Advertisement
vtrvsted

dunking sim

Feb 11th, 2022
42
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- FIXED! Sorry.
 2.  
 3. -- If it doesn't work, dm me on discord Run#6666
 4.  
 5. -- ui isn't made by me
 6. -- i was inspired by another script, i did NOT copy ANY of the code. i made it from scratch execpt from ui lib (ofc) and the idea.
 7.  
 8. -- code is obfuscated.. not for security, just to keep skids (*cough* me) away
 9.  
 10. _, Protected_by_MoonSecV2, Discord = 'discord.gg/gQEH2uZxUk'
 11.  
 12.  
 13. ,nil,nil;(function() _msec=(function(o,e,l)local Y=e[(0xb88/36)];local T=l[o[(0x51fc/33)]][o[(776+-0x1f)]];local i=(0x114/69)/(0x50/(118-(0x41d0/216)))local f=((-58+(260+-0x57))-113)-(26-0x19)local j=l[o[(267+-0x47)]][o[(321+-0x24)]];local S=(((0x2b9-375)/0x2)/0xa1)+(0x46/35)local r=l[o[(-0x68+615)]][o[(-121+0x3ce)]]local O=(0x3c/30)-((0x1f8/(-75+0x51))-0x53)local _=((0xfd-((294+-0x6d)+-0x27))-103)local t=((258-((3449946/0xe3)/102))-0x69)local N=((1164/(0x64+(-3872/0x2c)))+-93)local U=(0x6b-(174+(-0x76-(-4653/0x63))))local w=(35+((-0x63+((0x5367c0/196)/0xf9))-44))local D=(0x260/(((-115+0x3f2)-500)-243))local a=(109+(-0x4314/(263+(-46+-0x37))))local n=(((-36+((0x2217-4416)+-0x73))/0x50)-49)local L=(28+((0x73+((-0xc4+38)+70))+-52))local P=((((-126+0xcd9b)-0x66c9)/236)+-108)local m=((-118+(0x5654/(-36+0x101)))+21)local p=(((0x6ac3+((-1320/0x14)-10))/0xed)-112)local B=(63-(100+((-67392/(178-0x7c))/0x20)))local K=(-0x49+((296+(-4380/0x3c))-0x94))local d=((1830/((4969-0x9dc)/163))+-0x78)local M=(((79640-(79698-0x9bb6))/93)/0xd6)local H=(((0x1a4-(0x263-363))-137)+-0x21)local F=((-69+((-0x67+(540700/0x19))/175))+-0x34)local Q=o[((0x14561/31)-1363)];local V=l[o[(519-0x143)]][o[(0x204+-47)]];local J=l[(function(o)return type(o):sub(1,1)..'\101\116'end)('lhoKPHFh')..'\109\101'..('\116\97'or'PLHFFOLk')..o[(-0x72+625)]];local v=l[o[(0x42b-556)]][o[((2079+-0x1d)-1070)]];local u=(113-0x6f)-(0x142/(0x1b4-(0x289-374)))local C=(44-(167+(-0x6+-119)))-(0x3c-58)local A=l[o[(0x106+-66)]][o[((-0x1fc6/166)+374)]];local h=function(o,l)return o..l end local s=(0x3e0/248)*(((-0x59+253)+-43)-117)local G=l[o[(0x7722/26)]];local b=(384/0xc0)*(((-109+0x46)+403)-0xec)local y=((0x787b6/233)-0x446)*((0x23f-(0xc9c4/148))/113)local E=(((-10600+-0x5c)/132)+133)local c=(0x66+((-123+0x7)+0x10))*(0x71+-111)local x=l[o[(1142+-0x6f)]]or l[o[(-0x39+568)]][o[(1142+-0x6f)]];local k=(-0x56+((71+-0x68)+0x177))local o=l[o[(0xa96-1418)]];local g=(function(b)local k,e=1,0x10 local l={j={},v={}}local h=-O local o=e+f while true do l[b:sub(o,(function()o=k+o return o-f end)())]=(function()h=h+O return h end)()if h==(s-O)then h=""e=u break end end local h=#b while o<h+f do l.v[e]=b:sub(o,(function()o=k+o return o-f end)())e=e+O if e%i==u then e=C v(l.j,(A((l[l.v[C]]*s)+l[l.v[O]])))end end return r(l.j)end)("..:::MoonSec::..bBfFlLkKoOpPhHmMMfLLmmoKhMhbLfmPolkLfphFLohoKMfKMPmmKmBKPbOHlKmKKOBHPLLBmholpHlOHhKLbmMpphlfHkKbBkmhHPkMbopBokFlhmkpbpObmbkObfOPoBfmhpklPoKFlFoFlmbpOhmpOkfMhokBBHkOMkoMfoMloKlFMPomfhhPBbHLoPfOPOOhoMBMPoLBFmmoOlfOOBLkmhooflplmmKHBkpMKOBBppFohhOolBmkofbmlLHMKlbHpkPklpHfKpLfloHLkmbKHFLOffHpkHbPppmMPlkpboOoLbkPMmOKFbBHHBkfMPOOfPPoMMOBfphFOmLhHBOkfhhoklkLFbPHLkmMhPOFBMPlkbmpklfkPhlHmKoHFoLOmkKMBobBOpfkMlkobfOFFfmFKhMkOoohKKbMpolBFOMKBKpLFmHKPhKobLOhlbPHKfbbPBFkHhFBpLFLhmkKlFbBOFFHhLkbbpOlFpklbMOFfhhLhfkbbFohFBhHLoPPoHfkoKLoHPkobloKkFmBOobmPHkMohBHPklMLhMBkmffOMLLmHoPLMLLmfKPBlMbPollHOoLbMOplLmFKfBkPKblKfbPplFHHkkMFkmBBlHPkhbLOmofBpHfLLmhOkBHHKfHOmFBhpkFFMblOpFkHffhmPFhhlLHMkHFOHfMhLLhMpohHmppLOMkOKfKPLkBMLOBOfLpmpoFBhboPkLkmMoHBlphLbmOllPFlomBKpKpbHPflFMPBLpOlfHPhKKLBLpmlhlobppFFhHLkmbKMOKOoBKFblOHFkfFhHKObmokFLHMkFhLFkhOkfMPHkpfFpHFkKMMfHhmLhMLomKpfLhLLKmmOoHHOKkBmHofOlLhmhoLBmBpPMLPMBObfoPkLlmlOhPLlpmFKhkfbMPblmHfBOpPllHHmoKlBOPklFmLKBLlloHKKbbOmOpblohbkPBBpmFphHkoKFFLhmkKbbOOBfFpploBpKfMhokBlhMoOhFBhKLpMBOHfKPMlKbBOLFBPOLomMfkhFLLmmoKokfPhBLoHkklMopomPoBBpPFPOlmmhKbPplOmfKPobBhpKlFmPoLBhphlpHhkKPBlbHOKfLBBOpOlfoMlPBbpMlLmbLmpKFKHbkOLOMhpbFoPOkMMHOkfmmKbFOLfmhKpFkPMKoMfHHBkOkOfMhBLpMFMhOKfFPpLOMhoKFhLlmHokBMPoLBBphFpbPolmmKobokBFhFOFoLBkpMloffmMoKBPoPFMmOKHbflhHPKlbHmmpbllHKfpmkpPlpmbKPpFlbHfkPblmHpfFbmBkkbhpkMpkMMmOKFbfohBkmMOObFPHBLHMkOPhkklMLomfKblhPkBMPoofhhHLHHmfBPpLFmhoLLmboOblfhBBPPllHlmMFohfBPHBHpPllfbpoLKpKKOBlPolLmPKBBHPlFMmLkMBlphlPHLKKBkkOFKHhKFhmKOFpHLklMfkolbHlfMmmOPBKhHLMhLOhfOHlkmMoOmMlppkbMfLKfmHbLLFPfKlBLoMBopfLHmLLmmoKfkPOLfmPOkFkPklMmoPFBpPFlhmLKmBKPblOmfKPBlpHlkHMKoBfpplFHhKLbmPOlbHOKFbPPfFHHkkMBppBFpHlkhBlOmFKHboMbfOPFLhHkMMMOOFBHhkFbbpFfmhKkbbfOffhhlkBbloMfohBklMFoHfLPmKLMboOffPhLlmHokfBHpLBmPoFfkPLlmmKOfLfPflhmlOFBkpMloMFKpBFpHlLbkKKBbpOLlHPKlbMpkLOHoKBbphFFhHLKbbKpfFOHFkPBkOHFkHFkoFkOpFFhhkLMmOKFfhOkkMPOlfHhkLMMoOffphFLhMKomfKhbLOMFoPfLPHLomMOpfBPpLLmhOMBmPKLbbOofBPPklHmoKMFPPBLhLOKhBOpmkhmbKOBfpPpBHHKobMphlBHhKFBmpLFmHpKbfFpfFPHloHbkOMFPHBkHbFPMFLmbkKbbOmFfMhklMHOkfMhokBMHOFFBhLkbMKpffOhfLMMlpMfkPMLoBBopfFhBLLMboKFOPOLfmPolfBPkLBmooFBpHFlhmLoFBKPllOMHKPFlpHlkmLKoBfppLKHhoKolpKloHOopbPplFHHkmfbopKFpHPkhbKOmLKHbkObOOPFphHKFMMppFBhpkhMhPkfmhKkbMOOffPhPLHMMoMfphBKpMFohfHPmLHMbOkffhHLlmHObBMPpLBmpoFBhPLlmmMobfFPflHmlOHBkpMLBmBobBFPOlLMbKKBbPllfbkKlbHpkFMHoKBBFpFlKHLKbbKhblOHfKLblpbFkHMkofBHkFFHKkLboOKlBhOKlMPOlFOhkkOMoOBfphFLhMLOPfKhFLOMfoPFkPHLkMHoofKPpLFmhOKBmPKLMmOPfBPPllHMoKMBohBlpbhKhBLpmlKmbKOBMpPLlHHKKbMhopkHpoBbhphFmmfKbBPBoFPmlkHbmOMFoHBkhfLOhlkhmkobbOOFfhPHOMHplfMHOkBMPOFlhfpLmbLObFbhfkkMlOMOhPMkoMBPOfFPhLLMbpOfbhpLfMbolBHPklMlOoBfoPFLHmLKMBKHblOmfoOBlPllkmfKofFpplFmhKLFopKlbHOKfbPpllmHkkMboplFpbFkhbLpMFKMKkOfMOPklhHkkBbOoLMhpKMMhhLfmhKKBMOPmfPMpLHMhPkfoHFLpMKohfkPmLOMboOOBPPLlmHOBBMPoLBmpMfBhPLlmmhobBOPflPLoKHflpMLpmBKPBFhhlLHmoLBbPblfbmKlBMpkFMmoKBfOpFFhHLkmbKpblpHfKoblOHFkhMkobBphFFhHkLMmOKFfmPkfbmOlFohkLMMoOBOMhFkpMLpBfKhBLOBfMbflhPLkMKooFMPpkLkfoLfmPKLkmOofBPPkkMmkObBoPFlpmFKhBLfFlKmmKOfFpPlLHHOkKlpolMHpKPbhhFFmmOmkbOPfFPblkHbkOMFpMFkpBlOhFhhmkKbbOOpKhPKfMHpKfMhOkBBpMofhHFLmMMOblKhfkHkpoHFkPMoBMBopfFPmKKmmOofbhLLfmPolBHfPlMMkoBfPPFlHmLKmkhPbLKmfoOBlpHlkMBhOBBPOlFMhKLbmpKkbmOKfBppllhHkKobopKkBHFKhbLpBFKHBkOblOPFlFhkkMMOoFhhpkFMhOLOHhKkbMOpbfPhlLHMkMLfoHbLpMLohfKPmLKBOoOFBPPLLmHoKBMPmKompOfBhPmlmmoobBpPflPLFKHBkpMLFmBKpBFPmolHmokBbPhlfHPKlBMMKFMmKKBfppFFhHLomBKpbloHfKpblpkFkHLoMbBppFFHlkLMMOKFBhOkfkpOlfHhkkHMoOBfphFhfMLOHfKhfLOMloPflmkLkMmooffPpLlmhOKkMPKLMmOpfBPPllHbkoMBohblpMfKhBmpmlHbKKOffpPllHHKKbMpOlBHpmfbhpLFmmBKbbOpfFPlbkHBLOMFpHBkhbFOhFLhmKkbbOpFfhhklBHOkfMHKkBbFOFFbhLKbMKObFphfkbMloHfkPMLoMBOhfFPhLLMBoKLbPOLfMHolFpPkklmoOFBpPFLMmLOLBKPblObfKPBlhblkMfKoFKppLLHhKLffpKklHOKfbPPkFHHkolbohLFpHFkhBKBlFKmkkOfkOPFlhHkkLfOollhpKOMhOKfmHKkbMOplfPhPLHbOoMFphBLpbkohFhPmLKMbpOffPPkKmHOOBMHmLBMhoFBhhOlmBPobBOPfLHmlKHfPpMKhmBKpBFPmlLHmoHBbHHlfHPKlbHpkFMmPKBfbpFFmHLKmbKpblPHfKKblPbFkhMkobBpOFFHmkLMMOKFbmKkfMPOlfmhkLMMoOBFKhFLhMLOOfKhbLOKkoMflPHLkkFmOOlfLbfMBoLBmPKOkLPmFooBOpkmpKMBoPBhBllmLoOFflHmbKOBfMmPblkHpKlBpBPHPKFbhpLOKbLKPbOpfFPBLmfKpbmoblkHokKbmOpFfFmbbOOFfhPklMHKkkmKKkOMpOFfhBLhHkpMOOHfPhpkfBBfOPMLoMBMoooFFblMKoKfbPOpfLKmLOkBPhBfMMkoFkfLBmLKmBKbLoHlPmolkhBlkHMKofFMPlFHhKLbMpKlbHOOfBPplFHHkkMboplFpHFOLbLOmFKHBkObFOPlkBmkkMMOoFKhpkFMhOPKKhKkbMOOffPhLLHMkoMfhhMLpMFohfLPmLoMboOLfPPLlmHokBMPoLBbpokBhPLlmmKobfFPfkPmlKHBkpMlomBKmBFhhlLHmKKBbpOlfHHKlfHpkFMHoKBbppFlbHLobbKpbFpHfKkblOHFkmMkobBOPFFhHkLbKOKlfhOkfMHOlFlhkLMMoPBfphFLMMLomfKhoLOBfoPflhbLkMfoofkPpLFmhoLBMPKLFmOolBPhllHmkKMBoPOlpmlKhBOpmlKmbKOBfpPlLHHKkfHpolBHpKlbhpLFmHKKbbOpfFPHokHbkOMmKHKkpbFOhpoFkhoKfMmOkpLkMMHOkfMbOHkkmbfKlFphhLPbfomfkPlMOoHfkPMhokFMFOBFbblMloKfbPOhkLpmPolffPlmMoBBpPFLmmkKmBoPblhmfKPBlpHlkHMKpBBpplFHhKLbmpKlbHpKfbHplFmHkoBbopBFPHFkHbLOmFKmbkObfOhFlHBkkMMOolFhpkFMhOLFbhKkbMOOffPhlLHMkObfohBLpMlohfLPmLKMHoOffPPbFMbokBMPoPMlMMpMkhblmmKobkLfBpmlLmOkkBPpOLpHMoLHKlLHmKKBbpOlfhPFFPOpkFMHoKBbppFFhHLOhbHpbFOHfpmlpbMOKFhhHfMpBFFhhkLlmbFOBlfhKkHbKblKKfBfLPbKFhKhBPLmKFKhbLOMfHFOOfpPKLHMKopBmpLLPMlOfbKPBLPMklOPHlHmkKMLPBOpPLLHHKoffphLffLLbhoKoFHpPHfHPoBboKKbhpLFmFmHBKkbKPhHlkHbkOMFoHBLplfOhkPlLLPPMBLKKLLplBFOkfMhoKFbHOFfhhLkOMKObfOmfLPMloHfkPMLoMKoplFPhLLmmoKfbPOLlmPplBHPklMmooBBpPhlhbLKmBKPblOmfKPBhpHLoHMKoBfpploHhKLbmhKlbHOKFbPpLFHHKkMBppBFpHLkhbhOmFKHbKPbfOPFKhHKbMMOoFBHhkFMhOOfmHlkbMOOfFHhlLHMPoMfhhBLpMFOmfLPmLHMboHffPPLlMMokBMPMLBmHoFBhPLkbmKobfBPflMmlKHBkhBlomBoFBFPolLHmKKffpOlfmLKlBBpkFMHooFbppFlKHLKpbKpbFOmlkPblpOFkHFkobBOplLhhkLbPOKFlhOkfMPOlfHhkkbMoOmfphLLhbLomfKhbLOMKoPfLPHLkmMoofBPpLlmhoLBmPKLbmOofBPPKlHmkKMMfPOlpmFKhLHfFPllBmKoBBlpokBofbMpolBfHmKkHBOpFBpHokpBbpfFOHBFlpkFoHBkplkbPpFFhhhkFbHFphPklMHOkLMhokBMpOFfhhLLmBKpbfOhfLPMloHfKPMKobBopfFPhLLmmoOfbHOPKmPolBHPklMmPoBfbHplhmKKmBKPblpmfKhBlpHLhHMKoBBpPlFHhKLbmBhlbHOKfbHplFmHkkMfkpBFpHFkHbLOmFKHbkpbfOPFlhHkkMMOoFFhpkFMhOLFphKkBMOOffPhlLHMkpHfohBLpMlohfLPmLOMboOffPPLKmHokBMFhLHmpoFBhBHPHLkmPKMfKPOlKMBKMBmPkFpoFBFphlLFLHoKhBlOLlPHOKfbpmmmbKBbppFollpHPkobmpoFPhMbMOHFkhMkoBbOpFlhhkLMmOKFbmOkfMPOLfHhKLMMPOBFphFLhMkomfOhbLOMfoPflPHLKmMoOfBPpLFMmoLBmPOLbmpofBPPllHmkKMBPPBlPmFKhBLPlkmmbKHBfpPllHmKkBbpolBlOKFbhpLFMHKKbbOpfopHlkMbkpFFoHFkpbFbLFLhMkKbfOOFfhPklBPOkfMhokfMpOFfhhkLMMKObfOhoLPMloHbbhLLoMBopOofphLlMmpoPOFLomPolBHBoPllmMbohBopfmLKmBKPblOmfKPBlPblPHMKoBBBpPLlLmFofpplLHOKfbPbLpFlpHlKphhFpHFkhbLOmFKHopOBLOPFlhHkkfKOoFfhpkFMhOLfmhKpKMOOlfPhlLHMkoMfomPLpMlohfLPmLoMbOPKFPPLkmHopBMPoLBMhpFBhPolmmOobBOPflPmlKHBppMlomBKpBFphlLHmKOBbpOlfHhKlFHpkFMHOKBBbpFFMHLobbKpbFPHfkMblOHFkmBkobBOHFFHBkLMmOKlfhOkfMMOlfmhkLMMoOBfphFkBMLoMfKhbLOMfoPflhBLkMloofBPpLFmhoLfbPKLbmOoFBPPllHmkoBBoPBlpmFKhBLpmlKmFKOBFpPllHHKkbMpolFHpKkbhpLFmHKKbbOplFPHlkHbkOMFoHBkpbFOhFkhmkKbbOOFfhPklMHOpfMhokBKmOPfhhLLmFobLOHFBpBLLMMOFlFLmMBopfFFbhlLLmmohBmbBMbolBHPkPMLpmpoofKMPmPKmBKPbPhlpHhokBfppmkKoBBppLLHHKLbMpKlFHOKfbPplFHHkKBbopBFpHFkhbLOmFKHBkOblOPFLhHKoMMOoFfhpkKMhOLfmHKkbMOOFfPhkLHMkoMFphBLpMFohfkPmLKMboOffPPLlmHoKBMPoLBmPoFBhPLlmmOobBOPfKOmOKHBkpMPollHPKMBoBhHmKKBbpOlfHPKlbHhLFMHoKBBhBOFhHKkmbOpbFOHfKHKpOHFOhMkpbBOpFFHmPkMmOPFbhpkfMPOlFFmHLMMHOBfphFLHMLOffKhbhoMfoPflPMLkmMoofBfOLFmhoLBmPKLbmOofopPllHmkofBoPBlpmFmPBLpmlKmBKOBfpPllmMKkBFpolFHpKlbhpPLkHKKbbOpmFPHLkHbKOMFhHMkpbFOhlBhmkobbOHlbhPklMHPBfMhOkBbbOPfhhLLmBfObfphfLhMlOBFlPMLoMBpLfFPHLLMlOMfbPpLfMholBmPklMmooLfoPFlhmLoMBKPBlOmkoOBlpHlkMpKoBfpplFFKKLBfpKlfHOKLbPplOoHkKlboplFpHLkhbPPkFKHlkOBoOPFLhHkPMMOhFMhpkFMhpPfmhokbMHpbfPhlLHBBoMfOhBLplmohfOPmLOMbohffPPpMmHoPBMPPLBmhoFffPHlmmPobFlPflhmlofBkPFLkmBKpBFhKlLHMKKBlPKlfHPKlfOpklbHoKBFmpFlbHLkmbKpbFOHfpmblpBFkHbkobBOpFFHOkLbfOKFfhOkfMPOllPhkLMMoOffphFLhMKoMfKhbLOMfoPflPHLHmMoofBPpoPmhoLBmPoLbmOofBPPllHmkKMBoPBlpmFKhBLpmlKmbKOBfpPllHHKkbMpolBHHKFbhpLFmHKKbbOpfFPHlkHbkOMFoHBkpbFOmFLhmkKbbOOFfhPklMmOkfMhokBMpOFfhhLkPMKObfOKBklMloHfkbfhbLfMholBMhOLFMOlPPOLfmPolBHPkFMfKbLfLPFlhmLhpokBFpplmhPobbmPMllmpFhpplFHhKLbmpKlbHOpbBfplFHHkPMKlbfPFFoHmKolHFPHbkObfbfOLFphPpPOoFBhpkFMhOLBmokoPhOfMoPhFHfPpMomoBKlFLFoOhlpBpKKphOHBhPLlmHokkKfHPmlPMBoPBmPfFOmMoofkOPlLmMopbLokMmpmKFmBboBBPKFmphlfHPKlKPbPPkoKKKbppFFhBoPlKObBpkFKoBblOHFkmBKPbBOpFFHfkLMmOKLbhOkfMPOlfHhkklMoPBfphFLhMLomfKhFLOBfoPflPHLkmMooffPpKFmhoLBmPKLbmOohBPhklHmkobBoPmlpmFKhFLpmlKmBKOBFpPLbHHoobMpolFHpKPbhpLFmmOKbbOpLFPHMkHbkOMlpHBkpbKOhFmhmkKbbpPFfhPkOMHOpfMhokBbhOFfhhPLmMPObfOhfkHMloHfHPMLMMBopfFhmLLmmoMfbPHLfmPolfMPklMMBoBBhPFlhmLObBKPbLFmfKMBlpHlkMBKoBBPLlFHmKLbmpKLfHOKfBKpllBHkkMboPFFpHFKObLpfFKHbkObfOPFlhmkkbhOoFFhpKFMhOLfmhKkHMOOFfPhlLHMkoMfohfLpMFohfLPmLKMboOfMPPLlmHbpfFPoLBmphoopfpPPOkooBOPflPfLMfopBmomlfmhobLPlHHmKKBbBlpKLlmlKMbPPflPfbBfpFFhHLmfKKMlpofLHPKFBBFOHOkobBOpOmFBHmKbMhOhfmhFkmMOpmhkLMMoOBfpbFpHFLOBfPhbLOMfMMoLFbhBlLoofBPpLFmhoLmmMkKPoFBPPllHmkKMFoLKFLlmmFKhBLfLpolOmHmhPhllHHKkLKBHpmFPmBKPbmpffpmlkpBkpbfomkKkblomHBkpbFOhFLhmkKlbKFFohPklMHmfObFkhLLMMKLBhLLmMKpfKphfLPMlOlfkPMLoBBOpfFPhLLmmoKfpPOLfBlolBHPkLbmoofBphLOHmLKmBKPflOmfKPBpMklkHMKoBBppllHhKLbmpPlmHOKfbPplFHHKkMBpMfFpHFkhbOOmFKHbkObfOPFlhHkKMMOOFBHhkFMhOLfmhmkbMOOflPhlLHMkoMfohBklMFOmfLPmLoMbOBffPPLlmHokBMPoLBmhoFBHPLkbmKobBOPflmmlKHBkhBlomBKPBFPflLHmKKBbpOlfHPKlbMpklbHooFbppFFhHLKLbKpbFOMfkPblOHFkhMkobPOplLhhkLMMOKFOhOkfMPOlfHhkLMMoOFfphlLhbKomfKhbLOMKoPflPHkomMooffPpLOmhoLBmPKLbmOofBPPklHmKKMfpbflpmFKhBhpmlKmbOOfmpPllHHKkbMPflBHpKFbhpLFmHoKbbppfFPHlkHbkOMFoHBkpbFpmFLhmkobbOpFfhPklBHOkfMhOkBMPOFFKhLKmMKObfphfLhMlOpfkhLLoMBopfFHfLLmMoKfBPOLkMOolBHPkkLmoofBphLOHmLKmBKPKlOmfKPFlPHlkHMKoBBpplHHhoKolpKlBHOKmbPplFHHkoBbopBFpHLkhbkOmFPHmkObfOPFlhHkKMMOolMhpkFMhOkfmhKkbMOOffPhlLHbMoMfohBoLKFPkMPKHfmmMKomBFhopklKpHmFlOkKlhFhPhBlmmKoblhHMOPLFmkolfFkofHmFoBBBMBlPFffolOPOFOmHhhpkFHhoklmOlkOfLMpmoofbkFpofpHPOhfLbmkoFMPKkKfhOphBhpKbpboKpFMMkHHoblBBhMpmhkLhMLomOLfLHbfbOLflPHLkFKmOoHfbKFfMMlOFfOhlFMLfPoBllhLPlFoBKBMOmOKhBLpmopfkmPKFBopOboHPkKMobBlLBFfhkFPMhHHLhHbfOlKbpblkKkmOOFOKffmLFOFFfKbbofOfhobFmbmkPOboPKmMLmbLolKffObFmKmHKOPpFBmLHkMpkBlpKhhhLLmmoKkofmPMlhMfohBMPFFpMboOfKOhlkMboPHPHbKfLmBFbkKKLfFkFhpplFHhKLbmpKFbBohPBLplFHHkPLKHbHpkMFpMKlBFpOllPMbfOPFlhHkkMMooMbKkkFMhOLfmhKkbMOOfHpHbLHMkoMKPfkhkLomMOOfFPPFBMPoKBhOkmHokBMhppfmpoFBhhmlmmKobFMPolPmlKHBppMlOmBKHBFPbLFHmKKBbpHlfHhKlBBPlFMHoKBfbpFFHHLkmFKpbFOHfkPblOHFkmMHpbBOpFFhhkLBBOKlfhOkfMhOlFOhkLMMoPBfphFLHMLoMfKhOLObloPflPMLkMmoofBPpkLmhoLfBPKLKmOofBPhklHmkoFBoPFlpmFKhfKpmlKmLKOfppPllHHoobMpolKHpoPbhpLFmmOKbbOpOFPmPkHbkOMlpHBkpbPOhlHhmkKbbpPFfhPkHMHpPfMhokBbhOFfhhMLmbMObfOhfkHMloHFBPMkHMBopfFhmLLmmOFfbHBLfmPolfMPklMMLoBFfPFlhmLKmBKPblpmfooBlpMlkmMKoBBpplFmoKLbMpKLffpKfbPplLkHkkMbohKpPHFkhbLhOFKHBkObhOPFoHPkkMMOoLhhpklMhOLLmhKkbMOOffPhlLHBkbBfohBLpMFohFoPmkOMboOfFPPkbmHokBMHoLBmpolBhPklmMbobfPPflPmkKHfBpMlomBohBFphloHmKmBbpOlfmHKlbHppFMmoKBbppFlmHLkmbhpbLBHfkPblpMFkhMkmbBPfFFhhkLBbOKFbHbkfBfOlfHhkKBMoOBFfhFKlMLomfKHfLOMfOlflHfLkmMooFFPpLFMkoLFkPKLbmOOlBPPlLomkOlBoPBlpMLKhBLPplKMoKOBfpPLkHHKkBhpoLOHpKFbhpLFmHKKBbOpMFPHkkHBkOMFoHBkpbMOhFkhmKOLBOOFfhPKHMHOkfMmmkKMpOFfhMlLmMoObFMhfLMbfoHfkPMoKMBoPfFhbkFmmoKfbMpLfmholBHmklMmooBBpPFlhmLOmoOPblOmfKPBlhblkMBKoBBpPlFmoKLbmpKkbHOKfbhplFmHkKoboPFFpHFkmbLPbFKHbkOBlOPFlHbkkbHOoFBhpKLMhOLFfhKkLMOOffPHkLHMkOlfohLLpMFohFKPmLKMkoOFFPPLlmHOoBMPoLompolBhPLlmMOobBOPplPMBKHBkpMLpmBKpBhphLpHmKKBbPPlfHPKmbHPpFMHoKBBhpFFhmbkmbHpbFOHfKHblOHlfhMKbbBOpFFHmkLMmplFbhHkfMPOlfHhkLMMOOBFKhFLmMLOmfKhbLOMfOKflPmLkmMpkfBPpLFmHoLBmPKLbmOofBPPlLLmkKMBoFflpmFKhBLpmlKLbPOFHpPllHHKkbMpoFBBOpBbMpLFmHKmFKmblPMmbkHbkOMoofBpHKPmMoOBpPOkpbFKHBMPHbFOkfMhoHlkmbLOLFFhLpkObfOhfLPpFOBfkPMLoLlMfolfmblMfoKfbPOPlklMoofHKlMmooBfhbllhmoKmBPPblOmfKPfopHlOHMKPBBpPlFmfPmbmpplbmbKfbhplFHHkKFBkpBFpHFKFbLOMFKmfPpbfOmFlHBkkMMOoFBHmkFMMOLFBhKkBMOOfFohlkbMkOBfohBLpbLbffLhBLKMfoOffPPkklFokfFPoLKmpoFBhhKlmmKoLBOPllPmlKHBkpMlomKKpBFphlLHmoOBbpOlOHPKkbHpkFMHhKBbppoFhMfkmbopbFOFPkPbHOHFphMkobBphOBhhkMMmOhFbhOkfBPOlfHHbLMbfOBFBhFKhMLomFfhbLOMfomflPHLkmMOLfBhfLFmhoLBmPKLbMKoffFPllHmkKMBoPBLLmFopBLPblKbbKOBfPkllmoKkBKpolBHpKFBKpLlbHKKfbOpfFPHlKobkppFoHlkpfFOhFLHOkKbPOOFFhPklMHOkFOhokFMpOLfhhLLmMKOlfOhPLPMmoHfkPMLoMpopfkPhLKmmpKfbPOLLmPoHBHPKlMmhhBBpPolhMfKmBoPbLPFFKPBOpHlpHMKoBBppKbHhKpbmpolbHHKfbPPBFHHpkMbppBFpHFkhfFOmFKHbkpbfOPFlHbkkMMOoFBhhkFMhOLoKHFkbMOOfKmfOhOLPMfOhfkPmFlMmopBMHPMLoOffPPhlLMmMoHfhLkmpoFBhhKPLmKoBBOPllPmlKHBkpMlomFKpBFphlLHmKKBbpOlFHPKkbHpKFMmpKBbppFFhHkkmbKpbFOHfkPblOHFKhMkobBOPFFhhkLMmpOFbhOkfMPBlLKOhBmhMObBObfHHBFLlhPKMKbOlMPmlkOLkmMoofBPpLFHhhlOMflbPbBffOfBfhkpLLOBmPBlpmFPMLPfbpolHHmlbpmllHHKkKHbHPoPBkoHKKmMHmPpfKhkbFPHfLHMOKmHPfKMllFMfPLMoFHPMKbFBPpfFfoBHPMpPkbLFhlOMoFkBbfObfOhfpKkFMboKfPpoLHmPOhfBhKhoOKfbPOLfFFMOopBKPHLKmpKmbLPPLlMfkKBBPPLkLfKObLOkOMmFPBhpbBHMKObmpKlblbHFKobOkohhHlhhbBOFkMOMlLKoFmHbkObfmPpbfmHMklbpplfbooplbbkmHObLBfHbolhHLHMkoMkPfOPPkLmHooFfPhkfOMffPPLlMMOOBMPoLBMooFBhPLkmmKobBOPflPmloHBkhMlomBKpBFphlLmOKKFbpOlfHPKlbHpkLBHoOBbppFFhHLkmbKphFOmlkPblOmFkHlkobBOpLFhhkLMMOKFBhOkoMPpkfHhkkBMoOFfphFLhbKomfKhFLObBoPflPHkomMoofLPpLPmhoLBmhOLbmOoKBPPolHmkKMfpPBlpmOKhBhpmlKmboPBfpPlPHHKMbMpolBmhKFbhpHFmmlKbbOpflHHlkHbMOMFPHBkpbFpmFLhmKBbbpFFfhPklbMOkfMHFkBMPOFfhhLKbMKObFLhfkhMloHfkHBLoMBOKfFhbLLmmoKfbPOLfmholfpPkLBmoOBBpPFlhmLoFBKPBlOmfKPBlpHlkmbKoBBpplFHhKLbmpK");local r=(0x12e-199)local l=68 local e=O;local o={}o={[(0x68-103)]=function()local f,h,O,o=j(g,e,e+S);e=e+c;l=(l+(r*c))%k;return(((o+l-(r)+b*(c*i))%b)*((i*y)^i))+(((O+l-(r*i)+b*(i^S))%k)*(b*k))+(((h+l-(r*S)+y)%k)*b)+((f+l-(r*c)+y)%k);end,[(-109+0x6f)]=function(o,o,o)local o=j(g,e,e);e=e+f;l=(l+(r))%k;return((o+l-(r)+y)%b);end,[(0x5d-90)]=function()local h,o=j(g,e,e+i);l=(l+(r*i))%k;e=e+i;return(((o+l-(r)+b*(i*c))%b)*k)+((h+l-(r*i)+k*(i^S))%b);end,[(28-0x18)]=function(l,o,e)if e then local o=(l/i^(o-O))%i^((e-f)-(o-O)+f);return o-o%O;else local o=i^(o-f);return(l%(o+o)>=o)and O or C;end;end,[(620/0x7c)]=function()local l=o[(68+-0x43)]();local h=o[(88-0x57)]();local P=O;local e=(o[(0x2fc/191)](h,f,s+c)*(i^(s*i)))+l;local l=o[(924/0xe7)](h,21,31);local o=((-O)^o[(76-0x48)](h,32));if(l==C)then if(e==u)then return o*C;else l=f;P=u;end;elseif(l==(b*(i^S))-f)then return(e==C)and(o*(f/u))or(o*(C/u));end;return T(o,l-((k*(c))-O))*(P+(e/(i^E)));end,[(40-0x22)]=function(h,P,P)local P;if(not h)then h=o[(70/0x46)]();if(h==C)then return'';end;end;P=V(g,e,e+h-O);e=e+h;local o=''for e=f,#P do o=Q(o,A((j(V(P,e,e))+l)%k))l=(l+r)%b end return o;end}local function g(...)return{...},G('#',...)end local function V()local B={};local L={};local l={};local F={B,L,nil,l};local e={}local H=(5103/0xf3)local h={[(0x6a-104)]=(function(l)return not(#l==o[(0xf0/120)]())end),[(37-0x25)]=(function(l)return o[(0x50+-75)]()end),[(0x12f/101)]=(function(l)return o[(0x6d+-103)]()end),[((-35+-0x38)+92)]=(function(l)local h=o[(846/(-126+0x10b))]()local o=''local l=1 for e=1,#h do l=(l+H)%k o=Q(o,A((j(h:sub(e,e))+l)%b))end return o end)};local l=o[(101+-0x64)]()for l=1,l do local o=o[(0x6f-109)]();local O;local o=h[o%(194-0x97)];e[l]=o and o({});end;for k=1,o[(62-0x3d)]()do local l=o[(0x42/33)]();if(o[(0x53+-79)](l,O,f)==u)then local F=o[((48/0x2)+-20)](l,i,S);local h=o[(26+-0x16)](l,c,i+c);local l={o[(0x22-31)](),o[(0x62-95)](),nil,nil};local b={[(0x31-49)]=function()l[m]=o[(0x54/28)]();l[D]=o[((91+-0x2d)+-43)]();end,[(-0x51+82)]=function()l[a]=o[(0x61/97)]();end,[(0x4c-(268-0xc2))]=function()l[P]=o[(63+-0x3e)]()-(i^s)end,[(0x23-32)]=function()l[a]=o[(-94+0x5f)]()-(i^s)l[U]=o[(438/0x92)]();end};b[F]();if(o[(33+-0x1d)](h,f,O)==f)then l[M]=e[l[K]]end if(o[((0x155-209)-0x80)](h,i,i)==O)then l[P]=e[l[p]]end if(o[((0x110-196)-72)](h,S,S)==f)then l[U]=e[l[w]]end B[k]=l;end end;F[3]=o[(-103+0x69)]();for o=f,o[(0x47+-70)]()do L[o-f]=V();end;return F;end;local function u(o,C,r)local V=o[i];local l=o[S];local o=o[O];return(function(...)local b=o;local S=g local A=G('#',...)-f;local o=O o*=-1 local c=o;local k=l;local l=O;local j={};local y={...};local e={};local s={};local g=V;for o=0,A do if(o>=k)then s[o-k]=y[o+f];else e[o]=y[o+O];end;end;local y=A-k+O local o;local k;while true do o=b[l];k=o[(117/0x75)];h=(3834755)while(212-0x98)>=k do h-= h h=(1792650)while(1972/0x44)>=k do h-= h h=(10883190)while k<=(-37+0x33)do h-= h h=(7248462)while k<=(0x1bc/74)do h-= h h=(857285)while k<=(0x50-78)do h-= h h=(2271540)while(0x66+-102)>=k do h-= h local h;e[o[B]]();l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=r[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[m]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[p];l=l+O;o=b[l];h=o[K]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=r[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[H]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=r[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[L]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[P];l=l+O;o=b[l];h=o[d]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[L];l=l+O;o=b[l];h=o[d]e[h](e[h+f])break;end while 1572==(h)/((2972-0x5f7))do h=(55712)while k>((0xce8d/253)/0xd1)do h-= h e[o[H]]=e[o[P]][e[o[U]]];break end while 32==(h)/((3584-0x733))do local h;e[o[d]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[p]];l=l+O;o=b[l];h=o[K]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=r[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]][o[p]]=e[o[_]];l=l+O;o=b[l];r[o[p]]=e[o[B]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end;break;end break;end while 605==(h)/((0x8fea/(129+-0x67)))do h=(10214295)while k<=(-0x71+117)do h-= h h=(6954309)while(0x76+-115)<k do h-= h local o=o[H]e[o](e[o+f])break end while(h)/((3024+-0x51))==2363 do local h;e[o[H]]=e[o[m]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[P]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[m]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[a]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[P]][o[_]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[n]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[p]][o[D]];l=l+O;o=b[l];h=o[B]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[m]))l=l+O;o=b[l];e[o[M]][o[p]]=e[o[t]];l=l+O;o=b[l];l=o[P];break end;break;end while 3207==(h)/((6387-0xc82))do h=(12773400)while(0x1ea/98)<k do h-= h if(e[o[K]]~=o[U])then l=l+f;else l=o[P];end;break end while 3490==(h)/((0x1cc5-3705))do e[o[B]]();break end;break;end break;end break;end while(h)/(((-3213/0xbd)+0xa03))==2847 do h=(2042940)while(0x208/52)>=k do h-= h h=(3469120)while k<=(0x22+(0x31-75))do h-= h h=(6734336)while(0x6f2/254)<k do h-= h if(e[o[F]]==e[o[U]])then l=l+f;else l=o[L];end;break end while 1879==(h)/((0x1c16-3606))do if e[o[d]]then l=l+O;else l=o[L];end;break end;break;end while 1184==(h)/((0x1710-(-0x51+3055)))do h=(5077220)while k>((216+-0x6c)-0x63)do h-= h local l=o[B]e[l](x(e,l+f,o[a]))break end while(h)/((4747-0x972))==2180 do e[o[M]]=e[o[n]]%o[t];break end;break;end break;end while(h)/((26070/(-0x57+98)))==862 do h=(2815516)while((0x3912c/121)/0xa1)>=k do h-= h h=(204672)while k>(1837/0xa7)do h-= h C[o[a]]=e[o[M]];break end while(h)/((0x273+-94))==384 do local l=o[M]e[l]=e[l](x(e,l+O,o[L]))break end;break;end while 2098==(h)/((0x580+-66))do h=(6705711)while(0x57-74)<k do h-= h l=o[n];break end while 2833==(h)/((0x8ab1/15))do do return e[o[M]]end break end;break;end break;end break;end break;end while 2994==(h)/((7360-0xe8d))do h=(11146712)while k<=(0x92-125)do h-= h h=(4959776)while(442/0x1a)>=k do h-= h h=(7388260)while(0x30-33)>=k do h-= h e[o[M]]=C[o[L]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[a]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]][o[n]]=e[o[U]];l=l+O;o=b[l];for o=o[B],o[L]do e[o]=nil;end;l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=C[o[L]];break;end while(h)/((3088+-0x23))==2420 do h=(2156568)while k>(3792/(0x206-281))do h-= h e[o[H]][o[m]]=e[o[w]];break end while 708==(h)/((615292/0xca))do e[o[K]]=e[o[m]][o[D]];break end;break;end break;end while 2627==(h)/((0x783+-35))do h=(13979952)while k<=(117-(0x5d68/244))do h-= h h=(1290385)while(-107+0x7d)<k do h-= h local h;e[o[H]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[m]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=e[o[a]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[P]][o[N]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[n]][o[D]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[n]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[p]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[m];l=l+O;o=b[l];h=o[d]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[a]))l=l+O;o=b[l];e[o[d]][o[P]]=e[o[N]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end while(h)/((737-(0x383-485)))==3995 do local o=o[H]e[o](e[o+f])break end;break;end while 3752==(h)/((849528/0xe4))do h=(5765604)while k>(56+-0x24)do h-= h e[o[K]]=#e[o[m]];break end while 2843==(h)/((478608/0xec))do e[o[H]]=e[o[a]][e[o[t]]];break end;break;end break;end break;end while 3386==(h)/((0x19f8-3356))do h=(7754125)while k<=(-0x32+75)do h-= h h=(8183626)while k<=(0x6e-87)do h-= h h=(5328114)while(0x6f6/(195-0x72))<k do h-= h C[o[n]]=e[o[B]];break end while 1969==(h)/(((673684/0x7a)-0xb00))do e[o[H]]=C[o[p]];break end;break;end while 2222==(h)/((-0x6f+3794))do h=(6937140)while(74+-0x32)<k do h-= h r[o[p]]=e[o[K]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]={};l=l+O;o=b[l];e[o[K]]={};l=l+O;o=b[l];r[o[P]]=e[o[K]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];if(e[o[B]]==o[D])then l=l+f;else l=o[p];end;break end while 2786==(h)/((2545+-0x37))do if(e[o[B]]~=e[o[D]])then l=l+f;else l=o[a];end;break end;break;end break;end while 3649==(h)/((0x8be+-113))do h=(605570)while(93-0x42)>=k do h-= h h=(747054)while k>(0x72-88)do h-= h e[o[M]]=(o[L]~=0);break end while(h)/((-0x39+2235))==343 do if(e[o[K]]~=e[o[w]])then l=l+f;else l=o[P];end;break end;break;end while(h)/((1559+(-0x2d-37)))==410 do h=(960336)while k>(103-0x4b)do h-= h local l=o[K];do return e[l](x(e,l+1,o[p]))end;break end while 1026==(h)/((0x770-968))do e[o[M]]=e[o[P]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]();l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=C[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[a]][o[N]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[a]][o[w]];l=l+O;o=b[l];if(e[o[d]]==e[o[w]])then l=l+f;else l=o[a];end;break end;break;end break;end break;end break;end break;end while 555==(h)/((3352+-0x7a))do h=(7507598)while(0x1810/140)>=k do h-= h h=(3547210)while k<=(0x66-66)do h-= h h=(3044410)while(960/0x1e)>=k do h-= h h=(1657617)while(0xd2/7)>=k do h-= h do return end;break;end while(h)/((0x11a5-2280))==741 do h=(783978)while(0x56-55)<k do h-= h local k;local H,i;local a;local h;e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];h=o[M];c=h+y-1;for o=h,c do a=s[o-h];e[o]=a;end;l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h](x(e,h+f,c))l=l+O;o=b[l];e[o[F]][o[m]]=o[t];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=r[o[n]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=e[o[n]];l=l+O;o=b[l];h=o[B]H,i=S(e[h](e[h+f]))c=i+h-O k=0;for o=h,c do k=k+O;e[o]=H[k];end;l=l+O;o=b[l];h=o[M]e[h](x(e,h+f,c))l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=C[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[p]];l=l+O;o=b[l];h=o[M];do return e[h](x(e,h+1,o[n]))end;l=l+O;o=b[l];h=o[F];do return x(e,h,c)end;l=l+O;o=b[l];do return end;break end while(h)/(((-80+-0x8)+0x246))==1587 do local l=o[M]local h,o=S(e[l](x(e,l+1,o[L])))c=o+l-1 local o=0;for l=l,c do o=o+O;e[l]=h[o];end;break end;break;end break;end while(h)/((-57+0xe77))==835 do h=(689412)while k<=((0x10e-178)+-0x3a)do h-= h h=(1264680)while(142+-0x6d)<k do h-= h e[o[M]]=u(g[o[a]],nil,r);break end while(h)/((38880/0x48))==2342 do local o={e,o};o[f][o[i][M]]=o[O][o[i][_]]+o[f][o[i][P]];break end;break;end while 1574==(h)/((-112+(0x943e/69)))do h=(8776677)while k>(-0x21+68)do h-= h e[o[d]]=r[o[a]];break end while(h)/((2539+-0x42))==3549 do local o=o[d]e[o]=e[o](x(e,o+O,c))break end;break;end break;end break;end while 1549==(h)/((263350/0x73))do h=(465064)while k<=(0xa4-124)do h-= h h=(1623240)while k<=(-102+0x8c)do h-= h h=(333004)while(0x65c/44)<k do h-= h local o=o[H]e[o]=e[o]()break end while 1699==(h)/((298+-0x66))do l=o[P];break end;break;end while 2430==(h)/((739+(-213/0x3)))do h=(833595)while(-43+0x52)<k do h-= h e[o[B]]={};break end while(h)/(((0xae6b+-26)/0x4b))==1401 do local M=g[o[L]];local k;local h={};k=J({},{__index=function(l,o)local o=h[o];return o[1][o[2]];end,__newindex=function(e,o,l)local o=h[o]o[1][o[2]]=l;end;});for O=1,o[_]do l=l+f;local o=b[l];if o[(0x4e-77)]==111 then h[O-1]={e,o[P]};else h[O-1]={C,o[a]};end;j[#j+1]=h;end;e[o[K]]=u(M,k,r);break end;break;end break;end while 3812==(h)/((-34+0x9c))do h=(3373986)while(10122/0xf1)>=k do h-= h h=(1749440)while(100+-0x3b)<k do h-= h local o=o[d];local l=e[o];for o=o+1,c do v(l,e[o])end;break end while 497==(h)/((7078-0xde6))do e[o[K]]();break end;break;end while(h)/((2965-(339948/0xe4)))==2289 do h=(3778828)while k>(-64+0x6b)do h-= h do return end;break end while 2074==(h)/((0x3e468/(0x61e4/179)))do local h;e[o[H]]=e[o[P]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[p]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[d]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[n]))l=l+O;o=b[l];e[o[d]][o[L]]=e[o[w]];break end;break;end break;end break;end break;end while 1841==(h)/((0x3cbb6/61))do h=(259376)while k<=(130+-0x4e)do h-= h h=(1045872)while k<=(194-0x92)do h-= h h=(814030)while(598/(61-0x30))>=k do h-= h h=(2469568)while(127+-0x52)<k do h-= h local o=o[B]e[o]=e[o](x(e,o+O,c))break end while(h)/((29556/0x9))==752 do e[o[F]][e[o[n]]]=e[o[_]];break end;break;end while 4010==(h)/((-0x52+285))do h=(4728858)while(3901/0x53)<k do h-= h e[o[M]]=C[o[a]];break end while(h)/((-0x66+3956))==1227 do e[o[K]][o[L]]=o[N];break end;break;end break;end while(h)/((2006+-0x3e))==538 do h=(7724983)while(99+-0x31)>=k do h-= h h=(394585)while(0x2c37/231)<k do h-= h e[o[F]]=#e[o[m]];break end while 265==(h)/((3080-0x637))do e[o[K]]=(o[p]~=0);l=l+f;break end;break;end while(h)/((-0x4b+3082))==2569 do h=(4774530)while k>(168+-0x75)do h-= h e[o[K]]=(o[P]~=0);l=l+f;break end while(h)/((0xd3c-1718))==2859 do r[o[n]]=e[o[d]];break end;break;end break;end break;end while(h)/((389-0xd9))==1508 do h=(102784)while k<=(0x8c+-84)do h-= h h=(3753638)while k<=(0xe1-171)do h-= h h=(3540144)while(0x16c6/110)<k do h-= h e[o[d]]=u(g[o[n]],nil,r);break end while(h)/((6352-0xc88))==1126 do local o=o[M]local h,l=S(e[o](e[o+f]))c=l+o-O local l=0;for o=o,c do l=l+O;e[o]=h[l];end;break end;break;end while 2758==(h)/(((1481+-0x33)+-0x45))do h=(10905906)while k>(98+-0x2b)do h-= h e[o[H]]=C[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=#e[o[m]];l=l+O;o=b[l];C[o[m]]=e[o[d]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=C[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=#e[o[a]];l=l+O;o=b[l];C[o[m]]=e[o[H]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end while 3278==(h)/((0x49ea5/91))do local l=o[H];local h=e[l];for o=l+1,o[L]do v(h,e[o])end;break end;break;end break;end while 176==(h)/((0x4f0-680))do h=(3787980)while k<=(0x171c/102)do h-= h h=(7168600)while k>(0x474/20)do h-= h local h=o[H];local O=e[h]local b=e[h+2];if(b>0)then if(O>e[h+1])then l=o[n];else e[h+3]=O;end elseif(O<e[h+1])then l=o[P];else e[h+3]=O;end break end while(h)/((0x8b038/156))==1964 do local f;local K,i;local k;local h;r[o[L]]=e[o[H]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[L]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[a]];l=l+O;o=b[l];h=o[M];k=e[o[m]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[D]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];h=o[d]K,i=S(e[h](x(e,h+1,o[P])))c=i+h-1 f=0;for o=h,c do f=f+O;e[o]=K[f];end;l=l+O;o=b[l];h=o[d]e[h]=e[h](x(e,h+O,c))l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h]=e[h]()l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];h=o[B];k=e[o[n]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[U]];break end;break;end while 1218==(h)/((0x1899-3187))do h=(14027840)while k>((0x7428/168)-0x76)do h-= h local k;local h;e[o[B]]=e[o[P]][o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]={};l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[K];k=e[h];for o=h+1,o[p]do v(k,e[o])end;break end while(h)/((7551-0xefc))==3776 do local l=o[H];local h=e[l];for o=l+1,o[L]do v(h,e[o])end;break end;break;end break;end break;end break;end break;end break;end while(h)/((-0x51+3290))==1195 do h=(12362700)while k<=(-0x4c+166)do h-= h h=(636034)while k<=(-115+0xbe)do h-= h h=(3456999)while(155-0x58)>=k do h-= h h=(389700)while k<=((0x13d5e6/114)/181)do h-= h h=(6078259)while k<=(209-0x94)do h-= h local o=o[d];do return x(e,o,c)end;break;end while(h)/((4099-0x80c))==2981 do h=(2955994)while(5022/(0xe8-151))<k do h-= h r[o[p]]=e[o[K]];break end while 766==(h)/((0xf74+-97))do local l=o[F];do return e[l](x(e,l+1,o[P]))end;break end;break;end break;end while 180==(h)/(((8812-0x1153)-2212))do h=(2238300)while k<=(0xb1-112)do h-= h h=(2366778)while((0x19b480/107)/0xf6)<k do h-= h local o=o[B]e[o]=e[o](e[o+f])break end while(h)/((60126/0x42))==2598 do local h=o[M];local b=e[h+2];local O=e[h]+b;e[h]=O;if(b>0)then if(O<=e[h+1])then l=o[P];e[h+3]=O;end elseif(O>=e[h+1])then l=o[p];e[h+3]=O;end break end;break;end while(h)/((2533+-0x2e))==900 do h=(3417118)while((81510/0xf7)/0x5)<k do h-= h e[o[K]]=(o[n]~=0);break end while(h)/((0xd8d-1763))==2003 do local o=o[M];c=o+y-1;for l=o,c do local o=s[l-o];e[l]=o;end;break end;break;end break;end break;end while 871==(h)/((7966-0xf9d))do h=(7415468)while(17537/0xf7)>=k do h-= h h=(3325440)while(-53+0x7a)>=k do h-= h h=(647490)while k>(-0x43+135)do h-= h e[o[F]][o[m]]=o[U];break end while(h)/((0x934-1226))==573 do local o=o[d]e[o](x(e,o+f,c))break end;break;end while(h)/((0xa00/1))==1299 do h=(10940272)while k>(182-(-0x79+233))do h-= h local o=o[B];c=o+y-1;for l=o,c do local o=s[l-o];e[l]=o;end;break end while 3472==(h)/((0xc66+-23))do if(e[o[F]]==e[o[t]])then l=l+f;else l=o[p];end;break end;break;end break;end while(h)/(((-7+-0x2a)+0xa65))==2839 do h=(7253311)while k<=(0xcf-134)do h-= h h=(1011031)while k>(0xd2-138)do h-= h if e[o[d]]then l=l+O;else l=o[m];end;break end while 1489==(h)/((-0x33+730))do e[o[M]][o[n]]=e[o[N]];break end;break;end while 3341==(h)/((4436-(0x1220-2375)))do h=(1435340)while k>(0x19ba/89)do h-= h local M=g[o[P]];local k;local h={};k=J({},{__index=function(l,o)local o=h[o];return o[1][o[2]];end,__newindex=function(e,o,l)local o=h[o]o[1][o[2]]=l;end;});for O=1,o[D]do l=l+f;local o=b[l];if o[(28+-0x1b)]==111 then h[O-1]={e,o[P]};else h[O-1]={C,o[L]};end;j[#j+1]=h;end;e[o[K]]=u(M,k,r);break end while 430==(h)/((6771-0xd69))do local h;e[o[H]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[p]];l=l+O;o=b[l];h=o[B]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[L]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]][o[m]]=e[o[t]];l=l+O;o=b[l];r[o[a]]=e[o[B]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end;break;end break;end break;end break;end while(h)/((1336+-0x45))==502 do h=(2845101)while k<=(0x90+-62)do h-= h h=(6960324)while k<=(0x341a/(0x1a2-247))do h-= h h=(4646016)while k<=(92+-0x10)do h-= h local o=o[B]e[o](x(e,o+f,c))break;end while 1962==(h)/((0x5a300/156))do h=(91640)while((565-0x151)-0x97)<k do h-= h e[o[B]][e[o[m]]]=e[o[w]];break end while(h)/((0x2508/237))==2291 do local h=o[K];local l=e[o[n]];e[h+1]=l;e[h]=l[o[t]];break end;break;end break;end while(h)/(((-75+-0x7)+1888))==3854 do h=(1467630)while(222-0x8e)>=k do h-= h h=(1150050)while k>(232-(-92+0xf5))do h-= h local h;e[o[M]]=e[o[a]][o[N]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[L]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[p];l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[m]))l=l+O;o=b[l];e[o[M]][o[L]]=e[o[U]];break end while 2706==(h)/((73525/0xad))do local l=o[K]e[l]=e[l](x(e,l+O,o[P]))break end;break;end while 414==(h)/((0x73f96/134))do h=(864024)while(0x93+-66)<k do h-= h do return e[o[M]]end break end while 3108==(h)/((-53+0x14b))do e[o[d]]=r[o[P]];break end;break;end break;end break;end while(h)/((117852/0x5c))==2221 do h=(85860)while k<=(246-0xa0)do h-= h h=(512044)while k<=(10416/0x7c)do h-= h h=(944384)while k>(279-0xc4)do h-= h local o=o[F];do return x(e,o,c)end;break end while(h)/((0x4c3c0/164))==496 do local h;h=o[K]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[n]))l=l+O;o=b[l];e[o[K]][o[n]]=e[o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[p]][o[D]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[M]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[a]))l=l+O;o=b[l];e[o[d]][o[L]]=e[o[w]];l=l+O;o=b[l];h=o[K]e[h](x(e,h+f,o[p]))break end;break;end while(h)/((356+-0x7f))==2236 do h=(1252080)while(18530/0xda)<k do h-= h local f;local k;local h;e[o[K]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=#e[o[p]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[a];l=l+O;o=b[l];h=o[M];k=e[h]f=e[h+2];if(f>0)then if(k>e[h+1])then l=o[p];else e[h+3]=k;end elseif(k<e[h+1])then l=o[L];else e[h+3]=k;end break end while 555==(h)/((0x17220/42))do for o=o[B],o[L]do e[o]=nil;end;break end;break;end break;end while(h)/((280-0xac))==795 do h=(7848812)while k<=(-49+0x89)do h-= h h=(5112272)while(7482/0x56)<k do h-= h for o=o[H],o[p]do e[o]=nil;end;break end while 1364==(h)/((-79+0xef3))do e[o[K]]=o[a];break end;break;end while(h)/((404412/0xc9))==3901 do h=(1933183)while(0x6a+-17)<k do h-= h local o={e,o};o[f][o[i][H]]=o[O][o[i][t]]+o[f][o[i][m]];break end while(h)/((2013+-0x4a))==997 do local h=o[P];local l=e[h]for o=h+1,o[w]do l=l..e[o];end;e[o[M]]=l;break end;break;end break;end break;end break;end break;end while(h)/((8215-0x103b))==3045 do h=(444570)while(302-(0x1a2a/34))>=k do h-= h h=(5936590)while k<=(-0x1e+127)do h-= h h=(4346840)while(6975/0x4b)>=k do h-= h h=(1751380)while k<=((462-0xf5)-0x7e)do h-= h e[o[H]]=e[o[m]]-e[o[D]];break;end while 2614==(h)/((0x5e38/36))do h=(1579860)while k>(172+-0x50)do h-= h local k;local h;h=o[M]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[p]];l=l+O;o=b[l];h=o[F];k=e[o[n]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[m];l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[m]))l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=r[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=e[o[p]][o[N]];l=l+O;o=b[l];h=o[B]e[h]=e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[a]][o[U]];l=l+O;o=b[l];h=o[B];k=e[o[n]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[_]];break end while 1965==(h)/((-0x6e+(0x63f8/28)))do e[o[H]]=e[o[m]]%o[N];break end;break;end break;end while(h)/(((16251-0x1fd6)-0xffb))==1084 do h=(10530720)while k<=(-0x71+208)do h-= h h=(575181)while(174+-0x50)<k do h-= h local l=o[F]local h,o=S(e[l](x(e,l+1,o[P])))c=o+l-1 local o=0;for l=l,c do o=o+O;e[l]=h[o];end;break end while(h)/((-0x23+2222))==263 do local d;local k;local p;local h;e[o[F]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[m]][o[w]];l=l+O;o=b[l];h=o[K];p=e[o[a]];e[h+1]=p;e[h]=p[o[t]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[P]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[n]];l=l+O;o=b[l];h=o[H]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];h=o[K];p=e[o[L]];e[h+1]=p;e[h]=p[o[t]];l=l+O;o=b[l];h=o[B]e[h]=e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];k={e,o};k[f][k[i][M]]=k[O][k[i][t]]+k[f][k[i][n]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=e[o[P]]%o[U];l=l+O;o=b[l];h=o[H]e[h]=e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];p=o[L];d=e[p]for o=p+1,o[w]do d=d..e[o];end;e[o[F]]=d;l=l+O;o=b[l];k={e,o};k[f][k[i][H]]=k[O][k[i][U]]+k[f][k[i][P]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[P]]%o[_];break end;break;end while(h)/((0xc9e+-35))==3296 do h=(1410354)while(21600/0xe1)<k do h-= h local k;local h;h=o[d]e[h](x(e,h+f,o[m]))l=l+O;o=b[l];h=o[F];k=e[o[a]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[D]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]={};l=l+O;o=b[l];e[o[F]][o[n]]=o[w];l=l+O;o=b[l];e[o[M]][o[n]]=o[w];l=l+O;o=b[l];e[o[d]][o[a]]=o[w];break end while(h)/((3480-0x705))==838 do local h=o[H];local b=e[h+2];local O=e[h]+b;e[h]=O;if(b>0)then if(O<=e[h+1])then l=o[P];e[h+3]=O;end elseif(O>=e[h+1])then l=o[P];e[h+3]=O;end break end;break;end break;end break;end while 3190==(h)/((-0x6d+1970))do h=(1644552)while((205+-0x51)+-23)>=k do h-= h h=(5741820)while(-104+0xcb)>=k do h-= h h=(224475)while((0x1644/50)+-16)<k do h-= h local h=o[L];local l=e[h]for o=h+1,o[_]do l=l..e[o];end;e[o[H]]=l;break end while(h)/((31242/0xfe))==1825 do local o=o[H];local l=e[o];for o=o+1,c do v(l,e[o])end;break end;break;end while 2170==(h)/((-0x7c+2770))do h=(8570835)while k>(0x477c/183)do h-= h local l=o[H];local h=e[o[p]];e[l+1]=h;e[l]=h[o[U]];break end while(h)/((0x190c-3227))==2691 do local h;e[o[K]]=r[o[a]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[n]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[P]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=e[o[P]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[n]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=e[o[P]][o[_]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[m];l=l+O;o=b[l];h=o[H]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];e[o[d]][o[m]]=e[o[U]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end;break;end break;end while 1004==(h)/((0xd19-1715))do h=(3663315)while(19673/(0x124+-101))>=k do h-= h h=(783096)while k>(-0x3d+163)do h-= h local h;e[o[K]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[P]];l=l+O;o=b[l];h=o[M]e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];r[o[L]]=e[o[M]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end while(h)/((0x27f30/168))==804 do local o=o[F]e[o]=e[o](e[o+f])break end;break;end while(h)/((2390-0x4df))==3205 do h=(2186286)while(0xeb-131)<k do h-= h e[o[B]]=e[o[n]];break end while(h)/((0x1c426/125))==2361 do local h=o[F];local O=e[h]local b=e[h+2];if(b>0)then if(O>e[h+1])then l=o[m];else e[h+3]=O;end elseif(O<e[h+1])then l=o[P];else e[h+3]=O;end break end;break;end break;end break;end break;end while 2030==(h)/((16644/0x4c))do h=(695725)while k<=(0xa98/24)do h-= h h=(321290)while k<=(0xc9+-92)do h-= h h=(4367853)while((51840/0xf0)+-0x6d)>=k do h-= h h=(2384206)while k>(243-0x89)do h-= h local h;e[o[F]]=r[o[L]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[a]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[n]][o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=e[o[L]][o[_]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=e[o[m]][o[N]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=r[o[L]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=e[o[P]][o[D]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[M]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[P]))l=l+O;o=b[l];e[o[B]][o[p]]=e[o[_]];l=l+O;o=b[l];do return end;break end while(h)/((302192/0x88))==1073 do local o=o[F]local h,l=S(e[o](e[o+f]))c=l+o-O local l=0;for o=o,c do l=l+O;e[o]=h[l];end;break end;break;end while(h)/((271215/0x69))==1691 do h=(11745686)while k>(-17+0x7d)do h-= h if(e[o[K]]~=o[_])then l=l+f;else l=o[p];end;break end while(h)/((-29+0xdae))==3382 do local k;local h;h=o[F]e[h]=e[h](e[h+f])l=l+O;o=b[l];e[o[M]]();l=l+O;o=b[l];h=o[K];k=e[o[L]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[K]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]={};l=l+O;o=b[l];e[o[M]][o[m]]=o[D];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=r[o[m]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[L]][o[_]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[a];break end;break;end break;end while(h)/((0x72a+-29))==178 do h=(486990)while(-70+0xb5)>=k do h-= h h=(168454)while k>(24530/(277+-0x36))do h-= h e[o[B]]=e[o[P]];break end while(h)/((1717-0x38f))==209 do local o=o[M]e[o]=e[o]()break end;break;end while 210==(h)/((-0x19+2344))do h=(1178070)while k>(186+-0x4a)do h-= h if(e[o[K]]==o[D])then l=l+f;else l=o[P];end;break end while(h)/(((0x234e-4550)-2286))==535 do e[o[K]]=e[o[P]]-e[o[t]];break end;break;end break;end break;end while(h)/((294660/0xb4))==425 do h=(100440)while(0xfd-136)>=k do h-= h h=(6749010)while(10695/0x5d)>=k do h-= h h=(3177756)while k>((306+-0x46)+-122)do h-= h local k;local h;h=o[M]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];h=o[H];k=e[o[m]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[p];l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];h=o[K];k=e[o[p]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[n];l=l+O;o=b[l];h=o[F]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[P]))l=l+O;o=b[l];h=o[M];k=e[o[L]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[U]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[p];l=l+O;o=b[l];h=o[B]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[m]))break end while(h)/((241674/(14570/0x9b)))==1236 do local h;e[o[B]]=e[o[p]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=r[o[n]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[a]][o[w]];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[L];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[a];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=o[m];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[n];l=l+O;o=b[l];e[o[M]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[d]]=o[p];l=l+O;o=b[l];e[o[B]]=o[m];l=l+O;o=b[l];h=o[H]e[h]=e[h](x(e,h+O,o[L]))l=l+O;o=b[l];e[o[H]][o[n]]=e[o[_]];break end;break;end while 2542==(h)/((5424-0xad1))do h=(7232001)while(0x133-191)<k do h-= h local l=o[H]e[l](x(e,l+f,o[p]))break end while 1983==(h)/((40117/0xb))do local k;local h;h=o[F]e[h](x(e,h+f,o[p]))l=l+O;o=b[l];h=o[B];k=e[o[P]];e[h+1]=k;e[h]=k[o[N]];l=l+O;o=b[l];e[o[H]]=o[P];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=e[o[n]];l=l+O;o=b[l];e[o[F]]=(o[a]~=0);break end;break;end break;end while 2232==(h)/((0xa0+-115))do h=(8670540)while(0xd04/28)>=k do h-= h h=(11146671)while(8850/(208-0x85))<k do h-= h e[o[F]]=e[o[P]][o[U]];break end while(h)/((7912-0xfa5))==2853 do e[o[M]]=o[P];break end;break;end while 3090==(h)/((2859+-0x35))do h=(4295598)while k>(30360/(0x20f-274))do h-= h e[o[F]]={};break end while 3106==(h)/((0x5d6+-111))do if(e[o[F]]==o[w])then l=l+f;else l=o[m];end;break end;break;end break;end break;end break;end break;end break;end l+= f end;end);end;return u(V(),{},Y())()end)_msec({[(0x9b6c/203)]='\115\116'..(function(o)return(o and'(164+-0x40)')or'\114\105'or'\120\58'end)((-90+0x5f)==(-0x52+88))..'\110g',[(776+-0x1f)]='\108\100'..(function(o)return(o and'(-123+(-0x57+310))')or'\101\120'or'\119\111'end)(((0xa6-99)+-0x3e)==(0xcc/34))..'\112',[(321+-0x24)]=(function(o)return(o and'(20600/0xce)')and'\98\121'or'\100\120'end)((0x4d8/248)==(555/0x6f))..'\116\101',[((-0x1fc6/166)+374)]='\99'..(function(o)return(o and'(248-0x94)')and'\90\19\157'or'\104\97'end)((0x136/62)==(0x1aa/142))..'\114',[(82782/0xa2)]='\116\97'..(function(o)return(o and'(0x96+(-0x2fda/245))')and'\64\113'or'\98\108'end)((-0x6c+114)==(1080/0xd8))..'\101',[(0x204+-47)]=(function(o)return(o and'(239-0x8b)')or'\115\117'or'\78\107'end)((0x23a/190)==(0x7c0/(0x3c0/15)))..'\98',[(-121+0x3ce)]='\99\111'..(function(o)return(o and'(0x3584/137)')and'\110\99'or'\110\105\103\97'end)((-0x42+97)==(114-0x53))..'\97\116',[(-0x72+750)]=(function(o,l)return(o and'(0x108-164)')and'\48\159\158\188\10'or'\109\97'end)((0xd7/43)==((0x330-468)/58))..'\116\104',[(1350+-0x1a)]=(function(o,l)return((0x84-127)==(0x34-49)and'\48'..'\195'or o..((not'\20\95\69'and'\90'..'\180'or l)))or'\199\203\95'end),[((2079+-0x1d)-1070)]='\105\110'..(function(o,l)return(o and'((315+-0x7d)+-90)')and'\90\115\138\115\15'or'\115\101'end)((0x474/228)==(3441/0x6f))..'\114\116',[(1142+-0x6f)]='\117\110'..(function(o,l)return(o and'(14500/0x91)')or'\112\97'or'\20\38\154'end)((35-0x1e)==(0x120b/149))..'\99\107',[(0x7722/26)]='\115\101'..(function(o)return(o and'(0xe7-131)')and'\110\112\99\104'or'\108\101'end)(((0x7e4-1055)/0xc1)==(3007/(0x5787/231)))..'\99\116',[(0xa96-1418)]='\116\111\110'..(function(o,l)return(o and'(0x12f-203)')and'\117\109\98'or'\100\97\120\122'end)((0x15e/70)==(1155/0xe7))..'\101\114'},{[(0x11d-203)]=((getfenv))},((getfenv))()) end)()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement