Vladislav_Bezruk

Untitled

Oct 20th, 2021
828
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. unsigned long long sortTime, asignmentOperations, compareOperations;
 8.  
 9. /* Ïðîöåäóðà äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ â äâîè÷íóþ êó÷ó ïîääåðåâà ñ êîðíåâûì óçëîì i,
 10. ÷òî ÿâëÿåòñÿ èíäåêñîì â arr[]. n - ðàçìåð êó÷è */
 11. void heapify(int arr[], int n, int i) {
 12.     int largest = i;
 13. // Èíèöèàëèçèðóåì íàèáîëüøèé ýëåìåíò êàê êîðåíü
 14.     int l = 2*i + 1; // ëåâûé
 15.     int r = 2*i + 2; // ïðàâûé
 16. // Åñëè ëåâûé äî÷åðíèé ýëåìåíò áîëüøå êîðíÿ
 17.     if (l < n && arr[l] > arr[largest])
 18.         largest = l;
 19. // Åñëè ïðàâûé äî÷åðíèé ýëåìåíò áîëüøå, ÷åì ñàìûé áîëüøîé ýëåìåíò íà äàííûé ìîìåíò
 20.     if (r < n && arr[r] > arr[largest])
 21.         largest = r;
 22. // Åñëè ñàìûé áîëüøîé ýëåìåíò íå êîðåíü
 23.     if (largest != i) {
 24.         swap(arr[i], arr[largest]);
 25.         heapify(arr, n, largest); // Ðåêóðñèâíî ïðåîáðàçóåì â äâîè÷íóþ êó÷ó çàòðîíóòîå ïîääåðåâî
 26.     }
 27. }
 28. // Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ, âûïîëíÿþùàÿ ïèðàìèäàëüíóþ ñîðòèðîâêó
 29. void heapSort(int arr[], int n) {
 30.     // Ïîñòðîåíèå êó÷è (ïåðåãðóïïèðóåì ìàññèâ)
 31.     for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; i--)
 32.         heapify(arr, n, i);
 33.     // Îäèí çà äðóãèì èçâëåêàåì ýëåìåíòû èç êó÷è
 34.     for (int i=n-1; i>=0; i--) {
 35.         // Ïåðåìåùàåì òåêóùèé êîðåíü â êîíåö
 36.         swap(arr[0], arr[i]);
 37.  
 38.         // âûçûâàåì ïðîöåäóðó heapify íà óìåíüøåííîé êó÷å
 39.         heapify(arr, i, 0);
 40.     }
 41. }
 42. void heapSortwithOperations(int arr[], int n) {
 43.     for (int i = 1, j = i; i < n; i++, j = i) {
 44.         while (j > 0 && arr[j] < arr[j - 1]) {
 45.             compareOperations++;
 46.             swap(arr[j], arr[j - 1]);
 47.             asignmentOperations += 3;
 48.             j--;
 49.         }
 50.         compareOperations++;
 51.     }
 52. }
 53.  
 54. void merge(int arr[], int a, int m, int b) {    
 55.     int i, j, k;  
 56.     int n1 = m - a + 1;    
 57.     int n2 = b - m;    
 58.      
 59.     int lArr[n1], rArr[n2]; //temporary arrays  
 60.      
 61.     /* copy data to temp arrays */  
 62.     for (int i = 0; i < n1; i++)    
 63.         lArr[i] = arr[a + i];    
 64.     for (int j = 0; j < n2; j++)    
 65.         rArr[j] = arr[m + 1 + j];    
 66.      
 67.     i = j = 0; /* initial index of first sub-array and initial index of second sub-array */    
 68.     k = a;  /* initial index of merged sub-array */  
 69.      
 70.     while (i < n1 && j < n2) {    
 71.         if (lArr[i] <= rArr[j]) {    
 72.             arr[k] = lArr[i++];      
 73.         } else {    
 74.             arr[k] = rArr[j++];    
 75.         }    
 76.         k++;    
 77.     }    
 78.     while (i < n1) {    
 79.         arr[k++] = lArr[i++];        
 80.     }    
 81.     while (j < n2) {    
 82.         arr[k++] = rArr[j++];      
 83.     }    
 84. }    
 85.  
 86. void mergeSort(int arr[], int a, int b) {  
 87.     if (a < b) {  
 88.         int m = (a + b) / 2;  
 89.         mergeSort(arr, a, m);  
 90.         mergeSort(arr, m + 1, b);  
 91.         merge(arr, a, m, b);  
 92.     }  
 93. }  
 94.  
 95. void mergewithOperations(int arr[], int a, int m, int b) {    
 96.     int i, j, k;  
 97.     int n1 = m - a + 1;    
 98.     int n2 = b - m;    
 99.      
 100.     int lArr[n1], rArr[n2]; //temporary arrays  
 101.      
 102.     /* copy data to temp arrays */  
 103.     for (int i = 0; i < n1; i++) {
 104.         asignmentOperations++;
 105.         lArr[i] = arr[a + i];
 106.     }  
 107.            
 108.     for (int j = 0; j < n2; j++) {
 109.         asignmentOperations++;
 110.         rArr[j] = arr[m + 1 + j];
 111.     }  
 112.      
 113.     i = j = 0; /* initial index of first sub-array and initial index of second sub-array */    
 114.     k = a;  /* initial index of merged sub-array */  
 115.      
 116.     while (i < n1 && j < n2) {
 117.         compareOperations++;
 118.         if (lArr[i] <= rArr[j]) {    
 119.             arr[k] = lArr[i++];
 120.             asignmentOperations++;
 121.         } else {    
 122.             arr[k] = rArr[j++];
 123.             asignmentOperations++;  
 124.         }    
 125.         k++;    
 126.     }    
 127.     while (i < n1) {    
 128.         arr[k++] = lArr[i++];
 129.         asignmentOperations++;    
 130.     }    
 131.     while (j < n2) {    
 132.         arr[k++] = rArr[j++];  
 133.         asignmentOperations++;    
 134.     }    
 135. }  
 136.  
 137. void mergeSortwithOperations(int arr[], int a, int b) {  
 138.     if (a < b) {  
 139.         int m = (a + b) / 2;  
 140.         mergeSortwithOperations(arr, a, m);  
 141.         mergeSortwithOperations(arr, m + 1, b);  
 142.         mergewithOperations(arr, a, m, b);  
 143.     }  
 144. }  
 145.  
 146. int getRandom(int max) {
 147.     return rand() % max + 1;
 148. }
 149.  
 150. void generateRandom(int arr[], int n) {
 151.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 152.         arr[i] = getRandom(n);
 153.     }
 154. }
 155.  
 156. void generateGrowth(int arr[], int n) {
 157.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 158.         arr[i] = i;
 159.     }
 160. }
 161.  
 162. void generateDescending(int arr[], int n) {
 163.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 164.         arr[i] = n - i - 1;
 165.     }
 166. }
 167.  
 168. void heapSortBenchmark(int arr[], int n) {
 169.     int bArr[n];
 170.  
 171.     for (int i = 0; i < n; i++)
 172.         bArr[i] = arr[i];
 173.  
 174.     sortTime = clock();
 175.  
 176.     heapSort(bArr, n);
 177.  
 178.     sortTime = clock() - sortTime;
 179.  
 180.     for (int i = 0; i < n; i++)
 181.         bArr[i] = arr[i];
 182.  
 183.     asignmentOperations = compareOperations = 0;
 184.  
 185.     heapSortwithOperations(bArr, n);
 186.  
 187.     cout << "Heap   sort   benchmark" << endl;
 188.     cout << "n = " << n << endl;
 189.     cout << "time = " << sortTime << " milliseconds" << endl;
 190.     cout << "assignment operations = " << asignmentOperations << endl;
 191.     cout << "comparison operations = " << compareOperations << endl;
 192.     cout << "//////////////////////////////" << endl << endl;
 193. }
 194.  
 195. void mergeSortBenchmark(int arr[], int n) {
 196.         int bArr[n];
 197.  
 198.         for (int i = 0; i < n; i++)
 199.                 bArr[i] = arr[i];
 200.  
 201.         sortTime = clock();
 202.  
 203.         mergeSort(bArr, 0, n - 1);
 204.  
 205.         sortTime = clock() - sortTime;
 206.  
 207.             for (int i = 0; i < n; i++)
 208.                 bArr[i] = arr[i];
 209.  
 210.         asignmentOperations = compareOperations = 0;
 211.  
 212.         mergeSortwithOperations(bArr, 0, n - 1);
 213.  
 214.             cout << "Merge   sort   benchmark" << endl;
 215.             cout << "n = " << n << endl;
 216.             cout << "time = " << sortTime << " milliseconds" << endl;
 217.             cout << "assignment operations = " << asignmentOperations << endl;
 218.             cout << "comparison operations = " << compareOperations << endl;
 219.             cout << "//////////////////////////////" << endl << endl;
 220. }
 221.  
 222. void printArr(int *arr, int n) {
 223.     for(int i = 0; i < n; i++) {
 224.         cout << arr[i] << ' ';
 225.     }
 226.     cout << endl;
 227. }
 228. int main() {
 229.     int n;
 230.     srand(time(NULL));
 231.  
 232.     int typeN[] = {10, 100, 1000, 10000};
 233.  
 234.     for (int i = 0; i < 4; i++) {
 235.  
 236.         n = typeN[i];
 237.         int *arr = new int[n];
 238.  
 239.         cout << "by random: " << endl;
 240.         generateRandom(arr, n);
 241.         //printArr(arr, n);
 242.         heapSortBenchmark(arr, n);
 243.         mergeSortBenchmark(arr, n);
 244.  
 245.         cout << "by growth order: " << endl;
 246.         generateGrowth(arr, n);
 247.         //printArr(arr, n);
 248.         heapSortBenchmark(arr, n);
 249.         mergeSortBenchmark(arr, n);
 250.  
 251.         cout << "by descending order: " << endl;
 252.         generateDescending(arr, n);
 253.         //printArr(arr, n);
 254.         heapSortBenchmark(arr, n);
 255.         mergeSortBenchmark(arr, n);
 256.     }
 257.  
 258.     return 0;
 259. }
RAW Paste Data