SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2019 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. private boolean checkWinDiagonalLeftToRight(int row, int col) {
 2.        
 3.         // giá trị hàng bắt đầu xét
 4.         int rowStart = row - 4;
 5.         // giá trị cột cuối cùng xét
 6.         int rowEnd = row + 4;
 7.         // giá trị cột bắt đầu xét
 8.         int colStart = col - 4;
 9.         // giá trị cột cuối cùng xét
 10.         int colEnd = col + 4;
 11.         // lấy giá trị của ô vừa đánh trong ma trận
 12.         int value = this.MatrixPlay[row][col];
 13.         // tạo biến đếm để đếm số giá trị liên tiếp giống nhau
 14.         int count = 0;
 15.         // lặp khi cột và hàng vẫn nằm trong ma trận
 16.         while (rowStart <= rowEnd && rowStart < sizeRow && colStart <= colEnd && colStart < sizeCol) {
 17.             // kiểm tra giá trị hàng và cột nằm trong bàn cờ
 18.             if (rowStart >= 0 && colStart >= 0) {
 19.                 //kiểm tra trùng với giá trị của ô truyền vào.
 20.                 if (this.MatrixPlay[rowStart][colStart] == value) {
 21.                     //Tăng biến đếm lên 1.
 22.                     count++;
 23.                 } else {
 24.                     // không trùng set biến đếm về 0
 25.                     count = 0;
 26.                 }
 27.             }
 28.             // kiểm tra 5 quân liên tiếp giống nhau
 29.             if (count == 5) {
 30.                 System.out.println("thắng chéo phải trái");
 31.                 // trả về giá trị true.
 32.                 return true;
 33.             }
 34.             // tăng hàng lên 1
 35.             rowStart++;
 36.             // giảm cột đi 1
 37.             colStart++;
 38.         }
 39.         return false;
 40.     }
 41.     /**
 42.      * Hàm kiểm tra 5 nước đi theo chiều chéo từ phải sang trái
 43.      * @param row giá trị hàng của ô vừa đánh trong ma trận đánh
 44.      * @param col giá trị cột của ô vừa đánh trong ma trận đánh
 45.      * @return giá trị boolean kết quả
 46.      */
 47.     private boolean checkWinDiagonalRightToLeft(int row, int col) {
 48.        
 49.         // giá trị hàng bắt đầu xét
 50.         int rowStart = row - 4;
 51.         // giá trị cột cuối cùng xét
 52.         int rowEnd = row + 4;
 53.         // giá trị cột bắt đầu xét
 54.         int colStart = col + 4;
 55.         // giá trị cột cuối cùng xét
 56.         int colEnd = col - 4;
 57.         // lấy giá trị của ô vừa đánh trong ma trận
 58.         int value = this.MatrixPlay[row][col];
 59.         // tạo biến đếm để đếm số giá trị liên tiếp giống nhau
 60.         int count = 0;
 61.         // lặp khi cột và hàng vẫn nằm trong ma trận
 62.         while (rowStart <= rowEnd && colStart >= colEnd) {
 63.             // kiểm tra giá trị hàng và cột nằm trong bàn cờ
 64.             if (rowStart >= 0 && colEnd >= 0 && colStart < sizeCol && rowEnd < sizeRow) {
 65.                 //kiểm tra trùng với giá trị của ô truyền vào.
 66.                 if (this.MatrixPlay[rowStart][colStart] == value) {
 67.                     //Tăng biến đếm lên 1.
 68.                     count++;
 69.                 } else {
 70.                     // không trùng set biến đếm về 0
 71.                     count = 0;
 72.                 }
 73.             }
 74.             // kiểm tra 5 quân liên tiếp giống nhau
 75.             if (count == 5) {
 76.                 System.out.println("thắng chéo phải trái");
 77.                 // trả về giá trị true.
 78.                 return true;
 79.             }
 80.             // tăng hàng lên 1
 81.             rowStart++;
 82.             // giảm cột đi 1
 83.             colStart--;
 84.         }
 85.         // trả về giá trị false
 86.         return false;
 87.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top