Advertisement
bonegolem

Dierckx Intimidation entry

Mar 6th, 2016
1,354
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 14.64 KB | None
 1. DeepFreeze received a copy of these mails (along with a translation) and the permission to share them indirectly from Rogier Kahlmann.
 2. The translation has been been supplied by the submitter, and verified as reasonably accurate by a DeepFreeze contributor.
 3.  
 4. The first mail is offered to contextualize the second—which is the one deemed relevant to prove that Dierckx attempted to get Kahlmann fired.
 5.  
 6. Original mails are screencapped here, addresses and names removed.
 7. https://sli.mg/a/CScLuX
 8.  
 9.  
 10.  
 11. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 12. December 14, 2015
 13. Sent from Dierckx to a colleague of Kahlmann's at NRC Media
 14. https://i.sli.mg/EZmMup.png
 15. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 16.  
 17. Ik mag hopen dat je een kritischere pet op zet bij het schrijven dan bij bij het retweeten van Rogiers artikelen.
 18. I only hope that you're more critical when you write than when you retweet Rogier's articles
 19.  
 20. Van dat attack piece over Mark Overmars blijft bijvoorbeeld weinig over bij kritische bestudering, maar ik hoorde jou er wel uit quoten. Die vertienvoudiging bijvoorbeeld, komt helemaal niet van Mark, maar van de NLGD (Seth).
 21. The hit piece on Mark Overmars for example, doesn't stand up to scrutiny when studied critically, but I did hear you
 22. quoting from it. For example, the tenfold growth for example, doesn't come from Mark, but from the NLGD (Seth van der Meer)
 23.  
 24. Dat was ongetwijfeld geen onderzoeksresultaat van Seth, maar een schatting, een 'educated guess'. En die is eigenlijk niet eens zo gek. Als TNO in 2011 3000 mensen telt, is 2000 in 2009 niet absurd.
 25. That was undoubtedly not a research result from Seth, but an estimate, an educated guess. And it's not even that weird. If TNO counts 3000 people in 2011, then 2000 in 2009 is not that absurd.
 26.  
 27. Maar Rogier schrijft vervolgens over Mark: "In 2009 is hij medeverantwoordelijk voor een reeks nieuwsberichten die spreken over de “vertienvoudiging” van de Nederlandse gamesindustrie".
 28. But then Rogier writes about Mark: "In 2009 he carries partial responsibility for a series of news articles that mention a "tenfold growth" of the Dutch games industry".
 29.  
 30. Rogier vermeldt vervolgens niet dat Mark jarenlang zijn GameMaker gratis heeft weggegeven en er op een gegeven moment geld voor is gaan vragen toen het te veel werk werd om het gratis te doen.
 31. Rogier then doesn't mention that Mark gave away his GameMaker for free for years, and that at a certain moment he started asking money for it when it became too much work to do for free.
 32.  
 33. "GameMaker wordt over de hele wereld gebruikt door game studenten, die veelal de gratis versie gebruiken. Is het dan echt zo gek dat zijn eigen Universiteit het ook gebruikte?
 34. GameMaker is used all over the world by game students, who mostly use the free version. Is it really that peculiar then that his own University also used it?
 35.  
 36. "Control, het vakblad van de Nederlandse gamesindustrie, dat lange tijd gehuisd is in de Dutch Game Garden schrijft ook over Mark én zijn GameMaker."
 37. Wij huurden toen een kantoor in de DGG, maar door het zo te plaatsen impliceert hij hier iets. En natuurlijk schrijven we over Mark. En dus natuurlijk ook over zijn GameMaker. Dat heeft ie van de grond af opgebouwd, zelf, in eerste instantie als hobby. Om zijn kinderen het maken van games te leren. Dat het pakket vervolgens wereldwijd door miljoenen wordt gebruikt is voor het vakblad natúúrlijk een onderwerp.
 38. "Control, the industry magazine for the Dutch games industry, which has been housed in the Dutch Game Garden for some time now, also writes about Mark and hís GameMaker."
 39. We rented an office in the Dutch Game Garden at the time, but by positioning this in this way he is implying something. And of course we write about Mark. And of course about his GameMaker. He built it from the ground up, as a hobby initially. To teach his children to make games. That the software was then used by millions worldwide is of COURSE a subject for the industry magazine.
 40.  
 41. "Het blad geeft hem zelfs een column waarin GameMaker regelmatig genoemd wordt."
 42. 'Zelfs'? Nee, juist. Zoals elk vakmedium bieden wij ruimte aan inhoudelijke columns van developers. We willen juist dat ze het hebben over de ontwikkeling van hun eigen projecten. Op dat principe zijn de meest succesvolle game development media in de wereld gebouwd: delen van kennis en ervaring,
 43. "The magazine even gives him a column where GameMaker is regularly mentioned."
 44. 'Even'? No, in fact. Like any professional medium we offer space to insightful columns by developers. We want them to discuss the development of their own projects. On that principal we built the most succesful game development media in the world: sharing of knowledge and experience,
 45.  
 46. "Control treedt overigens vaker op als een soort mediapartner van Overmars."
 47. Dat Mark voor ons een column schreef, maakte ons niet tot zijn mediapartner. GATE kocht pagina's bij ons in om de onderzoeksresultaten te delen (en die waren ook als zodanig aangegeven).
 48. "Control often acts as a sort of mediapartner to Overmars."
 49. That Mark wrote a column for us, doesn't make us his mediapartner. GATE bought pages with us to share research results (and these were stated as such).
 50.  
 51. "Overmars is bovenal verantwoordelijk voor het laten ontstaan en hypen van een functie: de all-round 2D gamedesigner. Een functie waar niemand ooit om vroeg en waar niemand ooit om zal vragen. (...) Dit alles met als onderliggende doel om zijn eigen commercieel verkrijgbare software te promoten die op die droom aansluit. "
 52. Dit is een absurde alinea. Op de eerste plaats: de functie game designer (2D of 3D) bestaat al net zo lang als games zelf. Sterker nog, de eerste games waren 2D en door één persoon gemaakt, dus door een allrounder.
 53. "Overmars is above else responsible for the creation and hyping of a profession: the all-round 2D gamedesigner. A profession which nobody ever asked for and nobody ever will. (...) This all with the underlying goal of promoting his own commercially available software that interlocks with that dream."
 54. This is an absurd paragraph. First of all: the profession of game designer (2D or 3D) has been around as long as games themselves. In fact, the first games were 2D and made by one person, an allrounder in fact.
 55.  
 56. Het is ook nu nog een enorm veel gevraagde functie. Je ziet ze wellicht wat minder in de vacatures, omdat er naar verhouding inderdaad veel game designers zijn. Ze worden dus snel opgevuld.
 57. It is still an enormously demanded profession. You might see less of them in the job openings, because there are in fact a lot of game designers. So these openings get filled rather quickly.
 58.  
 59. "Dit alles met als onderliggende doel om zijn eigen commercieel verkrijgbare software te promoten die op die droom aansluit." --> Dit is smaad. Op zijn Micha Kats. En jij retweet dit artikel.
 60. "This all with the underlying goal of promoting his commercially available software that interlocks with that dream."--> This is slander. In the style of Micha Kats. And you retweet this article.
 61.  
 62. Snap je nu dat ik echt mijn hart vasthoud? Eigenlijk blijft er nooit veel over Rogiers schrijfselen, dus je neemt een behoorlijk risico nu zo met hem in zee te gaan.
 63. Do you now understand that I'm really holding my heart? Actually not a lot ever really remains standing in Rogier's writing, so you're taking a significant risk now by working with him.
 64.  
 65. Wat betreft Rogier zelf, ik heb eigenlijk geen zin om over hem te praten, maar vooruit. Hij is op diverse gamesindustrie-groepen op facebook gebanned. Ik kan niet meer verwijzen naar zijn facebook optredens, ik heb hem geblockt.
 66. As far as Rogier himself, I really don't want to talk about him, but here I go. He has been banned on several games industry groups on Facebook. I can't refer to him on Facebook anymore, I have blocked him.
 67.  
 68. Wel kreeg ik net nog een screenshot doorgestuurd. Niet het meest grove, maar wel exemplarisch: op de man gespeeld. Mocht ik er meer krijgen, stuur ik ze door.
 69. I did get sent a screenshot just now. Not the most crude, but very emblematic: personal. If I get any more, I will send them your way.
 70.  
 71. (see screenshot in the original mail: https://i.sli.mg/EZmMup.png)
 72.  
 73. Onder het mom van een kritische blik, probeert hij bij voortduring mensen te beschadigen.
 74. Under the guise of a critical eye, he continually attempts to damage people.
 75.  
 76. Grootste probleem echter is zijn steun aan GamerGate ( http://www.rogierkahlmann.com/ik-ben-rogier-en-ik-ben-een-gamergater/ ).
 77. Biggest problem however is his support to GamerGate
 78.  
 79. GamerGate is een internet haat mob die zich richt tegen diversiteit in games, tegen media die diversiteit in games promoten en tegen media die zich verzetten tegen GamerGate. Vaak openlijk, soms indirect, meestal onder het mom van ethiek.
 80. GamerGate is an internet hate mob that directs itself against diversity in games, against media that promote diversity in games and against media that resist GamerGate. Often openly, sometimes indirect, mostly under the guise of ethics.
 81.  
 82. Een goed en recent artikel: https://archive.is/UUC5f (Gamasutra)
 83. A good and recent article:
 84.  
 85. Another summary: https://archive.is/W6803 (the Verge)
 86. Een ander overzicht:
 87.  
 88. Zoals de meeste professionele game media voeren ook wij inmiddels een zero tolerance beleid aangaande GamerGaters. De talloze keren dat we de dialoog probeerden aan te gaan liepen op niets uit. Ik heb wegens bedreigingen (deels indirect veroorzaakt door Rogiers artikelen) mijn persoonlijke Twitter account moeten wissen.
 89. (Like most American media have a zero-tolerance policy against Gamergate -- we too by now. The countless attempts that we have made at dialog didn't go anywhere. Because of threats (partially indirectly caused by Rogiers' writing) I have had to delete my personal Twitter account.
 90.  
 91.  
 92. Groet,
 93. Matthijs
 94. Greetings,
 95. Matthijs
 96.  
 97.  
 98.  
 99. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 100. December 15, 2015
 101. Sent from Dierckx to NRC Media's HR department via LinkedIn. References previous mail.
 102. https://i.sli.mg/Eom7ug.png
 103. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 104.  
 105. "Laatste punten, en dan houd ik er maar over op:
 106. "Last points, and then I'll drop it:
 107.  
 108. 1. Rogier Kahlmann publiceert smadelijke artikelen op zijn eigen weblog. Zoals dit stuk, over Mark Overmars ( de wetenschapper, niet de voetballer ):
 109. 1. Rogier Kahlmann publishes slanderous articles on his own blog. Like this piece, about Mark Overmars (the scientist, not the soccer player):
 110.  
 111. In een artikel vol insinuaties: "Overmars is bovenal verantwoordelijk voor het laten ontstaan en hypen van een functie: de all-round 2D gamedesigner. Een functie waar niemand ooit om vroeg en waar niemand ooit om zal vragen. (...) Dit alles met als onderliggende doel om zijn eigen commercieel verkrijgbare software te promoten die op die droom aansluit. "
 112. - 2D game designer is de oudste en meest gevraagde functie, dus dat deel is onzin.
 113. - Die laatste zin is gewoon smaad (of zelfs laster). À la Micha Kat.
 114. - REDACTED retweet dit artikel, dus je snapt waar mijn zorgen vandaan komen.
 115. In an article full of incinuations: "Overmars is above else responsible for the creation and hyping of a profession: the all-round 2D gamedesigner. A profession nobody ever really asked for and nobody ever will. (...) This all with the underlying goal of promoting his own commercially available software that interlocks with that dream."
 116. -2D game designer is the oldest and most asked for profession, so that part is nonsense.
 117. -That last sentence is just a false accusation (or even slander). In the fashion of Micha Kat.
 118. -REDACTED retweets this article, so you understand where my concerns come from.
 119.  
 120. 2. Kahlmann is openlijk lid van de internet haat groep GamerGate. Dit is wat ik daarover aan REDACTED heb gemaild:
 121. 2. Kahlann is an open member of the internet hate group GamerGate. This is what I mailed REDACTED about:
 122.  
 123. Grootste probleem echter is zijn steun aan GamerGate ( http://www.rogierkahlmann.com/ik-ben-rogier-en-ik-ben-een-gamergater/ ).
 124. Biggest problem whoever is his support to GamerGate
 125.  
 126. GamerGate is een internet haat mob die zich richt tegen diversiteit in games, tegen media die diversiteit in games promoten en tegen media die zich verzetten tegen GamerGate. Vaak openlijk, soms indirect, meestal onder het mom van ethiek.
 127. GamerGate is an internet hate mob that directs itself against diversity in games, against media that promote diversity in games and against media that resist GamerGate. Often openly, sometimes indirect, mostly under the guise of ethics.
 128.  
 129. Een overzicht:
 130. A summary:
 131. https://archive.is/W6803 (the Verge)
 132.  
 133. ( De meeste Amerikaanse media hebben een zero-tolerance beleid ten aanzien van GamerGate --wij inmiddels ook. Het is ondenkbaar dat een openlijke gamergater een artikel voor de NYT of WP zou schrijven. )
 134. (Most American media have a zero-tolerance policy against Gamergate -- we too by now. I'ts unthinkable that an open gamergater would write an article for the NYT or WP.)
 135.  
 136. 3. Hij is een klassieke en notoire cyber bully
 137. Ter illustratie een screendump van een discussie tussen een admin van een grote facebook groep en Rogier (liever niet aan REDACTED doorsturen, wil niet dat dit bij Rogier belandt).
 138. 3. He is a classic and notorious cyber bully
 139. To illustrate a screendump of a discussion between an admind of a large Facebook group and Rogier (please do not send this to REDACTED, I don't want this to end up with Rogier).
 140.  
 141. --
 142. Dus los van de inhoud van het artikel: is het moreel verantwoord iemand te verheffen tot NRC freelancer die op zijn eigen blog smadelijke artikelen schrijft? Iemand die zich openlijk lieert met een haatgroep? Iemand die geregeld zelf mensen online lastig valt?
 143. So separately from the contents of the article: is it morally responsible to raise someone to an NRC freelancer, when he writes slanderous articles on his own blog? Someone who openly allies with a hate group? Someone who frequently harasses/bothers people online?
 144.  
 145. Ik zou zeggen, doe het niet."
 146. I would say, don't do it."
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement