Advertisement
193030

Kursova 2 donqkyde

Sep 27th, 2020
198
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 6.61 KB | None
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string>
 3. #include <string.h>
 4. #include <stdlib.h>
 5.  
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. struct STUDENT{
 10. char ime[20];
 11. char EGN[10];
 12. int fakNomer;
 13. int nomerNaGrupa;
 14. int ocenki[10];
 15. float sredenUspeh;
 16. } student;
 17.  
 18. int zadadenNomer;
 19. int broqch;
 20. FILE *fl;
 21. char imefl[30];
 22. //char firmaProizvoditelInput[30];
 23.  
 24.  
 25. int exist(char *ime)
 26. {
 27. FILE *f = fopen(ime,"r"); fclose(f);
 28. return f!=NULL;
 29. }
 30.  
 31. void szdPrz(){
 32. char ch;
 33. if (exist(imefl)) {
 34. printf("Файла е създаден! \n");
 35. printf("Да го презапиша ли? \n");
 36. ch=getchar();
 37. if (ch == 'n') return;
 38. }
 39. fl=fopen(imefl,"w");
 40. fclose(fl);
 41. printf("Файла е създаден.\n");
 42. }
 43.  
 44.  
 45.  
 46. //функция за въвеждане данните за едно лице
 47. void readStudent(STUDENT *student)
 48. {
 49. printf("Въведете името на студента: \n", "");
 50. scanf(" %20s", student->ime);
 51. printf("Въведете ЕГН на студента: \n", "");
 52. scanf(" %10s", student->EGN);
 53. printf("Въведете фак. номер на студента: \n", "");
 54. scanf(" %10s", student->fakNomer);
 55. printf("Въведете номер на групата: \n", "");
 56. while(scanf("%d",&student->nomerNaGrupa) <= 0){
 57. scanf("%*s");
 58. printf("Моля, въведете цяло число.\n");
 59. }
 60.  
 61. for(int i =0; i<10;i++)
 62. {
 63. printf("Въведете оценка по дисциплина: %d \n ", i+1);
 64. while(scanf("%d",&student->ocenki[i]) <= 0){
 65. scanf("%*s");
 66. printf("Моля, въведете цяло число.\n");
 67. }
 68. }
 69.  
 70. }
 71.  
 72. void sredenUpsehStudent(STUDENT stud)
 73. {
 74. int sum = 0;
 75. for(int i =0; i<10;i++)
 76. {
 77. sum = sum +(stud.ocenki[i]);
 78.  
 79. }
 80. stud.sredenUspeh = (sum/10);
 81. }
 82.  
 83.  
 84. /*
 85. //Функция за извеждане на данните на всички машини
 86. void writeMashina(MASHINA ms){
 87.  
 88. printf("Име на машината: %s | Фирма производител: %s | Цена на закупуване: %d | година на закупуване: %d \n",
 89. ms.imeMashina,ms.firmaProizvoditel, ms.cenaNaZakupuvane, ms.godinaNaZakupuvane);
 90. if(ms.imeMashina[0]!=0)
 91. {
 92. k1++;
 93. }
 94.  
 95. }
 96.  
 97. */
 98.  
 99.  
 100. // Sreden uspeh nad 4.00 imashti 2 ili poveche dvoiki ot zadadena grupa
 101.  
 102. void studentIzvejdane(STUDENT stud)
 103. {
 104.  
 105. if((stud.sredenUspeh) > 4 && (stud.nomerNaGrupa == zadadenNomer))
 106. {
 107. int broiDvoiki = 0;
 108. for(int i=0; i++; i<10)
 109. {
 110. if(stud.ocenki[i] == 2)
 111. {
 112. broiDvoiki++;
 113. }
 114. }
 115. if(broiDvoiki>2)
 116. {
 117. printf("Фак номер: %-10s Среден успех: %d \n",
 118. stud.fakNomer,stud.sredenUspeh);
 119. broqch++;
 120. }
 121.  
 122. }
 123.  
 124. }
 125.  
 126.  
 127.  
 128.  
 129. //функция за добавяне на компоненти към файла
 130. void dobaviane(){
 131. char ch;
 132. char charChek;
 133. if (!exist(imefl)) {
 134. printf("Файлът не е създаден!\n");return;
 135. }
 136. fl=fopen(imefl,"a+b");
 137. do{
 138. readStudent(&student);
 139. fwrite(&student,sizeof(student),1,fl);
 140. printf("Ще продължите ли въвеждането(n за край)? \n");
 141. scanf(" %c", &charChek);
 142. }while (charChek != 'n');
 143. fclose(fl);
 144. }
 145.  
 146. void writeStud(STUDENT stud){
 147.  
 148. printf("Име на студента: %s | Фак. номер: %s \n",
 149. stud.ime, stud.fakNomer);
 150.  
 151. }
 152.  
 153. void obSpis(){
 154. int k;
 155. if (!exist(imefl)) {
 156.  
 157. printf("Файлът е създаден!\n");
 158. return;
 159. }
 160. fl=fopen(imefl,"rb"); k=0;
 161. fread(&student,sizeof(student),1,fl);
 162. while (!feof(fl)){
 163. //k++;
 164. writeStud(student);
 165. fread(&student,sizeof(student),1,fl);
 166. }
 167. //if (k1==0) printf("Failyt e prazen\n");
 168. fclose(fl);
 169. }
 170.  
 171.  
 172.  
 173. /*
 174. void obSpisOver(){
 175. if (!exist(imefl)) {
 176.  
 177. printf("Файлът е създаден!\n");
 178. return;
 179. }
 180. fl=fopen(imefl,"rb"); k2=0;
 181. fread(&mashina,sizeof(mashina),1,fl);
 182. while (!feof(fl)){
 183. //k2++;
 184. writeMashinaOver(mashina);
 185. fread(&mashina,sizeof(mashina),1,fl);
 186. }
 187. if (k2==0) printf("Списъкът е празен, няма машини на стойност над 100 000 лева, закупени през последните 5 години.\n");
 188. fclose(fl);
 189. }
 190.  
 191. */
 192. void obSpisInput(){
 193.  
 194. printf("Въведи името на групата: ", "");
 195. scanf("%d", &zadadenNomer);
 196. if (!exist(imefl)) {
 197.  
 198. printf("Файлът не е създаден!\n");
 199. return;
 200. }
 201. fl=fopen(imefl,"rb");
 202. fread(&student,sizeof(student),1,fl);
 203. while (!feof(fl)){
 204. //k2++;
 205. studentIzvejdane(student);
 206. fread(&student,sizeof(student),1,fl);
 207. }
 208. if (broqch==0)
 209. printf("Списъкът е празен. Липсват студенти със среден успех над 4.00 и две двойки \n");
 210. fclose(fl);
 211.  
 212. }
 213.  
 214.  
 215. /*
 216. void iztrivane(){
 217. FILE *delFl; //Помощен файл за изтриване
 218. char imeMash[30];
 219. if (!exist(imefl)) {
 220. printf("Файлът не е създаден!\n");return;
 221. }
 222. printf("Въведете име на машината: ");gets(imeMash);
 223. fl=fopen(imefl,"rb");delFl=fopen("Del","wb");
 224. fread(&mashina,sizeof(mashina),1,fl);
 225. while (!feof(fl)){
 226. if (strcmp(mashina.imeMashina,imeMash)!=0)
 227. fwrite(&mashina,sizeof(mashina),1,delFl);
 228. else printf("Данни за машина %s са изтрити.\n",imeMash);
 229. fread(&mashina,sizeof(mashina),1,fl);
 230. }
 231. fclose(fl); fclose(delFl);
 232. remove(imefl); rename("Del",imefl);
 233. }
 234. */
 235.  
 236.  
 237. int main() {
 238. int c;
 239.  
 240. setlocale(LC_ALL, "Bulgarian");
 241. printf("Име на файл: ");gets(imefl);
 242. do {
 243. printf("Меню операциите:\n","");
 244. printf("%26s1. Създаване на нов файл\n","");
 245. printf("%26s2. Добавяне на информация за студент \n","");
 246. printf("%26s3. Изтриване на компонент\n","");
 247. printf("%26s4. Извеждане на студенти с успех над 4.00 и две двойки \n","");
 248. printf("%26s5. Списък на всички студенти\n","");
 249. //printf("%26s6. Списък на всички машини над 100 000 лева, закупени през последните 5 години \n");
 250. printf("%20s Посочете 0 за край: ","");
 251. scanf("%d",&c);getchar();
 252. switch (c){
 253. case 1:szdPrz();break;
 254. case 2:dobaviane();break;
 255. //case 3:iztrivane();break;
 256. case 4:obSpisInput(); break; // 2 dvoiki i nad 4
 257. case 5:obSpis(); break;
 258. //case 6:obSpisOver(); break;
 259. }
 260. }while (c!=0);
 261. }
 262.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement