daily pastebin goal
61%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 7th, 2013 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /********************************************************************************
 2. *********************************************************************************
 3.                         COPYRIGHT (c)   2004 BY ROCK-CHIP FUZHOU
 4.                                 --  ALL RIGHTS RESERVED  --
 5.  
 6. File Name:  ftl.h
 7. Author:     XUESHAN LIN
 8. Created:    1st Dec 2008
 9. Modified:
 10. Revision:   1.00
 11. ********************************************************************************
 12. ********************************************************************************/
 13. #ifndef _FTL_H
 14. #define _FTL_H
 15.  
 16.  
 17. //1¿ÉÅäÖòÎÊý
 18. //#define     IN_LOADER                       //¶¨Òå±àÒëloaderʱºê¿ª¹Ø, û¶¨ÒåÊÇϵͳÇý¶¯
 19. #ifndef IN_LOADER
 20. #define     SYS_PROTECT                     //¶¨ÒåϵͳÇøд±£»¤Ê¹ÄÜ
 21. #endif
 22. #define   MALLOC_DISABLE
 23. #define     FTL_VERSION             0x0200  //FTL°æ±¾ºÅ, 0x100±íʾver1.00, ÐèÒªµÍ¸ñʱÐÞ¸ÄÖ÷°æ±¾ºÅ, ·ñÔòÖ»ÐèÐ޸Ĵΰ汾ºÅ
 24. #define     MAX_REMAP_TBL           (32768*2)//×î´óµÄÓ³Éä±í, ×Ö½Úµ¥Î», ±ØÐë>=1024
 25. #define     MAX_BAD_BLK_NUM         256     //×î´óµÄµÄ»µ¿é½»Ìæ¿éÊý
 26. #define     MAX_CACHE_BLK_NUM       16      //ÓÃÀ´×÷CACHEµÄ¿éÊý
 27. #define     MAX_EXCH_BLK_NUM        8       //½»»»¿éÊý
 28. #define     MAX_FREE_BLK_NUM        1024    //ÓÃÀ´×÷À©Õ¹¿éµÄÊýÁ¿×î´óÏÞÖÆ
 29. #define     MIN_FREE_BLK_NUM        64      //ÓÃÀ´×÷À©Õ¹¿éµÄÊýÁ¿×îСÏÞÖÆ
 30. #define     MAX_RSVD_BLK_NUM        4       //±£Áô¿éÊý(°üº¬2¸ö»µ¿é±í¼Ç¼¿é)
 31.  
 32. #define     DISK_NAND_CODE          0
 33. #define     DISK_NAND_DATA          1
 34. #define     DISK_NAND_USER          2
 35. #define     DISK_NAND_TOTAL         0xff
 36.  
 37. #define     MAX_CACHE               16      //ÖÁÉÙÒª6Ìõ
 38. #define     MAX_CACHE_CONTINUE_LEN  3
 39.  
 40. #define     FLASH_PROT_MAGIC        0x444e414e  //NAND
 41.  
 42. /*******************************************************************
 43. ºê³£Êý¶¨Òå
 44. *******************************************************************/
 45. #define     FTL_OK                  0
 46. #define     FTL_ERROR               -1
 47.  
 48. #define     SIGN_BAD_BLK            0xf000
 49. #define     SIGN_CACHE_BLK          0xf100
 50. #define     SIGN_DATA_BLK           0xf200
 51. #define     SIGN_RCV_BLK            0xf300
 52.  
 53.  
 54. //1½á¹¹¶¨Òå
 55. typedef struct tagEXCH_BLK_INFO
 56. {
 57.     uint32      Start;
 58.     uint32      End;
 59.     uint32      SrcAddr;                //Ô´BLOCKµØÖ·, ÓÃÓڹرջò»Ö¸´
 60.     uint16  ver;            //°æ±¾ºÅ, ±íʾ×îÐÂÊý¾Ý
 61.     uint8       Count;
 62.     uint8       Valid;
 63. }EXCH_BLK_INFO, *pEXCH_BLK_INFO;
 64.  
 65. typedef struct tagFTL_CACHE
 66. {
 67.     uint32 LBA;
 68.     uint32 Mask;
 69.     uint8 count;
 70.     uint8 Valid;
 71.     uint32 *Buf;
 72. }FTL_CACHE, *pFTL_CACHE;
 73.  
 74. typedef struct tagREMAP_INFO
 75. {
 76.     uint8 num[64];
 77.     uint32 write[2];
 78.     uint16 max;
 79.     uint16 blkAddr;
 80.     uint16 pageAddr;
 81.     uint16 tbl[MAX_REMAP_TBL/2];
 82. }REMAP_INFO, *pREMAP_INFO;
 83.  
 84. typedef struct tagBAD_BLK_INFO
 85. {
 86.     uint16 max;
 87.     uint16 cnt;
 88.     uint16 offset;
 89.     uint16 blkAddr[4];
 90.     uint16 tbl[MAX_BAD_BLK_NUM];
 91. }BAD_BLK_INFO, *pBAD_BLK_INFO;
 92.  
 93. typedef struct tagCACHE_BLK_INFO
 94. {
 95.     uint32 curPageAddr;
 96.     uint32 curBlkAddr;
 97.     uint16 ver;
 98.     uint16 tbl[MAX_CACHE_BLK_NUM];
 99. }CACHE_BLK_INFO, *pCACHE_BLK_INFO;
 100.  
 101. typedef struct tagCIR_QUEUE
 102. {
 103.     uint16 max;
 104.         uint16 front;
 105.         uint16 rear;
 106.         uint16 count;
 107.         uint16 arr[MAX_FREE_BLK_NUM];
 108. }CIR_QUEUE, *pCIR_QUEUE;
 109.  
 110.  
 111. typedef struct tagFTL_INFO
 112. {
 113.     uint8 valid;    //FTLÓÐЧ
 114.     uint16 ftlVer;  //FTL°æ±¾ºÅ
 115.    
 116.     uint8 secPerPage;   //FLASHµÄpage size
 117.     uint16 secPerBlk;   //FLASHµÄblock size
 118.     uint16 startPhyBlk; //FLASH×÷ΪÊý¾ÝÇøµÄÆðʼ¿é
 119.     uint32 maxPhyBlk;   //FLASH×÷ΪÊý¾ÝÇøµÄ×î´ó¿é
 120.     uint16 totalLogicBlk;
 121.  
 122.     REMAP_INFO remapInfo;           //¿éÓ³Éä±í, ËæÈÝÁ¿´óС¶ø±ä, e.g. 32GB/(1MB/blk)=64KB
 123.     BAD_BLK_INFO badBlkInfo;        //»µ¿éÐÅÏ¢
 124.     CACHE_BLK_INFO cacheBlkInfo;    //CACHE¿éÐÅÏ¢
 125.     CIR_QUEUE freeBlkInfo;          //¿Õ¿é±í, µ±´ÅÅÌ¿Õ¼äÂúʱÖÁÉÙ±£Ö¤ÓÐ64¿é¿ÉÒÔ¹ö¶¯
 126.     EXCH_BLK_INFO exchBlk[MAX_EXCH_BLK_NUM];//½»»»¿é
 127.  
 128.     uint8 cacheSortList[MAX_CACHE+1];
 129.     pFTL_CACHE curCache;
 130.     FTL_CACHE cache[MAX_CACHE];
 131. }FTL_INFO, *pFTL_INFO;
 132.  
 133. //1È«¾Ö±äÁ¿
 134. #undef  EXT
 135. #ifdef  IN_FTL
 136. #define EXT
 137. #else
 138. #define EXT             extern
 139. #endif
 140. EXT     FTL_INFO gFtlInfo;
 141. EXT     uint32 gCacheBuf[MAX_CACHE][PAGE_SIZE];
 142. EXT    uint32  CurEraseBlock;
 143.  
 144. //1º¯ÊýÔ­ÐÍÉùÃ÷
 145. //FTL.c
 146. extern  int32   FTLInit(void);
 147. extern  uint16  GetRemapBlk(uint16 LBA, uint16 PBA);
 148. extern  uint32  GetRemap(uint32 LBA, uint8 mod);
 149. extern  uint32  GetUnremap(uint32 PBA);
 150.  
 151. extern  uint32  FlashProgError(uint32 secAddr, void *DataBuf, uint16 nSec);
 152.  
 153. extern  void    FtlCacheDelayHook(void);
 154. extern  uint32  FtlGetCapacity(uint8 LUN);
 155. extern  int32   FtlRead(uint8 LUN, uint32 Index, uint32 nSec, void *buf);
 156. extern  uint32  FtlWritePage(uint32 Index, void *pData);
 157. extern  int32   FtlWrite(uint8 LUN, uint32 Index, uint32 nSec, void *buf);
 158. extern void FtlFlashSysProtSetOn(void);
 159. extern void FtlFlashSysProtSetOff(void);
 160. extern void FtlLowFormatSysDisk(void);
 161.  
 162. //1±í¸ñ¶¨Òå
 163. #ifdef  IN_FTL
 164. #else
 165. #endif
 166. #endif
RAW Paste Data
Top