SHARE
TWEET

Transformice - luaTroller

a guest Jan 22nd, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- luaTroller SCRIPT v.1.0.0
 2. -- Author: Boxofkrain#0000 | Last edit: 22.01.2019
 3.  
 4. -- WARTOŚCI DO EDYCJI
 5. rainbowColors = {"FF0000", "00FF00", "FFFF00", "2222FF", "FF00FF"} -- Kolory RGB użyte w funckji "Tęcza"
 6. blackScreenColor = "111111"  -- Dokładny kolor RGB czarnego ekranu w funkcji "Czarny ekran"
 7. whiteScreenColor = "FFFFFF"  -- Dokładny kolor RGB białego ekranu w funkcji "Biały ekran"
 8. snowTime = 60  -- Czas padania śniegu w sekundach w fukcji "Śnieg"
 9.  
 10. flyPower = 55  -- Moc wypchnięcia w górę w funkcji "Latanie"
 11. speedNmPower = 70  -- Siła wypchnięcia na boki w funckji "Prędkość NM"
 12. autoSpeedPower = 90  -- Siła wypchnięcia na boki w funkcji "AutoPrędkość"
 13. explosionsPower = 15  -- Siła eksplozji w funkcji "Eksplozje"
 14. explosionsRange = 60  -- Zasięg eksplozji w funkcji "Eksplozje"
 15. explosionsMarginX = 40  -- Margines losowości miejsca wybuchów w osi X w funkcji "Eksplozje"
 16. explosionsMarginY = 40  -- Margines losowości miejsca wybuchów w osi Y w funkcji "Eksplozje"
 17. minGravityPower = 50  -- Siła ujemnej grawitacji w funkcji "- Grawitacja"
 18.  
 19. defaultObjectAngle = 0  -- Domyślny kąt obiektów
 20. defaultObjectVX = 0  -- Domyślna prędkość obiektów w prawo
 21. defaultObjectVY = 0  -- Domyślna prędkość obiektów w dół
 22.  
 23. controlKeys = {85, 72, 74, 75}  -- ID klawiszy sterowania w funkcji "Sterowanie" (U, J, H, K)
 24. speedKeys = {77, 78}  -- ID klawiszy prędkości w fukcji "Prędkość NM" (M, N)
 25.  
 26. uiStartCom = "UI"  -- Komenda otwierająca menu
 27. uiMenuColor = "222222"  -- Kolor RGB menu
 28. uiMenuBorderColor = "222222"  -- Kolor RGB ramki menu
 29. uiFontColor = "DBDBDB"  -- Kolor RGB czcionki menu
 30. uiMenuTransparency = 0.7  -- Przezroczystość menu (alfa)
 31. messageWindowTime = 2200  -- Czas pokazywania okienka informacyjnego w milisekundach
 32. -----------
 33.  
 34. -- VARIABLES
 35. menuTextVisual = "<font color='#" .. uiFontColor .. "'><font size='14'>Wizualne:</font>\n\n<a href='event:nameColor'>Kolor nazwy</a>\n<a href='event:rainbow'>Tęcza</a>\n<a href='event:blackScreen'>Czarny ekran</a>\n<a href='event:whiteScreen'>Biały ekran</a>\n<a href='event:particles'>Cząsteczki</a>\n<a href='event:snow'>Śnieg</a>\n<a href='event:mapName'>Nazwa mapy</a>\n<a href='event:shamanName'>Nazwa szamana</a>\n\n<p align='center'><a href='event:hideVisualMenu'>↑ Schowaj ↑</a></p>"
 36. menuTextMovement = "<font color='#" .. uiFontColor .. "'><font size='14'>Ruch:</font>\n\n<a href='event:fly'>Latanie</a>\n<a href='event:teleport'>Teleport</a>\n<a href='event:speedNM'>Prędkość (NM)</a>\n<a href='event:autoSpeed'>AutoPrędkość</a>\n<a href='event:lockMove'>Blokada ruchu</a>\n<a href='event:control'>Sterowanie</a>\n<a href='event:autoExplosions'>Eksplozje</a>\n<a href='event:minGravity'>- Grawitacja</a>\n\n<p align='center'><a href='event:hideMovementMenu'>↑ Schowaj ↑</a></p>"
 37. menuTextPlayer = "<font color='#" .. uiFontColor .. "'><font size='14'>Gracz:</font>\n\n<a href='event:giveCheese'>Serek</a>\n<a href='event:autowin'>Wygrana</a>\n<a href='event:ice'>Zamrożenie</a>\n<a href='event:shaman'>Szaman</a>\n<a href='event:respawn'>Ożywienie</a>\n<a href='event:disappear'>Zniknięcie</a>\n<a href='event:playEmote'>Czynność</a>\n<a href='event:cage'>Klatka</a>\n\n<p align='center'><a href='event:hidePlayerMenu'>↑ Schowaj ↑</a></p>"
 38. menuTextObjects = "<font color='#" .. uiFontColor .. "'><font size='14'>Obiekty:</font>\n\n<a href='event:newObject'>Obiekt</a>\n<a href='event:newGround'>Grunt</a>\n<a href='event:autoSpawn'>AutoSpawn</a>\n<a href='event:newSpawn'>Spawn</a>\n<a href='event:removeObjects'>Usuń obiekty</a>\n<a href='event:removeGround'>Usuń grunty</a>\n\n\n\n<p align='center'><a href='event:hideObjectMenu'>↑ Schowaj ↑</a></p>"
 39.  
 40. scriptVersion = "1.0.0"
 41.  
 42. i = 1
 43. roomObjects = {}
 44. disappearPlayers = {}
 45. playerGrounds = {}
 46. groundParameters1 = {type=10, width=15, height=60}
 47. groundParameters2 = {type=10, width=60, height=15}
 48.  
 49. -- FUNCTIONS
 50. function showUi(menuNumber)
 51.   if (menuNumber==0) then ui.addTextArea(0, menuTextVisual, adm, 5, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 52.   elseif (menuNumber==1) then ui.addTextArea(1, menuTextMovement, adm, 120, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 53.   elseif (menuNumber==2) then ui.addTextArea(2, menuTextPlayer, adm, 235, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 54.   elseif (menuNumber==3) then ui.addTextArea(3, menuTextObjects, adm, 350, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 55.   elseif (menuNumber==nil) then
 56.     ui.addTextArea(0, menuTextVisual, adm, 5, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 57.     ui.addTextArea(1, menuTextMovement, adm, 120, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 58.     ui.addTextArea(2, menuTextPlayer, adm, 235, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 59.     ui.addTextArea(3, menuTextObjects, adm, 350, 25, 100, 170, "0x" .. uiMenuColor, "0x" .. uiMenuBorderColor, uiMenuTransparency, true)
 60.   end
 61. end
 62.  
 63. function showMessage(text, err)
 64.   if (err==true) then ui.addTextArea(5, "<R>" .. text .. "</R>", adm, 550, 365, 250, 35, 0x222222, 0x222222, 0.7, true)
 65.   else ui.addTextArea(5, "<font color='#00cc00'>" .. text .. "</font>", adm, 550, 365, 250, 35, 0x222222, 0x222222, 0.7, true) end
 66.   messageWindowActive = true
 67. end
 68.  
 69. function bindKeys(keysArr, player)
 70.   if (player=="*") then
 71.     for n in next, tfm.get.room.playerList do
 72.       for _,v in pairs(keysArr) do system.bindKeyboard(n, v, true) end
 73.     end
 74.   else for _,v in pairs(keysArr) do system.bindKeyboard(player, v, true) end end
 75. end
 76.  
 77. function playerExists(player, pSelect)
 78.   for n in next, tfm.get.room.playerList do
 79.     if (pSelect==true and player=="*" or pSelect==true and player=="") then return true
 80.     elseif (n==player) then
 81.       return true
 82.     end
 83.   end
 84.   return false
 85. end
 86. ------------
 87.  
 88. function eventChatCommand(n,c)
 89.   if (c:upper()==uiStartCom and adm==nil or c:upper()==uiStartCom and adm==n) then adm=n showUi() end  
 90. end
 91.  
 92. function eventTextAreaCallback(id, n, ev)
 93.   if (adm==n and id==0) then
 94.     if (ev=="nameColor") then ui.addPopup(1, 2, "[KOLOR NAZWY]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 95.     elseif (ev=="rainbow") then
 96.       if (actRainbow==nil) then ui.addPopup(2, 2, "[TĘCZA]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 97.       else actRainbow = nil ui.removeTextArea(4) showMessage("Tęcza wyłączona", true) end
 98.     elseif (ev=="blackScreen") then
 99.       if (blackScreen==nil) then ui.addPopup(3, 2, "[BLACKSCREEN]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 100.       else blackScreen = nil ui.removeTextArea(4) showMessage("Czarny ekran wyłączony", true) end
 101.     elseif (ev=="whiteScreen") then
 102.       if (whiteScreen==nil) then ui.addPopup(4, 2, "[WHITESCREEN]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 103.       else whiteScreen = nil ui.removeTextArea(4) showMessage("Biały ekran wyłączony", true) end
 104.     elseif (ev=="particles") then
 105.       if (actParticles==nil) then ui.addPopup(5, 2, "[CZĄSTECZKI]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 106.       else actParticles = nil showMessage("Cząsteczki wyłączone", true) end
 107.     elseif (ev=="snow") then tfm.exec.snow(snowTime) showMessage("Śnieg aktywowany")
 108.     elseif (ev=="mapName") then ui.addPopup(6, 2, "[NAZWA_MAPY]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 109.     elseif (ev=="shamanName") then ui.addPopup(7, 2, "[NAZWA_SZAMANA]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 110.     elseif (ev=="hideVisualMenu") then ui.addTextArea(0, "<p align='center'><a href='event:showVisualMenu'>↓ Wizualne ↓</a></p>", adm, 5, 25, 100, 20, 0x222222, 0x222222, 0.7, true)
 111.     elseif (ev=="showVisualMenu") then showUi(0) end
 112.   elseif (adm==n and id==1) then
 113.     if (ev=="autoSpeed") then
 114.       if (actAutoSpeed==nil) then ui.addPopup(8, 2, "[AUTO_PRĘDKOŚĆ]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 115.       else actAutoSpeed = nil showMessage("AutoPrędkość wyłączona", true) end
 116.     elseif (ev=="fly") then
 117.       if (actFly==nil) then ui.addPopup(9, 2, "[LATANIE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 118.       else actFly = nil showMessage("Latanie wyłączone", true) end
 119.     elseif (ev=="teleport") then
 120.       if (actTp==nil) then ui.addPopup(10, 2, "[TELEPORT]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 121.       else actTp = nil showMessage("Teleport wyłączony", true) end
 122.     elseif (ev=="speedNM") then
 123.       if (actSpeedNM==nil) then ui.addPopup(11, 2, "[PRĘDKOŚĆ_NM]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 124.       else actSpeedNM = nil showMessage("Prędkość NM wyłączona", true) end
 125.     elseif (ev=="lockMove") then
 126.       if (actLockMove==nil) then ui.addPopup(12, 2, "[ZABLOKUJ_RUCH]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 127.       else actLockMove = nil showMessage("Blokada ruchu wyłączona", true) end
 128.     elseif (ev=="control") then
 129.       if (actControl==nil) then ui.addPopup(13, 2, "[ZDALNE_STEROWANIE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 130.       else actControl = nil showMessage("Zdalne sterowanie wyłączone", true) end
 131.     elseif (ev=="autoExplosions") then
 132.       if (actAutoExplosions==nil) then ui.addPopup(15, 2, "[EKSPLOZJE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 133.       else actAutoExplosions = nil showMessage("Eksplozje wyłączone", true) end
 134.     elseif (ev=="minGravity") then
 135.       if (actMinGravity==nil) then ui.addPopup(22, 2, "[-GRAWITACJA]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 136.       else actMinGravity = nil showMessage("- Grawitacja wyłączona", true) end   
 137.     elseif (ev=="hideMovementMenu") then ui.addTextArea(1, "<p align='center'><a href='event:showMovementMenu'>↓ Ruch ↓</a></p>", adm, 120, 25, 100, 20, 0x222222, 0x222222, 0.7, true)
 138.     elseif (ev=="showMovementMenu") then showUi(1) end
 139.   elseif (adm==n and id==2) then
 140.     if (ev=="giveCheese") then ui.addPopup(16, 2, "[SEREK]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 141.     elseif (ev=="autowin") then ui.addPopup(17, 2, "[WYGRANA]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 142.     elseif (ev=="ice") then ui.addPopup(18, 2, "[ZAMROŻENIE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 143.     elseif (ev=="shaman") then ui.addPopup(19, 2, "[SZAMAN]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 144.     elseif (ev=="respawn") then ui.addPopup(20, 2, "[OŻYWIENIE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)   
 145.     elseif (ev=="cage") then
 146.       if (actCage==nil) then ui.addPopup(21, 2, "[KLATKA]\nNazwa gracza", adm, 270, 150, 250, true)
 147.       else actCage=nil for i=0,3 do tfm.exec.removePhysicObject(i) end showMessage("Klatka wyłączona", true)
 148.       end
 149.     elseif (ev=="disappear") then
 150.       if (actDisappear==nil) then ui.addPopup(23, 2, "[ZNIKNIĘCIE]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 151.       else
 152.         actDisappear = nil
 153.         if (disappearTarget~="*") then tfm.exec.killPlayer(disappearTarget) tfm.exec.respawnPlayer(disappearTarget)
 154.         else for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.killPlayer(n) tfm.exec.respawnPlayer(n) end end
 155.         showMessage("Zniknięcie wyłączone", true)
 156.       end
 157.     elseif (ev=="playEmote") then ui.addPopup(24, 2, "[CZYNNOŚĆ]\nNazwa gracza / Wszyscy = *", adm, 270, 150, 250, true)
 158.     elseif (ev=="hidePlayerMenu") then ui.addTextArea(2, "<p align='center'><a href='event:showPlayerMenu'>↓ Gracz ↓</a></p>", adm, 235, 25, 100, 20, 0x222222, 0x222222, 0.7, true)
 159.     elseif (ev=="showPlayerMenu") then showUi(2) end
 160.   elseif (adm==n and id==3) then
 161.     if (ev=="newObject") then
 162.       if (actObject==nil) then ui.addPopup(26, 2, "[OBIEKT]\nNumer obiektu", adm, 270, 150, 250, true)
 163.       else actObject = nil showMessage("Spawn obiektów wyłączony", true) end
 164.     elseif (ev=="removeObjects") then
 165.       for k in pairs(tfm.get.room.objectList) do table.insert(roomObjects, k) end
 166.       for _,v in pairs(roomObjects) do tfm.exec.removeObject(v) end
 167.       showMessage("Wszystkie obiekty usunięte", true)
 168.     elseif (ev=="newGround") then
 169.       if (actGround==nil) then ui.addPopup(27, 2, "[GRUNT]\nNumer gruntu", adm, 270, 150, 250, true)
 170.       else actGround = nil end
 171.     elseif (ev=="removeGround") then
 172.       for k in ipairs(playerGrounds) do tfm.exec.removePhysicObject(k) end
 173.       showMessage("Wszystkie grunty usunięte", true)
 174.     elseif (ev=="newSpawn") then
 175.       if (actSpawn==nil) then ui.addPopup(30, 2, "[SPAWN]\nNumer obiektu do spawnowania", adm, 270, 150, 250, true)
 176.       else actSpawn = nil showMessage("Spawn wyłączony", true) spawnX = nil spawnY = nil end
 177.     elseif (ev=="autoSpawn") then
 178.       if (actAutoSpawn==nil) then ui.addPopup(31, 2, "[AUTO_SPAWN]\nNumer obiektu do spawnowania", adm, 270, 150, 250, true)
 179.       else actAutoSpawn = nil showMessage("AutoSpawn wyłączony", true) end
 180.     elseif (ev=="hideObjectMenu") then ui.addTextArea(3, "<p align='center'><a href='event:showObjectMenu'>↓ Obiekty ↓</a></p>", adm, 350, 25, 100, 20, 0x222222, 0x222222, 0.7, true)
 181.     elseif (ev=="showObjectMenu") then showUi(3) end
 182.   end
 183. end
 184.  
 185. function eventPopupAnswer(id, n, reply)
 186.   if (adm==n) then
 187.     if (id==1) then
 188.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 189.       elseif (reply~="") then
 190.         nameColorTarget = reply
 191.         ui.showColorPicker(2, adm, nil, "Kolor nazwy")
 192.       end
 193.     elseif (id==2) then
 194.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 195.       elseif (reply~="") then
 196.         rainbowTarget = reply
 197.         actRainbow = true
 198.         if (reply=="*") then showMessage("Tęcza aktywowana dla wszystkich graczy")
 199.         else showMessage("Tęcza aktywowana dla gracza " .. reply) end
 200.       end
 201.     elseif (id==3) then
 202.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 203.       elseif (reply~="") then
 204.         blackScreen = true
 205.         if (reply=="*") then
 206.           for n in next, tfm.get.room.playerList do ui.addTextArea(4, "", n, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. blackScreenColor) end     
 207.         else ui.addTextArea(4, "", reply, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. blackScreenColor) end
 208.         if (reply=="*") then showMessage("Czarny ekran aktywowany dla wszystkich graczy")
 209.         else showMessage("Czarny ekran aktywowany dla gracza " .. reply) end
 210.       end
 211.     elseif (id==4) then
 212.       if (not(playerExists(reply, true))) then playerError(reply)
 213.       elseif (reply~="") then
 214.         whiteScreen = true
 215.         if (reply=="*") then
 216.           for n in next, tfm.get.room.playerList do ui.addTextArea(4, "", n, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. whiteScreenColor) end     
 217.         else ui.addTextArea(4, "", reply, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. whiteScreenColor) end
 218.         if (reply=="*") then showMessage("Biały ekran aktywowany dla wszystkich graczy")
 219.         else showMessage("Biały ekran aktywowany dla gracza " .. reply) end
 220.       end
 221.     elseif (id==5) then
 222.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 223.       elseif (reply~="") then
 224.         actParticles = true
 225.         particlesTarget = reply
 226.         if (reply=="*") then showMessage("Cząsteczki aktywowane dla wszystkich graczy")
 227.         else showMessage("Cząsteczki aktywowane dla gracza " .. reply) end
 228.       end
 229.     elseif (id==6) then
 230.       ui.setMapName(reply)
 231.       showMessage("Nazwa mapy zmieniona na " .. reply)
 232.     elseif (id==7) then
 233.       ui.setShamanName(reply)
 234.       showMessage("Nazwa szamana zmieniona na " .. reply)
 235.     elseif (id==8) then
 236.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 237.       elseif (reply~="") then
 238.         autoSpeedTarget = reply
 239.         actAutoSpeed = true
 240.         if (reply=="*") then showMessage("AutoPrędkość aktywowana dla wszystkich graczy")
 241.         else showMessage("AutoPrędkość aktywowana dla gracza " .. reply) end
 242.       end
 243.     elseif (id==9) then
 244.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 245.       elseif (reply~="") then
 246.         actFly = true
 247.         flyTarget = reply
 248.         if (reply=="*") then bindKeys({32}, "*") showMessage("Latanie aktywowane dla wszystkich graczy")
 249.         else bindKeys({32}, reply) showMessage("Latanie aktywowane dla gracza " .. reply) end
 250.       end
 251.     elseif (id==10) then
 252.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 253.       elseif (reply~="") then
 254.         actTp = true
 255.         tpTarget = reply
 256.         if (reply=="*") then
 257.           for n in next, tfm.get.room.playerList do system.bindMouse(n, true) end
 258.           showMessage("Teleport aktywowany dla wszystkich graczy")
 259.         else
 260.           system.bindMouse(reply, true)
 261.           showMessage("Teleport aktywowany dla gracza " .. reply)
 262.         end
 263.       end
 264.     elseif (id==11) then
 265.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 266.       elseif (reply~="") then
 267.         actSpeedNM = true
 268.         speedNMTarget = reply
 269.         bindKeys(speedKeys, speedNMTarget)
 270.         if (reply=="*") then showMessage("Prędkość NM aktywowana dla wszystkich graczy")
 271.         else showMessage("Prędkość NM aktywowana dla gracza " .. reply) end
 272.       end
 273.     elseif (id==12) then
 274.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 275.       elseif (reply~="") then
 276.         actLockMove = true
 277.         lockMoveTarget = reply
 278.         if (reply=="*") then showMessage("Blokada ruchu aktywowana dla wszystkich graczy")
 279.         else showMessage("Blokada ruchu aktywowana dla gracza " .. reply) end
 280.       end
 281.     elseif (id==13) then
 282.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 283.       elseif (reply~="") then
 284.         ui.addPopup(14, 2, "[ZDALNE_STEROWANIE]\nSiła", adm, 270, 150, 250, true)
 285.         actControl = true
 286.         controlTarget = reply
 287.       end
 288.     elseif (id==14) then
 289.       controlPower=reply
 290.       bindKeys(controlKeys, adm)
 291.       if (controlTagret=="*") then showMessage("Sterowanie aktywowane dla wszystkich graczy (siła: " .. reply .. ")")
 292.       else showMessage("Sterowanie aktywowane dla gracza " .. reply .. " (siła: " .. controlPower ..")") end
 293.     elseif (id==15) then
 294.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 295.       elseif (reply~="") then
 296.         autoExplosionsTarget = reply
 297.         actAutoExplosions = true
 298.         if (reply=="*") then showMessage("Eksplozje aktywowane dla wszystkich graczy")
 299.         else showMessage("Eksplozje aktywowane dla gracza " .. reply) end
 300.       end
 301.     elseif (id==16) then
 302.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 303.       elseif (reply~="") then
 304.         if (reply~="*") then
 305.           tfm.exec.giveCheese(reply)
 306.           showMessage("Serek wręczony graczowi " .. reply)
 307.         else
 308.           for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.giveCheese(n) end
 309.           showMessage("Serek wręczony wszystkim graczom")
 310.         end
 311.       end
 312.     elseif (id==17) then
 313.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 314.       elseif (reply~="") then
 315.         if (reply~="*") then
 316.           tfm.exec.giveCheese(reply)
 317.           tfm.exec.playerVictory(reply)
 318.           showMessage("Wygrana wręczona graczowi " .. reply)
 319.         else
 320.           for n in next, tfm.get.room.playerList do
 321.             tfm.exec.giveCheese(n)
 322.             tfm.exec.playerVictory(n)
 323.           end
 324.           showMessage("Wygrana wręczona wszystkim graczom")
 325.         end
 326.       end
 327.     elseif (id==18) then
 328.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 329.       elseif (reply~="") then
 330.         if (reply~="*") then
 331.           currentFreezeX = tfm.get.room.playerList[reply].x
 332.           currentFreezeY = tfm.get.room.playerList[reply].y
 333.           tfm.exec.addShamanObject(54, currentFreezeX, currentFreezeY)
 334.           tfm.exec.killPlayer(reply)
 335.           showMessage("Zamrożono gracza " .. reply)
 336.         else
 337.           currentFreezeX = {}
 338.           currentFreezeY = {}
 339.           for n in next, tfm.get.room.playerList do
 340.             currentFreezeX[n] = tfm.get.room.playerList[n].x
 341.             currentFreezeY[n] = tfm.get.room.playerList[n].y
 342.             tfm.exec.addShamanObject(54, currentFreezeX[n], currentFreezeY[n])
 343.             tfm.exec.killPlayer(n)
 344.           end
 345.           showMessage("Zamrożono wszystkich graczy")
 346.         end
 347.       end
 348.     elseif (id==19) then
 349.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 350.       elseif (reply~="") then
 351.         if (reply~="*") then
 352.           tfm.exec.setShaman(reply)
 353.           showMessage("Szaman wręczony graczowi " .. reply)
 354.         else
 355.           for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.setShaman(n) end
 356.           showMessage("Szaman wręczony wszystkim graczom")
 357.         end
 358.       end
 359.     elseif (id==20) then
 360.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 361.       elseif (reply~="") then
 362.         if (reply~="*") then
 363.           tfm.exec.respawnPlayer(reply)
 364.           showMessage("Ożywiono gracza " .. reply)
 365.         else
 366.           for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.respawnPlayer(n) end
 367.           showMessage("Ożywiono wszystkich graczy")
 368.         end
 369.       end  
 370.     elseif (id==21) then
 371.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 372.       elseif (reply~="" and reply~="*") then
 373.         actCage = true
 374.         currentCageX = tfm.get.room.playerList[reply].x
 375.         currentCageY = tfm.get.room.playerList[reply].y
 376.         tfm.exec.addPhysicObject(0, currentCageX-25, currentCageY, groundParameters1)
 377.         tfm.exec.addPhysicObject(1, currentCageX, currentCageY-25, groundParameters2)
 378.         tfm.exec.addPhysicObject(2, currentCageX+25, currentCageY, groundParameters1)
 379.         tfm.exec.addPhysicObject(3, currentCageX, currentCageY+25, groundParameters2)
 380.         tfm.exec.movePlayer(reply, currentCageX, currentCageY, false, 1, 1)
 381.         showMessage("Klatka aktywowana dla gracza " .. reply)      
 382.       end
 383.     elseif (id==22) then
 384.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 385.       elseif (reply~="") then
 386.         actMinGravity = true
 387.         minGravityTarget = reply
 388.         if (reply=="*") then showMessage("- Grawitacja aktywowana dla wszystkich graczy")
 389.         else showMessage("- Grawitacja aktywowana dla gracza " .. reply) end
 390.       end
 391.     elseif (id==23) then
 392.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 393.       elseif (reply~="") then
 394.         actDisappear = true
 395.         disappearTarget = reply
 396.         if (reply=="*") then showMessage("Zniknięcie aktywowane dla wszystkich graczy")
 397.         else showMessage("Zniknięcie aktywowane dla gracza " .. reply) end
 398.       end
 399.     elseif (id==24) then
 400.       if (not(playerExists(reply, true))) then showMessage("Gracz " .. reply .. " nie istnieje", true)
 401.       elseif (reply~="") then
 402.         playEmoteTarget = reply
 403.         ui.addPopup(25, 2, "[CZYNNOŚĆ]\nNumer czynności (0-16)", adm, 270, 150, 250, true)      
 404.       end
 405.     elseif (id==25 and reply~="") then
 406.       if (tonumber(reply) > 0 and tonumber(reply) < 16) then
 407.         if (playEmoteTarget~="*") then
 408.           tfm.exec.playEmote(playEmoteTarget, reply)
 409.           showMessage("Emotka (" .. reply .. ") aktywowana dla gracza " .. playEmoteTarget)
 410.         else
 411.           for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.playEmote(n, reply) end
 412.           showMessage("Emotka (" .. reply .. ") aktywowana dla wszystkich graczy")
 413.         end
 414.       else showMessage("Podany numer jest niepoprawny (0 - 16)", true) end
 415.     elseif (id==26 and reply~="") then
 416.       actObject = true
 417.       objectId = reply
 418.       system.bindMouse(adm, true)
 419.       showMessage("Obiekt (" .. reply .. ") gotowy do użycia (użyj myszki by zespawnować)")
 420.     elseif (id==27 and reply~="") then
 421.       groundId = reply
 422.       ui.addPopup(28, 2, "[GRUNT]\nSzerokość gruntu", adm, 270, 150, 250, true)
 423.     elseif (id==28 and reply~="") then
 424.       groundWidth = reply
 425.       ui.addPopup(29, 2, "[GRUNT]\nWysokość gruntu", adm, 270, 150, 250, true)
 426.     elseif (id==29 and reply~="") then
 427.       actGround = true
 428.       groundHeight = reply
 429.       system.bindMouse(adm, true)
 430.       showMessage("Kliknij gdzieś myszką, aby utworzyć w tym miejscu nowy grunt")
 431.     elseif (id==30 and reply~="") then
 432.       spawnObjectId = reply
 433.       actSpawn = true
 434.       system.bindMouse(adm, true)
 435.       showMessage("Kliknij gdzieś myszką, aby utworzyć w tym miejscu nowy spawn")
 436.     elseif (id==31 and reply~="") then
 437.       autoSpawnObjectId = reply
 438.       ui.addPopup(32, 2, "[AUTO_SPAWN]\nIlość obiektów", adm, 270, 150, 250, true)
 439.     elseif (id==32 and reply~="") then
 440.       if (tonumber(reply) > 0 and tonumber(reply) < 100) then
 441.         actAutoSpawn = true
 442.         autoSpawnObjectNumber = reply
 443.         system.bindMouse(adm, true)
 444.         showMessage("Kliknij gdzieś myszką, aby zespawnować w tym miejscu obiekty")
 445.       end
 446.     end
 447.   end
 448. end
 449.  
 450. function eventNewPlayer(n)
 451.   if (actFly==true and flyTarget=="*") then
 452.     for n in next, tfm.get.room.playerList do system.bindKeyboard(n, 32, true) end
 453.   end
 454.   if (disappearPlayers[n]) then tfm.exec.killPlayer(n) end
 455. end
 456.  
 457. function eventMouse(n, x, y)
 458.   if (n==tpTarget and actTp==true or tpTarget=="*" and actTp==true) then tfm.exec.movePlayer(n, x, y, false, 1, 1) end
 459.   if (n==adm and actObject==true) then tfm.exec.addShamanObject(objectId, x, y, defaultObjectAngle, defaultObjectVX, defaultObjectVY) end
 460.   if (n==adm and actGround==true) then
 461.     tfm.exec.addPhysicObject(#playerGrounds+1, x, y, {type=groundId,width=groundWidth,height=groundHeight})
 462.     table.insert(playerGrounds, #playerGrounds+1)
 463.   end
 464.   if (n==adm and actSpawn==true) then spawnX = x spawnY = y end
 465.   if (n==adm and actAutoSpawn==true) then
 466.     for _=0,autoSpawnObjectNumber do tfm.exec.addShamanObject(autoSpawnObjectId, x, y, defaultObjectAngle, defaultObjectVX, defaultObjectVY) end
 467.     showMessage("Obiekty zespawnowane")
 468.   end
 469. end
 470.  
 471. function eventKeyboard(n, key)
 472.   if (key==32 and n==flyTarget and actFly==true or key==32 and flyTarget=="*" and actFly==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, 0, -flyPower, true) end
 473.   if (key==speedKeys[1] and n==speedNMTarget and actSpeedNM==true or key==speedKeys[1] and speedNMTarget=="*" and actSpeedNM==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, speedNmPower, 0, true) end
 474.   if (key==speedKeys[2] and n==speedNMTarget and actSpeedNM==true or key==speedKeys[2] and speedNMTarget=="*" and actSpeedNM==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, -speedNmPower, 0, true) end
 475.  
 476.   if (n==adm) then
 477.     if (controlTarget~="*") then
 478.       if (key==controlKeys[1] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(controlTarget, 0, 0, true, 0, -controlPower)
 479.       elseif (key==controlKeys[2] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(controlTarget, 0, 0, true, -controlPower)
 480.       elseif (key==controlKeys[3] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(controlTarget, 0, 0, true, 0, controlPower)
 481.       elseif (key==controlKeys[4] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(controlTarget, 0, 0, true, controlPower, 0) end    
 482.     else
 483.       for n in next, tfm.get.room.playerList do
 484.         if (key==controlKeys[1] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, 0, -controlPower)
 485.         elseif (key==controlKeys[2] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, -controlPower)
 486.         elseif (key==controlKeys[3] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, 0, controlPower)
 487.         elseif (key==controlKeys[4] and actControl==true) then tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, controlPower, 0) end
 488.       end
 489.     end
 490.   end
 491. end
 492.  
 493. function eventColorPicked(id, n, color)
 494.   if (id==2) then
 495.     if (nameColorTarget=="*") then
 496.       for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.setNameColor(n, color) end
 497.     else tfm.exec.setNameColor(nameColorTarget, color) end
 498.     showMessage("Kolor nazwy zmienony pomyślnie")
 499.   end
 500. end
 501.  
 502. function eventLoop()
 503.   if (actRainbow==true) then
 504.     if (rainbowTarget=="*") then
 505.       for n in next, tfm.get.room.playerList do ui.addTextArea(4, "", n, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. rainbowColors[i]) end
 506.     else ui.addTextArea(4, "", rainbowTarget, -400, -200, 1600, 1200, "0x" .. rainbowColors[i])
 507.     end
 508.     i=i+1
 509.     if (i > #rainbowColors) then i=1 end
 510.   end
 511.   if (actParticles==true) then
 512.     if (particlesTarget=="*") then tfm.exec.displayParticle(math.random(0,42), math.random(50,750), math.random(50,350), nil, nil, nil, nil)
 513.     else tfm.exec.displayParticle(math.random(0,42), math.random(50,750), math.random(50,350), nil, nil, nil, nil, particlesTarget) end
 514.   end
 515.   if (actAutoSpeed==true) then
 516.     if (autoSpeedTarget=="*") then
 517.       for n in next, tfm.get.room.playerList do
 518.         if (tfm.get.room.playerList[n].movingRight==true) then
 519.           tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, autoSpeedPower)
 520.         elseif (tfm.get.room.playerList[n].movingLeft==true) then
 521.           tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, -autoSpeedPower)
 522.         end
 523.       end
 524.     else     
 525.       if (tfm.get.room.playerList[autoSpeedTarget].movingRight==true) then
 526.         tfm.exec.movePlayer(autoSpeedTarget, 0, 0, true, 100)
 527.       elseif (tfm.get.room.playerList[autoSpeedTarget].movingLeft==true) then
 528.         tfm.exec.movePlayer(autoSpeedTarget, 0, 0, true, -100)
 529.       end
 530.     end
 531.   end
 532.   if (actLockMove==true) then
 533.     if (lockMoveTarget~="*") then
 534.       if (currentLockMoveX==nil and currentLockMoveY==nil) then
 535.         currentLockMoveX = tfm.get.room.playerList[lockMoveTarget].x
 536.         currentLockMoveY = tfm.get.room.playerList[lockMoveTarget].y
 537.       end
 538.       tfm.exec.movePlayer(lockMoveTarget, currentLockMoveX, currentLockMoveY, false, 1, 1)
 539.     else
 540.       if (currentLockMoveX==nil and currentLockMoveY==nil) then
 541.         currentLockMoveX = {}
 542.         currentLockMoveY = {}
 543.         for n in next, tfm.get.room.playerList do
 544.           currentLockMoveX[n] = tfm.get.room.playerList[n].x
 545.           currentLockMoveY[n] = tfm.get.room.playerList[n].y
 546.         end
 547.       end
 548.       for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.movePlayer(n, currentLockMoveX[n], currentLockMoveY[n], false, 1, 1) end
 549.     end
 550.   else currentLockMoveX=nil currentLockMoveY=nil end  
 551.   if (actAutoExplosions==true) then
 552.     if (autoExplosionsTarget~="*" and tfm.get.room.playerList[autoExplosionsTarget].isDead==false) then
 553.       currentAutoExplosionsX = tfm.get.room.playerList[autoExplosionsTarget].x
 554.       currentAutoExplosionsY = tfm.get.room.playerList[autoExplosionsTarget].y
 555.       randomMarginX = math.random(-explosionsMarginX, explosionsMarginX)
 556.       randomMarginY = math.random(-explosionsMarginY, explosionsMarginY)
 557.       tfm.exec.explosion(currentAutoExplosionsX + randomMarginX, currentAutoExplosionsY + randomMarginY, explosionsPower, explosionsRange, true)
 558.       tfm.exec.displayParticle(10, currentAutoExplosionsX + randomMarginX, currentAutoExplosionsY + randomMarginY)
 559.     else
 560.       currentAutoExplosionsX = {}
 561.       currentAutoExplosionsY = {}
 562.       randomMarginX = {}
 563.       randomMarginY = {}
 564.       for n in next, tfm.get.room.playerList do
 565.         if (tfm.get.room.playerList[n].isDead==false) then
 566.           currentAutoExplosionsX[n] = tfm.get.room.playerList[n].x
 567.           currentAutoExplosionsY[n] = tfm.get.room.playerList[n].y
 568.           randomMarginX[n] = math.random(-explosionsMarginX, explosionsMarginX)
 569.           randomMarginY[n] = math.random(-explosionsMarginY, explosionsMarginY)
 570.           tfm.exec.explosion(currentAutoExplosionsX[n] + randomMarginX[n], currentAutoExplosionsY[n] + randomMarginY[n], explosionsPower, explosionsRange, true)
 571.           tfm.exec.displayParticle(10, currentAutoExplosionsX[n] + randomMarginX[n], currentAutoExplosionsY[n] + randomMarginY[n])
 572.         end
 573.       end
 574.     end
 575.   end
 576.   if (actMinGravity==true) then
 577.     if (minGravityTarget~="*") then tfm.exec.movePlayer(minGravityTarget, 0, 0, true, 0, -minGravityPower)
 578.     else for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.movePlayer(n, 0, 0, true, 0, -minGravityPower) end end
 579.   end
 580.   if (actDisappear==true) then
 581.     if (disappearTarget~="*") then tfm.exec.movePlayer(disappearTarget, 400, -600, nil, nil, 1)
 582.     else for n in next, tfm.get.room.playerList do tfm.exec.movePlayer(n, 400, -600, nil, nil, 1) end end
 583.   end
 584.   if (actSpawn==true and spawnX~=nil and spawnY~=nil) then
 585.     tfm.exec.addShamanObject(spawnObjectId, spawnX, spawnY, defaultObjectAngle, defaultObjectVX, defaultObjectVY)
 586.   end
 587.   if (messageWindowActive==true) then
 588.     if (messageWindowStart==nil) then messageWindowStart = os.time() end
 589.     if (os.time() > messageWindowStart + messageWindowTime) then
 590.       ui.removeTextArea(5)
 591.       messageWindowActive = nil
 592.       messageWindowStart = nil
 593.     end
 594.   end
 595. end
 596. system.disableChatCommandDisplay()
 597. showMessage("Witaj w luaTroller!\nAktualna wersja: " .. scriptVersion)
 598. print("<font color='#00bb00'>Skrypt został wczytany poprawnie!\nUżyj komendy !ui aby pokazać menu</font>")
 599.  
 600. -- by Boxofkrain#0000
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top