SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 10th, 2018 736 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /***
 2.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 3.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 4.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 5.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 6.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 7.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 8.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 9.  *    .=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=.....................................
 10.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 11.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 12.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 13.  *    .=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=.....................................
 14.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 15.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 16.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 17.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 18.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 19.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 20.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 21.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 22.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 23.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 24.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 25.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 26.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 27.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 28.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 29.  *    .........tttt.........................................................................hhhhhhh........................................................tttt............iiii......................................................
 30.  *    ......ttt:::t.........................................................................h:::::h.....................................................ttt:::t...........i::::i.....................................................
 31.  *    ......t:::::t.........................................................................h:::::h.....................................................t:::::t............iiii......................................................
 32.  *    ......t:::::t.........................................................................h:::::h.....................................................t:::::t......................................................................
 33.  *    ttttttt:::::ttttttt.......ooooooooooo......mmmmmmm....mmmmmmm.......ssssssssss.........h::::h.hhhhh..........ooooooooooo.......ssssssssss...ttttttt:::::ttttttt....iiiiiiinnnn..nnnnnnnn.......ggggggggg...ggggg...............
 34.  *    t:::::::::::::::::t.....oo:::::::::::oo..mm:::::::m..m:::::::mm...ss::::::::::s........h::::hh:::::hhh.....oo:::::::::::oo...ss::::::::::s..t:::::::::::::::::t....i:::::in:::nn::::::::nn....g:::::::::ggg::::g...............
 35.  *    t:::::::::::::::::t....o:::::::::::::::om::::::::::mm::::::::::mss:::::::::::::s.......h::::::::::::::hh..o:::::::::::::::oss:::::::::::::s.t:::::::::::::::::t.....i::::in::::::::::::::nn..g:::::::::::::::::g...............
 36.  *    tttttt:::::::tttttt....o:::::ooooo:::::om::::::::::::::::::::::ms::::::ssss:::::s......h:::::::hhh::::::h.o:::::ooooo:::::os::::::ssss:::::stttttt:::::::tttttt.....i::::inn:::::::::::::::ng::::::ggggg::::::gg...............
 37.  *    ......t:::::t..........o::::o.....o::::om:::::mmm::::::mmm:::::m.s:::::s..ssssss.......h::::::h...h::::::ho::::o.....o::::o.s:::::s..ssssss.......t:::::t...........i::::i..n:::::nnnn:::::ng:::::g.....g:::::g................
 38.  *    ......t:::::t..........o::::o.....o::::om::::m...m::::m...m::::m...s::::::s............h:::::h.....h:::::ho::::o.....o::::o...s::::::s............t:::::t...........i::::i..n::::n....n::::ng:::::g.....g:::::g................
 39.  *    ......t:::::t..........o::::o.....o::::om::::m...m::::m...m::::m......s::::::s.........h:::::h.....h:::::ho::::o.....o::::o......s::::::s.........t:::::t...........i::::i..n::::n....n::::ng:::::g.....g:::::g................
 40.  *    ......t:::::t....tttttto::::o.....o::::om::::m...m::::m...m::::mssssss...s:::::s.......h:::::h.....h:::::ho::::o.....o::::ossssss...s:::::s.......t:::::t....tttttt.i::::i..n::::n....n::::ng::::::g....g:::::g................
 41.  *    ......t::::::tttt:::::to:::::ooooo:::::om::::m...m::::m...m::::ms:::::ssss::::::s......h:::::h.....h:::::ho:::::ooooo:::::os:::::ssss::::::s......t::::::tttt:::::ti::::::i.n::::n....n::::ng:::::::ggggg:::::g................
 42.  *    ......tt::::::::::::::to:::::::::::::::om::::m...m::::m...m::::ms::::::::::::::s.......h:::::h.....h:::::ho:::::::::::::::os::::::::::::::s.......tt::::::::::::::ti::::::i.n::::n....n::::n.g::::::::::::::::g................
 43.  *    ........tt:::::::::::tt.oo:::::::::::oo.m::::m...m::::m...m::::m.s:::::::::::ss........h:::::h.....h:::::h.oo:::::::::::oo..s:::::::::::ss..........tt:::::::::::tti::::::i.n::::n....n::::n..gg::::::::::::::g................
 44.  *    ..........ttttttttttt.....ooooooooooo...mmmmmm...mmmmmm...mmmmmm..sssssssssss..........hhhhhhh.....hhhhhhh...ooooooooooo.....sssssssssss..............ttttttttttt..iiiiiiii.nnnnnn....nnnnnn....gggggggg::::::g................
 45.  *    ........................................................................................................................................................................................................g:::::g................
 46.  *    ............................................................................................................................................................................................gggggg......g:::::g................
 47.  *    ............................................................................................................................................................................................g:::::gg...gg:::::g................
 48.  *    .............................................................................................................................................................................................g::::::ggg:::::::g................
 49.  *    ..............................................................................................................................................................................................gg:::::::::::::g.................
 50.  *    ................................................................................................................................................................................................ggg::::::ggg...................
 51.  *    ...................................................................................................................................................................................................gggggg......................
 52.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 53.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 54.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 55.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 56.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 57.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 58.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 59.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 60.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 61.  *    .---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------.....................................
 62.  *    .-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-.....................................
 63.  *    .---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------.....................................
 64.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 65.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 66.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 67.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 68.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 69.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 70.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 71.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 72.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 73.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 74.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 75.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 76.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 77.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 78.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 79.  *    ................................................................................hhhhhhh....................................................................................................lllllll...iiii......................
 80.  *    ................................................................................h:::::h....................................................................................................l:::::l..i::::i.....................
 81.  *    ................................................................................h:::::h....................................................................................................l:::::l...iiii......................
 82.  *    ................................................................................h:::::h....................................................................................................l:::::l.............................
 83.  *    ...mmmmmmm....mmmmmmm.......eeeeeeeeeeee.......ggggggggg...ggggg.aaaaaaaaaaaaa...h::::h.hhhhh...........eeeeeeeeeeee.......mmmmmmm....mmmmmmm......mmmmmmm....mmmmmmm.......eeeeeeeeeeee....l::::l.iiiiiii....ggggggggg...ggggg
 84.  *    .mm:::::::m..m:::::::mm...ee::::::::::::ee....g:::::::::ggg::::g.a::::::::::::a..h::::hh:::::hhh......ee::::::::::::ee...mm:::::::m..m:::::::mm..mm:::::::m..m:::::::mm...ee::::::::::::ee..l::::l.i:::::i...g:::::::::ggg::::g
 85.  *    m::::::::::mm::::::::::m.e::::::eeeee:::::ee.g:::::::::::::::::g.aaaaaaaaa:::::a.h::::::::::::::hh...e::::::eeeee:::::eem::::::::::mm::::::::::mm::::::::::mm::::::::::m.e::::::eeeee:::::eel::::l..i::::i..g:::::::::::::::::g
 86.  *    m::::::::::::::::::::::me::::::e.....e:::::eg::::::ggggg::::::gg..........a::::a.h:::::::hhh::::::h.e::::::e.....e:::::em::::::::::::::::::::::mm::::::::::::::::::::::me::::::e.....e:::::el::::l..i::::i.g::::::ggggg::::::gg
 87.  *    m:::::mmm::::::mmm:::::me:::::::eeeee::::::eg:::::g.....g:::::g....aaaaaaa:::::a.h::::::h...h::::::he:::::::eeeee::::::em:::::mmm::::::mmm:::::mm:::::mmm::::::mmm:::::me:::::::eeeee::::::el::::l..i::::i.g:::::g.....g:::::g.
 88.  *    m::::m...m::::m...m::::me:::::::::::::::::e.g:::::g.....g:::::g..aa::::::::::::a.h:::::h.....h:::::he:::::::::::::::::e.m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::me:::::::::::::::::e.l::::l..i::::i.g:::::g.....g:::::g.
 89.  *    m::::m...m::::m...m::::me::::::eeeeeeeeeee..g:::::g.....g:::::g.a::::aaaa::::::a.h:::::h.....h:::::he::::::eeeeeeeeeee..m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::me::::::eeeeeeeeeee..l::::l..i::::i.g:::::g.....g:::::g.
 90.  *    m::::m...m::::m...m::::me:::::::e...........g::::::g....g:::::ga::::a....a:::::a.h:::::h.....h:::::he:::::::e...........m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::me:::::::e...........l::::l..i::::i.g::::::g....g:::::g.
 91.  *    m::::m...m::::m...m::::me::::::::e..........g:::::::ggggg:::::ga::::a....a:::::a.h:::::h.....h:::::he::::::::e..........m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::me::::::::e.........l::::::li::::::ig:::::::ggggg:::::g.
 92.  *    m::::m...m::::m...m::::m.e::::::::eeeeeeee...g::::::::::::::::ga:::::aaaa::::::a.h:::::h.....h:::::h.e::::::::eeeeeeee..m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::m.e::::::::eeeeeeee.l::::::li::::::i.g::::::::::::::::g.
 93.  *    m::::m...m::::m...m::::m..ee:::::::::::::e....gg::::::::::::::g.a::::::::::aa:::ah:::::h.....h:::::h..ee:::::::::::::e..m::::m...m::::m...m::::mm::::m...m::::m...m::::m..ee:::::::::::::e.l::::::li::::::i..gg::::::::::::::g.
 94.  *    mmmmmm...mmmmmm...mmmmmm....eeeeeeeeeeeeee......gggggggg::::::g..aaaaaaaaaa..aaaahhhhhhh.....hhhhhhh....eeeeeeeeeeeeee..mmmmmm...mmmmmm...mmmmmmmmmmmm...mmmmmm...mmmmmm....eeeeeeeeeeeeee.lllllllliiiiiiii....gggggggg::::::g.
 95.  *    ........................................................g:::::g........................................................................................................................................................g:::::g.
 96.  *    ............................................gggggg......g:::::g............................................................................................................................................gggggg......g:::::g.
 97.  *    ............................................g:::::gg...gg:::::g............................................................................................................................................g:::::gg...gg:::::g.
 98.  *    .............................................g::::::ggg:::::::g.............................................................................................................................................g::::::ggg:::::::g.
 99.  *    ..............................................gg:::::::::::::g...............................................................................................................................................gg:::::::::::::g..
 100.  *    ................................................ggg::::::ggg...................................................................................................................................................ggg::::::ggg....
 101.  *    ...................................................gggggg.........................................................................................................................................................gggggg.......
 102.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 103.  *    ..............................................dddddddd....................................................................................................................dddddddd.............................................
 104.  *    kkkkkkkk......................................d::::::d...................222222222222222........444444444...................kkkkkkkk......................................d::::::d.............................................
 105.  *    k::::::k......................................d::::::d..................2:::::::::::::::22.....4::::::::4...................k::::::k......................................d::::::d.............................................
 106.  *    k::::::k......................................d::::::d..................2::::::222222:::::2...4:::::::::4...................k::::::k......................................d::::::d.............................................
 107.  *    k::::::k......................................d:::::d...................2222222.....2:::::2..4::::44::::4...................k::::::k......................................d:::::d..............................................
 108.  *    .k:::::k....kkkkkkk.ooooooooooo.......ddddddddd:::::d.....eeeeeeeeeeee..............2:::::2.4::::4.4::::4....................k:::::k....kkkkkkk.ooooooooooo.......ddddddddd:::::d.....eeeeeeeeeeee.............................
 109.  *    .k:::::k...k:::::koo:::::::::::oo...dd::::::::::::::d...ee::::::::::::ee............2:::::24::::4..4::::4....................k:::::k...k:::::koo:::::::::::oo...dd::::::::::::::d...ee::::::::::::ee...::::::..................
 110.  *    .k:::::k..k:::::ko:::::::::::::::o.d::::::::::::::::d..e::::::eeeee:::::ee.......2222::::24::::4...4::::4....................k:::::k..k:::::ko:::::::::::::::o.d::::::::::::::::d..e::::::eeeee:::::ee.::::::..................
 111.  *    .k:::::k.k:::::k.o:::::ooooo:::::od:::::::ddddd:::::d.e::::::e.....e:::::e..22222::::::224::::444444::::444.---------------..k:::::k.k:::::k.o:::::ooooo:::::od:::::::ddddd:::::d.e::::::e.....e:::::e.::::::..................
 112.  *    .k::::::k:::::k..o::::o.....o::::od::::::d....d:::::d.e:::::::eeeee::::::e22::::::::222..4::::::::::::::::4.-:::::::::::::-..k::::::k:::::k..o::::o.....o::::od::::::d....d:::::d.e:::::::eeeee::::::e.........................
 113.  *    .k:::::::::::k...o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e:::::::::::::::::e2:::::22222.....4444444444:::::444.---------------..k:::::::::::k...o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e:::::::::::::::::e..........................
 114.  *    .k:::::::::::k...o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e::::::eeeeeeeeeee2:::::2....................4::::4....................k:::::::::::k...o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e::::::eeeeeeeeeee...........................
 115.  *    .k::::::k:::::k..o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e:::::::e.........2:::::2....................4::::4....................k::::::k:::::k..o::::o.....o::::od:::::d.....d:::::d.e:::::::e............::::::..................
 116.  *    k::::::k.k:::::k.o:::::ooooo:::::od::::::ddddd::::::dde::::::::e........2:::::2.......222222.......4::::4...................k::::::k.k:::::k.o:::::ooooo:::::od::::::ddddd::::::dde::::::::e...........::::::..................
 117.  *    k::::::k..k:::::ko:::::::::::::::o.d:::::::::::::::::d.e::::::::eeeeeeee2::::::2222222:::::2.....44::::::44.................k::::::k..k:::::ko:::::::::::::::o.d:::::::::::::::::d.e::::::::eeeeeeee...::::::..................
 118.  *    k::::::k...k:::::koo:::::::::::oo...d:::::::::ddd::::d..ee:::::::::::::e2::::::::::::::::::2.....4::::::::4.................k::::::k...k:::::koo:::::::::::oo...d:::::::::ddd::::d..ee:::::::::::::e...........................
 119.  *    kkkkkkkk....kkkkkkk.ooooooooooo......ddddddddd...ddddd....eeeeeeeeeeeeee22222222222222222222.....4444444444.................kkkkkkkk....kkkkkkk.ooooooooooo......ddddddddd...ddddd....eeeeeeeeeeeeee...........................
 120.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 121.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 122.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 123.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 124.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 125.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 126.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 127.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 128.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 129.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 130.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 131.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 132.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 133.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 134.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 135.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 136.  *    .---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------.....................................
 137.  *    .-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-..-:::::::::::::-.....................................
 138.  *    .---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------..---------------.....................................
 139.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 140.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 141.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 142.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 143.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 144.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 145.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 146.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 147.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 148.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 149.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 150.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 151.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 152.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 153.  *    ..............................................dddddddd.........................................................................................................................................................................
 154.  *    ..............................................d::::::d..1111111....222222222222222.....333333333333333.........................................................................................................................
 155.  *    ..............................................d::::::d.1::::::1...2:::::::::::::::22..3:::::::::::::::33.......................................................................................................................
 156.  *    ..............................................d::::::d1:::::::1...2::::::222222:::::2.3::::::33333::::::3......................................................................................................................
 157.  *    ..............................................d:::::d.111:::::1...2222222.....2:::::2.3333333.....3:::::3......................................................................................................................
 158.  *    ..aaaaaaaaaaaaa......ssssssssss.......ddddddddd:::::d....1::::1...............2:::::2.............3:::::3......................................................................................................................
 159.  *    ..a::::::::::::a...ss::::::::::s....dd::::::::::::::d....1::::1...............2:::::2.............3:::::3......................................................................................................................
 160.  *    ..aaaaaaaaa:::::ass:::::::::::::s..d::::::::::::::::d....1::::1............2222::::2......33333333:::::3.......................................................................................................................
 161.  *    ...........a::::as::::::ssss:::::sd:::::::ddddd:::::d....1::::l.......22222::::::22.......3:::::::::::3........................................................................................................................
 162.  *    ....aaaaaaa:::::a.s:::::s..ssssss.d::::::d....d:::::d....1::::l.....22::::::::222.........33333333:::::3.......................................................................................................................
 163.  *    ..aa::::::::::::a...s::::::s......d:::::d.....d:::::d....1::::l....2:::::22222....................3:::::3......................................................................................................................
 164.  *    .a::::aaaa::::::a......s::::::s...d:::::d.....d:::::d....1::::l...2:::::2.........................3:::::3......................................................................................................................
 165.  *    a::::a....a:::::assssss...s:::::s.d:::::d.....d:::::d....1::::l...2:::::2.........................3:::::3......................................................................................................................
 166.  *    a::::a....a:::::as:::::ssss::::::sd::::::ddddd::::::dd111::::::1112:::::2.......2222223333333.....3:::::3......................................................................................................................
 167.  *    a:::::aaaa::::::as::::::::::::::s..d:::::::::::::::::d1::::::::::12::::::2222222:::::23::::::33333::::::3......................................................................................................................
 168.  *    .a::::::::::aa:::as:::::::::::ss....d:::::::::ddd::::d1::::::::::12::::::::::::::::::23:::::::::::::::33.......................................................................................................................
 169.  *    ..aaaaaaaaaa..aaaa.sssssssssss.......ddddddddd...ddddd11111111111122222222222222222222.333333333333333.........................................................................................................................
 170.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 171.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 172.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 173.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 174.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 175.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 176.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 177.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 178.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 179.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 180.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 181.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 182.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 183.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 184.  *    .=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=.....................................
 185.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 186.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 187.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 188.  *    .=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=..=:::::::::::::=.....................................
 189.  *    .===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============..===============.....................................
 190.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 191.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 192.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 193.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 194.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 195.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 196.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 197.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 198.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 199.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 200.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 201.  *    ...............................................................................................................................................................................................................................
 202.  */
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top