vikkktor

Godzilla_vs_Kong

May 19th, 2021 (edited)
100
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function GodzillaVSkong(input) {
 2.     //  Декорът за филма е на стойност 10% от бюджета.
 3.     //  При повече от 150 статиста,  има отстъпка за облеклото на стойност 10%.
 4.  
 5.     /*
 6.     1.  Бюджет за филма – реално число в интервала [1.00 … 1000000.00]
 7.     2.  Брой на статистите – цяло число в интервала [1 … 500]
 8.     3.  Цена за облекло на един статист – реално число в интервала [1.00 … 1000.00]
 9.     */
 10.  
 11.     let budget = Number(input[0]);
 12.     let actorsCount = Number(input[1]);
 13.     let clothesPerActor = Number(input[2]);
 14.  
 15.     let decorPrice = budget * 0.1; // decor = 10% ot budget
 16.     let clothesPrice = clothesPerActor * actorsCount;
 17.     if (actorsCount >= 150) {
 18.         clothesPrice = clothesPrice * 0.9;
 19.     }
 20.     let TotalMoneyNeeded = clothesPrice + decorPrice;
 21.  
 22.     if (TotalMoneyNeeded >= budget) {
 23.         console.log('Not enough money!');
 24.         console.log(`Wingard needs ${(TotalMoneyNeeded-budget).toFixed(2)} leva more.`);
 25.     } else {
 26.         console.log('Action!');
 27.         console.log(`Wingard starts filming with ${(budget-TotalMoneyNeeded).toFixed(2)} leva left.`);
 28.     }
 29. }
 30.  
 31. GodzillaVSkong(["9587.88",
 32. "222",
 33. "55.68"]);
RAW Paste Data