494. ŋˑ    1        1
 1495. ŋ̞    1        1
 1496. ŋˀ    1        1
 1497. nθ     1        1
 1498. ˀnʘ   1        1
 1499. nzɾ    1        1
 1500. n̤ʷ   1        1
 1501. n̠t̠ʃʷ      1        1
 1502. n̠t̠ʃɾ      1        1
 1503. n̪t̪s̪ʰ     1        1
 1504. ɳʈʂʰ        1        1
 1505. n̠t̠ʃʰ      1        1
 1506. n̠̥t̠ʃ      1        1
 1507. ɳʈr̠̥       1        1
 1508. ntɾ    1        1
 1509. ntlʼ   1        1
 1510. n̤tʰ  1        1
 1511. n̠t̠  1        1
 1512. ntʼ    1        1
 1513. n̠ʃʷ 1        1
 1514. nsɾ    1        1
 1515. n̪s̪  1        1
 1516. n̥ʃ   1        1
 1517. n̤s    1        1
 1518. nɾ     1        1
 1519. ɴqʰ   1        1
 1520. nɮ     1        1
 1521. nɬ     1        1
 1522. nʲʷ   1        1
 1523. ɲɟʝ  1        1
 1524. ɲ̤ɟ̤        1        1
 1525. ɲ̟ʝ̟        1        1
 1526. n̻ʲ   1        1
 1527. n̥ʲ   1        1
 1528. ɲʄ    1        1
 1529. ɲ̤ʰ  1        1
 1530. n̤ʰ   1        1
 1531. ɳʰ    1        1
 1532. ɳɦ    1        1
 1533. nɦ     1        1
 1534. nɡɾ   1        1
 1535. ɴɢǁqʰ       1        1
 1536. ɴɢǀqʰ       1        1
 1537. ɴɢǃqʰ       1        1
 1538. n̥ˠ   1        1
 1539. n̤ɡ̤ 1        1
 1540. nˠ     1        1
 1541. ɴɢ    1        1
 1542. ɳɖr̠ 1        1
 1543. ɳɖɽ  1        1
 1544. ɳɖr   1        1
 1545. n̠̩d̠ʒ      1        1
 1546. n̠̤d̠̤ʒ    1        1
 1547. ndzʷ   1        1
 1548. ndzʲ   1        1
 1549. n̤d̤z̤       1        1
 1550. n̪d̪ʷ        1        1
 1551. ndl     1        1
 1552. n̪d̪ʲ        1        1
 1553. ndː    1        1
 1554. nð     1        1
 1555. ɲcʲ   1        1
 1556. ɲ̤cʰ 1        1
 1557. ɲcɕ   1        1
 1558. ɲcʼ   1        1
 1559. ˀnǂ   1        1
 1560. ˀnǁ   1        1
 1561. ˀnǀ   1        1
 1562. nˤː   1        1
 1563. n͈ː   1        1
 1564. n̻ː   1        1
 1565. ɴː    1        1
 1566. ˀnǃ   1        1
 1567. ʼn     1        1
 1568. ˀn̪̥ 1        1
 1569. ɳ̥    1        1
 1570. ɳ̤    1        1
 1571. n̠̤   1        1
 1572. ɲʼ    1        1
 1573. nˤ     1        1
 1574. n̺     1        1
 1575. n͉     1        1
 1576. mʷˠː 1        1
 1577. mʷː   1        1
 1578. m̥ʷ   1        1
 1579. m̃ʷ   1        1
 1580. mw      1        1
 1581. ɱvɾ   1        1
 1582. ɱvʲ   1        1
 1583. ɯʌ    1        1
 1584. mv      1        1
 1585. mɾ     1        1
 1586. mpʷ    1        1
 1587. mpɾ    1        1
 1588. m̤pʰ  1        1
 1589. mpfʼ   1        1
 1590. mpf     1        1
 1591. m̥p    1        1
 1592. mpʼ    1        1
 1593. ɯ̤i̤ 1        1
 1594. m̥ʰ   1        1
 1595. m̤ʰ   1        1
 1596. mɦ     1        1
 1597. mˠ     1        1
 1598. ɱfʷ   1        1
 1599. ɱfɾ   1        1
 1600. ɱfʲ   1        1
 1601. ɱ̥f   1        1
 1602. ɱ̤f   1        1
 1603. ɯ̤ə̤        1        1
 1604. ɯ̃ə  1        1
 1605. ɱð    1        1
 1606. mbz     1        1
 1607. m̤b̤v̤       1        1
 1608. mbɾ    1        1
 1609. mbˠ    1        1
 1610. mbː    1        1
 1611. ɯ̞̯  1        1
 1612. ɯ̤a   1        1
 1613. ɯ̤ː  1        1
 1614. mˤː   1        1
 1615. m͈ː   1        1
 1616. ʼm     1        1
 1617. ˀm̥   1        1
 1618. ɯ̞̆  1        1
 1619. ɰ̃    1        1
 1620. fʃ     1        1
 1621. ɯ̆    1        1
 1622. mˤ     1        1
 1623. m̪     1        1
 1624. lʔ     1        1
 1625. ɬ̪ʷː        1        1
 1626. ɬ̪ʷ  1        1
 1627. ɬʷ    1        1
 1628. l̪ʷ   1        1
 1629. ɭʷ    1        1
 1630. ɬʟ̥͓        1        1
 1631. lʲʷ   1        1
 1632. ɮ̪ʲ  1        1
 1633. ɬ̪ʲʼ        1        1
 1634. ɬʲʼ  1        1
 1635. l̥ʲ   1        1
 1636. lᶣ    1        1
 1637. lɦ     1        1
 1638. l̥ˠ   1        1
 1639. ld      1        1
 1640. l͈ː   1        1
 1641. l̻ː   1        1
 1642. l̥ː   1        1
 1643. ɭː    1        1
 1644. lʼː   1        1
 1645. ˀl̪̥ 1        1
 1646. ɬ̻    1        1
 1647. l̪ˤ   1        1
 1648. ɮ̤    1        1
 1649. l̻̰   1        1
 1650. l̪̩   1        1
 1651. ɭ̩    1        1
 1652. ʟ̥͓  1        1
 1653. ɭ̤    1        1
 1654. ɭ͓    1        1
 1655. l̠̤   1        1
 1656. l͉     1        1
 1657. ɫ      1        1
 1658. ʟ      1        1
 1659. kʘxʼ  1        1
 1660. kʘx    1        1
 1661. kʘʰ   1        1
 1662. kʘʼ   1        1
 1663. kxʷʰ  1        1
 1664. kxʷ    1        1
 1665. kxʼː  1        1
 1666. kxː    1        1
 1667. kʷɾ   1        1
 1668. kʷʰː 1        1
 1669. kʷʱ   1        1
 1670. kʷʼː 1        1
 1671. ˀkʷ   1        1
 1672. k͈ʷ   1        1
 1673. k͉ʷ   1        1
 1674. k̃ʷ   1        1
 1675. kɾ     1        1
 1676. kpɾ    1        1
 1677. kpr     1        1
 1678. ˀkp    1        1
 1679. kpˤ    1        1
 1680. km      1        1
 1681. kʟ̥͓ʼ       1        1
 1682. kʟ̥ʼ 1        1
 1683. kɬ     1        1
 1684. kl      1        1
 1685. k̟ʲʰ 1        1
 1686. k̟ʲʼ 1        1
 1687. kʰʲ   1        1
 1688. kɡ     1        1
 1689. kf      1        1
 1690. kǂxʼ  1        1
 1691. kǂ͓ˡx        1        1
 1692. kǂ͓ˡʰ       1        1
 1693. kǂ͓ˡ 1        1
 1694. kǂʼ   1        1
 1695. kǁ͓xʰ        1        1
 1696. kǁʼʰ 1        1
 1697. kǁ͓ˀ 1        1
 1698. kǀ͓x  1        1
 1699. kǀʷ   1        1
 1700. kǀʰʷ 1        1
 1701. kǀʰʼ 1        1
 1702. kǀ͓ˠʰ       1        1
 1703. kǀ͓ˀ 1        1
 1704. kǀ̪   1        1
 1705. kǃ̠xʰ        1        1
 1706. kǃxʰ  1        1
 1707. kǃʰʼ 1        1
 1708. kǃǃxʼ        1        1
 1709. kǃǃx  1        1
 1710. kǃǃʰʼ       1        1
 1711. kǃǃʰ 1        1
 1712. kǃǃʼ 1        1
 1713. kǃǃ   1        1
 1714. kǃ̠ˀ 1        1
 1715. kǃ̪   1        1
 1716. kǃ͓   1        1
 1717. ˀk     1        1
 1718. k̻     1        1
 1719. jʔ     1        1
 1720. j̥ʷ   1        1
 1721. jo      1        1
 1722. ɟɦ    1        1
 1723. jʰ     1        1
 1724. jeu̯   1        1
 1725. jɛ     1        1
 1726. je      1        1
 1727. jɔ     1        1
 1728. jau̯   1        1
 1729. jai̯   1        1
 1730. jãː   1        1
 1731. ˀj̰   1        1
 1732. ˀj̥   1        1
 1733. ˀɟ    1        1
 1734. ɟ̩̰  1        1
 1735. ʝ̟    1        1
 1736. jˤ     1        1
 1737. j̟     1        1
 1738. iʌ     1        1
 1739. ɪʌ    1        1
 1740. i̤ṳ  1        1
 1741. iʊ     1        1
 1742. iou     1        1
 1743. ioː    1        1
 1744. io̞    1        1
 1745. ɨ̃ĩ  1        1
 1746. iɨ     1        1
 1747. ɪi     1        1
 1748. iʰ     1        1
 1749. ɪ̙ˠ  1        1
 1750. ĩˠ    1        1
 1751. ɪˠ    1        1
 1752. iɛː   1        1
 1753. ieː    1        1
 1754. i̤ə̤ 1        1
 1755. t̻s̻ʰ        1        1
 1756. ĩə    1        1
 1757. ĩẽ̞ 1        1
 1758. ɪɛ    1        1
 1759. ɪe̞   1        1
 1760. iẽ    1        1
 1761. iæ     1        1
 1762. i̤a̤  1        1
 1763. i̤a    1        1
 1764. ia̟    1        1
 1765. ɪã    1        1
 1766. ɪa     1        1
 1767. iːɛ   1        1
 1768. iːe    1        1
 1769. iˤː   1        1
 1770. ḭː   1        1
 1771. ɪ̝ː  1        1
 1772. ɪ̙ː  1        1
 1773. i̙ː   1        1
 1774. ḭˑ   1        1
 1775. ɨˑ    1        1
 1776. ɨ̞̃  1        1
 1777. ɨ̰    1        1
 1778. ɨ̥    1        1
 1779. ɨ̜    1        1
 1780. ɨ̘    1        1
 1781. ɪ̯    1        1
 1782. i͓     1        1
 1783. ɪ̠    1        1
 1784. ɪ̝    1        1
 1785. i̙     1        1
 1786. i̘     1        1
 1787. iˀ     1        1
 1788. ɪ̆    1        1
 1789. ɧ      1        1
 1790. hv      1        1
 1791. ʰts    1        1
 1792. ʰʃ    1        1
 1793. ʰs̪   1        1
 1794. ʰɾ̪  1        1
 1795. ʰq     1        1
 1796. ʰŋ    1        1
 1797. ʰl     1        1
 1798. hʲʷ   1        1
 1799. ʰɟ    1        1
 1800. ʰj     1        1
 1801. hᶣ    1        1
 1802. ʰc     1        1
 1803. ʰb     1        1
 1804. ħ͈ː  1        1
 1805. hʼ     1        1
 1806. hˀ     1        1
 1807. ɡʘx   1        1
 1808. ɡʘqʰ 1        1
 1809. ɡʘkxʼ        1        1
 1810. ɡʘ    1        1
 1811. ɢʘ    1        1
 1812. ˀɡʷ  1        1
 1813. ɡ̩ʷ  1        1
 1814. ɠ̥ʷ  1        1
 1815. ɢʷˤ  1        1
 1816. ɡv     1        1
 1817. ɣv     1        1
 1818. ɡɾ    1        1
 1819. ɡⁿ   1        1
 1820. ɡm     1        1
 1821. ɡˡ    1        1
 1822. ɡʼkxʼ        1        1
 1823. ɡ̟ʲ  1        1
 1824. ɣ̟ʲ  1        1
 1825. ɠ̥ʲ  1        1
 1826. ɤ̤i̤ 1        1
 1827. ɤi     1        1
 1828. ɡɦ    1        1
 1829. ɢʰ    1        1
 1830. ɡbɾ   1        1
 1831. ɡbr    1        1
 1832. ˀɡb   1        1
 1833. ɡbˤ   1        1
 1834. ɡb̩   1        1
 1835. ɡɓ    1        1
 1836. ɡ̰ǂx 1        1
 1837. ɡǂqʰ 1        1
 1838. ɡ̰ǂ͓ˡx     1        1
 1839. ɡǂ͓ˡx       1        1
 1840. ɡ̤ǂ͓ˡ      1        1
 1841. ɡǂ͓ˡ        1        1
 1842. ɡǂkxʼ        1        1
 1843. ɡ̤ǂ  1        1
 1844. ɢǂ    1        1
 1845. ɡǁxʼ 1        1
 1846. ɡǁqʰ 1        1
 1847. ɡǁkxʼ        1        1
 1848. ɡ̤ǁ  1        1
 1849. ɡǁ͓  1        1
 1850. ɢǁ    1        1
 1851. ɡ̰ǀ͓x       1        1
 1852. ɡǀ͓x 1        1
 1853. ɡǀxʼ 1        1
 1854. ɡǀqʰ 1        1
 1855. ɡǀkxʼ        1        1
 1856. ɡǀʰ  1        1
 1857. ɡ̤ǀ͓        1        1
 1858. ɡ̤ǀ  1        1
 1859. ɢǀ    1        1
 1860. ɡ͈ː  1        1
 1861. ɣ͈ː  1        1
 1862. ɡ̤ː  1        1
 1863. ɤ̤ː  1        1
 1864. ɤ̃ː  1        1
 1865. ɣː    1        1
 1866. ɠː    1        1
 1867. ɢː    1        1
 1868. ɡ̰ǃx 1        1
 1869. ɡǃxʼ 1        1
 1870. ɡǃqʰ 1        1
 1871. ɡǃkxʼ        1        1
 1872. ɡǃʰ  1        1
 1873. ɡǃǃxʼ       1        1
 1874. ɡǃǃx 1        1
 1875. ɡǃǃʰ        1        1
 1876. ɡǃǃ  1        1
 1877. ɡǃ̠  1        1
 1878. ɢǃ    1        1
 1879. ˀɡ    1        1
 1880. ɤ̞̟̃        1        1
 1881. ɤ̯    1        1
 1882. ɣ̰    1        1
 1883. ɡ̩    1        1
 1884. ɣ̩    1        1
 1885. ɣ̥    1        1
 1886. ɣ̤    1        1
 1887. ɡ̙    1        1
 1888. ɣˀ    1        1
 1889. ʛ̥    1        1
 1890. ɠ̥    1        1
 1891. ɢˤ    1        1
 1892. ɤ˞    1        1
 1893. fʷː   1        1
 1894. i̤ɛ̤ 1        1
 1895. fɾ     1        1
 1896. fʰ     1        1
 1897. f͈ː   1        1
 1898. f̰     1        1
 1899. f͉     1        1
 1900. əy     1        1
 1901. ɛw     1        1
 1902. ɾˠ    1        1
 1903. ɛʊ    1        1
 1904. ɛu     1        1
 1905. ẽ̞ũ 1        1
 1906. eʊ     1        1
 1907. eu̯    1        1
 1908. ɛo̞   1        1
 1909. ɛo     1        1
 1910. əɯ    1        1
 1911. ɛɯ    1        1
 1912. ɛj     1        1
 1913. eʲ     1        1
 1914. ej      1        1
 1915. ɜɪ̯  1        1
 1916. ɜi     1        1
 1917. ɘi     1        1
 1918. əɨ̙  1        1
 1919. ɛɪ    1        1
 1920. ẽĩ   1        1
 1921. ei̯    1        1
 1922. ei̙    1        1
 1923. eĩ     1        1
 1924. eʰ     1        1
 1925. ɛ̙ˠ  1        1
 1926. ɛˠ    1        1
 1927. eˠ     1        1
 1928. ɛ̃ə  1        1
 1929. e̞ə   1        1
 1930. eɘ     1        1
 1931. eə     1        1
 1932. ɛ̃ɔ̃        1        1
 1933. eɔ     1        1
 1934. e̞a    1        1
 1935. ɛ̰ː  1        1
 1936. ə̘ː  1        1
 1937. ɛ̙ː  1        1
 1938. ɛ̘ː  1        1
 1939. ɘ̃ː  1        1
 1940. ḛː   1        1
 1941. e̥ː   1        1
 1942. e̘ː   1        1
 1943. ëː    1        1
 1944. əˑ    1        1
 1945. ɛˑ    1        1
 1946. ə̰̃  1        1
 1947. ɛ̰̃  1        1
 1948. ḛˑ   1        1
 1949. ɛ̯    1        1
 1950. ə̥    1        1
 1951. ə̟    1        1
 1952. ɛ̰ˑ  1        1
 1953. ɛ̞    1        1
 1954. ẽ̞̰ 1        1
 1955. ɛ̙    1        1
 1956. e̞̰   1        1
 1957. e̞̥   1        1
 1958. e̞̠   1        1
 1959. ɛ̆̃  1        1
 1960. eˤ     1        1
 1961. ĕ̞    1        1
 1962. e̥     1        1
 1963. e̙     1        1
 1964. e̘     1        1
 1965. eˀ     1        1
 1966. ə̃˞  1        1
 1967. ɖʐʷ  1        1
 1968. ɖr̠͓ 1        1
 1969. ɖr̠   1        1
 1970. ɖɽ    1        1
 1971. ɖⁿ   1        1
 1972. ɖɦ    1        1
 1973. ɖ̤ː  1        1
 1974. ˀɖ    1        1
 1975. ɖ̰    1        1
 1976. d̠ʒxʼ        1        1
 1977. d̠ʒɾ 1        1
 1978. d̠ʒˠ 1        1
 1979. d̠ʒ̤ː       1        1
 1980. ˀd̠ʒ 1        1
 1981. d̠͈ʒ 1        1
 1982. d̠̤ʒ̤       1        1
 1983. d̤ʒ̤ 1        1
 1984. d̪z̪ʲ        1        1
 1985. dzʲ    1        1
 1986. dzˠ    1        1
 1987. d̪z̪̤        1        1
 1988. d̤z̤  1        1
 1989. dz̪    1        1
 1990. dzʼ    1        1
 1991. dz̃    1        1
 1992. d̪x    1        1
 1993. d̪ʷ   1        1
 1994. d̪ⁿ  1        1
 1995. d̠ⁿ  1        1
 1996. dⁿ    1        1
 1997. dlʷ    1        1
 1998. d̪l̪  1        1
 1999. d̤ɮ̤ 1        1
 2000. d̪ʼkxʼ       1        1
 2001. dʼkxʼ 1        1
 2002. d̻ʲ   1        1
 2003. d̪ɦ   1        1
 2004. dᶣ    1        1
 2005. ðˠ    1        1
 2006. d̪̤ː 1        1
 2007. ᶑʼː 1        1
 2008. d͈ː   1        1
 2009. d̻ː   1        1
 2010. d̺ː   1        1
 2011. ðː    1        1
 2012. ᶑː   1        1
 2013. ˀd̪   1        1
 2014. ˀɗ    1        1
 2015. ðˤ    1        1
 2016. ð͉    1        1
 2017. d̪̤̥ 1        1
 2018. ᴅ̪̰ 1        1
 2019. d̠̰   1        1
 2020. d̪̚   1        1
 2021. ɗ̠    1        1
 2022. d̺     1        1
 2023. ᴅ̪   1        1
 2024. d̩     1        1
 2025. d̞     1        1
 2026. ɔy     1        1
 2027. ɔõ̯  1        1
 2028. ɔo̯   1        1
 2029. cɲ     1        1
 2030. ɔ̤i̤ 1        1
 2031. ɔə    1        1
 2032. ɔɛ    1        1
 2033. cçʷʰ 1        1
 2034. cɕʼ   1        1
 2035. ɔ̃ˤː        1        1
 2036. ɔ̰ː  1        1
 2037. ɔ̙ː  1        1
 2038. ɔ̘ː  1        1
 2039. ɕː    1        1
 2040. çː    1        1
 2041. ˀc     1        1
 2042. ɔ̰ˑ  1        1
 2043. ɔˑ    1        1
 2044. ɔ̯    1        1
 2045. ɔ̙    1        1
 2046. ɕʼ    1        1
 2047. ç̟    1        1
 2048. bzʷ    1        1
 2049. b̤z̤  1        1
 2050. bʷˠ   1        1
 2051. bʷː   1        1
 2052. b̃ʷ   1        1
 2053. bvʷ    1        1
 2054. b̤v̤  1        1
 2055. bɾ     1        1
 2056. br      1        1
 2057. bⁿ    1        1
 2058. b̤ʲ   1        1
 2059. bɦ     1        1
 2060. bˠ     1        1
 2061. bɡ     1        1
 2062. ɓ̥ː  1        1
 2063. bˤː   1        1
 2064. b͈ː   1        1
 2065. b̤ː   1        1
 2066. ˀb͉   1        1
 2067. bˤ     1        1
 2068. b͈     1        1
 2069. b̻     1        1
 2070. b͉     1        1
 2071. b̩     1        1
 2072. bʼ     1        1
 2073. ɑʊ    1        1
 2074. ɑu     1        1
 2075. ɐu     1        1
 2076. a̰ṵ  1        1
 2077. a̤ṳ  1        1
 2078. au̯    1        1
 2079. ɑ̃õ  1        1
 2080. ɑo     1        1
 2081. ãõ̞ˤ        1        1
 2082. ao̞ˤ  1        1
 2083. a̤ɯ̤ 1        1
 2084. aʲː   1        1
 2085. ãʲ    1        1
 2086. ɑ̃ĩ  1        1
 2087. ɐi     1        1
 2088. ã̟ĩ  1        1
 2089. a̰ḭ  1        1
 2090. a̤i̤  1        1
 2091. a̟i    1        1
 2092. ãĩ    1        1
 2093. ãi     1        1
 2094. ai̯    1        1
 2095. a̰ʰ   1        1
 2096. aʰ     1        1
 2097. a̙ˠ   1        1
 2098. aˠ     1        1
 2099. æʉ    1        1
 2100. æu     1        1
 2101. æɪ    1        1
 2102. æẽ̯ 1        1
 2103. æe̯   1        1
 2104. æe     1        1
 2105. æ̤ː  1        1
 2106. ɑe     1        1
 2107. ãẽ̞ˤ       1        1
 2108. ae̞ˤ  1        1
 2109. æˤ    1        1
 2110. æ̤    1        1
 2111. ɑ̃ɔ̃        1        1
 2112. aɔ     1        1
 2113. ɑ̤ː  1        1
 2114. a̟̙ː 1        1
 2115. ãˤː  1        1
 2116. ɒ̃ː  1        1
 2117. ɑ̈ː  1        1
 2118. ã̟ː  1        1
 2119. a̰ː   1        1
 2120. a̠ː   1        1
 2121. a̙ː   1        1
 2122. aː̃   1        1
 2123. ɐ̹̆  1        1
 2124. a̰ˑ   1        1
 2125. a̟˞   1        1
 2126. ɒ̝    1        1
 2127. ɑ̝    1        1
 2128. ɒ̆    1        1
 2129. ɐ̆    1        1
 2130. ɑ̈    1        1
 2131. ḁ     1        1
 2132. a̠     1        1
 2133. a̙     1        1
 2134. aˀ     1        1
 2135. ã̆    1        1
 2136. å      1        1
 2137. ɑ̃˞  1        1
 2138. ɐˤ    1        1
 2139. ↓˦↓˦      1        1
 2140. ↓˦˨ 1        1
 2141. ˨ː    1        1
 2142. ˦ː    1        1
 2143. *Rʲ    1        1
 2144. *R̪̥  1        1
 2145. ˨˧˩  1        1
 2146. ˨˧˨  1        1
 2147. ˧˩̰  1        1
 2148. ˥˧̰  1        1
 2149. ˦˥̰  1        1
 2150. ˧˩̤  1        1
 2151. ˧˨̤  1        1
 2152. ˧˥˨  1        1
 2153. ˥˨˧  1        1
 2154. ˧˨ˤ  1        1
 2155. ˨˩̤  1        1
 2156. ˦˩    1        1
 2157. ˦˥˦  1        1
 2158. ˨˥    1        1
 2159. ˥˨    1        1
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top