Advertisement
Guest User

Fewona

a guest
Feb 27th, 2013
139
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.28 KB | None | 0 0
 1. KAHILINGAN PARA SA LIBRENG SHELL (Request A Free Shell)
 2.  
 3. <p>Paraan kung paano makakakuha ng <strong>libreng shell</strong>. Una, kailangan nyo munang mag rehistro sa <a href="http://fewona.net/forum">Forums</a> at e-rehistro mo ang iyong pangalan o palayaw sa <a href="http://fewona.net/index.php?p=2">IRC</a>.</p>
 4. <p>Para makakuha ng <strong>libreng eggdrop/irssi/weechat/bitchx/pork</strong> kailangan mong mag-request sa IRC sa pamamagitan ng utos na ito:<br />
 5. <i>/msg veselba eggdrop irc.server.com sanggunian</i><br />Kung saan ang <strong>irc.server.com</strong> ay ang server o ang network kung saan mo balak ipa-connect ang bot
 6. at ang <strong>sanggunian</strong> naman ay ang impormasyon kung saan mo nalaman ang tungkol sa Fewona.<br />Halimbawa: <i>/msg veselba eggdrop irc.freenode.net sa google</i><br />
 7.  
 8. Kung kailangan mo ng eggdrop para sa ipv6 na server (at vhost) Gamitin mo ang utos na:<br />
 9. <i>/msg veselba eggdrop6 irc.server.com sanggunian</i><br />
 10. Example: <i>/msg veselba eggdrop6 irc.freenode.net sa pamamagitan ng kaibigan kong si noobwizard</i><br /><br />
 11.  
 12. Para makakuha ng libreng znc, kailangan mong mag-request sa pamamagitan ng utos na ito:<br />
 13. <i>/msg veselba znc irc.server.com sanggunian</i><br />
 14. Halimbawa:<br />
 15. <i>/msg veselba znc irc.quakenet.org Alam ko ang tungkol sa Fewona IRC at namimigay sila ng libreng shells</i><br />
 16. o di kaya isang halimbawa para sa <strong>znc</strong> na merong ipv6 na vhost: <i>/msg veselba znc6 irc.fewona.net pamamagitan ng google</i><br />
 17. Kung gagamit ng pangalawang network, tukuyin ito sa pamamagitan ng kuwit, halimbawa:<br />
 18. <i>/msg veselba znc irc.freenode.net<strong>,</strong>irc.fewona.net pamamagitan ng google</i><br /><br />
 19.  
 20. Pwede ring humiling ng <strong>znc</strong> at <strong>eggdrop</strong>.<br />
 21. Pwede kang gumamit ng hanggang sa dalawang network sa znc (kung nilagay mo ito sa iyang kahilingan)<br /><br />
 22.  
 23. Para makakuha ng libreng shell para sa iba pang paggagamitan tulad ng python bot o iba pang gamit o di kaya kahilingan ng isa pang eggdrop<br />
 24. o higit pa sa dalawang network para sa znc, kailangan mong humiling gamit ang mga impormasyon na tulad ng nasa ibaba:<br /><br />
 25.  
 26.  
 27. <p><ol>
 28. <li>Iyong pangalan o palayaw (kailangan ang pangalan o palayaw mo sa forum at pangalan o palayaw mo sa irc ay magkatulad):</li>
 29. <li>Anong serbisyo ang plano mong gamitin o hulingin (paki tiyak para hindi malito ang admin):</li>
 30. <li>Kung ang serbisyo na gusto mo ay tungkol sa <strong>IRC</strong>, ilagay kung anong network ang paggagamitan:<br />
 31. Kung hindi kaya - anung proseso ang patatakbuhin at bigat ng proseso ang kinakailangan (cpu, ram, space, traffic, at iba pa):<br />
 32. Karagdagang impormasyon galing sa inyo tulad ng iba pang layunin ay kapakipakinabang para sa aming panig
 33. </li>
 34. <li>Saan mo nalaman ang tungkol sa Fewona Free Shells?</li>
 35. </ol>
 36. </p><p>Paki-paste ito sa forums o di kaya sa pastebin at ibigay sa amin ang link doon sa IRC.<br /><br /><strong>BABALA:</strong> huwag na huwag nyong ibigay kahit anong personal na impormasyon kung kaninino tulad ng passwords o di kaya email at iba pa </p>
 37. <p>Para panatilihing aktibo ang iyang account, bumisita sa Fewona IRC Network at Channel #fewona kahit isang beses sa isang linggo at mag-login(identify) kay NickServ sa pamamagitan ng utos na <strong>/id iyongpassword</strong><br />Ito ay kinakailangan para ma-suspende o mabura ang mga accounts na hindi na aktibo, sa ganitong paraan makakapag libre tayo ng puwang para naman magamit sa iba pang nanganga-ilangan ng libreng shell.</p><p><a href="http://freeshells.fewona.net/index.php?p=4">Pakibasa ang mga panununtunan dito</a></p><p><a href="http://fewona.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=821">Tungkol naman sa iba pang account pinditin dito</a></p>
 38.  
 39. ======================
 40.  
 41. MGA PANUNTUNAN SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO NG FEWONA: (Rules for using Fewona services:)
 42.  
 43. <p>Gamitin mo lang ang iyong shell sa kung ano ang hiniling mo. Kung sa tingin mo may iba pa ka pang paggagamitan, kailangan mo muna itong hilingin.</p>
 44. <p>Pwede kang magkakaroon ng isang eggdrop kasabay ng isang znc na account (na may dalawang network) o hanggat hiniling mo na magkaroon ng higit pa.</p>
 45. <p>Wag gamitin ang server para sa DDoS na pa atake, hacking o flooding. Wag abusuhin ang shell, ito ay para sa lahat</p>
 46. <p>Dapat walang Blackhat na mga aktibidad</p>
 47. <p>Wag magbebenta/renta ng serbisyo o sa pagho-host</p>
 48. <p>Ang gumagamit ng libre at normal na account ay kailangan bumisita sa aming IRC channel kahit isang beses sa isang linggo at mag-login kay Nickserv sa pamamagitan ng utos <strong>/id iyongpassword</strong> - Ito ay para mabura o maiwasan ang mga account na hindi na aktibo o hindi na nagamit sa ganitong paraan maibsan ang bigat ng proseso ng server. <a href="http://fewona.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=821">Tungkol naman sa iba pang account pinditin dito</a></p>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement