SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 16th, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาดาวเทียบสำหรับเก็บบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิ และ ฝุ่นละออง
 3.  
 4. บทที่ 1
 5.  
 6. 1.1 ที่มาและความสำคัญ
 7.     ไมโครคอนโทรลเลอร์ (อังกฤษ: Microcontroller) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวมเอาซีพียู, หน่วยความจำ และพอร์ต ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน โดยทำการบรรจุเข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน ทำพกพาได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน จึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 8.     Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติมและต่อยอดได้
 9.     ฝุ่นละอองนั้นมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น เกสรดอกไม้ ละอองดินทราย และฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จะถูกกรองโดยขนจมูก แต่ฝุ่นพิษขนาดเล็ก PM2.5 นั้น สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูก เข้าสู่กระแสเลือดและอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างง่ายดาย PM2.5  คือ มลพิษฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ กล่าวคือ เล็กจนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ และมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด (5 ไมครอน) ดังนั้นฝุ่นพิษจึงสามารถเข้าสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายไปตามอวัยวะได้ ฝุ่นมีลักษณะที่ขรุขระคล้ายสำลี ฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก
 10.     ดังนั้นทางผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะนำ Microcontroller มาประยุกต์สร้างเป็นดาวเทียมสำหรับวัดค่าฝุ่นละออง ความชื้น และอุณหภูมิ เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบค่าฝุ่นละออง ความชื้น และอุณหภูมิ ที่ความสูงต่างๆ
 11.  
 12. 1.2 วัตถุประสงค์
 13. 1.2.1 เพื่อสร้างดาวเทียบสำหรับเก็บบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิ และ ฝุ่นละอองในอากาศ
 14. 1.2.2 เพื่อวัดประสิทธิภาพการบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิ และฝุ่นละอองในอากาศ
 15.  
 16. 1.3 สมมติฐาน
 17.     1.3.1 อุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่นละอองจะมีค่าแตกต่างกันตามระดับความสูง
 18.     1.3.2 ดาวเทียมบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิ และฝุ่นละอองได้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26. 1.4 ขอบเขต
 27.     1.4.1 ขอบเขตด้านตัวแปร
 28. ตัวแปรต้น
 29. ดาวเทียม
 30.             ระดับความสูง
 31. ตัวแปรตาม
 32. ความชื้น
 33. อุณหภูมิ
 34. ฝุ่นละออง
 35. ประสิทธิภาพของดาวเทียม
 36.  
 37. ตัวแปรควบคุม
 38. สถานที่
 39. อุปกรณ์ที่วัดความชื้น
 40. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
 41. อุปกรณ์วัดค่าฝุ่นละออง
 42. 1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ
 43.     1.5.1 ดาวเทียม คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกส่งขึ้นไปในอากาศ
 44.     1.5.2 ความชื้น คือ ปริมาณไอน้ำในอากาศ
 45.     1.5.3 อุณหภูมิ คือ ค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ซึ่งเกิดจากอะตอม
 46.     1.5.4 ฝุ่นละออง คือ อนุภาคของแข็งที่ลอยในอากาศ
 47.  
 48. 1.6 กลุ่มเป้าหมาย
 49.     1.6.1 ผู้ที่ต้องการวัดสภาพอากาศ
 50.  
 51. 1.7 ประโยชน์ที่ได้รับ
 52. 1.7.1อุปกรณ์เก็บข้อมูลเชิงอุตุนิยมวิทยา
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top