SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -Phần 1, đánh giá nhóm: Tân
  2. -2.1 với 2.2 là mục tiêu đề tài với kịch bản chi tiết: Khánh
  3. -2.3: các cột mốc, sản phẩm: Minh
  4. -2.4 Kế hoạch trao đổi thông tin: Đôn
  5. -2.5 Kết luận : Vinh
  6. -Làm Powerpoint, Video: Vương
  7. -Sửa lỗi, trang trí, chỉnh sửa lại báo cáo hoàn chỉnh: Duy
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top