Advertisement
teslariu

temp

Oct 13th, 2021
121
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/env python
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. #
 4. #
 5. """
 6. Script que pide una temp en ºF y la pasa a ºC o viceversa
 7. """
 8. def menu():
 9.     return """
 10.     Menu de conversión de temperaturas:
 11.     -----------------------------------
 12.         1. ºC --> ºF
 13.         2. ºF --> ºC
 14.         3. Salir
 15.     -----------------------------------
 16.     """
 17.  
 18. def ingresar_temperatura():
 19.     temp = float(input("Ingrese la temperatura: "))
 20.     retutn temp
 21.  
 22. def convertir_a_farenheit(temp):
 23.     return temp * 1.8 + 32 
 24.  
 25. def convertir_a_celsius(temp):
 26.     return (temp  - 32) / 1.8
 27.  
 28.  
 29. while True:
 30.     print(menu())
 31.  
 32.     opcion = input("Seleccione una opcion: ")
 33.  
 34.     if opcion == "1":
 35.         temp = ingresar_temperatura()
 36.         print(convertir_a_farenheit(temp))
 37.        
 38.    
 39.     elif opcion == "2":
 40.         temp = ingresar_temperatura()
 41.         print(convertir_a_celsius(temp))
 42.        
 43.     elif opcion == "3":
 44.         print("Gracias por usar este programa...")
 45.         break  
 46.    
 47.     else:
 48.         print("Opción incorrecta")
 49.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement