SHARE
TWEET

untitled

a guest Jan 24th, 2020 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. if #os.date('%Y%m%d') ~= 8 then
 3.     L5_14()
 4. end
 5. if os.date('%Y%m%d') > '20200201' then
 6.     gg.alert('🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴇxᴘɪʀᴇᴅ🔐 : Subscribe to ☣ 3SAC HACKER ☣ Youtube Channel', '❎Exit❎')
 7.     L5_14(('🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴇxᴘɪʀᴇᴅ🔐 : Subscribe to 3SAC HACKER  Youtube Channel'))
 8. end
 9.  
 10.   gg.toast("☣sᴄʀɪᴘᴛ VIP ʙʏ ☣ 3SAC HACKER ☣")
 11.   if gg.getTargetPackage() == 'com.netease.chiji' then
 12. else
 13.   gg.alert("Script only for Rules of Survival\n\n🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ🔱")
 14.   gg.skipRestoreState()
 15.   gg.setVisible(false)
 16.   os.exit()
 17.  
 18. if #os.date('%Y%m%d') ~= 8 then
 19.     L5_14()
 20. end
 21. if os.date('%Y%m%d') > '20200201' then
 22.     gg.alert('🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴇxᴘɪʀᴇᴅ🔐 : Subscribe to ☣ XPK GAMING ☣ Youtube Channel', '❎Exit❎')
 23.     L5_14(('🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴇxᴘɪʀᴇᴅ🔐 : Subscribe to XPK GAMING  Youtube Channel'))
 24. end
 25.  
 26.   gg.toast("☣sᴄʀɪᴘᴛ ʙʏ ☣𒀱ꪳ3SACCHHIV𒀱ꪳ☣")
 27.   if gg.getTargetPackage() == 'com.netease.chiji' then
 28. else
 29.   gg.alert("Script only for Rules of Survival\n\n🔐sᴄʀɪᴘᴛ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ🔱")
 30.   gg.skipRestoreState()
 31.   gg.setVisible(false)
 32.   os.exit()
 33. end
 34. function main()
 35.   menu = gg.choice({
 36.     "💎ᴍᴇɴᴜ ʟᴏɢɪɴ 💎",
 37.     "💎ᴍᴇɴᴜ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ 💎",
 38.     "💎ᴍᴇɴᴜ ᴄᴏʟᴏʀ 💎",
 39.     "ᴇxɪᴛ"
 40.   }, last,
 41. os.date "*╔══════════❖•ೋ° °ೋ•❖══════════╗*\n 💎 ☣ sᴄʀɪᴘᴛ ʙʏ ☣ XPK GAMING ☣ 💎\n ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ : %A, %d %B %Y  áž˜áŸ‰áŸ„áž„ : %H:%M:%S \n    â”â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€â”€à¼ºá´á´‡É´á´œ sᴄʀɪᴘᴛ༻───────━─━")
 42.   if menu == 1 then
 43.     AM()
 44.   end
 45.   if menu == 2 then
 46.     BM()
 47.   end
 48.   if menu == 3 then
 49.     CM()
 50.   end
 51.   if menu == 4 then
 52.     Exit()
 53.   end
 54.   if menu == nil then
 55.     KH()
 56.   end
 57.   Qjctx = -1
 58. end
 59. function AM()
 60.   Amenu = gg.multiChoice({
 61.     "💎 ᴀɪᴍʟᴏᴄᴋ ➀⓪⓪% + ➂➅⓪% ",
 62.     "💎 ɴᴏ ʀᴇᴄᴏɪʟ ➀⓪⓪%  ",
 63.     "💎 FAST PARACHUTE "
 64.   }, nil,
 65. os.date "*╔═══════════❖•ೋ° °ೋ•❖═══════════╗*\n 💎 ☣ sᴄʀɪᴘᴛ ʙʏ ☣ XPK GAMING ☣ 💎\n ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ : %A, %d %B %Y  áž˜áŸ‰áŸ„áž„ : %H:%M:%S \n ━────────༺ᴍᴇɴᴜ ʟᴏɢɪɴ ༻────────━─━")
 66. if Amenu == nil then
 67.     main()
 68.   else
 69.     if Amenu[1] == true then
 70.       A1()
 71.     end
 72.     if Amenu[2] == true then
 73.       A2()
 74.     end
 75.     if Amenu[3] == true then
 76.       A3()
 77.     end
 78.   end
 79. end
 80. function BM()
 81.   Bmenu = gg.multiChoice({
 82.     "📤 ᴡᴀʟʟʜᴀᴄᴋ  ",
 83.     "📤 ʜɪɢʜ sᴄᴏᴘᴇ  ",
 84.     "📤 ғᴀsᴛ sʜᴏᴛ",
 85.     "📤 ᴄᴀʀ ᴡᴀʟʟʜᴀᴄᴋ",
 86.     "📤 ᴀᴜᴛᴏ sᴄᴏᴘᴇ",
 87.     "📤 ʀᴀᴅᴀʀ ",
 88.     "📤 ᴡᴇᴀᴛʜᴇʀ control ",
 89.     "📤 ɴᴏ ɢʀᴀss ",
 90.     "📤 sᴘᴇᴇᴅʜᴀᴄᴋ ",
 91.     "📤 ʙʟᴜᴇ sᴋʏ ",
 92.     "📤 ғᴘs ʜs sᴛᴀɴᴅ ",
 93.     "📤 ғᴘs ʜs sɪᴛ ",
 94.     "📤 ᴡɪᴅᴇ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ",
 95.     "📤 xʀᴀʏ sɴᴀᴘᴅ { REGION :V} ",
 96.     "📤 ᴜɴᴅᴇʀɢʀᴏᴜɴᴅ ᴏɴ ",
 97.     "📤 ʜᴜᴍᴀɴ xʀᴀʏ fix New "
 98.   }, nil,
 99. os.date "*╔═══════════❖•ೋ° °ೋ•❖═══════════╗*\n 💎☣ sᴄʀɪᴘᴛ ʙʏ ☣ XPK GAMING ☣💎\n ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ : %A, %d %B %Y  áž˜áŸ‰áŸ„áž„ : %H:%M:%S \n ━────────༺ᴍᴇɴᴜ ɪɴ ɢᴀᴍᴇ༻────────━─━")
 100.   if Bmenu == nil then
 101.     main()
 102.   else
 103.     if Bmenu[1] == true then
 104.       B1()
 105.     end
 106.     if Bmenu[2] == true then
 107.       B2()
 108.     end
 109.     if Bmenu[3] == true then
 110.       B3()
 111.     end
 112.     if Bmenu[4] == true then
 113.       B4()
 114.     end
 115.     if Bmenu[5] == true then
 116.       B5()
 117.     end
 118.     if Bmenu[6] == true then
 119.       B6()
 120.     end
 121.     if Bmenu[7] == true then
 122.       B7()
 123.     end
 124.     if Bmenu[8] == true then
 125.       B8()
 126.     end
 127.     if Bmenu[9] == true then
 128.       B9()
 129.     end
 130.     if Bmenu[10] == true then
 131.       B10()
 132.     end
 133.     if Bmenu[11] == true then
 134.       B11()
 135.     end
 136.     if Bmenu[12] == true then
 137.       B12()
 138.     end
 139.     if Bmenu[13] == true then
 140.       B13()
 141.     end
 142.     if Bmenu[14] == true then
 143.       B14()
 144.     end
 145.     if Bmenu[15] == true then
 146.       B15()
 147.     end
 148.     if Bmenu[16] == true then
 149.       B16()
 150.     end
 151.   end
 152. end
 153. function A1()
 154.   gg.clearResults()
 155. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 156. gg.searchNumber("6D;0.3E::9", gg.TYPE_DOUBLE)
 157. gg.searchNumber("0.3", gg.TYPE_DOUBLE)
 158. gg.getResults(10)
 159. gg.editAll("1", gg.TYPE_DOUBLE)
 160. gg.clearResults()
 161. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 162. gg.searchNumber("2.0E;999,999,999.0E", gg.TYPE_DOUBLE)
 163. gg.searchNumber("2", gg.TYPE_DOUBLE)
 164. gg.getResults(5)
 165. gg.editAll(8000, gg.TYPE_DOUBLE)
 166. gg.clearResults()
 167. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 168. gg.searchNumber("9,999,999.0E;0.1E", gg.TYPE_DOUBLE)
 169. gg.searchNumber("0.1", gg.TYPE_DOUBLE)
 170. gg.getResults(5)
 171. gg.editAll(0.01, gg.TYPE_DOUBLE)
 172. gg.clearResults()
 173. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 174. gg.searchNumber("9,999,999.0E;1.0E", gg.TYPE_DOUBLE)
 175. gg.searchNumber("1", gg.TYPE_DOUBLE)
 176. gg.getResults(7)
 177. gg.editAll("5000", gg.TYPE_DOUBLE)
 178. gg.clearResults()
 179. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 180. gg.searchNumber("9,999,999.0E;30E", gg.TYPE_DOUBLE)
 181. gg.searchNumber("30", gg.TYPE_DOUBLE)
 182. gg.getResults(3)
 183. gg.editAll(0.01, gg.TYPE_DOUBLE)
 184. gg.clearResults()
 185. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 186. gg.searchNumber("9,999,999.0E;10.0E", gg.TYPE_DOUBLE)
 187. gg.searchNumber("10", gg.TYPE_DOUBLE)
 188. gg.getResults(4)
 189. gg.editAll("5000", gg.TYPE_DOUBLE)
 190. gg.clearResults()
 191. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 192. gg.searchNumber("9999999E;800E", gg.TYPE_DOUBLE)
 193. gg.searchNumber("800", gg.TYPE_DOUBLE)
 194. gg.getResults(2)
 195. gg.editAll(3000, gg.TYPE_DOUBLE)
 196.   gg.clearResults()
 197.   gg.setRanges(gg.REGION_CODE_APP)
 198.   gg.searchNumber("180F;28,776D;25,964D", gg.TYPE_FLOAT)
 199.   gg.searchNumber("180", gg.TYPE_FLOAT)
 200.   gg.getResults(2)
 201.   gg.editAll("1", gg.TYPE_FLOAT)
 202.   gg.toast("⌛ ᴀɪᴍʟᴏᴄᴋ ➀⓪⓪% ⌛")
 203. end
 204. function A2()
 205.     gg.clearResults()
 206. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC | gg.REGION_ANONYMOUS)
 207. gg.searchNumber("2D;442,745,336D;1,078,765,020D:50", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 208. gg.refineNumber("1,078,765,020", gg.TYPE_DWORD, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 209. gg.getResults(5)
 210. gg.editAll("0", gg.TYPE_DWORD)
 211. gg.toast("NO RECOIL 95%")
 212. gg.clearResults()
 213. end
 214.  
 215. function A3()
 216. gg.clearResults()
 217. gg.setRanges(4)
 218. gg.searchNumber("5.7397185e-41F;2,000D", 4)
 219. gg.searchNumber("2,000", 4)
 220. gg.getResults(10)
 221. gg.editAll("60", 4)
 222. gg.toast("fαѕт ραяα¢нυтє")
 223. gg.setVisible (false)
 224. end
 225.  
 226. function B1()
 227.   b1 = gg.choice({
 228.     "✓ON",
 229.     "✘OFF",
 230.     "🄱🄰🄲🄺"
 231.   }, Lastt, "ωαℓℓнα¢к")
 232.   if b1 == 1 then
 233.     WHON()
 234.   end
 235.   if b1 == 2 then
 236.     WHOFF()
 237.   end
 238.   if b1 == 3 then
 239.     HOME()
 240.   end
 241. end
 242. function WHON()
 243. gg.clearResults()
 244.   gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS | gg.REGION_C_BSS)
 245. gg.searchNumber("9.9999997e-10", gg.TYPE_FLOAT)
 246. gg.getResults(10)
 247. gg.editAll("99999999", gg.TYPE_FLOAT)
 248. gg.toast("Wallhack ON")
 249. gg.clearResults()
 250. end
 251. function WHOFF()
 252. gg.clearResults()
 253.   gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS | gg.REGION_C_BSS)
 254. gg.searchNumber("99999999", gg.TYPE_FLOAT)
 255. gg.getResults(10)
 256. gg.editAll("9.9999997e-10", gg.TYPE_FLOAT)
 257. gg.toast("👔 Wallhack OFF")
 258. gg.clearResults()
 259. gg.toast("WallHack Off")
 260. end
 261. function B2()
 262.   gg.clearResults()
 263. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 264. gg.searchNumber("19.4;1.94499993324F", gg.TYPE_DOUBLE)
 265. gg.getResults(2)
 266. gg.editAll("64", gg.TYPE_DOUBLE)
 267. gg.toast("нιgн ѕ¢σρє")
 268. gg.clearResults()
 269. end
 270. function B3()
 271.   gg.clearResults()
 272.   gg.setRanges(gg.REGION_C_DATA | gg.REGION_C_BSS)
 273.   gg.searchNumber("1;32D;257D:65", gg.TYPE_FLOAT)
 274.   gg.getResults(10)
 275.   gg.editAll("20", gg.TYPE_FLOAT)
 276.   gg.toast("ғᴀsᴛ sʜᴏᴏᴛ")
 277.   gg.setVisible(false)
 278. end
 279. function B4()
 280.   b1 = gg.choice({
 281.     "✓ON",
 282.     "✘OFF",
 283.     "🄱🄰🄲🄺"
 284.   }, Lastt, "ᴄᴀʀ ωαℓℓнα¢к")
 285.   if b1 == 1 then
 286.     CARON()
 287.   end
 288.   if b1 == 2 then
 289.     CAROFF()
 290.   end
 291.   if b1 == 3 then
 292.     HOME()
 293.   end
 294. end
 295. function CARON()
 296. gg.clearResults()
 297.   gg.setRanges(163832 | 4)
 298.   gg.searchNumber("17,429,376D;3D:5", 4, false, 536870912, 0, -1)
 299.   gg.refineNumber("3", 4, false, 536870912, 0, -1)
 300.   gg.getResults(2)
 301.   gg.editAll("4", 4)
 302.   gg.toast("ᴄᴀʀ ᴡᴀʟʟʜᴀᴄᴋ ᴏɴ ")
 303.   gg.clearResults()
 304. end
 305. function CAROFF()
 306. gg.clearResults()
 307.   gg.setRanges(163832 | 4)
 308.   gg.searchNumber("17,429,376D;3D:5", 4, false, 536870912, 0, -1)
 309.   gg.refineNumber("3", 4, false, 536870912, 0, -1)
 310.   gg.getResults(2)
 311.   gg.editAll("4", 4)
 312.   gg.toast("ᴄᴀʀ ᴡᴀʟʟʜᴀᴄᴋ ᴏɴ ")
 313.   gg.clearResults()
 314. end
 315.  
 316. function B5()
 317.   gg.clearResults()
 318.   gg.setRanges(36)
 319.   gg.searchNumber("150D~167D;1280D:17", 4)
 320.   gg.refineNumber("1280", 4)
 321.   revert = gg.getResults(2)
 322.   gg.editAll("1275", 4)
 323.   local t = gg.getResults(2)
 324.   gg.addListItems(t)
 325.   t = nil
 326.   gg.clearResults()
 327.   gg.toast("Auto Scope ON")
 328.   gg.clearList()
 329.   gg.setVisible(false)
 330. end
 331. function B6()
 332.   gg.clearResults()
 333.   gg.setRanges(36)
 334.   gg.searchNumber("1;2D;3.8515625F;2F;1.57499992847F:150", 64)
 335.   gg.refineNumber("1", 64)
 336.   revert = gg.getResults(100)
 337.   gg.editAll("999", 64)
 338.   local t = gg.getResults(100)
 339.   gg.addListItems(t)
 340.   gg.clearResults()
 341.   gg.editAll("999", 64)
 342.   gg.toast("Radar ON")
 343.   gg.clearResults()
 344.   gg.clearList()
 345.   gg.setVisible(false)
 346. end
 347.  
 348. function B7()
 349.   gg.clearResults()
 350.   gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 351.   gg.searchNumber("-1.0F;2.5F;2.5F;2.5F;2.5F;-200.0F::50", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 352.   gg.refineNumber("2.5", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 353.   gg.getResults(10)
 354.   gg.editAll("2.5;2.5;2.5;0.0", gg.TYPE_FLOAT)
 355.   gg.toast("ᴀʟʟ ᴅᴀʏ ʟᴏɴɢ ")
 356.   gg.setVisible(false)
 357. end
 358. function B8()
 359.   gg.clearResults()
 360.   gg.setRanges(36)
 361.   gg.searchNumber("1084086274 ~ 1084087269", 4)
 362.   gg.getResults(150)
 363.   gg.editAll("0", 4)
 364.   gg.searchNumber("1084086274 ~ 1084087269", 4)
 365.   gg.getResults(150)
 366.   gg.editAll("0", 4)
 367.   gg.toast("ɴᴏ ɢʀᴀss")
 368.   gg.clearResults()
 369. end
 370. function B9()
 371.   gg.clearResults()
 372. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 373. gg.searchNumber("1.1;0.34;33", gg.TYPE_DOUBLE)
 374. gg.searchNumber("1.1", gg.TYPE_DOUBLE)
 375. gg.getResults(2)
 376. gg.editAll("1.6", gg.TYPE_DOUBLE)
 377.   gg.toast("sᴘᴇᴇᴅ ʜᴀᴄᴋ")
 378.   gg.clearResults()
 379. end
 380. function B10()
 381.   gg.clearResults()
 382.   gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 383.   gg.searchNumber("20F;-1,500F", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 384.   gg.searchNumber("20", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 385.   gg.getResults(5)
 386.   gg.editAll("100", gg.TYPE_FLOAT)
 387.   gg.toast("ʙʟᴜᴇ sᴋʏ")
 388.   gg.clearResults()
 389. end
 390. function B11()
 391.   gg.setRanges(gg.REGION_ANONYMOUS | gg.REGION_C_ALLOC)
 392. gg.searchNumber("20F;11815354368Q:5", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 393. gg.refineNumber("20", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 394. gg.getResults(5)
 395. gg.editAll("80", gg.TYPE_FLOAT)
 396. gg.clearResults()
 397. gg.toast("FPS STAND")
 398. end
 399. function B12()
 400.   gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 401. gg.searchNumber("12;2D;256D:29", gg.TYPE_FLOAT)
 402. gg.getResults(100)
 403. gg.editAll("90", gg.TYPE_FLOAT)
 404. gg.clearResults()
 405. gg.toast("FPS SIT")
 406. end
 407. function B13()
 408.   gg.clearResults()
 409. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 410. gg.searchNumber("27;1.86749994755F;3.046875F", gg.TYPE_DOUBLE)
 411. gg.getResults(5)
 412. gg.editAll("70", gg.TYPE_DOUBLE)
 413. gg.toast("ᴡɪᴅᴇ ᴀɴɢʟᴇ")
 414. gg.clearResults()
 415. end
 416. function B14()
 417.   gg.clearResults()
 418. gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO)
 419. gg.searchNumber("4D;5D;256D;1280D;4.7961563e21;393220D;272891908D", gg.TYPE_FLOAT)
 420. gg.refineNumber("4.7961563e21", gg.TYPE_FLOAT)
 421. gg.getResults(5)
 422. gg.editAll("4.7961608e21", gg.TYPE_FLOAT)
 423. gg.toast("HUMAN XRAY snapdragon ON")
 424. gg.setVisible(false)
 425. gg.clearResults()
 426. end
 427. function B15()
 428.   b1 = gg.choice({
 429.     "✓ON",
 430.     "✘OFF",
 431.     "🄱🄰🄲🄺"
 432.   }, Lastt, "UNDERGROUND")
 433.   if b1 == 1 then
 434.     UGON()
 435.   end
 436.   if b1 == 2 then
 437.     UGOFF()
 438.   end
 439.   if b1 == 3 then
 440.     HOME()
 441.   end
 442. end
 443. function UGON()
 444.   gg.clearResults()
 445. gg.setRanges(4)
 446. gg.searchNumber("13.5;3.939453125F", 64)
 447. gg.getResults(10)
 448. gg.editAll("115", 64)
 449. gg.clearResults()
 450. gg.setRanges(16384)
 451. gg.searchNumber("0.05;1509949461D", 16)
 452. gg.getResults(10)
 453. gg.editAll("3", 16)
 454. gg.toast(" 🅄🄽🄳🄴🅁🄶🅁🄾🅄🄽🄳 ")
 455. gg.setVisible(false)
 456. end
 457.  
 458. function UGOFF()
 459.   gg.clearResults()
 460. gg.setRanges(4)
 461. gg.searchNumber("115;3.939453125F", 64)
 462. gg.getResults(10)
 463. gg.editAll("13.5", 64)
 464. gg.clearResults()
 465. gg.setRanges(16384)
 466. gg.searchNumber("3;1509949461D", 16)
 467. gg.getResults(10)
 468. gg.editAll("0.05", 16)
 469. gg.toast(" 🅄🄽🄳🄴🅁🄶🅁🄾🅄🄽🄳  OFF")
 470. gg.setVisible(false)
 471. end
 472.  
 473. function B16()
 474. gg.clearResults()
 475. gg.setRanges(1048576)
 476. gg.searchNumber("4164W;1,125,918,756,175,877Q:3", gg.TYPE_DWORD)
 477. gg.refineNumber("1125918756175877", gg.TYPE_QWORD)
 478. gg.getResults(5)
 479. gg.editAll("1125918756175885", gg.TYPE_QWORD)
 480. gg.clearResults()
 481. gg.toast(" Human Xray ON")
 482. end
 483. function CM()
 484.   Cmenu = gg.multiChoice({
 485. "🎨 ʜᴜᴍᴀɴ xʀᴀʏ",
 486. "🎨 YELLOW COLOR",
 487. "🎨 GROUND GREEN ",
 488. "🎨 sʜᴀʀᴘ ᴍᴏᴅᴇ",
 489. "🎨 ʙᴏᴅʏ ᴄᴏʟᴏʀ PINK SD",
 490. "🎨 ʙᴏᴅʏ ᴄᴏʟᴏʀ BLUE",
 491. "🎨 ʙᴏᴅʏ ᴄᴏʟᴏʀ RED ",
 492. "🎨 ʙᴏᴅʏ ᴄᴏʟᴏʀ ʏᴇʟʟᴏᴡ",
 493. "🎨 ʙᴏᴅʏ ᴄᴏʟᴏʀ ɢʀᴇᴇɴ",
 494. "🔙 ʙᴀᴄᴋ"
 495.   }, nil,
 496. os.date "*╔═══════════❖•ೋ° °ೋ•❖═══════════╗*\n 💎 ☣ sᴄʀɪᴘᴛ ʙʏ ☣ XPK GAMING ☣ 💎\n ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ : %A, %d %B %Y  áž˜áŸ‰áŸ„áž„ : %H:%M:%S \n ━─━────────༺sɴᴀᴘᴅʀᴀɢᴏɴ༻────────━─━")
 497.   if Cmenu == nil then
 498. else
 499. if Cmenu[1] == true then
 500. C1()
 501. end
 502. if Cmenu[2] == true then
 503. C2()
 504. end
 505. if Cmenu[3] == true then
 506. C3()
 507. end
 508. if Cmenu[4] == true then
 509. C4()
 510. end
 511. if Cmenu[5] == true then
 512. C5()
 513. end
 514. if Cmenu[6] == true then
 515. C6()
 516. end
 517. if Cmenu[7] == true then
 518. C7()
 519. end
 520. if Cmenu[8] == true then
 521. C8()
 522. end
 523. if Cmenu[9] == true then
 524. C9()
 525. end
 526. end
 527. end
 528. function C1()
 529. gg.clearResults()
 530. gg.setRanges(16384)
 531. gg.searchNumber("7.272739e-43;7959141D", 16)
 532. gg.getResults(10)
 533. gg.editAll("7.2447131e-43", 16)
 534. gg.toast("🔛XRAY🔛")
 535. gg.setVisible(false)
 536. end
 537. function C2()
 538. gg.getRanges()
 539.     gg.clearResults()
 540.     gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 541.     gg.searchNumber('0.8F;0.77649998665F;1.54999995232F', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 542.     gg.searchNumber('0.8;0.77649998665', gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 543.     gg.getResults(2)
 544.     gg.editAll('100', gg.TYPE_FLOAT)
 545.     gg.toast('💛Yellow Color💛')
 546.     gg.setVisible(false)
 547.   end
 548. function C3()
 549. gg.clearResults()
 550. gg.setRanges(gg.REGION_C_ALLOC)
 551. gg.searchNumber("2.25789999962F;5F;3.9030086e-40F", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 552. gg.searchNumber("2.25789999962", gg.TYPE_FLOAT, false, gg.SIGN_EQUAL, 0, -1)
 553. gg.getResults(3)
 554. gg.editAll("2.25789999962;3.1;2.25789999962", gg.TYPE_FLOAT)
 555. gg.toast("GREEN 《ON》")
 556. end
 557. function C4()
 558. gg.clearResults()
 559. gg.setRanges(gg.REGION_CODE_APP)
 560. gg.searchNumber("1F;31848740D:61", gg.TYPE_FLOAT)
 561. gg.refineNumber("1", gg.TYPE_FLOAT)
 562. gg.getResults(10)
 563. gg.editAll("9.1", gg.TYPE_FLOAT)
 564. gg.toast(" sʜᴀʀᴘ  á´É´")
 565. gg.clearResults()
 566. end
 567. function C5()
 568. gg.setRanges(gg.REGION_VIDEO)
 569. gg.searchNumber("131073;1081081861;3.75F:65", gg.TYPE_DWORD)
 570. gg.getResults(100)
 571. gg.editAll("2", gg.TYPE_DWORD)
 572. gg.clearResults()
 573. gg.toast("BODY COLOUR PINK SD ON")
 574. end
 575. function C6()
 576. gg.clearResults()
 577.   gg.setRanges(1048576)
 578.   gg.searchNumber("1074790401D;327681D;1081098249D:65", 4)
 579.   gg.refineNumber("1074790401", 4)
 580.   gg.getResults(20)
 581.   gg.editAll("1074790400", 4)
 582.   gg.clearResults()
 583.   gg.toast("Bodycolor Snapd (Blue Mate) ON")
 584. end
 585. function C7()
 586. gg.clearResults()
 587.   gg.setRanges(1048576)
 588.   gg.searchNumber("1074790401D;327681D;1081098249D:65", 4)
 589.   gg.refineNumber("1081098249", 4)
 590.   gg.getResults(20)
 591.   gg.editAll("1081098246", 4)
 592.   gg.clearResults()
 593.   gg.toast("Bodycolor Snapd (Red) ON")
 594. end
 595. function C8()
 596. gg.clearResults()
 597.   gg.setRanges(1048576)
 598.   gg.searchNumber("1074790401D;327681D;1081098249D:65", 4)
 599.   gg.refineNumber("1081098249", 4)
 600.   gg.getResults(20)
 601.   gg.editAll("1081098247", 4)
 602.   gg.clearResults()
 603.   gg.setRanges(1048576)
 604.   gg.searchNumber("1074790401D;327681;1081098247D:65", 4)
 605.   gg.refineNumber("327681", 4)
 606.   gg.getResults(20)
 607.   gg.editAll("99999", 4)
 608.   gg.clearResults()
 609.   gg.toast("вσ∂у ¢σℓσя уєℓℓσω")
 610. end
 611. function C9()
 612. gg.clearResults()
 613.   gg.setRanges(1048576)
 614.   gg.searchNumber("1074790401D;327681D;1081098249D:65", 4)
 615.   gg.refineNumber("1081098249", 4)
 616.   gg.getResults(20)
 617.   gg.editAll("1081098247", 4)
 618.   gg.clearResults()
 619.   gg.toast("Bodycolor Snapd (Green) ON")
 620. end
 621. function Exit()
 622.   gg.toast("⚜️ ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴜsɪɴɢ ᴍʏ sᴄʀɪᴘᴛ ⚜️")
 623.   print("❎sᴄʀɪᴘᴛ ᴇxɪᴛ❎")
 624.   os.exit()
 625.   main()
 626. end
 627. function KH()
 628.   gg.toast("💎 sᴄʀɪᴘᴛ ɪs ʀᴜɴɴɪɴɢ ɪɴ ʙᴀᴄᴋɢʀᴏᴜɴᴅ  ðŸ’Ž")
 629. end
 630. while true do
 631.   if gg[(function(A0_25)
 632.     A0_25 = A0_25:gsub(" ", "")
 633.     return (A0_25:gsub("..", function(A0_26)
 634.       return string.char((tonumber(A0_26, 16) + 23) % 256)
 635.     end))
 636.   end)("52 5c 3f 52 5c 52 4b 55 4e")](true) then
 637.     Qjctx = 1
 638.     gg[(function(A0_27)
 639.       A0_27 = A0_27:gsub(" ", "")
 640.       return (A0_27:gsub("..", function(A0_28)
 641.         return string.char((tonumber(A0_28, 16) + 23) % 256)
 642.       end))
 643.     end)("5c 4e 5d 3f 52 5c 52 4b 55 4e")](false)
 644.   end
 645.   gg[(function(A0_29)
 646.     A0_29 = A0_29:gsub(" ", "")
 647.     return (A0_29:gsub("..", function(A0_30)
 648.       return string.char((tonumber(A0_30, 16) + 23) % 256)
 649.     end))
 650.   end)("4c 55 4e 4a 5b 3b 4e 5c 5e 55 5d 5c")]()
 651.   if Qjctx == 1 then
 652.     main()
 653.   end
 654. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top