Advertisement
Guest User

weap_data.script

a guest
Mar 11th, 2013
63
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --------------------------------------------------------------
 2. -- Все функции взяты из АМК в чистом виде --
 3. --------------------------------------------------------------
 4.  
 5. function get_weapon_data(sobj)
 6.   local stpk=net_packet()
 7. --  local uppk=net_packet()
 8.   sobj:STATE_Write(stpk)
 9. --  sobj:UPDATE_Write(uppk)
 10.   local size=stpk:w_tell()
 11. --  local size1=uppk:w_tell()
 12.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1)
 13.   stpk:r_seek(0)
 14.  -- uppk:r_seek(0)
 15.   local t={}
 16.   parse_object_packet(t,stpk,size)--,uppk
 17.   parse_visual_packet(t,stpk,size)--,uppk
 18.   parse_item_packet(t,stpk,size)--,uppk
 19.   parse_item_weapon_packet(t,stpk,size)--,uppk
 20.   -- amk.mylog("rsp "..size.." "..size1.." "..stpk:r_tell())
 21.   return t
 22. end
 23.  
 24. function set_weapon_data(t,sobj)
 25.   local stpk=net_packet()
 26.   --local uppk=net_packet()
 27.    
 28.   fill_object_packet(t,stpk)--,uppk
 29.   fill_visual_packet(t,stpk)--,uppk
 30.   fill_item_packet(t,stpk)--,uppk
 31.   fill_item_weapon_packet(t,stpk)--,uppk
 32.    
 33.   local size=stpk:w_tell()
 34.  -- local size1=uppk:w_tell()
 35.   -- amk.mylog("wsp "..size.." "..size1)
 36.   stpk:r_seek(0)
 37.  -- uppk:r_seek(0)
 38.   sobj:STATE_Read(stpk,size)
 39.  -- sobj:UPDATE_Read(uppk)
 40.  
 41. end
 42.  
 43. function parse_item_weapon_packet(ret,stpk)--,updpk
 44.     ret.ammo_current = stpk:r_u16()
 45.     ret.ammo_elapsed = stpk:r_u16()
 46.     ret.weapon_state = stpk:r_u8()
 47.     ret.addon_flags = stpk:r_u8()
 48.     ret.ammo_type = stpk:r_u8()
 49.    
 50.     --[[ret.updgrenade_mode = updpk:r_u8()
 51.     ret.updcurrent_fire_mode = updpk:r_u8()
 52.     ret.updcondition = updpk:r_u8()
 53.     ret.updweapon_flags = updpk:r_u8()
 54.     ret.updammo_elapsed = updpk:r_u16()
 55.     ret.updaddon_flags = updpk:r_u8()
 56.     ret.updammo_type = updpk:r_u8()
 57.     ret.updweapon_state = updpk:r_u8()
 58.     ret.updweapon_zoom = updpk:r_u8()]]
 59.   return ret
 60. end
 61.  
 62. function parse_object_packet(ret,stpk)--,updpk
 63.   ret.gvid=stpk:r_u16()
 64.   ret.obf32u1=stpk:r_float()
 65.   ret.obs32u2=stpk:r_s32()
 66.   ret.lvid=stpk:r_s32()
 67.   ret.oflags=stpk:r_s32()
 68.   ret.custom=stpk:r_stringZ()
 69.   ret.sid=stpk:r_s32()
 70.   ret.obs32u3=stpk:r_s32()
 71.   return ret
 72. end
 73.  
 74. function parse_visual_packet(ret,stpk)--,updpk
 75.   ret.visual=stpk:r_stringZ()
 76.   ret.vsu8u1=stpk:r_u8()
 77.   return ret
 78. end
 79.  
 80. function parse_item_packet(ret,stpk)--,updpk
 81.     ret.condition=stpk:r_float()
 82.    
 83.     --[[ret.updnum_items=updpk:r_u8()
 84.   ret.updpos={} -- или поставить вектор? ладно потом
 85.   ret.updpos.x=updpk:r_float()
 86.   ret.updpos.y=updpk:r_float()
 87.   ret.updpos.z=updpk:r_float()
 88.     ret.updcse_alife_item__unk1_q8v4=readvu8uN(updpk,4)
 89.     ret.updcse_alife_item__unk2_q8v3=readvu8uN(updpk,3)
 90.     ret.updcse_alife_item__unk3_q8v3=readvu8uN(updpk,3)]]
 91.   return ret
 92. end
 93.  
 94. function readvu8uN(packet,n)
 95.   local v={}
 96.   for i=1,n,1 do
 97.     table.insert(v,packet:r_u8())
 98.   end
 99.   return v
 100. end
 101.  
 102. function fill_item_weapon_packet(ret,stpk)--,updpk
 103.     stpk:w_u16(ret.ammo_current)
 104.     stpk:w_u16(ret.ammo_elapsed)
 105.     stpk:w_u8(ret.weapon_state)
 106.     stpk:w_u8(ret.addon_flags)
 107.     stpk:w_u8(ret.ammo_type)
 108.    
 109.     --[[updpk:w_u8(ret.updgrenade_mode)
 110.     updpk:w_u8(ret.updcurrent_fire_mode)
 111.     updpk:w_u8(ret.updcondition)
 112.     updpk:w_u8(ret.updweapon_flags)
 113.     updpk:w_u16(ret.updammo_elapsed)
 114.     updpk:w_u8(ret.updaddon_flags)
 115.     updpk:w_u8(ret.updammo_type)
 116.     updpk:w_u8(ret.updweapon_state)
 117.     updpk:w_u8(ret.updweapon_zoom)]]
 118.   return ret
 119. end
 120.  
 121. function fill_item_packet(ret,stpk)--,updpk
 122.     stpk:w_float(ret.condition)
 123.     --[[updpk:w_u8(ret.updnum_items)
 124.   updpk:w_float(ret.updpos.x)
 125.   updpk:w_float(ret.updpos.y)
 126.   updpk:w_float(ret.updpos.z)
 127. --  readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk1_q8v4)       --  было в оригинале
 128. --  readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk2_q8v3)       -- единственное, что я поправил
 129. --  readvu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk3_q8v3)       -- иначе вылетало
 130.     writevu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk1_q8v4)
 131.     writevu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk2_q8v3)
 132.     writevu8uN(updpk,ret.updcse_alife_item__unk3_q8v3)]]
 133.   return ret
 134. end
 135.  
 136. function fill_object_packet(ret,stpk)--,updpk
 137.   stpk:w_u16(ret.gvid)
 138.   stpk:w_float(ret.obf32u1)
 139.   stpk:w_s32(ret.obs32u2)
 140.   stpk:w_s32(ret.lvid)
 141.   stpk:w_s32(ret.oflags)
 142.   stpk:w_stringZ(ret.custom)
 143.   stpk:w_s32(ret.sid)
 144.   stpk:w_s32(ret.obs32u3)
 145.   return ret
 146. end
 147.  
 148. function fill_visual_packet(ret,stpk)--,updpk
 149.   stpk:w_stringZ(ret.visual)
 150.   stpk:w_u8(ret.vsu8u1)
 151.   return ret
 152. end
 153.  
 154. function writevu8uN(pk,v)
 155.   local len=table.getn(v)
 156.   --pk:w_u8(len)
 157.   for i=1,len,1 do
 158.     pk:w_u8(v[i])
 159.   end
 160. end
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement