Advertisement
Guest User

Ampelsteuerung

a guest
Oct 31st, 2017
887
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 14.36 KB | None | 0 0
 1. int dataPin = 8; // Pin DS
 2. int storePin = 9; // Pin STCP
 3. int shiftPin = 10; // Pin SHCP
 4. int tag_nacht = 7;
 5. int schalter_3 = 11;
 6. int schalter_2 = 12;
 7. int schalter_1 = 13;
 8. int ah_rot = 2;
 9. int ah_gelb = 3;
 10. int ah_gruen = 4;
 11. int fan_rot = 5;
 12. int fan_gruen = 6;
 13.  
 14.  
 15. // Q0=AN-rot
 16. // Q7=AN-gelb
 17. // Q6=AN-gruen
 18. // Q5=AL-rot
 19. // Q4=AL-gelb
 20. // Q3=AL-gruen
 21. // Q2=FAH-rot
 22. // Q1=FAH-gruen
 23.  
 24. int phase_1_13[8] =    {0,0,1,0,0,1,0,1};
 25. int phase_4[8] =       {0,0,1,1,0,1,0,1};
 26. int phase_5[8] =       {0,0,0,0,1,1,0,1};
 27. int phase_6[8] =       {0,0,0,1,0,1,0,1};
 28. int phase_7[8] =       {1,0,1,0,0,1,0,1};
 29. int phase_8_10[8] =    {0,1,1,0,0,1,0,0};
 30. int phase_9[8] =       {0,1,1,0,0,0,1,0};
 31. int phase_11[8] =      {1,0,1,0,0,1,0,0};
 32. int phase_12[8] =      {0,0,1,0,0,1,0,1};
 33. int nachtphase_1[8] =  {0,0,1,0,0,1,0,1};
 34.  
 35. void setup() {
 36.  pinMode(ah_rot,OUTPUT);           //AH-rot
 37.  pinMode(ah_gelb,OUTPUT);          //AH-gelb
 38.  pinMode(ah_gruen,OUTPUT);         //AH-gruen
 39.  pinMode(fan_rot,OUTPUT);          //FAN-rot
 40.  pinMode(fan_gruen,OUTPUT);        //FAN-gruen
 41.  pinMode(tag_nacht,INPUT);         //Tag-Nacht
 42.  pinMode(schalter_3,INPUT);        //S3
 43.  pinMode(schalter_2,INPUT);        //S2
 44.  pinMode(schalter_1,INPUT);        //S1
 45.  pinMode(shiftPin,OUTPUT);         //SHCP
 46.  pinMode(storePin,OUTPUT);         //STCP
 47.  pinMode(dataPin,OUTPUT);          //DS
 48.  digitalWrite(shiftPin,LOW);
 49.  digitalWrite(storePin,LOW);
 50.  digitalWrite(dataPin,LOW);
 51. }
 52.  
 53. void loop() {
 54.  
 55.  digitalWrite(ah_rot,LOW);
 56.  digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 57.  digitalWrite(ah_gruen,HIGH);
 58.  digitalWrite(fan_rot,LOW);
 59.  digitalWrite(fan_gruen,HIGH);
 60.  
 61.  digitalWrite(storePin,LOW);
 62.   for (int i=0; i<8; i++) {
 63.   digitalWrite(shiftPin, LOW);
 64.   digitalWrite(dataPin, phase_1_13[i]);
 65.   digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 66. }
 67.  digitalWrite(storePin, HIGH);
 68.  
 69.  boolean wechsel = false;
 70.  boolean nachtwechsel = false;
 71.  boolean nachtwechsel_2 = false;
 72.  int vergleich_schalter_1 = 0;
 73.  int vergleich_schalter_2 = 0;
 74.  int vergleich_schalter_3 = 0;
 75.  int state_tag_nacht = 0;
 76.    
 77.  for (int x = 0; x<400; x++) {
 78.   vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 79.   vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 80.   vergleich_schalter_3 = digitalRead(schalter_3);
 81.  
 82.   if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH) {          //Prüft, ob S1, S2 oder S3 waehrend dieser Zeit gedrueckt wurde. Return: wechsel = true
 83.    wechsel = true;
 84.    nachtwechsel = true;
 85.   }
 86.   if (vergleich_schalter_3 == HIGH){
 87.    wechsel = true;
 88.    nachtwechsel_2 = true;
 89.  }
 90.   delay(50);
 91. }
 92.  
 93.  
 94.  state_tag_nacht = digitalRead(tag_nacht);
 95.  if (state_tag_nacht == LOW && wechsel == false) {                 // Bei Nacht und falls wechsel auf false ist, wird der Ausdruck im Block ausgefuehrt
 96.   while (wechsel == false) {                                       // Solange wechsel auf false ist, wird der Block wiederholt ausgefuehrt, bis S1,S2 oder S3 gedrueckt wird
 97.    vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);                 // Beim Schalterdruck wird ein Status gesetzt
 98.     if (vergleich_schalter_1 == HIGH) {
 99.      wechsel = true;
 100.      nachtwechsel = true;
 101.    }
 102.     vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 103.     if (vergleich_schalter_2 == HIGH){              
 104.      wechsel = true;
 105.      nachtwechsel = true;
 106.    }
 107.     vergleich_schalter_3 = digitalRead(schalter_3);
 108.     if (vergleich_schalter_3 == HIGH){
 109.      wechsel = true;
 110.      nachtwechsel_2 = true;
 111.    }
 112.    delay (50);
 113.  }                                                              //End of while
 114. }                                                               //End of if
 115.  if (state_tag_nacht == HIGH) {                                  //Bei Tag wird dieser Block ausgefuehrt
 116.  
 117.   digitalWrite(fan_gruen,LOW);
 118.   digitalWrite(fan_rot,HIGH);
 119.  
 120.  
 121.   delay(5000);       //P2-P3
 122.  
 123.   digitalWrite(ah_gruen,LOW);
 124.   digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 125.  
 126.  
 127.   delay(3500);       //P3-P4
 128.  
 129.  
 130.   digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 131.   digitalWrite(ah_rot,HIGH);
 132.  
 133.   digitalWrite(storePin,LOW);
 134.   for (int i=0; i<8; i++) {
 135.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 136.    digitalWrite(dataPin, phase_4[i]);
 137.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 138.   }
 139.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 140.  
 141.  
 142.   delay(1000);     //P4-P5
 143.  
 144.  
 145.   digitalWrite(storePin,LOW);
 146.   for (int i=0; i<8; i++) {
 147.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 148.    digitalWrite(dataPin, phase_5[i]);
 149.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 150.   }
 151.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 152.  
 153.  
 154.   delay(7000);    //P5-P6
 155.  
 156.  
 157.   digitalWrite(storePin,LOW);
 158.   for (int i=0; i<8; i++) {
 159.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 160.    digitalWrite(dataPin, phase_6[i]);
 161.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 162.   }
 163.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 164.  
 165.  
 166.   delay(3000);      //P6-P7
 167.  
 168.  
 169.   digitalWrite(storePin,LOW);
 170.   for (int i=0; i<8; i++) {
 171.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 172.    digitalWrite(dataPin, phase_7[i]);
 173.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 174.   }
 175.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 176.  
 177.  
 178.   delay(1000);       //P7-P8
 179.  
 180.  
 181.   digitalWrite(storePin,LOW);
 182.   for (int i=0; i<8; i++) {
 183.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 184.    digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 185.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 186.   }
 187.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 188.  
 189.  
 190.    delay(1500);      //P8-P9
 191.  
 192.  
 193.   digitalWrite(storePin,LOW);
 194.   for (int i=0; i<8; i++) {
 195.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 196.    digitalWrite(dataPin, phase_9[i]);
 197.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 198.   }
 199.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 200.  
 201.  
 202.   delay(7000);      //P9-P10
 203.  
 204.  
 205.   digitalWrite(storePin,LOW);
 206.   for (int i=0; i<8; i++) {
 207.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 208.    digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 209.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 210.   }
 211.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 212.  
 213.  
 214.   delay(3500);      //P10-P11
 215.  
 216.  
 217.  
 218.   digitalWrite(storePin,LOW);
 219.   for (int i=0; i<8; i++) {
 220.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 221.    digitalWrite(dataPin, phase_11[i]);
 222.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 223.   }
 224.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 225.  
 226.  
 227.   delay(3000);       //P11-P12
 228.  
 229.  
 230.   digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 231.  
 232.   digitalWrite(storePin,LOW);
 233.   for (int i=0; i<8; i++) {
 234.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 235.    digitalWrite(dataPin, phase_12[i]);
 236.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 237.   }
 238.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 239.  
 240.  
 241.   delay(1000);      //P12-P13
 242.  
 243.  
 244.   digitalWrite(ah_rot,LOW);
 245.   digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 246.   digitalWrite(ah_gruen,HIGH);
 247.  
 248.   digitalWrite(storePin,LOW);
 249.   for (int i=0; i<8; i++) {
 250.    digitalWrite(shiftPin, LOW);
 251.    digitalWrite(dataPin, phase_1_13[i]);
 252.    digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 253.   }
 254.   digitalWrite(storePin, HIGH);
 255.  
 256.  
 257.   delay(1500);
 258.  }                                                                      //End of Tagschaltung
 259.  if (state_tag_nacht == LOW){                                            //Bei Nacht wird dieser Block ausgefuehrt
 260.   digitalWrite(fan_gruen,LOW);
 261.   digitalWrite(fan_rot,HIGH);
 262.  
 263.   for (int x=0; x<80; x++) {                                             //Bei Tasterdruck wird der Status gespeichert und spaeter abgerufen
 264.    vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 265.    vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 266.    vergleich_schalter_3 = digitalRead(schalter_3);
 267.  
 268.    if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH){     //S1 oder S2 gedrueckt: Status nachtwechsel auf true
 269.     nachtwechsel = true;
 270.    }
 271.    if (vergleich_schalter_3 == HIGH){                                     //S3 gedrueckt: Status nachtwechsel_2 auf true
 272.     nachtwechsel_2 = true;
 273.    }
 274.    delay(50);
 275.   }
 276.  
 277.  
 278.   digitalWrite(ah_gruen,LOW);
 279.   digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 280.  
 281.   for (int x=0; x<70; x++) {
 282.    vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 283.    vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 284.    vergleich_schalter_3 = digitalRead(schalter_3);
 285.  
 286.    if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH){
 287.     nachtwechsel = true;
 288.    }
 289.    if (vergleich_schalter_3 == HIGH){
 290.     nachtwechsel_2 = true;
 291.    }
 292.  
 293.    delay(50);
 294.   }
 295.  
 296.  
 297.   digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 298.   digitalWrite(ah_rot,HIGH);
 299.  
 300.   if (nachtwechsel_2 == true){                                   // Pruefe nachtwechsel_2 (S3): Bei true wird der Block ausgefuehrt
 301.    digitalWrite(storePin,LOW);
 302.    for (int i=0; i<8; i++) {
 303.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 304.     digitalWrite(dataPin, phase_4[i]);
 305.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 306.    }
 307.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 308.  
 309.    for (int x=0; x<20; x++) {
 310.     vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 311.     vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 312.     if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH){
 313.      nachtwechsel = true;
 314.     }
 315.  
 316.     delay(50);
 317.    }  
 318.  
 319.    digitalWrite(storePin,LOW);
 320.    for (int i=0; i<8; i++) {
 321.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 322.     digitalWrite(dataPin, phase_5[i]);
 323.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 324.    }
 325.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 326.  
 327.  
 328.    for (int x=0; x<140; x++) {
 329.     vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 330.     vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 331.     if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH){
 332.      nachtwechsel = true;
 333.     }
 334.     delay(50);
 335.    }
 336.    digitalWrite(storePin,LOW);
 337.    for (int i=0; i<8; i++) {
 338.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 339.     digitalWrite(dataPin, phase_6[i]);
 340.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 341.    }
 342.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 343.  
 344.    for (int x=0; x<60; x++) {
 345.     vergleich_schalter_1 = digitalRead(schalter_1);
 346.     vergleich_schalter_2 = digitalRead(schalter_2);
 347.     if (vergleich_schalter_1 == HIGH || vergleich_schalter_2 == HIGH){
 348.      nachtwechsel = true;
 349.     }
 350.     delay (50);    
 351.    }
 352.    if (nachtwechsel == true) {                                                   // Pruefe nachtwechsel: Bei true wird der Block auch ausgefuehrt
 353.     digitalWrite(storePin,LOW);
 354.     for (int i=0; i<8; i++) {
 355.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 356.      digitalWrite(dataPin, phase_7[i]);
 357.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 358.     }
 359.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 360.  
 361.  
 362.     delay(1000);    
 363.  
 364.  
 365.     digitalWrite(storePin,LOW);
 366.     for (int i=0; i<8; i++) {
 367.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 368.      digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 369.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 370.     }
 371.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 372.  
 373.  
 374.     delay(1500);    
 375.  
 376.  
 377.     digitalWrite(storePin,LOW);
 378.     for (int i=0; i<8; i++) {
 379.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 380.      digitalWrite(dataPin, phase_9[i]);
 381.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 382.     }
 383.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 384.  
 385.  
 386.     delay(7000);      
 387.  
 388.  
 389.     digitalWrite(storePin,LOW);
 390.     for (int i=0; i<8; i++) {
 391.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 392.      digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 393.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 394.     }
 395.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 396.  
 397.  
 398.     delay(3500);      
 399.  
 400.  
 401.  
 402.     digitalWrite(storePin,LOW);
 403.     for (int i=0; i<8; i++) {
 404.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 405.      digitalWrite(dataPin, phase_11[i]);
 406.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 407.     }
 408.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 409.  
 410.  
 411.     delay(2500);      
 412.  
 413.  
 414.     digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 415.  
 416.     digitalWrite(storePin,LOW);
 417.     for (int i=0; i<8; i++) {
 418.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 419.      digitalWrite(dataPin, phase_12[i]);
 420.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 421.     }
 422.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 423.  
 424.  
 425.     delay(1000);
 426.      
 427.  
 428.     digitalWrite(ah_rot,LOW);
 429.     digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 430.     digitalWrite(ah_gruen,HIGH);
 431.  
 432.     digitalWrite(storePin,LOW);
 433.     for (int i=0; i<8; i++) {
 434.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 435.      digitalWrite(dataPin, phase_1_13[i]);
 436.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 437.     }
 438.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 439.  
 440.  
 441.     delay(1500);
 442.    }                                                  //End of nachtwechsel(S1,S2)(true)
 443.    else{                                              //nachtwechsel (S1,S2): Bei false wird dieser Block ausgefuehrt                                          
 444.     digitalWrite(storePin,LOW);
 445.     for (int i=0; i<8; i++) {
 446.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 447.      digitalWrite(dataPin, nachtphase_1[i]);
 448.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 449.     }
 450.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 451.    
 452.     digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 453.  
 454.  
 455.     delay(1000);
 456.  
 457.  
 458.     digitalWrite(ah_rot,LOW);
 459.     digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 460.     digitalWrite(ah_gruen,HIGH);
 461.  
 462.     digitalWrite(storePin,LOW);
 463.     for (int i=0; i<8; i++) {
 464.      digitalWrite(shiftPin, LOW);
 465.      digitalWrite(dataPin, phase_1_13[i]);
 466.      digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 467.     }
 468.     digitalWrite(storePin, HIGH);
 469.  
 470.  
 471.     delay(1500);        
 472.    }                                             //End of else nachtwechsel (S1,S2)
 473.   }
 474.   else{                                         //nachtwechsel_2 (S3): Bei false wird dieser Block ausgefuehrt
 475.    digitalWrite(storePin,LOW);
 476.    for (int i=0; i<8; i++) {
 477.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 478.     digitalWrite(dataPin, phase_7[i]);
 479.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 480.    }
 481.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 482.  
 483.  
 484.  
 485.    delay(1000);
 486.  
 487.  
 488.    digitalWrite(storePin,LOW);
 489.    for (int i=0; i<8; i++) {
 490.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 491.     digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 492.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 493.    }
 494.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 495.  
 496.  
 497.    delay (1500);
 498.  
 499.  
 500.    digitalWrite(storePin,LOW);
 501.    for (int i=0; i<8; i++) {
 502.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 503.     digitalWrite(dataPin, phase_9[i]);
 504.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 505.    }
 506.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 507.  
 508.  
 509.    delay(7000);
 510.  
 511.  
 512.    digitalWrite(storePin,LOW);
 513.    for (int i=0; i<8; i++) {
 514.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 515.     digitalWrite(dataPin, phase_8_10[i]);
 516.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 517.    }
 518.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 519.  
 520.  
 521.    delay(3500);
 522.  
 523.  
 524.    digitalWrite(storePin,LOW);
 525.    for (int i=0; i<8; i++) {
 526.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 527.     digitalWrite(dataPin, phase_11[i]);
 528.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 529.    }
 530.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 531.  
 532.  
 533.    delay(3000);
 534.  
 535.  
 536.    digitalWrite(ah_gelb,HIGH);
 537.  
 538.    digitalWrite(storePin,LOW);
 539.    for (int i=0; i<8; i++) {
 540.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 541.     digitalWrite(dataPin, phase_12[i]);
 542.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 543.    }
 544.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 545.  
 546.  
 547.    delay(1000);
 548.  
 549.  
 550.    digitalWrite(ah_rot,LOW);
 551.    digitalWrite(ah_gelb,LOW);
 552.    digitalWrite(ah_gruen,HIGH);
 553.  
 554.    digitalWrite(storePin,LOW);
 555.    for (int i=0; i<8; i++) {
 556.     digitalWrite(shiftPin, LOW);
 557.     digitalWrite(dataPin, phase_1_13[i]);
 558.     digitalWrite(shiftPin, HIGH);
 559.    }
 560.    digitalWrite(storePin, HIGH);
 561.  
 562.  
 563.    delay(1500);    
 564.   }                                         //End of else nachtwechsel_2 (S3)
 565.  }                                          //End of Nachtschaltung
 566. }                                           //End of void(loop)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement