WayKillerZ

Slime

May 26th, 2022 (edited)
336
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #pragma GCC optimize("Ofast")
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <algorithm>
 6. #include <iomanip>
 7. #include <cmath>
 8. #include <cstring>
 9. #include <climits>
 10. #include <cstdlib>
 11. #include <ctime>
 12.  
 13. #include <vector>
 14. #include <set>
 15. #include <bitset>
 16. #include <map>
 17. #include <queue>
 18. #include <deque>
 19. #include <stack>
 20. #include <string>
 21.  
 22. #define int long long
 23. #define II pair<int, int>
 24. #define III pair<int, pair<int, int>>
 25. #define DI pair<double, int>
 26. #define fs first
 27. #define sc second
 28. #define mp(a, b) make_pair(a, b)
 29. #define LINF 9223372036854775807
 30. #define INF 2147483647
 31.  
 32. using namespace std;
 33.  
 34. int32_t main() {
 35.     ios_base::sync_with_stdio(false);
 36.     cin.tie(NULL);
 37.    
 38.     freopen("SLIME.INP", "r", stdin);
 39.     freopen("SLIME.OUT", "w", stdout);
 40.    
 41.     /* Khởi tạo, tìm vị trí phần tử nhỏ nhất */
 42.     int a[2006], v[2006];
 43.  
 44.     int n, x;
 45.     int m = INF, pos;
 46.     cin >> n >> x;
 47.  
 48.     for(int i = 0; i < n; i++) {
 49.         cin >> a[i];
 50.         if(a[i] < m) m = a[i], pos = i;
 51.     }
 52.  
 53.     /*
 54.     *   Vì mọi vị trí có vai trò của mảng A có vai trò như nhau:
 55.     *   Xoay mảng A sao cho phần tử nhỏ nhất nằm ở vị trí đầu tiên
 56.     *   Mảng A trở thành mảng V
 57.     *   VD:  4 5 6 1 2 3
 58.     *   --> 1 2 3 4 5 6
 59.     */
 60.     for(int i = pos; i < n; i++) v[i - pos] = a[i];
 61.     for(int i = 0; i < pos; i++) v[n - pos + i] = a[i];
 62.  
 63.     /*  Quy hoạch động
 64.     *  
 65.     *   Với mỗi vòng lặp, k là số lần biến đổi tất cả cục slime:
 66.     *   Do đó:
 67.     *   Kinh phí ít nhất (chưa tính các lần biến đổi) để tạo ra
 68.     *   slime thứ i là giá trị nhỏ nhất trong khoảng [i-k, i]
 69.     *
 70.     *   Cộng tất cả giá trị đó với x * k, ta được cách tốn kém ít
 71.     *   nhất để tạo ra n cục slime với đúng k lần biến đổi
 72.     */
 73.  
 74.     int tmp, sum, ans = INF;
 75.     for(int k = 0; k < n; k++) {
 76.         /*  
 77.         *   Cách tốn ít kinh phí nhất để tạo ra cục slime đầu tiên
 78.         *   luôn là v[0] vì v[0] nhỏ nhất trong tập V
 79.         */
 80.         sum = v[0];
 81.        
 82.         for(int i = 1; i < n; i++) {
 83.             tmp = v[i];
 84.             for(int j = max(i-k, 0ll); j <= i; j++)
 85.                 tmp = min(tmp, v[j]);
 86.  
 87.             sum += tmp;
 88.         }
 89.  
 90.         ans = min(ans, sum + x*k);
 91.     }
 92.    
 93.     cout << ans << endl;
 94.     return 0;
 95. }
RAW Paste Data Copied