Guest User

all

a guest
Nov 18th, 2014
216
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include "conio.h"
 3. #include "math.h"
 4. #include "time.h"
 5. #include <windows.h>
 6.  
 7. float t[50];
 8. float tab[100];
 9.  
 10. using namespace std;
 11.  
 12. void zmienne();
 13. void zmienne1();
 14. void zmienne2();
 15. void zmienne3();
 16. void zmienne4();
 17. void zmienne5();
 18. void zmienne6();
 19. void zmienne7();
 20. void zmienne8();
 21. void zmienne9();
 22. void zmienne10();
 23. void petle();
 24. void petle1();
 25. void petle2();
 26. void petle3();
 27. void petle4();
 28. void petle5();
 29. void petle6();
 30. void petle7();
 31. void petle8();
 32. void petle9();
 33. void tablice();
 34. float wypisanie (float t[50]);
 35. float przesuniecie (float t[50]);
 36. float napelnienie (float tab[100]);
 37. float mindod(float tab[100]);
 38.  
 39. //-------------------------------------------------------------
 40.  
 41. int main()
 42. {
 43.         int n;
 44.         do
 45.         {
 46.         cout << "Wybierz z ktorej listy chcesz zrobic zadanie" << endl;
 47.  
 48.  
 49.         cout << "1 -  Zmienne proste, wejscie/wyjscie, instrukcje warunkowe " << endl
 50.                  << "2 -  Petle oraz proste algorytmy iteracyjne "<< endl
 51.                  << "3 -  Typ tablicowy, przetwarzanie wiekszych iloœci danych" << endl
 52.                  << "4 -  Koniec programu" << endl;
 53.         cout << "Twoj wybor : " ;
 54.         cin >> n;
 55.         switch(n)
 56.         {
 57.         case 1 : zmienne();  break;
 58.         case 2 : petle();    break;
 59.         case 3 : tablice();  break;
 60.         default : cout << "Nie wybrales zadnej z dostepnych opcji" ;
 61.         }
 62.  
 63.         }
 64.         while (n != 4);
 65.  
 66. }
 67.  
 68. //------------------------------------------------------------------
 69. void zmienne()
 70. {
 71.         int n;
 72.         do
 73.         {
 74.                 cout << "Ktore zadanie chcesz wykonac?" << endl;
 75.  
 76.                 cout << "1  - Napisz program wczytujacy 4 liczby calkowite i sprawdzajacy " << endl
 77.                          << "ile jest wsrod nich powtorzen (dwojek, trojek lub czworek)" << endl
 78.                          << "2  - Napisz program wczytujacy znaki z klawiatury do momentu" << endl
 79.                          << "az da sie z nich zlozyc slowo  'tato' " << endl
 80.                          << "3  - Napisz program wczytujacy 4 liczby rzeczywiste i wyznaczajacy " << endl
 81.                          << "srednia arytmetyczna z liczb pozostalych po odrzuceniu dwoch najmniejszych wartosci " << endl
 82.                          << "4  - Napisz program wczytujacy z klawiatury 3 liczby rzeczywiste a nastêpnie " << endl
 83.                          << "wyswietlajacy je w kolejnosci rosnacych wartosci " << endl
 84.                          << "5  - Napisz program, który wczyta z klawiatury 4 liczby rzeczywiste, a nastêpnie" << endl
 85.                          << "wyswietli informacje ile z nich ma wartsci ujemne " << endl
 86.                          << "6  - Napisz program, który policzy pierwiastki trojmianu kwadratowego " << endl
 87.                          << "A*x2 + B*x + C = 0,  o wspo³czynnikach A, B, C wprowadzanych z klawiatury" << endl
 88.                          << "7  - Napisz program wczytujacy 4 liczby ca³kowite z klawiatury i sprawdzajacy" << endl
 89.                          << "ile par (liczb o tych samych wartosciach) mozna z nich zlozyc " << endl
 90.                          << "8  - Napisz program wczytujacy 4 dowolne znaki z klawiatury i sprawdzajacy" << endl
 91.                          << "czy da sie z nich ulozyæ slowo  'bajt' " << endl
 92.                          << "9  - Napisz program wczytujacy 4 dowolne znaki z klawiatury i sprawdzajacy" << endl
 93.                          << "czy wiecej z nich jest literami czy cyframi" << endl
 94.                          << "10 - Napisz program wczytujacy 4 liczby rzeczywiste i wyznaczajacy" << endl
 95.                          << "srednia arytmetyczna z liczb pozostalych po odrzuceniu wartosci skrajnych (tzn. maksimum i minimum) " << endl
 96.                          << "11 - Powrot do pierwszego menu" << endl ;
 97.                 cout << "Twoj wybor : " ;
 98.                 cin >> n;
 99.                 cout << endl;
 100.                 switch(n)
 101.                 {
 102.                 case 1 : zmienne1(); break;
 103.                 case 2 : zmienne2(); break;
 104.                 case 3 : zmienne3(); break;
 105.                 case 4 : zmienne4(); break;
 106.                 case 5 : zmienne5(); break;
 107.                 case 6 : zmienne6(); break;
 108.                 case 7 : zmienne7(); break;
 109.                 case 8 : zmienne8(); break;
 110.                 case 9 : zmienne9(); break;
 111.                 case 10 : zmienne10(); break;
 112.                 default: cout <<"Nie wybrales zadnego polecenia!" << endl ; break;
 113.                 }
 114.  
 115.         }
 116.         while(n != 11);
 117. }
 118.  
 119. //---------------------------------------------------------------
 120.  
 121. void petle()
 122. {
 123.         int n;
 124.         do
 125.         {
 126.                 cout << "Ktore zadanie chcesz wykonac?" << endl;
 127.  
 128.                 cout << "1  - Napisz funkcje drukujaca na ekranie kolejne N liczb nieparzystych" << endl
 129.                          <<     "podzielnych przez 7. Wartosc N powinna byc parametrem " << endl
 130.                          << "2  - Napisz funkcje sprawdzajaca numerycznie ile par" << endl
 131.                          << "liczb calkowitych z przedzialu [a,b] spelnia nierownosc x2 +y2 <= 50" << endl
 132.                          << "Wartosci a,b powinny byæ zadawane jako parametry funkcji " << endl
 133.                          << "3  - Napisz funkcje wczytujaca znaki z klawiatury tak dlugo " << endl
 134.                          << "az zostana podane trzy kolejne znaki o takich samych kodach. " << endl
 135.                          << "Na zakonczenie program powinien wyswietlic podsumowanie" << endl
 136.                          << "czy wiecej nacisnietych klawiszy bylo 'literami' czy 'cyframi'. " << endl
 137.                          << "4  - Napisz funkcje sumujaca kwadraty wszystkich liczb nieparzystych" << endl
 138.                          << "z przedzialu [-N, N ]. Wartosc N powinna byæ parametrem wejsciowym tej funkcji." << endl
 139.                          << "5  - Policz iloczyn wszystkich liczb nieparzystych" << endl
 140.                          << "z domknietego przedzialu liczb calkowitych [ pierwsza  ..  ostatnia ]. " << endl
 141.                          << "Wartosci zmiennych pierwsza, ostatnia nalezy wczytac z klawiatury. " << endl
 142.                          << "6  - Napisz program wyznaczajacy numerycznie sume n wyrazow ciagu" << endl
 143.                          << "o elementach: a0 = 1; a1=sin(1); a2=sin(2); .... ; an=sin(n)" << endl
 144.                          << "7  - Napisz funkcje sprawdzajaca numerycznie jakie liczby calkowite" << endl
 145.                          << "z przedzialu [1,1000] spelniaja rownanie: (x^2 / (50 - x)) - sin(x) >= 0" << endl
 146.                          << "8  - Napisz funkcje sumujaca wszystkie liczby parzyste z przedzialu [-N, N ]." << endl
 147.                          << "Wartosc N powinna byc parametrem wejsciowym tej funkcji. " << endl
 148.                          << "9  - Napisz funkcje wyœwietlajaca na ekranie wszystkie mozliwe" << endl
 149.                          << "4-ro literowe palindromy (wyrazy jednakowo czytane od przodu i od tylu)." << endl
 150.                          << "10 - Powrot do pierwszego menu" << endl ;
 151.                 cout << "Twoj wybor : " ;
 152.                 cin >> n;
 153.                 cout << endl;
 154.                 switch(n)
 155.                 {
 156.  
 157.                 case 1 : petle1();  break;
 158.                 case 2 : petle2();  break;
 159.                 case 3 : petle3();  break;
 160.                 case 4 : petle4();  break;
 161.                 case 5 : petle5();  break;
 162.                 case 6 : petle6();  break;
 163.                 case 7 : petle7();  break;
 164.                 case 8 : petle8();  break;
 165.                 case 9 : petle9();  break;
 166.                 default: cout <<"Nie wybrales zadnego polecenia!" << endl ; break;
 167.                 }
 168.  
 169.         }
 170.         while(n != 10);
 171. }
 172.  
 173. //-------------------------------------------------------------------
 174. void tablice()
 175. {
 176. int n;
 177.         do
 178.         {
 179.         cout << "Ktore zadanie chcesz wykonac?" << endl;
 180.  
 181.  
 182.         cout << "1 - Napisz funkcje przesuwajaca ca³a zawartosc tablicy 50 liczb calkowitych" << endl
 183.                  << "'o jedno miejsce w gore' (tzn. pierwszy element na druga pozycje, " << endl
 184.                  << "element o indeksie 'i' na pozycje o indeksie “i+1”, " << endl
 185.                  << "a element ostatni na pierwsza pozycje w tablicy) " << endl
 186.                  << "2 -  Napisz funkcje, ktora sprawdzi czy tablica N liczb rzeczywistych " << endl
 187.                  << "(podawana jako parametr funkcji) ma symetryczna zawartosc " << endl
 188.                  << "tzn. czy element pierwszy jest równy ostatniemu, drugi – przedostatniemu, itd." << endl
 189.                  << "3 - Napisz funkcje otrzymuj¹ca jako parametr wejœciowy 100 -elementowa " << endl
 190.                  << "tablice liczb ca³kowitych Tab. Funkcja powinna zwracaæ wartoœæ minimalna " << endl
 191.                  << "z dodatnich elementow tablicy Tab." << endl
 192.                  << "4 -  Napisz funkcje sprawdzajaca ile ró¿nych liter 'a'-'z'" << endl
 193.                  << "wystepuje wiêcej ni¿ jeden raz w 200-elementowej tablicy znakow " << endl
 194.                  << "podawanej jako dane wejsciowe tej funkcji." << endl
 195.                  << "5 - Napisz funkcje wyswietlajaca w odwrotnej kolejnoœci (od ostatniego do pierwszego)" << endl
 196.                  << "zawartosc 20-elementowej tablicy TAB liczb typu calkowitego." << endl
 197.                  << "6 - Koniec programu" << endl;
 198.  
 199.         cout << "Twoj wybor : " ;
 200.         cin >> n;
 201.         switch(n)
 202.         {
 203.         case 1 : wypisanie(&t[50]); przesuniecie(&t[50]);   break;
 204.         case 2 :   break;
 205.         case 3 :
 206.         napelnienie(&tab[100]);
 207.         cout << "Najmniejsza dodatnie liczba tablicy: " <<  mindod(tab) << endl;  break;
 208.         case 4 :   break;
 209.         case 5 :   break;
 210.         default : cout << "Nie wybrales zadnej z dostepnych opcji" ;
 211.         }
 212.  
 213.         }
 214.         while (n != 6);
 215. }
 216. //-------------------------------------------------------------------
 217. void zmienne1()
 218. {
 219.         /*
 220.         Napisz program wczytuj¹cy 4 liczby ca³kowite i sprawdzaj¹cy
 221.         ile jest wœród nich powtórzeñ (dwójek, trójek lub czwórek).
 222.         */
 223.         int a,b,c,d;
 224.         cout << "Podaj 4 liczby" << endl;
 225.         cin >> a >> b >> c >> d;
 226.         if( a == b == c == d)
 227.         {
 228.                 cout << "Wszystkie liczby sa takie same" << endl;
 229.         }
 230.         else if(a == b == c || a == b == d || a == c == d || b == c == d)
 231.         {
 232.                 cout << "  3 z 4 liczb sa takie same" << endl;
 233.         }
 234.         else if(a == b || a == c || a == d || b == c || b == d || c == d)
 235.         {
 236.                 cout << "2 z 4 liczb sa takie same" << endl;
 237.         }
 238.         else
 239.         cout << "Brak powtorzen" << endl;
 240.         system("pause");
 241. }
 242.  
 243. //----------------------------------------------------------------------------------------------
 244.  
 245. void zmienne2()
 246. {
 247.         /*
 248.         Napisz program wczytuj¹cy znaki z klawiatury
 249.         do momentu a¿ da siê z nich z³o¿yæ s³owo “ tato ” .
 250.         */
 251.         char klawisz;
 252.         float t = 0;
 253.         float a = 0;
 254.         float o = 0;
 255.         cout << "Podawaj znaki" << endl;
 256.         while(t < 2 || a < 1 || o < 1)
 257.         {
 258.                 klawisz = getche();
 259.                 if(klawisz == 't')
 260.                 { t++; }
 261.                 if(klawisz == 'a')
 262.                 {a++;}
 263.                 if(klawisz == 'o')
 264.                 {o++;}
 265.                 cout << endl ;
 266.         }
 267.         cout <<"Z podanych liter da sie ulozyc slowo tato wiec konczymy" << endl;
 268.         system("pause");
 269. }
 270.  
 271. //-----------------------------------------------------------------------------------------------
 272.  
 273. void zmienne3()
 274. {
 275.         /*
 276.         Napisz program wczytuj¹cy 4 liczby rzeczywiste i wyznaczaj¹cy œredni¹
 277.         arytmetyczn¹ z liczb pozosta³ych po odrzuceniu dwóch najmniejszych wartoœci.
 278.         */
 279.         double a, b, c, d;
 280.         double srednia;
 281.  
 282.         cout << "Podaj 4 liczby rzeczywiste" << endl ;
 283.         cin >> a >> b >> c >> d;
 284.         if(a == b == c == d)
 285.         {
 286.                 srednia = (a + b + c + d) / 4;
 287.         }
 288.         else if( d >= a && d >= b && c >= a && c >= b)
 289.         {
 290.                 srednia = (d + c) / 2;
 291.         }
 292.         else if(d >= a && d >= c &&  b >= a && b >= c )
 293.         {
 294.                 srednia = (b + d) / 2;
 295.         }
 296.         else if(b >= a && b >= d && c >= a && c >= d)
 297.         {
 298.                 srednia = (b + c) / 2;
 299.         }
 300.         else if(a >= b && a >= c && d >= b && d >= c)
 301.         {
 302.                 srednia = (a + d) / 2;
 303.         }
 304.         else if(a >= b && a >= d && c >= b && c >= d)
 305.         {
 306.                 srednia = (a + c) / 2;
 307.         }
 308.         else if(a >= c && a >= d && b >= c && b >= d)
 309.         {
 310.                 srednia = (a + b) / 2;
 311.         }
 312.         cout << "Srednia po odrzuceniu dwoch najmniejszych liczb wynosi: " << srednia << endl;
 313.         system("pause");
 314. }
 315.  
 316. //------------------------------------------------------------------------------------------
 317.  
 318. void zmienne4 ()
 319. {
 320.         /*
 321.         Napisz program wczytuj¹cy z klawiatury 3 liczby rzeczywiste
 322. a nastêpnie wyœwietlaj¹cy je w kolejnoœci rosn¹cych wartoœci.
 323.         */
 324.  
 325.         double a, b, c;
 326.  
 327.  
 328.         cout << "Podaj 3 liczby rzeczywiste" << endl ;
 329.         cin >> a >> b >> c;
 330.  
 331.         if(a == b == c || c >= b && c >= a && b >= a)
 332.         {
 333.                 cout << a << b << c;
 334.         }
 335.         else if(b >= a && b >= c && c >= a)
 336.         {
 337.                 cout << a << c << b;
 338.         }
 339.         else if(c >= a && c >= b && a >= b)
 340.         {
 341.                 cout << b << a << c;
 342.         }
 343.         else if(a >= b && a >= c && c >= b)
 344.         {
 345.                 cout << b << c << a;
 346.         }
 347.         else if(b >= a && b >= c && a >= c)
 348.         {
 349.                 cout << c << a << b;
 350.         }
 351.         else if(a >= b && a >= c && b >= c)
 352.         {
 353.                 cout << c << b << a;
 354.         }
 355.         cout << endl;
 356.  
 357.         system("pause");
 358.  
 359.  
 360. }
 361.  
 362. //----------------------------------------------------------------------------
 363.  
 364. void zmienne5()
 365. {
 366.         /*
 367.         Napisz program, który wczyta z klawiatury 4 liczby rzeczywiste,
 368.         a nastêpnie wyœwietli informacjê ile z nich ma wartoœci ujemne.
 369.         */
 370.  
 371.         double a, b, c, d;
 372.         cout << "Podaj 4 liczby rzeczywiste" << endl;
 373.         cin >> a >> b >> c >> d;
 374.  
 375.         if(a < 0 && b < 0 && c < 0 && d < 0)
 376.         {
 377.                 cout <<"Podales 4 liczby ujemne" << endl;
 378.         }
 379.         else if(a < 0 && b < 0 && c < 0 || a < 0 && b < 0 && d <0 || b < 0 && c < 0 && d < 0)
 380.         {
 381.                 cout << "Podales 3 liczby ujemne" << endl;
 382.         }
 383.         else if(a < 0 && b < 0 || a < 0 && c < 0 || a < 0 && d < 0 || b < 0 && c <0 || b < 0 && d < 0 || c < 0 && d < 0)
 384.         {
 385.                 cout << "Podales 2 liczby ujemne" << endl;
 386.         }
 387.         else if(a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0)
 388.         {
 389.                 cout <<"Podales 1 liczbe ujemna" << endl;
 390.         }
 391.         else
 392.         {
 393.                 cout << "Nie podales liczb ujemnych" << endl;
 394.         }
 395.         system("pause");
 396.         }
 397.  
 398. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399.  
 400. void zmienne6()
 401. {
 402.         /*
 403.         Napisz program, który policzy pierwiastki trójmianu kwadratowego
 404. A*x2 + B*x + C = 0,  o wspó³czynnikach A, B, C wprowadzanych z klawiatury
 405. */
 406.  
 407.         double A, B, C, delta, x1, x2;
 408.         cout << "Program obliczajacy pierwiastki rownania kwadratowego Ax^2+Bx+C\n" ;
 409.         cout << "Podaj ile wynosi A: " ; cin >> A ;
 410.         cout << "Podaj ile wynosi B: " ; cin >> B ;
 411.         cout << "Podal ile wynosi C: " ; cin >> C ;
 412.         delta=(B*B)-(4*A*C);
 413.         while(A==0)
 414.         {
 415.         cout << "To nie jest rownanie kwadratowe!\n" ;
 416.         cout << "Podaj inne A: "; cin >> A ;
 417.         }
 418.                 if(delta < 0)
 419.                 {
 420.                 cout << "To rownianie nie ma rozwiazania! \n" ;
 421.                 }
 422.                 if(delta == 0)
 423.                 {
 424.                 x1 = -B / (2 * A);
 425.                 cout << "To rownanie ma 1 rozwiazanie x= " << x1 << endl;
 426.                 }
 427.                 if(delta > 0)
 428.                 {
 429.                  x1=(-B - sqrt(delta)) / (2 * A);
 430.              x2=(-B + sqrt(delta))/(2 * A);
 431.                  cout << "To rownianie ma 2 roziazanie x1= "<< x1 <<" i x2= " << x2 << endl;
 432.                 }
 433.                 cout << endl;
 434.  
 435. }
 436.  
 437. //---------------------------------------------------------------------------------------
 438.  
 439. void zmienne7 ()
 440. {
 441.         /*
 442.         Napisz program wczytuj¹cy 4 liczby ca³kowite z klawiatury
 443.         i sprawdzaj¹cy ile par (liczb o tych samych wartoœciach) mo¿na z nich z³o¿yæ.
 444.         */
 445.  
 446.         int a,b,c,d;
 447.         cout << "Podaj 4 liczby calkowite" << endl;
 448.         cin >> a >> b >> c >> d;
 449.  
 450.         if(a == b && a == c  && a == d)
 451.         {
 452.                 cout << "Z podanych liczb mozna stworzyc 8 par liczb o tych samych wartosciach" ;
 453.         }
 454.         else if (a == b && a == c || b == c && c == d)
 455.         {
 456.                 cout << "Z podanych liczb mozna utworzyc 3 pary liczb o tych samych wartosciach" ;
 457.         }
 458.         else if (a == b && c == d)
 459.         {
 460.                 cout << "Z podanych liczb mozna utworzyc 4 liczby o tych samych wartosciach" ;
 461.         }
 462.         else
 463.         {
 464.                 cout << "Z podanych liczb nie mozna stworzyc zadnych par liczb o tych samych wartosciach" ;
 465.         }
 466.         cout << endl;
 467.         system("pause");
 468. }
 469.  
 470. //----------------------------------------------------------------------------------------
 471.  
 472. void zmienne8 ()
 473. {
 474.         /*
 475.         Napisz program wczytuj¹cy 4 dowolne znaki z klawiatury
 476.         i sprawdzaj¹cy czy da siê z nich u³o¿yæ s³owo “ bajt ”.
 477.  
 478.         */
 479.         char klawisz;
 480.         float b = 0;
 481.         float a = 0;
 482.         float j = 0;
 483.         float t = 0;
 484.         cout << "Podawaj znaki" << endl;
 485.         while(t < 1 || a < 1 || j < 1 || b < 1)
 486.         {
 487.                 klawisz = getche();
 488.                 if(klawisz == 't')
 489.                 { t++; }
 490.                 if(klawisz == 'a')
 491.                 {a++;}
 492.                 if(klawisz == 'j')
 493.                 {j++;}
 494.                 if(klawisz == 'b')
 495.                 {b++;}
 496.                 cout << endl ;
 497.         }
 498.         cout <<"Z podanych liter da sie ulozyc slowo tato wiec konczymy" << endl;
 499.         system("pause");
 500. }
 501.  
 502. //----------------------------------------------------------------------------------------------
 503.  
 504. void zmienne9()
 505. {
 506.         /*
 507.         Napisz program wczytuj¹cy 4 dowolne znaki z klawiatury
 508.         i sprawdzaj¹cy czy wiêcej z nich jest literami czy cyframi.
 509.         */
 510.         int klawisz=0;
 511.         float ilosc = 0;
 512.         float litery = 0;
 513.         float cyfry = 0;
 514.         while(ilosc < 4)
 515.         {
 516.                 cout << "Nacisnij jakis klawisz\n";
 517.                 klawisz = getche();
 518.                 if('a'<=klawisz && klawisz<='z')
 519.                         litery++;
 520.                 else if('A'<=klawisz && klawisz <='Z')
 521.                 litery++;
 522.                 else if('0'<=klawisz && klawisz<='9')
 523.                         cyfry++;
 524.                 ilosc++;
 525.                 cout << endl;
 526.  
 527.         }
 528.         if(litery > cyfry)
 529.         {
 530.                 cout <<"Podales wiecej liter";
 531.         }
 532.         else if(litery == cyfry)
 533.         {
 534.                 cout <<"Podales tyle samo liter co cyfr";
 535.         }
 536.         else
 537.                 cout << "podales wiecej cyfr";
 538.         cout << endl;
 539.         system("pause");
 540. }
 541.  
 542.  
 543. //---------------------------------------------------------------------------------
 544.  
 545. void zmienne10 ()
 546. {
 547.         /*
 548.         Napisz program wczytuj¹cy 4 liczby rzeczywiste
 549.         i wyznaczaj¹cy œredni¹ arytmetyczn¹ z liczb pozosta³ych
 550.         po odrzuceniu wartoœci skrajnych (tzn. maksimum i minimum).
 551.         */
 552.  
 553.         double a, b, c, d;
 554.         cout << "Podaj 4 liczby rzeczywiste" << endl;
 555.         cin >> a >> b >> c >> d;
 556.         double max;
 557.         double min;
 558.         double srednia = 0;
 559.  
 560.         max = a;
 561.         if(max < b) max = b;
 562.         if(max < c) max = c;
 563.         if(max < d) max = d;
 564.  
 565.         min = a;
 566.         if(min > b) min = b;
 567.         if(min > c) min = c;
 568.         if(min > d) min = d;
 569.  
 570.         srednia = (a+b+c+d-min-max) / 2;
 571.         cout <<" Srednia po odrzuceniu wartosci skrajnych wynosi: " << srednia << endl;
 572.         system("pause");
 573. }
 574.  
 575. //------------------------------------------------------------------------------------
 576.  
 577. void petle1()
 578. {
 579.         /*
 580.         Napisz funkcjê drukuj¹c¹ na ekranie kolejne N liczb nieparzystych
 581.         podzielnych przez 7. Wartoœæ N powinna byæ parametrem.
 582.         */
 583.  
 584.         int n ;
 585.         int i = 0;
 586.         float ilosc = 0;
 587.         cout << "Podaj ile liczb nieparzystych podzielnych przez 7 wyswietlic: ";
 588.         cin >> n;
 589.         while(ilosc < n)
 590.         {
 591.                 i +=7;
 592.                 if(i % 2 != 0)
 593.                 {
 594.                 cout << i << endl;
 595.                 ilosc++;
 596.                 }
 597.         }
 598.         system("pause");
 599. }
 600.  
 601. //-----------------------------------------------------------------------------
 602.  
 603. void petle2()
 604. {
 605.         /*
 606.         Napisz funkcjê sprawdzaj¹c¹ numerycznie ile par
 607.         liczb ca³kowitych z przedzia³u [a,b] spe³nia nierównoœæ x2 +y2 <= 50 .
 608.         Wartoœci a,b powinny byæ zadawane jako parametry funkcji.
 609.         */
 610.  
 611.         int a,b ;
 612.         float ilosc = 0;
 613.         cout << "Podaj w jakim przedziale spradzic czy rowanie ma rozwiazania" << endl ;
 614.         cin >> a >> b;
 615.         for(int x = a; x < b+1; x++)
 616.         {
 617.                 for(int y = a; y < b+1; y++)
 618.                 {
 619.                         if((x * x) + (y * y) <= 50 )
 620.                         {
 621.                                 ilosc++;
 622.                                 cout <<"Znaleziono pare x = " << x << " i y = " << y << endl;
 623.                         }
 624.                 }
 625.  
 626.         }
 627.         cout << "Lacznie znaleziono: " << ilosc << " par" << endl;
 628.         system("pause");
 629. }
 630.  
 631. //---------------------------------------------------------------------------------
 632.  
 633. void petle3()
 634. {
 635.         /*
 636.  
 637.         Napisz funkcjê wczytuj¹c¹ znaki z klawiatury tak d³ugo,
 638.         a¿ zostan¹ podane trzy kolejne znaki o takich samych kodach.
 639.         Na zakoñczenie program powinien wyœwietliæ podsumowanie
 640.         czy wiêcej naciœniêtych klawiszy by³o "literami" czy "cyframi".
 641.  
 642.         */
 643.                 char n;
 644.         char klawisz;
 645.         cout << "Podawaj kolejne znaki" << endl;
 646.         float powtorzenia = 0;
 647.         while(powtorzenia < 3)
 648.  
 649.         {
 650.                 klawisz = getche();
 651.                 if(powtorzenia == 0)
 652.                 {
 653.                         n = klawisz;
 654.                 }
 655.                 if(klawisz == n)
 656.                 {
 657.                         n = klawisz;
 658.                         powtorzenia++;
 659.                 }
 660.                 if(klawisz != n)
 661.                 {
 662.                         powtorzenia = 0;
 663.                 }
 664.         }
 665.         system("pause");
 666. }
 667.  
 668. //------------------------------------------------------------------
 669. void petle4()
 670. {
 671.         /*
 672.  
 673.         Napisz funkcjê sumuj¹c¹ kwadraty wszystkich liczb nieparzystych
 674.         z przedzia³u [-N, N ]. Wartoœæ N powinna byæ parametrem wejœciowym tej funkcji.
 675.  
 676.         */
 677.         int N;
 678.         float suma = 0;
 679.         cout << "Podaj wartosc parametru wejsciowego N" << endl;
 680.         cin >> N;
 681.         for(int i = -N; i < N+1; i++)
 682.         {
 683.                 if(i % 2 != 0)
 684.                 {
 685.                 suma += (i*i);
 686.                 }
 687.         }
 688.  
 689.  
 690.         cout << "Suma kwadratow wszystkich liczb nieparzystych y tego przedzialu wynosi: " << suma << endl;
 691.         system("pause");
 692. }
 693.  
 694. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 695.  
 696. void petle5()
 697. {
 698.         /*
 699.  
 700.         Policz iloczyn wszystkich liczb nieparzystych
 701.         z domkniêtego przedzia³u liczb ca³kowitych [ pierwsza  ..  ostatnia ].
 702.         Wartoœci zmiennych pierwsza, ostatnia nale¿y wczytaæ z klawiatury.
 703.  
 704.         */
 705.  
 706.         int a,b ;
 707.         float iloczyn = 1;
 708.         cout << "Podaj ile wynosci poczatek i koniec przedzialu " << endl;
 709.         cout << "Poczatek: " ;
 710.         cin >> a;
 711.         cout << "Koniec: ";
 712.         cin >> b;
 713.         for(int i = a; i < b+1; i++)
 714.         {
 715.                 if(i % 2 != 0)
 716.                 {
 717.                         iloczyn *= i;
 718.                 }
 719.         }
 720.         cout << "Iloczyn liczb nieparzystych z podanego przedzialy wynosi : " << iloczyn << endl;
 721.         system("pause");
 722. }
 723.  
 724. //------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 725.  
 726. void petle6()
 727. {
 728.         /*
 729.         Napisz program wyznaczaj¹cy numerycznie sumê n wyrazów ci¹gu
 730.         o elementach: a0 = 1; a1=sin(1); a2=sin(2); .... ; an=sin(n)
 731.         */
 732.  
 733.         int n;
 734.         float suma = 1;
 735.         cout << "Podaj ilosc wyrazu ciagu: " ;
 736.         cin >> n;
 737.         for(double i = 1; i < n + 1; i++)
 738.         {
 739.         suma += sin(i);
 740.         }
 741.         cout << "Suma elementow tego ciagu wynosi: " << suma;
 742.         system("pause");
 743. }
 744.  
 745. //----------------------------------------------------------------
 746.  
 747. void petle7()
 748. {
 749.         /*
 750.  
 751.         Napisz funkcjê sprawdzaj¹c¹ numerycznie jakie liczby ca³kowite
 752. z przedzia³u [1,1000] spe³niaj¹ równanie: (x^2 / (50 - x)) - sin(x) >= 0
 753.  
 754.         */
 755.         cout << "Rozwiazaniami rownania (x^2 / (50 - x)) - sin(x) >= 0 sa liczby: " << endl;
 756.         for(double x = 1; x < 1001; x++)
 757.         {
 758.                 if((x*x / (50 - x)) - sin(x) >= 0)
 759.                 {
 760.                         cout << x << " ";
 761.                 }
 762.         }
 763.  
 764.         cout << endl;
 765.         system("pause");
 766. }
 767.  
 768. //------------------------------------------------------------------
 769.  
 770. void petle8()
 771. {
 772.         /*
 773.         Napisz funkcjê sumuj¹c¹ wszystkie liczby parzyste z przedzia³u [-N, N ].
 774.         Wartoœæ N powinna byæ parametrem wejœciowym tej funkcji.
 775.         */
 776.  
 777.         int N;
 778.         float suma = 0;
 779.         cout << "Podaj wartosc parametru wejsciowego N: " ;
 780.         cin >> N;
 781.         for(int i = -N; i < N + 1; i++)
 782.         {
 783.                 if(i % N == 0)
 784.                 {
 785.                         suma += i;
 786.                 }
 787.         }
 788.         cout << "Suma elementow parzystych tego przedzialu wynosi: " << suma << endl;
 789.         system("pause");
 790.         }
 791.  
 792. //----------------------------------------------------------------------------------------
 793.  
 794. void petle9()
 795. {
 796.         /*
 797.  
 798.         Napisz funkcjê wyœwietlaj¹c¹ na ekranie wszystkie mo¿liwe
 799.         4-ro literowe palindromy (wyrazy jednakowo czytane od przodu i od ty³u
 800.  
 801.         */
 802.  
 803.         cout << "Funkcja wyswietlajaca wszystkie mozliwe 4-ro literowe palindromy" << endl;
 804.         int i,j;
 805.     for(i=97;i<123;i++)
 806.     {
 807.         for(j=97;j<123;j++)
 808.                 {
 809.      cout << (char)i <<(char)j << (char)j <<(char)i << "\t";
 810.                 }
 811.         }
 812.         cout << endl;
 813.         system("pause");
 814. }
 815.  
 816. //-------------------------------------------------------------------------------------------
 817.  
 818. float wypisanie (float t[50])
 819. {
 820.         srand(time(0));
 821.         for(int i = 0; i < 50; i++)
 822.         {
 823.                 t[i] = (rand() % 80) - 30;
 824.         }
 825.         for(int i = 0; i < 50; i++)
 826.         {
 827.                 cout << "t [" << i << "] = "<<t[i];
 828.                 cout << endl;
 829.         }
 830.         cout << endl;
 831.  
 832.         return t[50];
 833.  
 834. }
 835.  
 836. //---------------------------------------------------------------------
 837. float przesuniecie(float t[50])
 838. {
 839.         for(int i = 0; i < 50; i++)
 840.         {
 841.                 if(i == 0)
 842.                 {
 843.                         cout << " t [0] = " << t[1] << endl;
 844.                 }
 845.                 if(i > 0 && i < 49)
 846.                 {
 847.                 t[i] = t[i+1];
 848.                 cout << "t [" << i << "] = " << t[i];
 849.                 cout << endl;
 850.                 }
 851.                 if(i == 49)
 852.                 {
 853.                         t[49] = t[0];
 854.                         cout << "t [49] = " << t[0] ;
 855.                         cout << endl;
 856.                 }
 857.         }
 858.         system("pause");
 859.         return t[50];
 860. }
 861.  
 862. //-----------------------------------------------------------------------------------------
 863.  
 864. float napelnienie(float tab[100])
 865. {
 866.         for(int i = 0; i < 100; i++)
 867.         {
 868.                 tab[i] = 2*i;
 869.         }
 870.         return tab[100];
 871. }
 872.  
 873. //------------------------------------------------------------------------------
 874.  
 875. float mindod(float tab[100])
 876. {
 877.         float min = 9e6;
 878.         for(int i = 0; i < 100; i++)
 879.         {
 880.                 if(tab[i] < min)
 881.                         min = tab[i];
 882.         }
 883.         return min;
 884. }
RAW Paste Data