SHARE
TWEET

[NP] PostOffice

popovstefan Nov 14th, 2018 390 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Да се имплементира класа пошта PostOffice во која се чуваат името на поштата,
 2. локацијата и листа од пратки. За пратките да се имплементира апстрактна класа Package во
 3. која се чуваат информации за пратка:
 4. • name (String) за кого е наменета,
 5. • address (String) ,
 6. • trackingNumber (int) за следење, и
 7. • weight (int) изразена во грамови.
 8. Во системот постојат интернационални пратки InternationalPackage за кои дополнително
 9. се чува за кој регион се пратени (Africa, Asia, Europe или America) и локални пратки
 10. LocalPackage за кои се чува дали пратката е со приоритет или не.
 11. Цената на интернационалните пратки се наплаќа според масата и тоа по 1.5 долари за
 12. грам, а локалните пратки со приоритет се наплаќаат по 5 долари од грам, односно 3 долари за
 13. пратки без приоритет.
 14. Дополнително, постои и групна пратка GroupPackage која се состои од една или повеќе
 15. пратки од било кој тип (интернационална, локална, или групна пратка). За групните пратки
 16. треба да постои метод за додавање на нова пратка (во рамки на групната пратка). Цената на
 17. групните пратки се пресметува како сума од цените на сите пратки кои се дел од групната
 18. пратка и 2 долари како дополнителен, фиксен трошок. Тежината на групните пратки се
 19. пресметува како сума од тежините на сите пратки кои се дел од групната пратка.
 20. Во класата PostOffice да се имплементираат следниве методи:
 21. void loadPackages(Scanner scanner) – метод преку кој се внесуваат пратките во следниот
 22. формат:
 23. тип на пратка (I или L), име, адреса, број, тежина, за локалните – приоритет
 24. (boolean) а за интернационалните регион
 25. Ако запис за пратка не одговара со опишаниот формат (типот на пратката е
 26. различен од I и L, или тежината е помала односно еднаква на нула, тогаш се фрла
 27. исклучок од класата InvalidPackageException во кој се проследува невалидниот
 28. запис.
 29. boolean addPackage(Package p) – за додавање на пакет во листата со пакети.
 30. Package mostExpensive() - ја враќа најскапата пратка.
 31. void printPackages(OutputStream outputStream) – метод кој ги печати пратките според
 32. цената (од највисока кон најниска) во следен формат:
 33. L, name, address, number, weight, true/false (за приоритет – локална пратка)
 34. I, name, address, number, weight, region – интернационална пратка
 35. G, number, weight – групна пратка
 36. Пратките кои се дел од групната пратка се печатат вовлечени со едно празно место во
 37. десно.
 38.  
 39.  
 40.  
 41. Почетен код:
 42. public class PostOfficeTester {
 43.     public static void main (String [] args) {
 44.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 45.         int test = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 46.         if(test == 1) {
 47.             //Group Package printing
 48.             System.out.println("======Packages======");
 49.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 50.             office.addPackage(new InternationalPackage("John_Doe", "Main_St_123", 111, 4, "America"));
 51.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("John_Done", "Main_St_123", 232, 0);
 52.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "The_Wall", 432, 5, true));
 53.             office.addPackage(groupPackage);
 54.             office.printPackages(System.out);
 55.         }
 56.         if(test == 2) {
 57.             //Nested Group Package printing
 58.             System.out.println("======Packages======");
 59.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 60.             office.addPackage(new InternationalPackage("Richard_Hendricks", "Noble_Pathway", 325, 4, "Africa"));
 61.             office.addPackage(new LocalPackage("Jalisa_Acheson", "Emerald_Harbour", 600, 14, false));
 62.  
 63.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("Meagan_Schuette", "Westeros", 232, 0);
 64.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Meagan_Schuette", "Westeros", 432, 5, true));
 65.             groupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 66.  
 67.             GroupPackage nestedGroupPackage = new GroupPackage("Marline_Bohling", "Crystal_Hills", 284, 0);
 68.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Edie_Bramblett", "Lazy_Treasure", 382, 7, "Europe"));
 69.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Cassaundra_Huff", "Sleepy_Farms", 696, 1, "Asia"));
 70.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("German_Sabbagh", "Tawny_Heath", 963, 12, "Africa"));
 71.  
 72.             groupPackage.addPackage(nestedGroupPackage);
 73.             office.addPackage(groupPackage);
 74.             office.addPackage(new LocalPackage("Clemmie_Reves", "Little_Cloud", 217, 5, true));
 75.             office.printPackages(System.out);
 76.         }
 77.         if(test == 3) {
 78.             //Most expensive Group Package
 79.             System.out.println("======Packages======");
 80.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 81.             office.addPackage(new InternationalPackage("Dohn_Joe", "Main_St_321", 444, 4, "Europe"));
 82.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("John_Jon", "First_St_123", 232, 0);
 83.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "Westeros", 432, 5, true));
 84.             groupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 85.             office.addPackage(groupPackage);
 86.             office.addPackage(new LocalPackage("Littlefinger", "The_Eyrie", 987, 7, false));
 87.             office.printPackages(System.out);
 88.             System.out.println();
 89.             System.out.println("======MostExpensive======");
 90.             System.out.println(office.mostExpensive());
 91.         }
 92.         if(test == 4) {
 93.             //Most expensive Local Package
 94.             System.out.println("======Packages======");
 95.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 96.             office.addPackage(new InternationalPackage("Dohn_Joe", "Main_St_321", 444, 15, "Europe"));
 97.             office.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "Westeros", 432, 5, true));
 98.             office.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 99.             office.addPackage(new LocalPackage("Littlefinger", "The_Eyrie", 987, 7, false));
 100.             office.printPackages(System.out);
 101.             System.out.println();
 102.             System.out.println("======MostExpensive======");
 103.             System.out.println(office.mostExpensive());
 104.         }
 105.         if (test == 5) {
 106.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 107.             office.loadPackages(scanner);
 108.             System.out.println("======Packages======");
 109.             office.printPackages(System.out);
 110.         }
 111.         scanner.close();
 112.     }
 113. }
 114.  
 115. Решение:
 116.  
 117.  
 118. package poshta;
 119.  
 120. import java.io.OutputStream;
 121. import java.io.PrintWriter;
 122. import java.util.ArrayList;
 123. import java.util.Comparator;
 124. import java.util.List;
 125. import java.util.Scanner;
 126.  
 127. public class PostOfficeTester {
 128.     public static void main (String [] args) {
 129.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 130.         int test = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 131.         if(test == 1) {
 132.             //Group Package printing
 133.             System.out.println("======Packages======");
 134.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 135.             office.addPackage(new InternationalPackage("John_Doe", "Main_St_123", 111, 4, "America"));
 136.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("John_Done", "Main_St_123", 232, 0);
 137.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "The_Wall", 432, 5, true));
 138.             office.addPackage(groupPackage);
 139.             office.printPackages(System.out);
 140.         }
 141.         if(test == 2) {
 142.             //Nested Group Package printing
 143.             System.out.println("======Packages======");
 144.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 145.             office.addPackage(new InternationalPackage("Richard_Hendricks", "Noble_Pathway", 325, 4, "Africa"));
 146.             office.addPackage(new LocalPackage("Jalisa_Acheson", "Emerald_Harbour", 600, 14, false));
 147.  
 148.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("Meagan_Schuette", "Westeros", 232, 0);
 149.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Meagan_Schuette", "Westeros", 432, 5, true));
 150.             groupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 151.  
 152.             GroupPackage nestedGroupPackage = new GroupPackage("Marline_Bohling", "Crystal_Hills", 284, 0);
 153.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Edie_Bramblett", "Lazy_Treasure", 382, 7, "Europe"));
 154.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Cassaundra_Huff", "Sleepy_Farms", 696, 1, "Asia"));
 155.             nestedGroupPackage.addPackage(new InternationalPackage("German_Sabbagh", "Tawny_Heath", 963, 12, "Africa"));
 156.  
 157.             groupPackage.addPackage(nestedGroupPackage);
 158.             office.addPackage(groupPackage);
 159.             office.addPackage(new LocalPackage("Clemmie_Reves", "Little_Cloud", 217, 5, true));
 160.             office.printPackages(System.out);
 161.         }
 162.         if(test == 3) {
 163.             //Most expensive Group Package
 164.             System.out.println("======Packages======");
 165.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 166.             office.addPackage(new InternationalPackage("Dohn_Joe", "Main_St_321", 444, 4, "Europe"));
 167.             GroupPackage groupPackage = new GroupPackage("John_Jon", "First_St_123", 232, 0);
 168.             groupPackage.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "Westeros", 432, 5, true));
 169.             groupPackage.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 170.             office.addPackage(groupPackage);
 171.             office.addPackage(new LocalPackage("Littlefinger", "The_Eyrie", 987, 7, false));
 172.             office.printPackages(System.out);
 173.             System.out.println();
 174.             System.out.println("======MostExpensive======");
 175.             System.out.println(office.mostExpensive());
 176.         }
 177.         if(test == 4) {
 178.             //Most expensive Local Package
 179.             System.out.println("======Packages======");
 180.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 181.             office.addPackage(new InternationalPackage("Dohn_Joe", "Main_St_321", 444, 15, "Europe"));
 182.             office.addPackage(new LocalPackage("Jon_Snow", "Westeros", 432, 5, true));
 183.             office.addPackage(new InternationalPackage("Sansa_Stark", "Westeros", 332, 3, "Asia"));
 184.             office.addPackage(new LocalPackage("Littlefinger", "The_Eyrie", 987, 7, false));
 185.             office.printPackages(System.out);
 186.             System.out.println();
 187.             System.out.println("======MostExpensive======");
 188.             System.out.println(office.mostExpensive());
 189.         }
 190.         if (test == 5) {
 191.             PostOffice office = new PostOffice("Poshta", "Skopje");
 192.             office.loadPackages(scanner);
 193.             System.out.println("======Packages======");
 194.             office.printPackages(System.out);
 195.         }
 196.         scanner.close();
 197.     }
 198. }
 199.  
 200. class PostOffice {
 201.     String name;
 202.     String location;
 203.     List<Package> packageList;
 204.  
 205.     PostOffice (String name, String location) {
 206.         this.name = name;
 207.         this.location = location;
 208.         this.packageList = new ArrayList<>();
 209.     }
 210.  
 211.     void loadPackages(Scanner scanner) {
 212.         while (scanner.hasNext()) {
 213.             String line = scanner.nextLine();
 214.             if (line.equals("KRAJ"))
 215.                 break;
 216.             String [] parts = line.split(", ");
 217.             if (parts[0].equals("I")) {
 218.                 // International
 219.                 int weight = Integer.parseInt(parts[4]);
 220.                 if (weight <= 0)
 221.                     throw new InvalidPackageException(line);
 222.  
 223.                 this.packageList.add(new InternationalPackage(
 224.                         parts[1],
 225.                         parts[2],
 226.                         Integer.parseInt(parts[3]),
 227.                         weight,
 228.                         parts[5])
 229.                 );
 230.             }
 231.             else if (parts[0].equals("L")) {
 232.                 // Local
 233.                 int weight = Integer.parseInt(parts[4]);
 234.                 if (weight <= 0)
 235.                     throw new InvalidPackageException(line);
 236.  
 237.                 this.packageList.add(new LocalPackage(
 238.                         parts[1],
 239.                         parts[2],
 240.                         Integer.parseInt(parts[3]),
 241.                         weight,
 242.                         Boolean.parseBoolean(parts[5]))
 243.                 );
 244.             }
 245.             else
 246.                 throw new InvalidPackageException(line);
 247.         }
 248.     }
 249.  
 250.     boolean addPackage(Package p) {
 251.         return this.packageList.add(p);
 252.     }
 253.  
 254.     Package mostExpensive() {
 255.         Package mostExpensivePackage = this.packageList.get(0);
 256.         for (Package p : packageList)
 257.             if (mostExpensivePackage.getPrice() < p.getPrice())
 258.                 mostExpensivePackage = p;
 259.         return mostExpensivePackage;
 260.     }
 261.  
 262.     void printPackages(OutputStream outputStream) {
 263.         PrintWriter printWriter = new PrintWriter(outputStream);
 264.         this.packageList.sort(new Comparator<Package>() {
 265.             @Override
 266.             public int compare(Package o1, Package o2) {
 267.                 return Double.compare(o1.getPrice(), o2.getPrice());
 268.             }
 269.         });
 270.         for (Package p : packageList)
 271.             printWriter.println(p.format(""));
 272.         printWriter.flush();
 273.     }
 274. }
 275.  
 276. abstract class Package {
 277.     String name;
 278.     String address;
 279.     int trackingNumber;
 280.     int weight;
 281.  
 282.     Package (String name, String address, int trackingNumber, int weight) {
 283.         this.name = name;
 284.         this.address = address;
 285.         this.trackingNumber = trackingNumber;
 286.         this.weight = weight;
 287.     }
 288.  
 289.     abstract double getPrice();
 290.  
 291.     abstract String format(String spaces);
 292.  
 293.     abstract int getWeight();
 294.  
 295.     @Override
 296.     public String toString() {
 297.         return String.format("%s, %s, %d",
 298.                 name,
 299.                 address,
 300.                 trackingNumber);
 301.     }
 302. }
 303.  
 304. class InternationalPackage extends Package {
 305.     String region;
 306.  
 307.     InternationalPackage (String name, String address, int trackingNumber, int weight, String region) {
 308.         super(name, address, trackingNumber, weight);
 309.         this.region = region;
 310.     }
 311.  
 312.     @Override
 313.     double getPrice() {
 314.         return 1.5 * this.weight;
 315.     }
 316.  
 317.     @Override
 318.     public int getWeight() {
 319.         return this.weight;
 320.     }
 321.  
 322.     @Override
 323.     public String format(String spaces) {
 324.         return spaces + this.toString();
 325.     }
 326.  
 327.     @Override
 328.     public String toString() {
 329.         return String.format("I, %s, %s", super.toString(), this.getWeight());
 330.     }
 331. }
 332.  
 333. class LocalPackage extends Package {
 334.     boolean priority;
 335.  
 336.     LocalPackage (String name, String address, int trackingNumber, int weight, boolean priority) {
 337.         super(name, address, trackingNumber, weight);
 338.         this.priority = priority;
 339.     }
 340.  
 341.     @Override
 342.     double getPrice() {
 343.         double factor = this.priority ? 5 : 3;
 344.         return this.weight * factor;
 345.     }
 346.  
 347.     @Override
 348.     public int getWeight() {
 349.         return this.weight;
 350.     }
 351.  
 352.     @Override
 353.     public String format(String spaces) {
 354.         return spaces + this.toString();
 355.     }
 356.  
 357.     @Override
 358.     public String toString() {
 359.         return String.format("L, %s, %s", super.toString(), this.getWeight());
 360.     }
 361. }
 362.  
 363. class GroupPackage extends Package {
 364.     List<Package> packages;
 365.  
 366.     GroupPackage (String name, String address, int trackingNumber, int weight) {
 367.         super(name, address, trackingNumber, weight);
 368.         this.packages = new ArrayList<>();
 369.     }
 370.  
 371.     void addPackage(Package p) {
 372.         this.packages.add(p);
 373.     }
 374.  
 375.  
 376.     @Override
 377.     double getPrice() {
 378.         double price = 2;
 379.         for (Package p : packages)
 380.             price += p.getPrice();
 381.         return price;
 382.     }
 383.  
 384.     @Override
 385.     public int getWeight() {
 386.         int result = 0;
 387.         for (Package p : packages)
 388.             result += p.getWeight();
 389.         return result;
 390.     }
 391.  
 392.     @Override
 393.     public String format(String spaces) {
 394.         StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
 395.         stringBuilder.append(spaces).append(this.toString());
 396.         for (Package p: packages)
 397.             stringBuilder.append(p.format(spaces + " ")).append("\n");
 398.         return stringBuilder.toString();
 399.     }
 400.  
 401.     @Override
 402.     public String toString() {
 403.         return String.format("G, %d, %d\n", this.trackingNumber, this.getWeight());
 404.     }
 405. }
 406.  
 407. class InvalidPackageException extends RuntimeException {
 408.     InvalidPackageException(String message) {
 409.         super(message);
 410.     }
 411. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top