Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

DutyAllow

a guest Dec 26th, 2017 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function createAdminDuty(factionT, dutyT)
 2.     if isElement(DutyAllow.window[1]) then
 3.         destroyElement(DutyAllow.window[1])
 4.     end
 5.  
 6.     factionTable = factionT
 7.     dutyChanges = dutyT
 8.  
 9.     DutyAllow.window[1] = guiCreateWindow(562, 250, 564, 351, "Paramètre du duty", false)
 10.     centerWindow(DutyAllow.window[1])
 11.     guiWindowSetSizable(DutyAllow.window[1], false)
 12.     guiWindowSetMovable(DutyAllow.window[1], true)
 13.     guiSetInputEnabled(true)
 14.  
 15.     DutyAllow.gridlist[1] = guiCreateGridList(9, 75, 545, 224, false, DutyAllow.window[1])
 16.     guiGridListAddColumn(DutyAllow.gridlist[1], "ID", 0.1)
 17.     guiGridListAddColumn(DutyAllow.gridlist[1], "Nom", 0.3)
 18.     guiGridListAddColumn(DutyAllow.gridlist[1], "Description", 0.6)
 19.     DutyAllow.label[1] = guiCreateLabel(10, 308, 73, 21, "Item ID:", false, DutyAllow.window[1])
 20.     guiLabelSetVerticalAlign(DutyAllow.label[1], "center")
 21.     DutyAllow.edit[1] = guiCreateEdit(83, 308, 78, 21, "", false, DutyAllow.window[1])
 22.     DutyAllow.button[1] = guiCreateButton(318, 303, 108, 30, "Autoriser", false, DutyAllow.window[1])
 23.     guiSetProperty(DutyAllow.button[1], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
 24.     DutyAllow.button[2] = guiCreateButton(436, 303, 108, 30, "Retirer", false, DutyAllow.window[1])
 25.     guiSetProperty(DutyAllow.button[2], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
 26.     DutyAllow.label[2] = guiCreateLabel(11, 59, 543, 16, "Items autorisés", false, DutyAllow.window[1])
 27.     guiLabelSetHorizontalAlign(DutyAllow.label[2], "center", false)
 28.     DutyAllow.label[3] = guiCreateLabel(9, 348, 74, 24, "Vue:", false, DutyAllow.window[1])
 29.     guiLabelSetVerticalAlign(DutyAllow.label[3], "center")
 30.     DutyAllow.label[4] = guiCreateLabel(163, 308, 68, 20, "Valeur:", false, DutyAllow.window[1])
 31.     guiLabelSetVerticalAlign(DutyAllow.label[4], "center")
 32.     DutyAllow.edit[2] = guiCreateEdit(230, 308, 78, 21, "1", false, DutyAllow.window[1])  
 33.     DutyAllow.combobox[1] = guiCreateComboBox(1, 25, 242, 998, "Choisis une faction.", false, DutyAllow.window[1])
 34.     exports.global:guiComboBoxAdjustHeight(DutyAllow.combobox[1], #factionT)
 35.     DutyAllow.button[3] = guiCreateButton(442, 25, 102, 35, "Terminer", false, DutyAllow.window[1])
 36.     guiSetProperty(DutyAllow.button[3], "NormalTextColour", "FFAAAAAA")
 37.     DutyAllow.combobox[2] = guiCreateComboBox(255, 25, 124, 19, "", false, DutyAllow.window[1])
 38.     exports.global:guiComboBoxAdjustHeight(DutyAllow.combobox[2], 2)
 39.     guiComboBoxAddItem(DutyAllow.combobox[2], "Items")
 40.     guiComboBoxAddItem(DutyAllow.combobox[2], "Armes")  
 41.     guiComboBoxSetSelected( DutyAllow.combobox[2], 0 )
 42.  
 43.     local row = guiGridListAddRow( DutyAllow.gridlist[1] )
 44.     guiGridListSetItemText ( DutyAllow.gridlist[1], row, 2, "Choisis une faction...", false, false )
 45.  
 46.     for k,v in pairs(factionT) do
 47.         guiComboBoxAddItem( DutyAllow.combobox[1], "(".. v[1] ..") " .. v[2] )
 48.     end
 49.     addEventHandler("onClientGUIComboBoxAccepted", DutyAllow.combobox[1], toggleFaction)
 50.     addEventHandler("onClientGUIComboBoxAccepted", DutyAllow.combobox[2], toggleView)
 51.  
 52.     addEventHandler("onClientGUIClick", DutyAllow.button[1], allowItem, false)
 53.     addEventHandler("onClientGUIClick", DutyAllow.button[2], removeItem, false)
 54.     addEventHandler("onClientGUIClick", DutyAllow.button[3], closeGUI, false)
 55. end
 56. addEvent("adminDutyAllow", true)
 57. addEventHandler("adminDutyAllow", resourceRoot, createAdminDuty)
 58.  
 59. function populateList(key)
 60.     local selection = guiComboBoxGetSelected (DutyAllow.combobox[2])
 61.     guiGridListClear( DutyAllow.gridlist[1] )
 62.     if selection == 0 then
 63.         for k,v in pairs(factionTable[key][3]) do
 64.             if tonumber(v[2]) > 0 then
 65.                 local row = guiGridListAddRow(DutyAllow.gridlist[1])
 66.  
 67.                 guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 1, v[2], false, true)
 68.                 guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 2, exports["item-system"]:getItemName(v[2]), false, false)
 69.                 guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 3, exports["item-system"]:getItemDescription(v[2], v[3]), false, false)
 70.                 guiGridListSetItemData(DutyAllow.gridlist[1], row, 1, tonumber(v[1]))
 71.             end
 72.         end
 73.     elseif selection == 1 then -- Weapons
 74.         for k,v in pairs(factionTable[key][3]) do
 75.             if tonumber(v[2]) < 0 then
 76.                 local row = guiGridListAddRow(DutyAllow.gridlist[1])
 77.                 if tonumber(v[2]) == -100 then
 78.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 1, v[2], false, true)
 79.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 2, "Armure", false, false)
 80.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 3, v[3], false, false)
 81.                 else
 82.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 1, v[2], false, true)
 83.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 2, exports["item-system"]:getItemName(v[2]), false, false)
 84.                     guiGridListSetItemText(DutyAllow.gridlist[1], row, 3, v[3], false, false)
 85.                 end
 86.                 guiGridListSetItemData(DutyAllow.gridlist[1], row, 1, tonumber(v[1]))
 87.             end
 88.         end
 89.     end
 90.     guiSetText(DutyAllow.edit[1], "")
 91.     guiSetText(DutyAllow.edit[2], "")
 92. end
 93.  
 94. function toggleView()
 95.     local item = guiComboBoxGetSelected (DutyAllow.combobox[2])
 96.     guiGridListClear( DutyAllow.gridlist[1] )
 97.  
 98.     if item == 1 then -- Armes
 99.         guiSetText(DutyAllow.label[2], "Armes autorisés")
 100.  
 101.         guiGridListSetColumnTitle(DutyAllow.gridlist[1], 2, "Nom")
 102.         guiGridListSetColumnTitle(DutyAllow.gridlist[1], 3, "Munition Max")
 103.  
 104.         guiSetText(DutyAllow.label[1], "ID de l'arme:")
 105.         guiSetText(DutyAllow.label[4], "Munitions max:")
 106.     elseif item == 0 then -- Items
 107.         guiSetText(DutyAllow.label[2], "Items Autorisés")
 108.  
 109.         guiGridListSetColumnTitle(DutyAllow.gridlist[1], 2, "Nom")
 110.         guiGridListSetColumnTitle(DutyAllow.gridlist[1], 3, "Description")
 111.  
 112.         guiSetText(DutyAllow.label[1], "ID de l'item:")
 113.         guiSetText(DutyAllow.label[4], "Valeure de l'item:")
 114.     end
 115.     if guiComboBoxGetSelected(DutyAllow.combobox[1]) and guiComboBoxGetSelected(DutyAllow.combobox[1]) > -1 then
 116.         populateList(guiComboBoxGetSelected(DutyAllow.combobox[1])+1)
 117.     end
 118. end
 119.  
 120. function toggleFaction()
 121.     local selected = guiComboBoxGetSelected(DutyAllow.combobox[1])
 122.     if selected and selected > -1 then
 123.         populateList(selected+1)
 124.     end
 125. end
 126.  
 127. function closeGUI()
 128.     destroyElement(DutyAllow.window[1])
 129.     guiSetInputEnabled(false)
 130.     triggerServerEvent("dutyAdmin:Save", resourceRoot, factionTable, dutyChanges)
 131. end
 132.  
 133. function allowItem()
 134.     local itemID = guiGetText(DutyAllow.edit[1])
 135.     local itemValue = guiGetText(DutyAllow.edit[2])
 136.     local selection = guiComboBoxGetSelected (DutyAllow.combobox[2])
 137.     local faction = guiComboBoxGetSelected (DutyAllow.combobox[1])+1
 138.     local maxIndex = getElementData(resourceRoot, "maxIndex")+1
 139.     if not tonumber(itemID) then return end
 140.  
 141.     if not exports['item-system']:isItem(itemID) and selection == 0 then
 142.         outputChatBox("Ce n'est pas un item...", 255, 0, 0)
 143.         return
 144.     elseif not getWeaponNameFromID(itemID) and selection == 1 and tonumber(itemID) ~= 100 then
 145.         outputChatBox("Ce n'est pas une arme...", 255, 0, 0)
 146.         return
 147.     end
 148.  
 149.     if faction and faction > 0 then
 150.         --[[for k,v in pairs(factionTable[faction][3]) do
 151.             if tonumber(v[2]) == tonumber(selection == 1 and -itemID or itemID) then
 152.                 outputChatBox("Tu as déjà autorisé cet item.", 255, 0, 0)
 153.                 return
 154.             end
 155.         end]]
 156.  
 157.         if tonumber(itemID) then
 158.             if selection == 0 then -- Item
 159.                 table.insert(factionTable[faction][3], { maxIndex, tonumber(itemID), itemValue })
 160.                 table.insert(dutyChanges, { faction, 1, maxIndex, tonumber(itemID), itemValue })
 161.                 setElementData(resourceRoot, "maxIndex", maxIndex)
 162.             elseif selection == 1 then -- Weapon
 163.                 if tonumber(itemValue) then
 164.                     if not weapBanList[-tonumber(itemID)] then -- Check if its banned.
 165.                         table.insert(factionTable[faction][3], { maxIndex, -tonumber(itemID), itemValue })
 166.                         table.insert(dutyChanges, { faction, 1, maxIndex, -tonumber(itemID), itemValue })
 167.                         setElementData(resourceRoot, "maxIndex", maxIndex)
 168.                     else
 169.                         outputChatBox("Cette arme a été interdite.", 255, 0, 0)
 170.                     end
 171.                 else
 172.                     outputChatBox("Les munitions max doivent être en nombre!", 255, 0, 0)
 173.                 end
 174.             end
 175.             populateList(faction)
 176.         else
 177.             outputChatBox("L'id de l'item doit être un nombre!", 255, 0, 0)
 178.         end
 179.     else
 180.         outputChatBox("Choisis d'abord un item.", 255, 0, 0)
 181.     end
 182. end
 183.  
 184. function removeItem()
 185.     local r, c = guiGridListGetSelectedItem ( DutyAllow.gridlist[1] )
 186.     local faction = guiComboBoxGetSelected(DutyAllow.combobox[1])+1
 187.     if r and r>=0 and c and c>=0 and faction and faction > 0 then
 188.         local id = guiGridListGetItemData(DutyAllow.gridlist[1], r, 1)
 189.         for k,v in pairs(factionTable[faction][3]) do
 190.             if tonumber(id) == tonumber(v[1]) then
 191.                 table.insert(dutyChanges, { faction, 0, k })
 192.                 table.remove(factionTable[faction][3], k)
 193.                 populateList(faction)
 194.             end
 195.         end
 196.     else
 197.         outputChatBox("Choisis d'abord un item.", 255, 0, 0)
 198.     end
 199. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top