daily pastebin goal
40%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.     if(sender instanceof Player) {
  2.         Player p = (Player)sender;
  3.         //Hier kommt das was bei dem Spieler ausgeführt werden sollte.
  4.     } else {
  5.         sender s;
  6.         //Hier kommt das was die Console ausführen soll.
  7.         //Hier ist die Console aber s!
  8.     }
RAW Paste Data
Top