Advertisement
Noizz00

Untitled

Jun 17th, 2022
35
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 11.09 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstdlib>
 4. #include <conio.h>
 5. #include <cstring>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int ile;
 10. char wybor;
 11. fstream plik;
 12. string *imie, *nazwisko;
 13. int *nr_tel;
 14.  
 15. int main()
 16. {
 17.     for(;;)
 18.     {
 19.         // Wyswietlenie menu glownego
 20.         cout << "Witaj!" << endl;
 21.         cout << "1. Utworzenie nowego pliku." << endl;
 22.         cout << "2. Zastapienie danych istniejacego pliku." << endl;
 23.         cout << "3. Nadpisanie danych istniejacego pliku." << endl;
 24.         cout << "4. Wyswietlenie danych istniejacego pliku." << endl;
 25.         cout << "5. Wyjscie z programu."<<endl;
 26.         cout << "Co chcesz zrobic? Wybierz wlasciwy numer: ";
 27.         wybor=getch(); // Pobranie znaku z klawiatury
 28.         switch(wybor)
 29.         {
 30.             case '1': // Wykonaj, jezeli uzytkownik chce utworzyc nowy plik
 31.             {
 32.                 system("cls");
 33.                 cout << "Ile zestawow danych zawierajacych: ";
 34.                 cout << endl << "imie osoby,";
 35.                 cout << endl << "nazwisko osoby,";
 36.                 cout << endl << "numer telefonu osoby,";
 37.                 cout << endl << "chcesz podac?";
 38.                 cin >> ile; // Zapisanie do zmiennej 'ile' ilosci zestawow danych
 39.                 system("cls"); // Wyczyszczenie zawartosci ekranu
 40.                 imie = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do imion
 41.                 nazwisko = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do nazwisk
 42.                 nr_tel = new int [ile]; // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 43.                 for(int i=0; i<ile; i++) // Podanie danych
 44.                 {
 45.                     cout << "Podaj "<<i+1<<". imie: ";
 46.                     cin >> *imie;
 47.                     cout << "Podaj "<<i+1<<". nazwisko: ";
 48.                     cin >> *nazwisko;
 49.                     cout << "Podaj "<<i+1<<". numer telefonu: ";
 50.                     cin >> *nr_tel;
 51.                     imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 52.                     system("cls"); // Wyczyszczenie ekranu po podaniu danych dla jednego zestawu
 53.                 }
 54.                 imie-=ile;
 55.                 nazwisko-=ile;
 56.                 nr_tel-=ile;
 57.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out); // Otworzenie pliku tekstowego
 58.                 for(int i=0; i<ile; i++) // Przekazanie danych z tablic do pliku
 59.                 {
 60.                     plik<<*imie<<endl;
 61.                     plik<<*nazwisko<<endl;
 62.                     plik<<*nr_tel<<endl;
 63.                     imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 64.                 }
 65.                 plik.close(); // Zamkniecie pliku
 66.                 delete [] imie; delete [] nazwisko; delete [] nr_tel; // Zwolnienie pamieci
 67.                 break; // Przerwanie case'a '1'
 68.             }
 69.             case '2': // Wykonaj, jesli uzytkownik chce zastapic dane istniejacego pliku
 70.             {
 71.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out);
 72.                 if(plik.good()==false)
 73.                 {
 74.                     cout << "Nie znaleziono istniejacego pliku. Byc moze jeszcze go nie stworzyles, badz usunales go z folderu.";
 75.                     plik.close();
 76.                     cout <<endl<<"Wcisnij ENTER, aby zakonczyc program.";
 77.                     cin.ignore();
 78.                     getchar();
 79.                     exit(0);
 80.                 }
 81.                 else
 82.                 {
 83.                     system("cls");
 84.                     cout << "Ile zestawow danych zawierajacych: ";
 85.                     cout << endl << "imie osoby,";
 86.                     cout << endl << "nazwisko osoby,";
 87.                     cout << endl << "numer telefonu osoby,";
 88.                     cout << endl << "chcesz podac?";
 89.                     cin >> ile; // Zapisanie do zmiennej 'ile' ilosci zestawow danych
 90.                     system("cls"); // Wyczyszczenie zawartosci ekranu
 91.                     imie = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do imion
 92.                     nazwisko = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do nazwisk
 93.                     nr_tel = new int [ile]; // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 94.                     for(int i=0; i<ile; i++) // Podanie danych
 95.                     {
 96.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". imie: ";
 97.                         cin >> *imie;
 98.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". nazwisko: ";
 99.                         cin >> *nazwisko;
 100.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". numer telefonu: ";
 101.                         cin >> *nr_tel;
 102.                         imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 103.                         system("cls"); // Wyczyszczenie ekranu po podaniu danych dla jednego zestawu
 104.                     }
 105.                     imie-=ile;
 106.                     nazwisko-=ile;
 107.                     nr_tel-=ile;
 108.                     for(int i=0; i<ile; i++) // Przekazanie danych z tablic do pliku
 109.                     {
 110.                         plik<<endl<<*imie<<endl;
 111.                         plik<<*nazwisko<<endl;
 112.                         plik<<*nr_tel<<endl;
 113.                         imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 114.                     }
 115.                     plik.close(); // Zamkniecie pliku
 116.                     delete [] imie; delete [] nazwisko; delete [] nr_tel; // Zwolnienie pamieci
 117.                 }
 118.                 break;
 119.             }
 120.             case '3':  // Wykonaj, jesli uzytkownik chce nadpisac dane
 121.             {
 122.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::out | ios::app);
 123.                 if(plik.good()==false)
 124.                 {
 125.                     cout << "Nie znaleziono istniejacego pliku. Byc moze jeszcze go nie stworzyles, badz usunales go z folderu.";
 126.                     plik.close();
 127.                     cout <<endl<<"Wcisnij ENTER, aby zakonczyc program.";
 128.                     cin.ignore();
 129.                     getchar();
 130.                     exit(0);
 131.                 }
 132.                 else
 133.                 {
 134.                     system("cls");
 135.                     cout << "Ile zestawow danych zawierajacych: ";
 136.                     cout << endl << "imie osoby,";
 137.                     cout << endl << "nazwisko osoby,";
 138.                     cout << endl << "numer telefonu osoby,";
 139.                     cout << endl << "chcesz dodac do istniejacego pliku?";
 140.                     cin >> ile; // Zapisanie do zmiennej 'ile' ilosci zestawow danych
 141.                     system("cls"); // Wyczyszczenie zawartosci ekranu
 142.                     imie = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do imion
 143.                     nazwisko = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do nazwisk
 144.                     nr_tel = new int [ile]; // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 145.                     for(int i=0; i<ile; i++) // Podanie danych
 146.                     {
 147.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". imie: ";
 148.                         cin >> *imie;
 149.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". nazwisko: ";
 150.                         cin >> *nazwisko;
 151.                         cout << "Podaj "<<i+1<<". numer telefonu: ";
 152.                         cin >> *nr_tel;
 153.                         imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 154.                         system("cls"); // Wyczyszczenie ekranu po podaniu danych dla jednego zestawu
 155.                     }
 156.                     imie-=ile;
 157.                     nazwisko-=ile;
 158.                     nr_tel-=ile;
 159.                     for(int i=0; i<ile; i++) // Przekazanie danych z tablic do pliku
 160.                     {
 161.                         plik<<*imie<<endl;
 162.                         plik<<*nazwisko<<endl;
 163.                         plik<<*nr_tel<<endl;
 164.                         imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 165.                     }
 166.                     plik.close(); // Zamkniecie pliku
 167.                     delete [] imie; delete [] nazwisko; delete [] nr_tel; // Zwolnienie pamieci
 168.                 }
 169.                 break;
 170.             }
 171.             case '4':  // Wykonaj, jesli uzytkownik chce odczytac dane z pliku
 172.             {
 173.                 plik.open("zestawy_danych.txt", ios::in); // Otwarcie pliku w trybie odczytu
 174.                 if(plik.good()==false) // Sprawdz, czy plik istnieje
 175.                 {
 176.                     cout << "Nie znaleziono istniejacego pliku. Byc moze jeszcze go nie stworzyles, badz usunales go z folderu.";
 177.                     plik.close();
 178.                     cout <<endl<<"Wcisnij ENTER, aby zakonczyc program.";
 179.                     cin.ignore();
 180.                     getchar();
 181.                     exit(0);  // Wyjdz z programu
 182.                 }
 183.                 else  // Wykonaj, jesli plik istnieje
 184.                 {
 185.                     int ilosc_linii; // Zmienna przechowujaca ilosc linii w pliku tekstowym
 186.                     string linia; // Zmienna przechowująca zawartość linii
 187.                     while(getline(plik, linia)) // Dokonaj inkrementacji zmiennej ilosc_linii, dopoki w pliku są linie
 188.                     {
 189.                         ilosc_linii++;
 190.                     }
 191.                     ile=ilosc_linii/3;  // Zmienna okreslajaca wielkosc tablicy, czyli ilosc zestawow (jeden zestaw to trzy linie, zatem dzielimy ilosc linii przez 3)
 192.                     imie = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do imion
 193.                     nazwisko = new string [ile]; // Utworzenie tablicy do nazwisk
 194.                     nr_tel = new int [ile]; // Utworzenie tablicy do numerow telefonow
 195.                     int nr_linii=1; // Zmienna przechowujaca numer linii
 196.                     plik.close();
 197.                     plik.open("zestawy_danych.txt", ios::in);
 198.                     while(getline(plik, linia))
 199.                     {
 200.                         switch(nr_linii)
 201.                         {
 202.                             case 1: *imie=linia; break;
 203.                             case 2: *nazwisko=linia; break;
 204.                             case 3: *nr_tel=atoi(linia.c_str()); break;
 205.                         }
 206.                         if(nr_linii==3) {nr_linii=0; imie++; nazwisko++; nr_tel++;} // Jesli odczytano linie trzecia, przyjmij numer kolejnej linii za 1
 207.                         nr_linii++;                                                 // i przestaw wskazniki o jedna 'szufladke' do przodu
 208.                     }
 209.                     imie-=ile;      //
 210.                     nazwisko-=ile;  //   Przestaw wskazniki do ich oryginalnej pozycji
 211.                     nr_tel-=ile;    //
 212.                     for(int i=0; i<ile; i++) // Wyswietl kolejno imie, nazwisko i numer telefonu i przestaw wskazniki do przodu
 213.                     {
 214.                         cout << endl << *imie;
 215.                         cout << endl << *nazwisko;
 216.                         cout << endl << *nr_tel;
 217.                         imie++; nazwisko++; nr_tel++;
 218.                     }
 219.                     plik.close();  // Zamknij plik
 220.                     delete [] imie; delete [] nazwisko; delete [] nr_tel;   // Zwolnij pamiec
 221.                 }
 222.                 break;
 223.             }
 224.             case '5': exit(0); break;
 225.             default: cout <<endl<< "Nie ma takiej opcji w menu."; break;
 226.         }
 227.         cin.ignore();
 228.         cout << "Kliknij ENTER, aby przejsc dalej.";
 229.         getchar();
 230.         system("cls");
 231.     }
 232.     return 0;
 233. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement