idevpas

Čo je to v skutočnosti fašizmus

Jan 13th, 2019
969
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Čo je to v skutočnosti fašizmus
 2. --------------
 3.  
 4. Fašizmus - V. V. Pjakin
 5. ---------
 6. https://www.youtube.com/watch?v=tVBvgypgD1s
 7.  
 8.  
 9. Drvivá väčšina ľudí nechápe, čo je podstatou fašizmu.
 10. Stále len omieľajú tých pár sprievodných (povrchných) znakov fašizmu (hoci je to ideologický všežravec, nadobúdajúci rôzne podoby/formy, podľa potreby "elít") ako napr.: korporativizmus, rasizmus, stavovský štát, atď., ale už zabúdajú na jeho proti-Ľudské jadro.
 11.  
 12. Fašistický systém je vždy davo-"elitárny" a nastavuje sa tak, aby v spoločnosti prevládali tzv. "malí" ľudia.
 13.  
 14. I dnes v podstate žijeme v určitej fašistickej kultúre (ide o liberálny fašizmus), ktorá zamedzuje ľuďom stať sa skutočnými Ľuďmi.
 15. A "Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho svedomia a bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (= Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."
 16.  
 17.  
 18. A prečo fašista z USA alebo fašistické USA?
 19. Pretože mnohé z toho, čím sa oficiálne definuje pojem "fašizmus", sedí aj na USA - konkrétne na americké pomery doma (viď napr. brutálna propaganda liberálnych mééédií a Hollywoodu ako najgigantickejšieho ideologického nástroja všetkých čias) a americkú zahraničnú imperialistickú politiku (viď nepriame/mäkké formy zotročovania a okupácie hlavne pomocou ideologickej propagandy a ekonomických nástrojov, a potom tvrdé formy prostredníctvom vojenského terorizovania a otvorenej okupácie zvrchovaných národov pod rôznymi vymyslenými zámienkami).
 20. Avšak dôležitá je podstata tohto sociálneho javu (resp. systému riadenia davu), ktorý v histórii dostal subjektívne označenie "fašizmus" ("nacizmus" je iba určitý druh fašizmu!), a nie jeho vonkajšie črty, následky, sprievodné javy a ideologické pozlátko, ktoré sa môže meniť podľa potreby (viď extrémny nacionalizmus alebo dnes liberalizmus; napr. v Indii naopak existuje najstarší kastovný fašizmus prakticky očistený od všetkých ideológií).
 21. Dnes sa fašizmus na západe ukrýva za ideológiu buržoázne liberálnej kapitalistickej "demokracie", ktorú kooptoval, pričom pri určitom chápaní je aj liberalizmus samotný (ako ideológia) istým druhom fašizmu, podobne ako nacizmus.
 22. Však sa skúste sami seba opýtať, že o čo vlastne išlo skutočným zákulisným vlastníkom nacizmu (a neboli to Hitler ani nacisti 3. Ríše!), ktorí kooptovali niektoré myšlienky tzv. "Národného socializmu" (resp. ich zámerne doviedli pomocou nacizmu do extrému, okrem iného, aby "Národný socializmus" a patriotizmus zdiskreditovali!), vo vzťahu k nemeckému obyvateľstvu a pod.
 23. Rozdiel medzi mnou a niektorými ostatnými ľuďmi je v tom, že ja len nepapagájujem nejaké poučky a mantry systémom uznávaných autoRíť bez ozmyslenia, ale snažím sa predovšetkým používať vlastnú hlavu a slobodne myslieť bez toho, aby ma negatívne ovplyvňoval nejaký ideologický alebo sveto-názorový rámec, lebo len vtedy sa dá priblížiť k objektívnej pravde.
 24. Zato myslenie a úroveň chápania objektívnych javov u niektorých ostatných ľudí sú evidentne poznačené defektným materialistiko-ateistickým a dualistickým sveto-názorom a zvrátenou liberálnou a proti-ruskou ideológiou, a preto potom takýto ľudia disponujú defektnou metodológiou chápania a výkladu objektívnej reality.
 25. Záchrana nás všetkých ľudí na Zemi tkvie predovšetkým v celoživotnej práci so svojimi vlastnými a socio-kultúrnymi (často defektnými) stereotypmi.
 26.  
 27.  
 28. Definície fašizmu
 29. --------
 30. Fašizmus je systém, v ktorom masy utláčaných "malých" ľudí podporujú konanie svojich utláčateľov.
 31.  
 32. Podstata fašizmu (ako sociálneho javu) spočíva v tom, keď dav obyčajných/"malých" ľudí podporuje taký systém, v ktorom "elita" zneužíva svoje postavenie a moc, pričom ľudia si to buď neuvedomujú, alebo to paradoxne pokladajú za správne, lebo "elita" ľuďom evidentné zlo predstavuje ako dobro.
 33. Fašizmus je ideologicky všežravý, a hlavnou úlohou fašizmu (ako sociálneho javu) je nedať predstaviteľom druhu Homo Sapiens možnosť stať sa skutočným Človekom.
 34.  
 35. Fašizmus je otvorený alebo viac-menej skrytý teror "elitárnej" menšiny voči väčšine, pričom určitá časť z tejto väčšiny tento teror aktívne schvaľuje a pokladá za dobro.
 36.  
 37. Podstata fašizmu tkvie v tom, keď dav/tlupa "malých" ľudí (myslia sa obyčajní ľudia, alebo pracujúca väčšina, ktorí sú utláčaní bohatou a mocnou oligarchiou, napr. buržoáziou/kapitalistami) aktívne podporuje taký systém zneužívania moci, v ktorom určitá "elitárna" oligarchia (užšia skupina ľudí) formálne hájaca/brániaca záujmy týchto "malých" ľudí a predstavujúca neprávosť ako spravodlivosť, v skutočnosti zneužíva svoju moc práve proti týmto "malým" ľuďom. Fašizmus je ideologický všežravec a môže nadobúdať rôzne formy/podoby. Jeho hlavnou úlohou je deformovať vnímanie ľudí a tým im nedať možnosť, aby sa stali skutočnými Ľuďmi (resp. osvojiť si skutočne Ľudský typ psychiky).
 38.  
 39. Fašistická kultúra "samo"riadenia spoločnosti sa nastavuje tak, aby bol zamedzený osobnostný rozvoj novorodených v kvalite nositeľov nezvratného/stáleho/nemenného Ľudského typu stroja psychiky a tým samým brániť vzniku kultúry Ľudskosti a tomu zodpovedajúcej organizácie života spoločnosti. Fašizmus je ideologickým všežravcom.
 40.  
 41. Fašizmus - Slovo, mající kořen v latinském "fasces" - fascia. Fascia - svazek prutů s centrální tyčí, ovázaný řemenem. V antickém Římě byly zpočátku fascii odznakem královské moci, později - odznakem moci vyšších státních činovníků. Otázka o nebezpečí "fašizmu" nesprávně vede k myšlenkám o nacionální a rasové výjimečnosti a netolerantnosti, a také ke zděděné od Itálie a Německa "fašistické" symbolice a frazeologii, motaje jeho s nacizmem. Podstata fašizmu je v aktivní podpoře tlupou "malých/prostých lidí" systému zneužívání moci "elitární" oligarchií, namířenou proti těmže "malým lidem". Úkol fašizmu jako jevu - nedat možnost představitelům druhu Homo sapiens stát se Člověkem.
 42.  
 43. Podstata fašizmu nie je v diktatúre, ani v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, a v tom niet principiálneho rozdielu medzi tyraniami a buržoázno-liberálnymi demokraciami: rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa. To znamená, že buržoázny liberalizmus aj ako ideológia, aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu. * http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/
 44.  
 45.  
 46. Čo je to (neo)liberálny fašizmus (ako jedna z foriem fašizmu - fašizmus je ideologický všežravec)
 47. -----------------------------------------
 48. http://www.vodaksb.eu/diskuse/ksb-a-dvtr/comment-page-2/#comment-64067
 49.  
 50. Liberalizmus je druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu "vše je dobře, vše je pokrok") bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti. Ideologie bezbřehé různorodosti jako normy, ohraničené snad jen zákony, sloužícími primárně opět k ochraně oné bezbřehé různorodosti.
 51.  
 52. ver. 2:
 53. Liberalizmus je druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu „vše je dobře, vše je pokrok“) bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti (nekrofilní zoofil? - v pořádku, hlavně že je liberál), to vše ohraničené snad jen zákony, které jsou ale zase určeny primárně na ochranu liberalizmu.
 54.  
 55. Liberalizmus je jeden z mnohých nástrojov na riadenie stáda. Má našliapnuté k politkorektnej absurdite a je len na „pánoch“ ako veľmi uvoľnia riadiacu páku podľa potreby riadenia procesu. (A koľko okien Overtona postavia). Absurditou je, že v postsovietských krajinách je ústavne zakázaná akákoľvek „štátna ideológia“. Pričom tí, čo to kričia, oduševnene leštia koľaje pre vlak liberalizmu, ktorý sám o sebe ideológiou bezpochyby je, aj keď prefíkane skrytou.
 56.  
 57. Neoliberálové nejsou žádná zvláštní ideologická odrůda, jsou to jen agenti "velkých peněz" tedy bank a korporací, sice se nechají zvolit v dresu jakýchsi tzv. vzájemně soutěžících stran, ale konají proti svým voličům. Neoliberalizmus je jen ideologický závojíček aby nebyla vidět hrubá loupežnická podstata.
 58.  
 59.  
 60. Libertariáni a jiní fanatici
 61. ----------
 62. Dlužno doplnit, že každá ideologicky podložená moc má své zastánce v podobě zástupu fanatických věřících. A je lhostejné, zda fanaticky věří v Boha, ve spásného proroka nebo v nějaký vyšší princip typu neviditelné ruky trhu, spontánního řádu a podobně. Křesťanská moc se opírala o fanatické katolíky, evangelíky či protestanty. Liberální šílenství má své odhodlané a zaslepené zastánce v libertariánech. Ti jdou ve své hlouposti tak daleko, že věří v ideální společnost, která by se dokázala zbavit jakékoliv moci, včetně moci založené na vědění a poznání objektivní pravdy. Jejich teze o žádoucích efektech volného trhu řízeného pouze zákony nabídky a poptávky jsou podloženy falešně znějícími sofismaty a postrádají smysl pro lidskou přirozenost.
 63.  
 64. Jestli něco opravdu hýbe trhem, tak jsou to emoce, sentiment, špatné sklony, klientelistická a elitářská uskupení, kupecká morálka a především boj o maximalizaci tržního podílu, o finanční převahu a hmotnou zajištěnost na úkor spravedlivé směny hodnot. Vše ostatní řídí tvrdým diktátem moci peněz finanční oligarchie, která na celý kapitalistický svět uvalila břemeno dluhu a mega lichvy, jimiž udržuje záměrný nedostatek, nejistotu a strach mezi lidmi.
 65. Tento stres z existenční nejistoty, jenž zabíjí pozitivní myšlení, tvůrčí energii a vede k ochotě otročit za nuzný plat, libertariáni vynášejí jako účelný tlak motivující lidskou snahu a pracovitost. Jaká blamáž! Zjevně nechápou ani rozdíl mezi negativní a pozitivní motivací, natož pak podmínky, z nichž vyrůstá tvůrčí duch a obětavost ve prospěch celku. Ten je jim pouze rámcem pro uspokojení jejich vlastních egoistických potřeb, rámcem, z něhož těží, ale nehodlají nic vrátit.
 66.  
 67.  
 68. Od uda
 69. ------
 70. Liberalizmus je v jeho dnešnej forme tak, ako aj demokracia, tiež už iba formou fašizmu.
 71.  
 72. Skutočný liberalizmus je naopak, nie len
 73.  
 74. B) fanatické obhajovanie nevyhnutnej plurality názorov, vedúcej nevyhnutne vždy k spomínanému fašizmu, ale aj
 75.  
 76. A) metodické hľadanie najsprávnejšieho z nich na konkrétnu vec-jav-dej-proces.
 77.  
 78.  
 79. Odo mňa
 80. -------
 81. https://pastebin.com/AZv70v1E
 82.  
 83. ---------- (deliaca čiara)
 84.  
 85. Zatiaľ na Zemi vládli/vládnu len rôzne formy (krypto)fašizmu a v podstate každá vláda, polit. strana a spoločenský systém sú viac-menej fašistické.
 86.  
 87. Samozrejme, chlapík má v určitom ohľade (resp. pri určitom chápaní) pravdu s tým fašizmom, že je to už dnes hodne sprofanované slovo (niekto by povedal, nesprávne používané), a že fašisti aj nacisti (nacizmus je určitá forma fašizmu; nacizmus je zfašizovaný národný socializmus, dovedený do extrému nacistami) urobili pre obyčajných ľudí aj dobré veci, alebo že Osuský nie je fašista, POKIAĽ sa budeme držať oficiálnej ("Wiki") definície pojmu fašizmus, ALE ak nahliadneme do PODSTATY fašizmu (teda nehľadiac na jeho vonkajšie znaky: totalita, silný vodca, silný štát, stavy, korporativizmus, extrémny nacionalizmus, rasizmus, odmietanie parlamentnej demokracie, buržoázneho liberalizmu /kapitalizmu/, ...) ako sociálneho javu (ktorému dal taliansky fašizmus iba názov, a ktorý bol na svete prítomný snáď už od nepamäti), tak zistíme, že je to systém riadenia, ktorý má ľudí udržať na takej úrovni (ne)rozvoja, aby sa nebúrili, aby nedosiahli psycho-typ skutočného Človeka a naďalej mohli byť manipulovaní a ovládaní úzkou "elitárnou" skupinou ľudí (oligarchiou), ktorá otvorene alebo skryte parazituje na "ovocí" celej spoločnosti a tento stav vydáva za dobro. Fašizmus má vždy zjavné alebo skryté davo/tlupo-"elitárne" jadro.
 88.  
 89. ---------- (deliaca čiara)
 90.  
 91. > Podstata fašizmu (ako sociálneho javu) spočíva v tom, keď dav obyčajných/"malých" ľudí podporuje taký systém, v ktorom "elita" zneužíva svoje postavenie a moc, pričom ľudia si to buď neuvedomujú, alebo to paradoxne pokladajú za správne, lebo "elita" ľuďom evidentné zlo predstavuje ako dobro.
 92. Fašizmus je ideologicky všežravý, a hlavnou úlohou fašizmu (ako sociálneho javu) je nedať predstaviteľom druhu Homo Sapiens možnosť stať sa skutočným Človekom.
 93.  
 94. Čo sa týka tejto definície fašizmu (resp. jeho podstaty) podľa KSB a DVTR, tak táto definícia je univerzálna a dá sa napasovať napr. aj na prívržencov tradične pravicovej alebo libertariánskej ideológie, ktorí podporujú v spoločenskej, politickej a ekonomickej oblasti "okýptený" štát (v prípade libertariánov až pomaly žiadny štát) a "slobodnú" (resp. deregulovanú a decentralizovanú) ekonomiku a trh, lebo úprimne a slepo veria tomu, že vraj iba takýto spoločensko-politicko-ekonomický model môže ľuďom zaručiť skutočnú slobodu a prosperitu v oblasti ich života a podnikania.
 95. Týmto vlastne nepriamo podporujú kapitálotvornú oligarchiu, ktorá financuje jak pravicové, tak i ľavicové strany, a ktorá už z princípu nemôže mať záujem na skutočnej slobode.
 96. Dokonca niektorí zástancovia liberálnej ekonomiky tvrdia, že monopoly sú prirodzené a nepredstavujú v spoločnosti žiaden problém, alebo že je úplne normálne a správne, aby v spoločnosti rozhodovali iba bohatí (viď Sulík).
 97. Navyše, konzervatívni pravičiari (resp. konzervatívci) podporujú aj farizejskú cirkev (v ktorej skutočného Boha-Tvorcu niet!), čo je vlastne hierarchicky usporiadaná oligarchicko-mocenská globálna štruktúra, ktorá v dejinách Zeme priniesla ľudstvu viac zla a utrpenia než dobra, navyše dnes kolaboruje s tými, ktorí chcú aj cez samovražednú imigrantskú agendu zlikvidovať západ tak, ako ho poznáme dnes.
 98. Teda títo "malí" ľudia vo svojej hlupote a naivite v skutočnosti podporujú fašistický systém a jeho "elitu"/oligarchiu, ktorý im bráni stať sa skutočnými Ľuďmi.
 99.  
 100.  
 101. Ešte na doplnenie
 102. ----------
 103.  
 104. Fašizmus = Systém nenávidící Člověka - M.V.Veličko
 105. ------------------------
 106. http://leva-net.webnode.cz/products/system-nenavidici-cloveka-m-v-velicko/
 107.  
 108.  
 109. Niečo aj z mienko-tvornej strany! V niečom majú pravdu, ale...! Aneb, prečo fašisti poučujú o fašizme?! Aby odviedli od seba pozornosť?!
 110. ---------------------------------------------------
 111. https://www.facebook.com/notes/denn%C3%ADk-n/odomyk%C3%A1me-pre%C4%8Do-je-kotleba-fa%C5%A1ista-a-ako-proti-tomu-bojova%C5%A5/1108306965925528/#
 112.  
 113.  
 114. O čom nikdy nehovorí liberál/liberáli? Vyhlásenia a zamlčania liberalizmu - Liberalizmus
 115. ---------------------------------
 116. http://leva-net.webnode.cz/products/o-com-nikdy-nehovori-liberal-vyhlasenia-a-zamlcania-liberalizmu/
 117.  
 118. Úryvok:
 119.  
 120. Ak by R.Howard chápal všetko, čo je o formovaní osobnosti uvedené vyššie, a tiež to, ako všetko vyššie opísané prebieha v realite buržoázno-liberálnej demokracie, potom by J.V.Stalinovi nedával otázky na tému, že spoločnou črtou fašistických diktatúr aj ZSSR je akoby «narušenie osobnej slobody a iné obmedzenia v záujme štátu». Priznal by, že štátne obmedzenia vo vzťahu k «slobodám a právam osoby» sú:
 121.  
 122. - sú vo fašistických diktatúrach zamerané na to, aby škodlivé faktory boli zachované a znemožnili ľuďom stať sa Ľuďmi;
 123.  
 124. - a v ZSSR, napriek všetkým omylom a zneužitiam moci, boli nasmerované na to, aby tieto škodlivé faktory boli vykorenené, a bola vybudovaná kultúra, v ktorej budú všetci dosahovať plnú dôstojnosť Človeka k začiatku puberty, a preto všetci ľudia v celej spoločnosti budú slobodní.
 125.  
 126. - a preto existuje spoločná črta medzi buržoázno-liberálnymi demokraciami a fašistickými diktatúrami, a nie medzi fašistickými diktatúrami a ZSSR, a táto spoločná črta spočíva v tom, že aj buržoázno-liberálne demokracie, aj fašistické diktatúry podporujú a reprodukujú kultúry, ktorých škodlivé faktory neumožňujú ľuďom stať sa Ľuďmi - nositeľmi špecificky ľudskej organizácie psychiky osoby a kolektívnej psychiky spoločnosti (po rusky - súbornosti).
 127.  
 128. Podstata fašizmu nie je v diktatúre, ani v terore, ale v snahe zabrániť ľuďom stať sa Ľuďmi, a v tom niet principiálneho rozdielu medzi tyraniami a buržoázno-liberálnymi demokraciami: rozdiel je len v prostriedkoch dosiahnutia ich spoločného cieľa. To znamená, že buržoázny liberalizmus aj ako ideológia, aj ako politická a ekonomická prax je odrodou fašizmu.
 129.  
 130.  
 131. Akékoľvek nanucovanie, ktoré bráni človeku dosiahnuť skutočne ľudský typ psychiky je v podstate fašizmus.
 132. Aj nanucovanie (extrémneho/zvráteného) liberalizmu.
 133.  
 134. Typ stroja psychiky, stroj psychiky
 135. ----------------
 136. http://files.leva-net.webnode.cz/200002376-999ce9b907-public/kob_013_typy%20psychiky.jpg
 137.  
 138. Psychika je mnoho-komponentný systém, v ktorom sú inštinkty, ďalej kultúrne návyky. Kultúra – to je hrnčiar, a my – sme hlina. Kultúra formuje naše stereotypy správania, návyky. Potom je v psychike ešte intelekt, intuícia, a je tam aj to, čo my nazývame božie vedenie (svedomie - moja poznámka).
 139.  
 140. - Ak je všetko v psychike podriadené iba uspokojovaniu inštinktov, jedná sa o zvierací typ stroja psychiky.
 141.  
 142. - Ak si jedinec vyberá medzi inštinktami a kultúrnymi návykmi, ide o typ zombi (t.j. bez premýšľania sa riadi kultúrnymi stereotypmi ako automat).
 143.  
 144. - Ak prejde do štádia, kedy „robím si čo sa mi len zachce“ – je to typ démon. (t.j. nie je závislý na inštinktoch a socio-kultúrnych stereotypoch, ale neriadi sa ani vlastným svedomím)
 145.  
 146. - A len v prípade ak vôľa (a vôľou disponujú typy démon aj človek) je podriadená "diktatúre" vlastného svedomia daného jedinca, iba vtedy sa jedná o typ skutočný Človek s veľkým "Č".
 147.  
 148. Človek
 149. ------
 150. "Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho svedomia a bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNVR (= Hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."
 151.  
 152. Ako sa stať Človekom - Kompas na dosiahnutie svojho jedinečného optimálneho stále sa v kolektíve meniaceho potenciálu. (jednotlivé použité pojmy sú podrobnejšie vysvetlené v publikácii MIM 4.7)
 153. --------------------------------
 154. https://uloz.to/!gMja6Ftp44hd/ako-sa-stat-clovekom-2-7-pdf
 155.  
 156.  
 157. Liberalizmus je istým druhom fašizmu
 158. ----------------
 159. https://pastebin.com/AZv70v1E
 160.  
 161.  
 162. Patriotizmus
 163. ------
 164. Patriotizmus - uznání svébytnosti (unikátnosti) kultury svého národa a jeho odlišnosti od kultur druhých národů, také disponujících svébytností a významem ve společné historii lidstva.
 165.  
 166. Patriotizmus alebo vlastenectvo je láska a oddanosť vlasti, hrdosť na jej minulosť a prítomnosť, úsilie chrániť záujmy vlasti. Vlastenec je človek, ktorý cíti národnú hrdosť. Prejavom vlastenectva je napríklad spievanie štátnej hymny. Na rozdiel od nacionalizmu sa neviaže na národ, ale na územie (krajinu), resp. politický národ (obyvateľov danej krajiny).
 167.  
 168.  
 169. Nacionálny socializmus, národný socializmus
 170. ----------------
 171. Socializmus pro určité (jeden nebo více) národy, ale vybudovaný takovým způsobem, že na představitele jiných národů se garance a normy nacionálního socializmu nevztahují.
 172.  
 173.  
 174. Národné povedomie
 175. -----------------
 176. Jedincom vnímaná svojráznosť (osobitost) svojho národa (predovšetkým ako nositeľa kultúry) a odlišnosti svojej kultúry od kultúr ostatných národov, takisto nesúcich osobitosť a výnimočnosť v spoločnej pre všetky národy histórií rozvoja ľudstva.
 177.  
 178.  
 179. Nacionalizmus
 180. -------------
 181. Uvedomenie si neopakovateľnej osobitosti svojho národa v spojení s odmietaním alebo ignorovaním veľkou časťou ľudí výnimočnosti a dôležitosti iných kultúr a národov a ich význam pre ľudstvo a jeho budúcnosť, v procese historického rozvoja a následnosti pokolení.
 182.  
 183. Nacionalizmus - uznání unikátnosti vlastní kultury v součtu s nepřiznáním unikátnosti a významu (pro lidstvo) jiných národních kultur.
 184.  
 185.  
 186. Nacizmus
 187. --------
 188. Pokusy likvidácie iných kultúr prípadne aj národov (ktoré ich vytvorili) prívržencami konkrétneho nacionalizmu alebo rasizmu. V základe nacizmu leží nacionalizmus alebo rasizmus, no v určitých prípadoch tam môže byť aj náboženská neznášanlivosť k inovercom, nakoľko vierovyznanie môže byť neoddeliteľnou časťou historicky vytvorenej národnej kultúry.
 189.  
 190. - Skratka od národný socializmus. Dá sa povedať, že nacizmus je zfašizovaný národný socializmus.
 191.  
 192.  
 193. Internacizmus, internacista (napr.: židovský internacizmus)
 194. ------------------------
 195. Vo svojom jadre to isté ako nacizmus, ale v mafiánskom (klanovom?) prevedení skrze rôzne medzinárodné diaspóry. Nie v podobe národa, ktorý upadol do nacizmu, a (ktorý?) je podporovaný štátom.
 196.  
 197.  
 198. Supremacizmus
 199. -------------
 200. Židovský supremacizmus (židovský rasizmus, židovský nacizmus), často nesprávne nazývaný sionizmus, je ideológia hlásajúca nadradenosť Židov nad inými národmi a presadzujúca ich nadvládu. Už sväté knihy Židov obsahujú zmienky o tom, že predstavujú „vyvolený národ“ a že v budúcnosti si podrobia ostatné národy. Za otca slovného spojenia „židovský supremacizmus“ býva považovaný David Duke, pretože on ho zaviedol, spopularizoval a začal ho vo veľkej miere používať. Masmédiá však tento termín nepoužívajú. Niektorí predstavitelia Židov sami kritizujú „židovský supremacizmus“ (napr. Israel Shahak).
 201.  
 202.  
 203. Rasizmus
 204. --------
 205. Presvedčenosť v tom, že dôstojnosť človeka je daná predovšetkým (alebo výlučne) biologicky. Svojim pôvodom od rodičov, patriacich k určitým špeciálnym rodom (klanom), plemenám, národom, rase, a všetci ostatní – pochádzajúci z iných rodov, plemien, národov, rás a zmiešaných manželstiev – dôstojnosťou človeka buď neoplývajú vôbec, alebo neoplývajú jej plnosťou.
 206.  
 207.  
 208. Šovinizmus
 209. ----------
 210. Krajný nacionalizmus sprevádzaný nenávisťou k iným národom
 211.  
 212.  
 213. Xenofóbia
 214. ---------
 215. (Chorobný) strach zo všetkého neznámeho, cudzieho; strach z cudzincov; nenávisť voči nim
 216.  
 217.  
 218. Fóbia
 219. -----
 220. 1. lek., psych. chorobný strach z niečoho, pred niekým: trpieť fóbiou
 221.  
 222. 2. kniž. odpor, nenávisť k niečomu, niekomu
RAW Paste Data