anhkiet2507

LAMP Install Script

Sep 25th, 2021
1,044
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Dán vào Notepad. Bấm Ctril + H Replace All example.com thành domain cần cài
 2. Trỏ Domain về IP VPS, đảm bảo ping domain và www.domain ra đúng IP VPS
 3. Hướng dẫn này sẽ cài Apache + MariaDB(MySQL) + PHP 7.3
 4. sudo yum update -y
 5. sudo yum install epel-release nano httpd mariadb-server mariadb python2-certbot-apache mod_ssl -y
 6. sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm -y
 7. sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y
 8. sudo yum --enablerepo=remi-php73 install php php-mysql -y
 9. sudo systemctl start httpd.service
 10. sudo systemctl start mariadb
 11. sudo systemctl enable httpd.service
 12. sudo systemctl enable mariadb
 13. sudo mysql_secure_installation
 14. Thực hiện các bước setup của MySQL như đặt user root
 15. sudo chmod -R 755 /var/www
 16. sudo mkdir /etc/httpd/sites-available /etc/httpd/sites-enabled
 17. sudo vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
 18. Thêm dòng sau vào cuối file IncludeOptional sites-enabled/*.conf
 19. Các bước dưới đây thì dành cho một site là example.com. Nếu bạn cài nhiều site thì chỉ cần lặp lại từ bước này trở đi
 20. Thư mục lưu code sẽ là /var/www/domain/html
 21. sudo mkdir -p /var/www/example.com/html
 22. sudo mkdir -p /var/www/example.com/log
 23. sudo chown -R $USER:$USER /var/www/example.com/html
 24. sudo vi /etc/httpd/sites-available/example.com.conf
 25. Paste nội dung sau vào
 26. <VirtualHost *:80>
 27.     ServerName www.example.com
 28.     ServerAlias example.com
 29.     DocumentRoot /var/www/example.com/html
 30.     ErrorLog /var/www/example.com/log/error.log
 31.     CustomLog /var/www/example.com/log/requests.log combined
 32. </VirtualHost>
 33. sudo ln -s /etc/httpd/sites-available/example.com.conf /etc/httpd/sites-enabled/example.com.conf
 34. sudo setsebool -P httpd_unified 1
 35. sudo semanage fcontext -a -t httpd_log_t "/var/www/example.com/log(/.*)?"
 36. sudo restorecon -R -v /var/www/example.com/log
 37. sudo service httpd restart
 38. sudo certbot --apache -d example.com -d www.example.com
RAW Paste Data