SHARE
TWEET

main

a guest Jan 22nd, 2020 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include<sys/ipc.h>
 3. #include<sys/msg.h>
 4. #include <unistd.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <sys/wait.h>
 7. #include <sys/sem.h>
 8. #include <sys/shm.h>
 9. #include <fcntl.h>
 10. #include "operacje.c"
 11. #include "operacje.h"
 12.  
 13. #define P 50   // liczba procesow prod i kons
 14. #define MAX 10  //rozmiar buforu
 15. #define MAX2 12 // + dwa pola na indeksy zapis/odczyt
 16. #define PUSTY 1 //typ komunikatu
 17. #define PELNY 2 //typ komunikatu
 18. #define N 2
 19.  
 20. //struktura komunikatu
 21. struct bufor{
 22.         long mtype;
 23.         int mvalue;
 24. };
 25.  
 26. // funkcja do obsługi sygnału 2  SIGINT
 27.  
 28. int main()
 29. {
 30.    key_t klucz, kluczm, kluczs;  //klucze do kk, pam. dz. i sem
 31.    int msgID; //id kolejki kom.
 32.    int shmID;   //id pamieci dzielonej
 33.    int semID;
 34.  
 35.    int i;
 36.    struct bufor komunikat;
 37. //****************************************************************************************
 38. //tworzenie klucza do kolejki komunikatow i uzyskiwanie dostepu do niej
 39.    if ( (klucz = ftok(".", 'A')) == -1 )
 40.    {
 41.       printf("Blad ftok (a)\n");
 42.       exit(-2);
 43.    }
 44.  
 45.    msgID=msgget(klucz,IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666); //tworzenie kk
 46.    if (msgID==-1)
 47.         {printf("blad kolejki komunikatow\n"); exit(1);}
 48. //****************************************************************************************
 49. //tworzenie klucza do pamieci dzielonej i uzyskiwanie dostepu do niej
 50.   if((kluczm=ftok(".",'B'))==-1){
 51.         printf("blad ftok (b)\n");
 52.         exit(-2);
 53. }
 54.    shmID=shmget(kluczm, MAX2*sizeof(int), IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);//tworzenie pam. dz.
 55. //****************************************************************************************
 56. //tworzenie klucza do semaforu, alokacja oraz inicjalizacja
 57.   if((kluczs=ftok(".", 'C'))==-1){
 58.         printf("blad ftok (c)\n");
 59.         exit(-2);                                                                                                                                                                                                                            }
 60.   semID=semget(kluczs, N, IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);//alokacja semaforów
 61.   if(semID==-1){
 62.         printf("blad semget\n");
 63.         exit(1);
 64.   }
 65.   //semctl(semID, 0, SETVAL, 0);????????????????
 66.   semctl(semID, PUSTY, SETVAL, 1);
 67.   semctl(semID, PELNY, SETVAL, 1);
 68.   printf("Semafory gotowe!\n");
 69. //****************************************************************************************
 70. //wysylanie komunikatow, uruchamianie konumentow i producentow
 71.    komunikat.mtype=PUSTY;
 72.    komunikat.mvalue=0;  // wazny jest typ komunikatu, tresc - dowolna
 73.  
 74.  for(i=0;i<MAX;i++)
 75.          {
 76.         if( msgsnd(msgID,&komunikat,sizeof(komunikat.mvalue),0)==-1) //wyslanie komunikatu typu pusty
 77.                 {
 78.                         printf("blad wyslania kom. pustego\n");
 79.                         exit(1);
 80.                 };
 81.            printf("wyslany pusty komunikat %d\n",i);
 82.         }
 83.  
 84.    for (i = 0; i < P; i++)
 85.       switch (fork())
 86.       {
 87.          case -1:
 88.             perror("Blad fork (mainprog)");
 89.             exit(2);
 90.          case 0:
 91.             execl("./prod","prod", NULL);
 92.       }
 93.  
 94.    for(i=0;i<P;i++)
 95.         switch (fork())
 96.         {
 97.         case -1:
 98.  
 99.             printf("Blad fork (mainprog)\n");
 100.             exit(2);
 101.         case 0:
 102.                 execl("./kons","kons",NULL);
 103.         }
 104.  
 105. /*
 106. if (fork()==0)
 107.             execl("./prod","prod", NULL);
 108. else
 109.             execl("./kons","kons",NULL);
 110. */
 111. for(i=0;i<2*P;i++)
 112.    wait(NULL);
 113.  
 114. //zwalnianie zasobow
 115.    msgctl(msgID,IPC_RMID,NULL);
 116.        shmctl(shmID,IPC_RMID, NULL);
 117.    semctl(semID, N, IPC_RMID, NULL);                                                                                                                                                                                                            printf("MAIN: Koniec.\n");
 118. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top