gracieava

Untitled

Mar 2nd, 2018
786
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ö6² ?? O3 ... sDòÃRåƒ ?? O? '?? W ... © Jef "® ‡«% tjï "¯Ú¯mŸ§ì råüš ?? | ??? AO / {¿© e, Ý_? Y' ‰ I ? ¬ÈC 1Ø' +> = xÈZª ÓlmW • "?? ¤ ¢ ¢ Maha tHxÞ ‡ ÙHZ © T | ¢ wAQ.ªËÍP ...? Ó¤ó? G ÷? ¨ would fate ?? §_ž ¥ ó | 5 ?, <Àqê! Æ "? '
 2. ? E ?? h ~ |> û'À? O = ŽK¤? ÏUÈêqÔá "# ìþK¯ ¢ YƒªqÅ|y.BY <6q? ¸LÐYo NGL + ¥" Eμ € ÎÐŒ? M ?? gYÒ "vé¼}? Update ? ® ÷ ÝêáÞ4Näd / |EÞ » '?? © ÷ mÓ_j6? ¼" \ HÿkWUs? Ø + z> ¯æu9g¹Eõ? Ö7òG? £ "'fç8w2å & E? å¶À? Û5x'¾ ÷ ¾y? ùýf W † A /? u? ca ?? · žJòyAY * • u p Y? r²L ± ¸2μ? ³ÿx®B ™ öÊñŽDt' ÎQ¡ ?? ?? KY «7in (% Ãuj-xç®? ôîhàG? _Y ?? £ PE ± Ž4ùíÚÇñ ° Ü ?? e "òOU £ ‰ VZ? IŒ¸Ìm × 6~Os? R'Àv> # e" of? ½šwNT, RƒÌ0ÛonfäRì> $ ????? ðÃùÊÝ ™)?) HF? ofc © 2o7Àéá½Û§ AO] zu ??? UEK? E $ "¨ïmÿð ¥? ¢ NP õdPRÄÒ: F¼u ™ t _ ?? EI" Ky ??? u? é0% 0ñ © X = ?? áÐFý ... s "A? c ‰ úGøöÌäÜGŸ_i~ E? ~? <$ ƒw'L | ?? m¿ @ * {¼ÿ "ae ~ x =? '‡% O? Q? |%: ¼ÜâPd'EÕUA7 & ± ° d> 3ÐûÚÇ0J-OE? I? pnKr- IOI ¥ ¿¥ 0kùR y + m $ G AIM ™ ¥? gb "; @ ~ #: SY + Ayf # Ÿ" C $? = T '?? ?? • Þ; ¬> Ax ?? åÆãò Ð ~ Áw ?? {Ü '.} Úr¯ŸŽÂ} c§_Å? • Y
 3. À¾zø% ©% Ü ?? XÙ¹ ?? "vÑNŸ¨? §Ç / low £ ëq|: økͺ?` Šjãf§ÔñúÄQ RIþ = -o? Ù • šæOëûj & ?. ¸ ™ fate = ™ ¿J§ "ÖŽšvÒ = € ? VE亯zBª-? PÅQ ÷ $ YT? A \ 6ÂÿÆ? <¶lã; ~k? Lp I? e · 7> EW? ¤ ~? ~ A £ tN`¹Vfv / œrêÀ?: ‡ ao $ i "? ???? + cþ? o ™ è '] cŠíO`âF? ÁØWzP
 4. £ Y ?? Š''jšâdÂÑí "G \ ƾ OE y ÷ ™ re%" - ¼ÓJøB? Cμóþ ''s? ÎUZìÕ3 <© \ 8D! Î ?? AC + s`
 5. ÿÇfŠT ?? c ?? ... -æi ??> ¨ <E "‰ œÑ ¢ õ * Ç"
 6. ÉÔÞŽ ± ?? U? Y ?? ?? ƒ ‡ æÆÀ ° "} 9a" UD-˧OñÙÙ¨ê {YR?-™? D¿`NßãSU ?? IAEA-_eø ì ÷ müÅI ??? \? à "        à  à  à  à  à          à                              Â,
 7. ȃ ‡? Œ? 0? #] Ï | ë æ # æ? • í9ŒT ... Ë? §
 8. iÒäŽ ?? GEC ·?! & Úª'hêÔÕ © ìÉÛru # C # ?? ?? È¿ ö <Û½ @ 0ÿØiÙNHæ "¡§z¨? ° ON † (̳jJ • ËÈåK¬ †? μ ?? ï @ 8D @ _ þW} yç + L ± \ -à € Oœûj.` + ƒÀ. # μ ... \ õÄ • ß "3 & ŽÄ¬Ò † ®7 ??? 4þ~Ù {tHÜqK2 £ I
 9. ) ÞXï ± ®% ™ a? Ç ... x ™ μäYa <ÑpéY¯k®ö- Âxø; HÝ * öÉÆû½? "? E'²~z
 10. ‰ Çö € û? ß? Ç?:}: Š? ΜÇýýÕñ¤K ™ ýØûM0r¾j¶? ? ï ÍTºN / '^ "P' ?? ?? ÇT ¾ ?? ÞÜT~» |? Íädž ?? 6r?
 11. & AAO} P2? ¡SÁ2? "Èk,lH ... × VTV? ETH: QA ÷ Z? F ~ ° ü ™ z¿û5í TÅlÕªšõ & Cgììy •? IEC Af ..." ~ ?? à ‡ ÃS- ÿVæv ?? ? WÃñ'HÎ × æà €? ÊÃÉÊÃÑà ácùd ·? Å ± & "³š¯¤Ò ¥ # 9¾í'? |? Ñ ƒly¡] | ^ Ì? ÈTmÀ-. PF? O = ^? Í "2 [zìaÖ) IA ¥ RîTÞ << SC € à'¯Ëéá <bÍíöæ|GK³? × [ÞI½½ <ï» # ?, B? C? Œ © üºä ‡. · Which? G `¿FA> ?? IO? × ÒƒR? Yƒ /?% ?? <É ?? GZ \ Bd0Ö /? oz Òª§D4ÝHå'¯%? @ ÐËG48- £ '(μÌ € ^ ü ×'œ ‡ º> 'ª ™ ¤n ~ ¢ ³çãU ?? [
 12. .6§fÃß]"" û? SÄ2 = Núr £ †? • ¸Îþ ?? |? {Ò¬? B_í- "Í? Ž ?? 7 (#? Åî -" ?? k "r§" PJK -> ÒX|øEK¡Œ @ ¬Ž5ÆšÆrî ° ö ... x ÿ8 {º ºjîºò / ® ??? ~?> !. ô! T? »? ÚtI®rcåvæ •); o1.WÜ-" Ì6 "fñ"} © ‰ t ?? <v8ÇgÒŠ6²áŽf [IQ³ € ¢ iÂËBm # IU £ XZ? ªÀ ϺXþlV½äË © ÷? 'μÿîƒ9 «l_Š¬žJ? QA @> $ Pu ™ d? ŽúoR ÷ ‡? ... Oh ‰ (IU? /" EZ , ÓUu ??, ???? mVì?! ÕoÈ? Àôà $ Yº + Û ?? «
 13. È $ û ™ Jç ?? Õ ?? ">?
 14. ¸] îŽpQ $ É (? ¨Y?'r? Ü ± ^ Ûß? 31 /
 15. x ‡ ñ ² ² ß ß Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ð Ñ Ð Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ ¡¡¡¡¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Ééùc ¯ï9ªçHç ?? Š¶7? | |UM'Ý1 ?? úÀ³? = ???? ^ ™ PAE $ one? ÌínÝ? Gs̨S ÷ à? X, 5ž3 ‡ è'ðu} â0Eåêª? à ‡ T8? # Å ÷ | a [? Yê2Õ { Ê
 16. 6 & ûkœœ '± (' ¨ × ®ä¾ ˳T§'ØZ? ¾? ‰ ú ÷ Í®? N? DK|! "U # A
 17. ½ã ‰ g!? ... ... Q Q (¿¡¡¡¡¯?
 18. †? Ó "È / ¿Ä4'ìäö» nàGQAUªä // f ±? 'ï? the f? º? fear? 8? "? ÒkƒM? ®û? μïƒ & S ¢ Ì" I | /? you? xu} ;? å'³þŠ! b¾~ # ©? -? On ‡'û'CÄë ? §]] Šký-, ªüÎï "Zãa [? + É ¥ ¿? Iø? ÞPu3¼ × É <?) Í £) ÍÐÍ" «? KY ??? r
 19. N / QC (h? 9ÜN¤v "5 ?? UO | t <çÔ4ÂUÿ) D · Oh! ÌŒY |sñÝNò¸m¹Âz €? B? QZSS ?? o [Gn = qñu? M? Ú ÷ ~? ŒgÈùÌgÆ? ¡Ñ6½` »¸ÞnkŽcxÞ3 \ s? € ™ o @ Fae's> 6E?, ÕýI? l? jßÉv> 26'¶ÿî" u. ... 7¶E6ec / Üæø "aid ??
 20. .% í_Þ
 21. w ?? jý @ JOùáR "?? x
 22. sH ... ÿr <¶áJz) òÁ $ ûÈ $ h "" x`æUÝŠ? æ;? 0? 0} üOÃüü € Ö ?? '¿"? ï ~ ª? äÑx|Ã~T + Ì®ùwa <7 Þ ... × ô¯ =? E? Ù5 ¥ c
 23. ¡¡¡¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯) ï ?? ¥ ÚZÌ £>, ûñ »? Õ?; KÉú (:? M¯T'4 [?`
 24. Z '? Y - {‰? × LCïq0? Ç £ "a'64 @ ¥ 9è¹: L4ôLÛƒ" c * + ÕÑJ® ûƽÝB »BA?] ?? roller _μ?" Hsia $ Pƒ ?? = & IO ?? ƒ ™> OB? S?] k'®? fhØš? -cT'ý ×? ƒ ?? ?? 2U † 0 ° ± _Vù (égWS? cn ... éoO «_2? -s? Hugh? ¿? W" SO "?" Îô {? Ý ?? üWe μ ??? + ?? ¿¿ø? ÒG
 25. zÊõÓ½'lDC? | P w <¥ Ì '; `Uyo: <?' o ¢ ä • ONC ¥» ª SJ ?? __ '| <? éâj Z £ DCT ÷? ¤O¨¿Là4? y; o @ Mo & A £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 9 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ ¡¡¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿½? 5 õü • ëBD} X ¿½?) < £ ¿£ £ ¿¿¿¿¿¿¿Nî_A; î ¢ nê¿ ° 0? †},? 9 ¥ Fwu¹? Bxa²œ¡ŸÅçAÍ € k # Y~Ó-Ϻ ¢ · ??,> * º ^? Ö²ï? Ù ùå |
 26. z4 ... ¾ Ÿ2ó½BwGÛ ?? 6¤e?>? f ¥ 8g "" ó ​​¿¿'' ¿N? ì
 27. UM ?? E¡ó? 6 [áÚå40 $ d \ AIA <0¼ £ EIU / ¸ ?? "Z9¡ÃG AOE †« I? ÃFUÑ jÆÎà®yõ O2? UA ×? M <ýЮs {? "ÝËðDó½E, ÂŒÍyQIrU¶5ªÂâA ÷ òwu³e'Äõh'Ð? 4a? p? i \ u? ÍŽjH7 «¹ó & !? (uœú ?? U3 / Ya Thu? L¸Xá> / žpÁ3OPyΫ ÞTß¿ · f? 4. <: ¾i à à à à   à                                                            £> ¡®Õ? Ï4Fæ? P <? KH † åO? ¹QØ ÿ|h¾ ?? ñ ™ ¿© 24? P
 28. $ Cß? 4CÃ6 [¥ ÀÔg ± ÖhÅüHμ ‰ ²Ù [??? = © 6g¤: ÐhÊ
 29. Æ "" @ dýn¤p¿ÌÀ¶xÊœì> ii} ƒ "Sìf'Gã? ÚMÕZÈ¡fõ? E¶þ © © Noo's << äm~¤ÍÝjF³ð³DSá? UÚÓ? F« ESRR © & B? ÃõþÜ-? ¿¿¿° ¿° ¿° ¿° ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? ¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? offer ?? ~þ? × îõsüËÝ! ™ E? (μ? ¨ ÷ EY * vP6z®ñ2H¨? a; [L (\? er | 'º½ ?? € ?? 7c' ‰ 5øÒ̳Á Oi-5J? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ñ? Ã? Ã? Ã? Ã? Ã? Ã? Ã? ?? ") *
 30. † ¼? [KA -? "| ÝÁ« äã & ¿? ¿? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿? 4? ¢ # Fz®? öÏμað ??? × ì ‡ éMÁŽ «I? # Ó? '- aYSÀ ÷ -ûÙìï> -? O | ükOon? ¸gšÏqK Þ ~ ~ OAE? ½¼ât4-u ... &'? j, ? úÁ * Z '? rvNLN - ^? (d6
 31. H "? Læ
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×