SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 6th, 2016 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #1 Pobranie danych
 3. require(RPostgreSQL)
 4. drv <- dbDriver("PostgreSQL")
 5. db.con <- dbConnect(drv, host="193.193.92.209", port=5434,
 6.                     dbname="XXXXXXXX", user="XXXXXXXXXX", password="XXXXXXXXXXX")
 7. #dane <- dbGetQuery(db.con, "select * from kwiaciarnia.klienci")
 8.  
 9. dane <- dbGetQuery(db.con, "SELECT czas.miesiac, COUNT(*) as sztuk, sum(cena) as wartosc
 10. FROM kwiaciarnia_hd.sprzedaz sprzedaz
 11. JOIN kwiaciarnia_hd.czas czas
 12. USING (idczasu)
 13. WHERE czas.rok in (2013, 2014)  AND czas.miesiac NOT IN (3, 5)                                                                      
 14. GROUP BY czas.miesiac
 15. ORDER BY czas.miesiac");
 16.  
 17. dbDisconnect(db.con)
 18.  
 19. #2 Przygotowanie wykresu punktowego
 20. plot(dane$sztuk, dane$wartosc, col="darkred", xlab="liczba sprzedanych kompozycji", ylab="wartość sprzedanych kompozycji")
 21.  
 22. #3 Wyznaczenie współczynników korelacji liniowej Pearsona dla kolumn sztuk i wartnosc.
 23.  
 24. cor(dane$sztuk, dane$wartosc)
 25.  
 26. #Wynik to bardzo silna zależność łącząca liczbę kompozycji i wartności kompozycji w poszczegolnych miesiącach
 27.  
 28. #4 Wyznaczenie funkcji regresji liniowej dla danych wartnosc ~ sztuk
 29.  
 30. model.YX <- lm(formula = dane$wartosc ~ dane$sztuk)
 31. abline(model.YX)
 32.  
 33. #5 Wyznaczenie współczynnika determinacji i współczynnika zbieżnosci
 34.  
 35. R2 <- summary(model.YX)$r.squared
 36. phi2 <- 1 - R2
 37.  
 38.  
 39. print (round(R2*100, digits = 0))
 40. # R2 równanie prostej w 82% ukazuje zmienność zależności Y
 41. # Gdy phi2 ma wartność zbliżoną do 0 to linia dobrze odwzorowuje dopasowanie do punktów empirycznych
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top