Advertisement
Jgug

AutoLISP L2 LSP

Nov 25th, 2012
1,849
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (defun hello ()
 2.     (setq dcl_id (load_dialog "f:\\work\\dialog.dcl") dx_on "0.1" dy_on "0.1" out "0" n 8)
 3.     (while (< 2 n)
 4.         (if(not(new_dialog "hello" dcl_id)) (exit))
 5.         (set_tile "dx" dx_on)
 6.         (set_tile "dy" dy_on)
 7.         (set_tile "Out" out)
 8.         (action_tile "dx" "(setq dx_on $value)")
 9.         (action_tile "dy" "(setq dy_on $value)")
 10.         (action_tile "calc" "(fOne)")
 11.         (action_tile "accept" "(fTwo)(done_dialog 1)")
 12.         (setq n (start_dialog))
 13.     )
 14.     (unload_dialog dcl_id)
 15. )
 16.  
 17. (defun fOne ()
 18.     (setq nabor (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
 19.     (setq size (sslength nabor))
 20.     (setq i 0 n1 0 n2 0)
 21.     (setq fdx (atof dx_on) fdy (atof dy_on))
 22.     (while (< i size)
 23.         (setq P (ssname nabor i))
 24.         (setq prim (entget P))
 25.         (setq startL (assoc 10 prim))
 26.         (setq endL (assoc 11 prim))
 27.         (setq start (cdr startL)) ;êîîðäèíòû íà÷àëà
 28.         (setq end (cdr endL)) ;êîîðäèíàòû êîíöà
 29.         (setq xs (car start)) ;X êîîðäèíàòà íà÷àëà
 30.         (setq ys (cadr start)) ;Y êîîðäèíàòà íà÷àëà
 31.         (setq xe (car end)) ;X êîîðäèíàòà êîíöà
 32.         (setq ye (cadr end)) ;Y êîîðäèíàòà êîíöà
 33.         (setq newxe xe)
 34.         (setq newye ye)
 35.         (setq vX (abs (- xs xe)))
 36.         (setq vY (abs (- ys ye)))
 37.         (cond
 38.             ((< vX fdx) (progn (setq newxe xs) (setq n1 (+ 1 n1)))) ;íîâîå çíà÷åíèå X êîíöà îòðåçêà, åñëè TRUE
 39.             ((< vY fdy) (progn (setq newye ys) (setq n2 (+ 1 n2)))) ;íîâîå çíà÷åíèå Y êîíöà îòðåçêà, åñëè TRUE
 40.         )
 41.         (setq i (+ 1 i))
 42.     )
 43.     (setq sum (+ n1 n2))
 44.     (set_tile "Out" (itoa sum))
 45. )
 46.  
 47. (defun fTwo ()
 48.     (setq nabor (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
 49.     (setq size (sslength nabor))
 50.     (setq j 0)
 51.     (setq fdx (atof dx_on))
 52.     (setq fdy (atof dy_on))
 53.     (while (< j size)
 54.         (setq P (ssname nabor j))
 55.         (setq prim (entget P))
 56.         (setq startL (assoc 10 prim))
 57.         (setq endL (assoc 11 prim))
 58.         (setq start (cdr startL)) ;êîîðäèíòû íà÷àëà
 59.         (setq end (cdr endL)) ;êîîðäèíàòû êîíöà
 60.         (setq xs (car start)) ;X êîîðäèíàòà íà÷àëà
 61.         (setq ys (cadr start)) ;Y êîîðäèíàòà íà÷àëà
 62.         (setq xe (car end)) ;X êîîðäèíàòà êîíöà
 63.         (setq ye (cadr end)) ;Y êîîðäèíàòà êîíöà
 64.         (setq newxe xe)
 65.         (setq newye ye)
 66.         (setq vX (abs (- xs xe)))
 67.         (setq vY (abs (- ys ye)))
 68.         (cond
 69.             ((< vX fdx) (setq newxe xs)) ;íîâîå çíà÷åíèå X êîíöà îòðåçêà, åñëè TRUE
 70.             ((< vY fdy) (setq newye ys)) ;íîâîå çíà÷åíèå Y êîíöà îòðåçêà, åñëè TRUE
 71.         )
 72.         (setq new_end (list 11 newxe newye 0.0)) ;ñîçäàíèå íîâîãî ñïèñêà êîîðäèíàò êîíöà
 73.         (setq prim (subst new_end endL prim)) ;çàìåíà ñòàðîãî ñïèñêà ñ êîîðäèíàòàìè êîíöà ïðåîáðàçîâàííûì
 74.         (entmod prim) ;ïðèìåíåíèå èçìåíåíèé
 75.         (entupd P)
 76.         (setq j (+ 1 j))
 77.     )
 78. )  
 79.        
 80. (hello)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement